תאגיד איסוף מיכלי משקה בע''מ

ביום 4.10.02 הוכר תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ כתאגיד מיחזור, לפי סעיף 8א' לחוק הפיקדון על מיכלי משקה, התשנ"ט - 1999. תאגיד האיסוף הנו תאגיד המיחזור היחיד, אשר הוכר על-ידי השר לאיכות הסביבה ופועל ליישום הוראות חוק הפיקדון.


מטרתו היחידה של תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ, בהתאם להוראות חוק הפיקדון, היא הקמה והפעלה של מנגנון לביצוע הוראות חוק הפיקדון לעניין החזר הפיקדונות, איסוף מיכלי משקה ומיחזורם וביצוע פעולות אחרות שמטרתן קידום האיסוף והמיחזור.


על התאגיד חל איסור לחלק רווחים לחבריו, ומוטלת עליו חובה להעניק שירותי איסוף ומיחזור בתנאים שוויוניים לכל יצרן, יבואן או בית עסק, אף אם הם אינם חברים בו (סעיף 8א(ב) לחוק הפיקדון). בדירקטוריון התאגיד מכהנים שלושה דירקטורים חיצונים (מתוכם נבחר יו"ר הדירקטוריון), מבקר פנים, והתקשרויותיו המהותיות נעשות בדרך של מכרז.


סעיף 8(ד) לחוק הפיקדון קובע, כי יצרן או יבואן המקבל שירותים מתאגיד מיחזור, פטור מהחובה להעביר לקרן לשמירת ניקיון את הפרשי דמי הפיקדון כאמור. סעיף 8ב' לחוק הפיקדון מציב יעדי איסוף אותם מחויב תאגיד מיחזור להשיג, שאם לא כן עליו לשלם לקרן לשמירת ניקיון כפל פיקדון בגין כמות מיכלי המשקה שחסרה על-מנת להשיג את היעד שנקבע. שיעור יעדי האיסוף נקבע באחוזים מתוך סך כל מיכלי המשקה המלאים שיוצרו או ששווקו במהלך השנה על-ידי היצרנים או היבואנים המשתמשים בשירותיו של תאגיד המיחזור.


בית-הדין אישר את הקמתו ופעולתו של תאגיד האיסוף לתקופה של שלוש שנים מיום 27.3.01, והתנה אישור זה במספר תנאים.


עיקרם של התנאים הם: תאגיד האיסוף יוכרז כבעל מונופולין בשירותי איסוף של מיכלי משקה; כל יצרן, יבואן או בית עסק רשאי בכל עת להצטרף כחבר בתאגיד (בעל מניה או בעל זכות הצבעה או זכות למינוי דירקטור), ויהיה זכאי לייצוג בניהול ענייניו; לדירקטוריון התאגיד ימונו לפחות שלושה דירקטורים חיצונים, וכמו-כן חל איסור למנות כנושא משרה או כעובד בתאגיד, מי שהוא נושא משרה או עובד באחד מחברי התאגיד, בכפוף לחריגים מסוימים; חל איסור על העברת מידע בין חברי התאגיד, באופן שיצור חשש להפחתת התחרות ביניהם, כלומר מניעת "שולחן משותף", אלא בין בעלי התפקידים ההכרחיים לצורך ניהול ענייני התאגיד בלבד; דמי הטיפול אותם גובה התאגיד ייקבעו על-ידי מומחה חיצוני; בחירת קבלני משנה תעשה בדרך של מכרז תחרותי; שירותי התאגיד יינתנו על בסיס שוויוני לכל מאן דהוא.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אמצעי שליטה בתאגיד

 2. המצאה לתאגיד

 3. תקנות תאגידי מים

 4. ארנונה - תאגיד סטטוטורי

 5. אחריות פלילית אישית של תאגיד

 6. טופס דיווח תאגיד מחזור

 7. רשומה מוסדית של תאגיד בנקאי

 8. טופס תעודת בעלות מאת תאגיד

 9. תאגיד איסוף מיכלי משקה בע''מ

 10. עונש על רישום כוזב במסמכי תאגיד

 11. התחייבות אישית או התחייבות תאגיד

 12. אחריות פלילית של אורגן למעשי התאגיד

 13. האם חוק החוזים האחידים חל על תקנון של תאגיד ?

 14. טופס הודעה בדבר נכסים בבעלות תאגיד מפלגתי

 15. תאגיד ציבורי שהוקם על פי דין - תקנות הגנת הדייר

 16. חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

 17. חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן

 18. פסק דין הצהרתי לגבי סעיף 39 לחוק תאגידי מים ודיור

 19. טופס הודעה על שינויים במסמכי התאגדות של תאגיד מפלגתי

 20. צו איסור הלבנת הון חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון