עבירות בורסה

על מנת להשיג קיום פיזור נאות של ניירות הערך או פיזור מזערי, על פי העניין ועל-פי הפעילות בשוק ניירות הערך פעלו הנאשמים בניגוד להתחייבויותיהם בתשקיף והזמינו עבור עצמם יחידות אג"ח בהנפקה כאשר נאשם 4 מזמין אג"ח גם עבור אשתו.
הנאשמים לא דיווחו לרשות ניירות ערך, לרשם ולבורסה על השינויים באחזקותיהם של הנאשמים 2-4 כבעלי עניין בחברה וכך, פעלו בניגוד לדין והפרו את ההתחייבויות הכלולות בתשקיף.

להלן גזר דין בנושא עבירות בורסה:

גזר דין

1.א.     הנאשמת 1 הינה חברה ציבורית העוסקת ביבוא גלילי פח, עיבודם וייצורם (להלן: "החברה") חברה אשר מניותיה נסחרות בורסה לניירות ערך בתל-אביב
(להלן: "הבורסה").
הנאשמים 2-4 היו בתקופה נשוא כתב האישום בעלי מניות בחברה ומנהלים בה,
נאשמים 2 ו- 3 שימשו כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל משותף והנאשם 4 שימש כדירקטור חיצוני בחברה.
עם פתיחתו של ההליך, הודו הנאשמים בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום והורשעו בעבירות על חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") ועל חוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"), עבירות שעניינן אי תיקון תשקיף, אי דיווח על שינוי באחזקת בעלי עניין בכוונה להטעות משקיע סביר וקבלת דבר במרמה.

ב.     להלן, בקצירת האומר, עובדות כתב האישום:
ביום 28.5.00 פרסמו הנאשמים תשקיף של החברה עליו חתמו נאשמים 2-4 ובו הציעו לציבור אג"ח של החברה.
בתשקיף הצהירו הנאשמים על התחייבויותיהם וביניהן, איסור על בעלי עניין בחברה להגיש עבור עצמם בקשות לרכישת יחידות המוצעות לציבור והימנעות מעשיית הסדרים בלתי כתובים בתשקיף בקשר לניירות הערך ופיזורן בציבור.
על מנת להשיג קיום פיזור נאות של ניירות הערך או פיזור מזערי, על פי העניין ועל-פי הפעילות בשוק ניירות הערך פעלו הנאשמים בניגוד להתחייבויותיהם בתשקיף והזמינו עבור עצמם יחידות אג"ח בהנפקה כאשר נאשם 4 מזמין אג"ח גם עבור אשתו.
הנאשמים לא דיווחו לרשות ניירות ערך, לרשם ולבורסה על השינויים באחזקותיהם של הנאשמים 2-4 כבעלי עניין בחברה וכך, פעלו בניגוד לדין והפרו את ההתחייבויות הכלולות בתשקיף.
לא זאת אף זאת. הנאשמים גייסו מקורבים והניעו אותם לרכוש אג"ח של החברה בהנפקה. על מנת לממן את הרכישות העבירו הנאשמים לאותם מקורבים כספים או הבטיחו למקורבים כי בעתיד ירכשו מהם את האג"ח חזרה ואף עשו כן, באמצעות החברה.
בדרך זו זכו הנאשמים, במרמה, לקבל מהבורסה את הסכמתה לרישום האג"ח למסחר למרות שהחברה לא עמדה בתנאי תקנון הבורסה.

ג.     בפועל הגיעו הצדדים להסדר טיעון על פיו תוקן כתב האישום, הנאשמים הודו והורשעו בעבירות הכלולות בו.
על פי הסדר הטיעון יוטלו על כל הנאשמים קנסות מוסכמים, על הנאשם 2 מאסר בעבודות שירות למשך 6 חודשים ומאסר על-תנאי, על הנאשמים 3 ו-4 מאסר על תנאי ועל הנאשם 4, בנוסף, התחייבות לא לשמש דירקטור בחברה ציבורית.

2. א. ב"כ התביעה עותרת לכבד את ההסדר ופורשת בפני בית-משפט את טעמיה לכך.
לדבריה, עברו הנאשמים עבירות חמורות, כל אחד וחלקו הוא בפרשה. הנאשמים 2 ו-3 הם אחים: נאשם 2 היה הדמות הדומיננטית בחברה, בעל המניות העיקרי בה, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל משותף של החברה וניהל את ענייני הכספים של החברה.
נאשם 3 היה גם הוא בעל מניות עיקרי לצד אחיו, אך עיקר עיסוקו היה ניהול המסגרייה בירושלים.
נאשם 4 הינו חברו הקרוב של הנאשם 3, שימש כדירקטור חיצוני ועיסוקו - מורה דרך וסוכן נסיעות.
הנאשמים פעלו, כאמור, להשגת הפיזור הנדרש על-פי תקנון הבורסה בהנפקות לציבור כשהם נעזרים בקרובים לביצוע רכישות אג"ח בכספים אותם הם נותנים לאותם קרובים, ישירות או באמצעות חברת בת של הנאשמת. הלכה למעשה, מדובר בהנפקה במרמה של החברה כשהנאשמים מפרים את חובת הגילוי הן כלפי ציבור המשקיעים והן כלפי הגורמים המאשרים את ההנפקה והמפקחים עליה דהיינו, הרשות לניירות ערך והבורסה.

עוד מוסיפה ב"כ התביעה ומציגה בפני בית-משפט את החוק והפסיקה בנושא המסחר בניירות ערך והחובות המוטלות על חברות ציבוריות בעת הזו, כאשר תנאי השוק של הכלכלה החופשית מחייבים את החברה הבורסאית לעמוד באמות מידה גבוהות של אמינות, יושר לב והגינות.
דיווח נכון ואמיתי מהווה מגן לציבור המשקיעים בכוח אשר צעדיהם בנושא ההשקעות מחושבים על-פיו, מאפשר פיקוח על פעילותם של בעלי הכוח בחברה ותורם לביסוסו של שוק יעיל לניירות ערך, בו נקבעים המחירים על-פי מידע בעל חשיבות הצריך לעניין.

החוק והפסיקה רואים בחומרה סוג זה של עבירות והענישה, הנוהגת על-פי הפסיקה המוצגת בפני בית-משפט, הינה עונשי מאסר, בפועל או בעבודות שירות, מאסר על-תנאי וקנסות משמעותיים.

בנסיבות הכוללות של מקרה זה מתבקש בית-משפט לאמץ את ההסדר הלוקח בחשבון את חלקו של כל אחד מהנאשמים בעבירות ומציע מדרג ענישה הולם ומתחשב בהודייתם של הנאשמים, החסכון מזמנו של בית-משפט ושל כל העוסקים המלאכה (ברשימת העדים 66 עדים), היעילות באכיפה, גילם של הנאשמים והעובדה כי החברה אינה נסחרת עוד בבורסה, מאז התמזגה עם חברת פקר פלדה בספטמבר 2003.

ב.     ב"כ הנאשמים, כל אחד בתורו, מבקשים ללמד סניגוריה על הנאשמים.
1.     ב"כ הנאשמים 1 ו-2, מתייחסים, בטיעונים לעונש לחברה אשר החלה את פעילותה כמסגריה קטנה בירושלים בבעלותם של הנאשמים 2 ו-3, לאחר שנים רבות של עבודה קשה התפתחה והפכה למפעל משגשג בקרית מלאכי העוסק בתעשיית המתכת ומעסיק כ-300 עובדים.
בשנת 1993 החלה החברה את פעילותה בבורסה ובשנת 2000 הנפיקה אג"ח בסך של 25,000,000 ₪ כדי לממן תנופה של התרחבות.
ביום ההנפקה נוצר לחץ גדול, בשל מחסור במשקיעים אשר יענו לדרישות הפיזור והנאשם 2 רכש אג"ח עבורו ועבור מקורביו, כשהוא טועה בפירוש איסור הרכישה של אג"ח ע"י בעלי עניין.

הנאשם 2 הוא בן 63, אב ל-4 ילדים וסב ל-12 נכדים. הוא הודה בכל העובדות מיד עם פתיחתה של החקירה ולא חזר בו מהודאתו. הוא בעל השכלה עממית, שירת בצה"ל,כבר בצעירותו היה בשירות המדינה, בגדנ"ע, עמל קשות חייו וכך, עם השנים התקדם והגיע למעמד נכבד המאפשר לו לתרום לחברה בכל דרך אפשרית.
לנאשם 2 בעיות בריאות, הוא עבר צינתור ,סובל מבעיות לב וסכרת והוא מטופל בקביעות.

מבלי להקל ראש בעבירות הם סבורים כי הסדר הטיעון ראוי והולם והם מבקשים לכבדו.

ג.     ב"כ הנאשמים 3 ו-4, בטיעוניה, מציינת כי הנאשמים חסרי השכלה פורמלית וידם לא הייתה בניהול השוטף של העסק, בניהול הכספי ובתכנון הבורסאי. הנאשם 3 הוא אמן, הוא היה בעל משרה בחברה ומכך נגזרת אחריותו למרות שבמשך כל השנים עבד כמסגר בחברה. נאשם 4 עוסק בתיירות ואף שימש, בעבר, כשופט בבתי-דין צבאיים.

הנאשמים 3 ו - 4 הם כבני 70, השתתפו במלחמות ישראל. הנאשם 3 נפל עם אביו בשבי הירדני בהיותו כבן 10 וכך, עברם של נאשמים אלה שלוב בעברה של המדינה. לנאשם 3 4 ילדים ו - 12 נכדים וכל חייו קודש לתרומה לזולת. כך גם הנאשם 4 אשר תפקידו בחברה היה מצומצם, הוא פעל בתחושה כי מעשיו נכונים וכשעמד על הטעות היכה על חטא וביקש לשלם את המחיר.

ד.     הנאשמים מצטרפים לדברי באי-כוחם וכולם גם יחד עותרים לכיבוד הסדר הטיעון.

3.     טיעוני ב"כ התביעה מקובלים עלי.
מטרת המחוקק בנושא שוק ניירות הערך לשמור על תקינותה של הפעילות בשוק ההון בכל דרך אפשרית ולמנוע אפשרות לערעור אמון הציבור בשוק זה בו נסחר נייר וירטואלי על -סמך הצהרות המנפיקים. התנהגותם והתנהלותם של דירקטורים בחברות בורסאיות מהווה מראה דרך למשקיע הסביר, אשר בוחן את הדרך והאופן להשקעת הכספים שבחזקתו. התנהלות עבריינית בשוק זה מביאה לפגיעה בציבור גדול, בלתי מסוים, אשר השקעותיו עלולות לרדת לטמיון.
על כן דורש החוק גילוי מלא ונאות ומטיל חובת דיווח על רכישותיהם האישיות של בעלי העניין והעובר על הוראה זו לא יינקה.

עם זאת, נראים בעיני הנימוקים אשר נמנו לזכות הנאשמים אשר בהתקבצם זה לזה יש בהם להטות את הכף לזכות.

בהתחשב בכל האמור לעיל, לחומרה ולקולא, אני רואה לנכון לאמץ את הסדר הטיעון המוצע בפני אשר על פיו "איש בחטאו ייענש" .

על סמך האמור במקובץ לעיל, אני מטילה על הנאשמים את העונשים הבאים:

על הנאשמת 1 -
קנס בסך 400,000 ₪, אשר ישולם בשלושה תשלומים חודשיים שווים ורצופים, אשר הראשון בהם ביום 20.8.04.

על הנאשם 2 -
מאסר למשך 6 חודשים שירוצה בעבודות שירות, אשר יקבעו על פי חוות דעתו של הממונה על עבודות השירות. חוות הדעת תהווה חלק בלתי נפרד מגזר דין זה.
מאסר על תנאי למשך 12 חודשים לתקופה של 3 שנים והתנאי הוא כי לא יעבור כל עבירה מן העבירות בהן הורשע בתיק זה.
קנס בסך 250,000 ₪, או 120 ימי מאסר תמורתו, אשר ישולם בשלושה תשלומים חודשיים שווים ורצופים, אשר הראשון בהם ביום 20.8.04.

על הנאשם 3 -
מאסר על תנאי למשך 9 חודשים לתקופה של 3 שנים והתנאי הוא כי לא יעבור כל עבירה מן העבירות בהן הורשע בתיק זה.
קנס בסך 100,000 ₪ או 90 ימי מאסר תמורתו, הקנס ישולם בשלושה תשלומים חודשיים ורצופים אשר הראשון בהם ביום 20.8.04.

על הנאשם 4 -
מאסר על תנאי למשך 6 חודשים לתקופה של 3 שנים והתנאי הוא כי לא יעבור כל עבירה מן העבירות בהן הורשע בתיק זה.
קנס בסך 50,000 ₪, או 30 ימי מאסר תמורתו,הקנס ישולם בשישה תשלומים חודשיים שווים ורצופים, אשר הראשון בהם ביום 20.8.04.
הנאשם יחתום על התחייבות לא לשמש כדירקטור בחברה ציבורית וזאת למשך 10 שנים מהיום, אם לא יחתום הנאשם על ההתחייבות ירצה 20 ימי מאסר כנגדה.

נדחה להמשך, השלמת גזר דין לנאשם 2,על פי חוות דעת הממונה,ליום 2.9.04 שעה 08:30.
הודע לנאשמים 3 ו-4 על זכותם לערער תוך 45 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ניירות ערך

 2. אוכף קטום

 3. פרט מטעה בתשקיף

 4. הארכת כתבי אופציה

 5. עבירות בורסה

 6. מילון מושגים בורסה

 7. עורך דין ניירות ערך

 8. אופציות מט''ח

 9. צו ניירות ערך

 10. בוררות בבורסה

 11. רשימה מקבילה - בורסה

 12. תרמית בקשר לניירות ערך

 13. הפסד מניירות ערך

 14. הפרת התחייבות לקבלת אופציות

 15. עסקאות מתואמות בבורסה

 16. סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך

 17. הנעה בתרמית לרכוש ניירות ערך

 18. מכירת אופציות ללא הרשאה

 19. תלונה לממונה על שוק ההון

 20. תקנות ניירות ערך פרופורמה

 21. תביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך

 22. שימוש שלא כדין בתיקי ניירות ערך

 23. תקנות ניירות ערך פרטי התשקיף

 24. צו איסור הלבנת הון חבר בורסה

 25. צו מסירת מסמכים - רשות לניירות ערך

 26. סעיף 52ד חוק ניירות ערך - מידע פנים

 27. ערעור עבירה על חוק ניירות ערך

 28. מחיקת מניות חברה - רישום למסחר בבורסה

 29. החזקת ניירות ערך מעבר לשיעור המקסימלי

 30. האם מותר לבנק להציע לקנות ניירות ערך ?

 31. תביעה ייצוגית – נזק משקיעים בניירות ערך

 32. בקשת אישור תביעה ייצוגית – חוק ניירות ערך

 33. השפעה בדרכי תרמית על שעריהן של ניירות ערך

 34. תקנות ניירות ערך חתימה ודיווח אלקטרוני

 35. ייפוי כוח להשקיע כסף בניירות ערך באופן סולידי

 36. תקנה 36 לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים מיידיים

 37. תקנות ניירות ערך אופן הצעת ניירות ערך לציבור

 38. פיצוי על החלטות הבורסה בתהליך הנפקת מניות חברה לציבור

 39. ביצוע עסקאות מתואמות נוגדות – עבירה על פי חוק ניירות ערך

 40. ערעור על שינויים בהנחיות לעניין רישומם של ניירות ערך למסחר בבורסה

 41. בקשה אישור תביעה ייצוגית – הפרת חובות גילוי דיווח על פי חוק ניירות ערך

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון