התחשבות בית המשפט במצב כלכלי

במסגרת בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין, מוסמך ביהמ"ש להתחשב גם במצבו של החייב.


בכל הנוגע לסוגיית התחשבות בית המשפט במצב כלכלי - הכלל הבסיסי הוא כי מצבו הכלכלי של מערער שהוטל עליו חיוב כספי אינו מהווה שיקול במסגרת שקילת בקשתו לעכב את ביצוע פסק הדין.


ברם, גם אם אין המדובר בעמדה גורפת - משמע שלפעמים יש מקום לשקול אף את מצבו הכספי של המבקש ואת האפשרות שיתמוטט כלכלית - הרי שההתחשבות במצבו של המבקש ובהשפעת ביצועו המיידי של פסק הדין על מצבו מותנית, בשלושה:

ראשית, בכך שהמבקש יניח תשתית עובדתית מספקת לטענותיו באשר לנזקים שייגרמו לו כתוצאה ממימוש פסק הדין, למהותם ולאפשרות תיקונם, ולצורך כך על המבקש להגיש תצהיר שבו יפורטו היטב העובדות אשר עליהן נסמכות טענותיו.

שנית, על המבקש לשכנע את בית המשפט בכך שלכאורה יש לערעורו סיכויים טובים להתקבל.

שלישית, מוטל על בית המשפט לתת את דעתו, בהקשר האמור, גם לפגיעה האפשרית שעלולה להיגרם לזוכה כתוצאה מן העיכוב.


עוד נפסק כי הפתח הפתוח לעיכוב הביצוע של פסק-דין כספי בשל הנזק שייגרם לחייב ממימוש נכסים, אף שאינו חסום לחלוטין, צר מן הפתח לעיכוב הביצוע של פסק דין כספי בשל החשש לחוסר יכולתו של החייב להשיב את כספו במקרה של קבלת הערעור.


באופן עקרוני, הצורך לממש נכסים לשם קיום חיוב כספי אינו סיבה מספקת לעיכוב הביצוע.
יחד עם זאת, אין פירושו של דבר כי בית המשפט אטום להשלכות שיש לביצוע המיידי של פסק -הדין על עתידו של החייב.


ייתכנו נסיבות, בלתי רגילות, בהן יהיה בית המשפט מוכן לסטות מן הכלל ולעכב ביצוע של חיוב כספי הכרוך במימוש נכסים. נסיבות כאלה צריכות להיות בעלות חומרה מיוחדת, החורגת מן ההכבדה או הנזק הכרוכים בדרך כלל במכירת נכסים. כך הוא הדבר, לדוגמה, כאשר ביצוע פסק -דין כספי עלול להוביל להתמוטטות כלכלית של החייב או למכירת נכס בעל חשיבות מיוחדת עבורו, כגון דירת מגוריו ומיטלטליו.


בכל מקרה, מערער המבקש שבית המשפט יעכב ביצוע של חיוב כספי שהוטל עליו, בשל התקיימותה של נסיבה מיוחדת, אינו יוצא ידי חובה בהפרחת טענות לאויר אודות ההשלכות של ביצוע פסק-הדין לגביו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק בית משפט

 2. מותב תלתא

 3. תרגום בבית משפט

 4. דוגמא להצעת בית משפט

 5. התארכות ההליכים בבית משפט

 6. סעיף 77 לחוק בתי המשפט

 7. סעיף 81 לחוק בתי המשפט

 8. ביקורת שיפוטית בישראל

 9. סעיף 76 לחוק בתי המשפט

 10. סעיף 30 לחוק בתי המשפט

 11. שינוי תקדים - בית המשפט העליון

 12. בקשת פסילת בית משפט מלדון בתיק

 13. הפרת הבטחה של בית המשפט

 14. תקנה 7א לתקנות בתי המשפט

 15. גרסאות מנוגדות בבית המשפט

 16. בקשה לבית משפט לחשיפת זהות

 17. תביעה נגד הנהלת בתי המשפט

 18. סעיף 68(ה) לחוק בתי המשפט

 19. שליחת בקשה לבית המשפט הלא נכון

 20. העברת דומיין בהוראת בית משפט

 21. צו הקמת בית משפט מחוזי מרכז

 22. בקשה להצטרף כידיד בית משפט

 23. צו הקמת בית משפט מחוזי נצרת

 24. סעיף 37(א)(3) לחוק בתי המשפט

 25. התחשבות בית המשפט במצב כלכלי

 26. צו הקמת בית משפט מחוזי באר שבע

 27. התנהלות בעייתית של תיק בבית המשפט

 28. צירוף בעל דין דרוש ביוזמת בית המשפט

 29. טענה כי בית המשפט טעה בהגדרת השאלת שבמחלוקת

 30. האם בית המשפט יכול להורות על הפעלת תקנה 15

 31. התערבות בית משפט העליון בהחלטות בית הדין הארצי לעבודה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון