תקנות ניכוי מס במקור


תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור), התשמ"א-1980 (להלן:"תקנות ניכוי מס במקור")


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 161, 164, 171 ו-243 לפקודת מס הכנסה, אני מתקין תקנות אלה:


1. הגדרות
בתקנות אלה -
"מנכה" - אדם החייב לנכות מס הכנסה במקור על פי כל דין;
"מקבל" - אדם שקיבל תשלום שממנו נוכה מס הכנסה במקור על פי כל דין.


2. מתן אישור
מנכה שניכה מס הכנסה במקור מתשלום ששילם למקבל, יתן לו בעת הניכוי, לגבי אותו תשלום, אישור שיכלול פרטים אלה:
(א) לגבי המנכה:
(1) שמו ומענו;
(2) מספר תיק הניכויים במס הכנסה;
(3) הסכום שממנו נוכה המס;
(4) סכום המס שנוכה;
(5) תאריך התשלום.
(ב) לגבי המקבל:
(1) שמו;
(2) מספר זיהויו או מספר תיקו במס הכנסה.


3. דין אישורים
האישור על פי תקנה 2 יינתן בנוסף לכל אישור הנדרש ממנכה על פי כל דין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון