תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת


תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה) (שיעורי פחת), התשמ"ו-1986 (להלן:"תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת")

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ"ה-1985 (להלן - החוק), ולענין תקנות 2(ב) ו-(ג) ו-6 (ב) - גם בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-243 לפקודת מס הכנסה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית מלון" - בית מלון של חברה שבשל הכנסתה ממנו חל עליה חוק עידוד התעשיה (מסים), התשכ"ט-1969 (להלן - חוק עידוד התעשיה), מכוח סעיף 49(3);
"מפעל תעשייתי" ו"חברה תעשייתית" - כהגדרתם בחוק עידוד התעשיה;
"משמרת" - מכסת העבודה היומית המלאה המקובלת בענף שהנכס מופעל בו;
"ציוד לבניה" - ציוד המשמש לעבודות בניה, לרבות ציוד לעבודות חפירה, ביוב, סלילת כבישים ודרכים, עבודות עפר ועבודות הקשורות בהכנה לבניה ובהשלמתה;
"תקנות הפחת" - תקנות מס הכנסה (פחת), 1941.


2. פחת בשל נכסים קבועים מסויימים (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ה)2
(א) שיעורי הפחת בשל הנכסים הקבועים שלהלן יהיו כמפורט לצידם באחוזים מן המחיר המקורי שלהם:
(1) בנין של חברה תעשייתית המשמש מפעל תעשייתי שבבעלותה     5
(2) בית מלון     5
(3) בנין שאינו כלול בפסקה (1) או (2) למעט מבנה המשמש בחקלאות     4
(4) ציוד לבניה     20
(5) כלי שיט     10
(6) ציוד המשמש בבית מלון     20
(7) ציוד בבעלותה של חברה תעשייתית, המשמש במפעל תעשייתי -
(א) אם הציוד מופעל במשמרת אחת     20
(ב) אם הציוד מופעל בשתי משמרות     30
(ג) אם הציוד מופעל בשלוש משמרות     40
(8) אוטובוס חדש שיובא בשנת המס     15
(9) אוטובוס חדש המורכב בישראל, שהערך
המוסף בייצורו הוא 20% לפחות, שנרכש בשנת המס     30
(ב) (1) על אף האמור בתקנת משנה (א), חברה תעשייתית שבבעלותה ציוד
המשמש במפעל תעשייתי, והציוד נרכש על ידה בשנת המס 1986, או
לאחר מכן, תהיה רשאית לבחור בשנת המס הראשונה שבה היא תובעת
פחת בשל הציוד, בין חישוב הפחת בהתאם לאמור בתקנת משנה (א),
לבין חישובו בהתאם לשיטת היתרה הפוחתת כאמור להלן; השיטה
שבה תבחר כאמור, תחול בכל התקופה שבה היא תובעת פחת בשל
הציוד, והחברה לא תוכל לחזור בה מבחירתה.
(2) פחת בשיטת היתרה הפוחתת יחושב מדי שנת מס, בשיעור מיתרת
המחיר המקורי של הציוד כפי שנקבע לתחילת אותה שנת מס או
למועד רכישת הציוד - לפי המאוחר, כמפורט להלן:
(א) אם הציוד מופעל במשמרת אחת - 30% לשנה בכל אחת מ-4 השנים הראשונות וכל היתרה בשנה החמישית;
(ב) אם הציוד מופעל בשתי משמרות - 40% לשנה בכל אחת מ-3 השנים הראשונות, וכל היתרה בשנה הרביעית;
(ג) אם הציוד מופעל בשלוש משמרות - 50% לשנה בכל אחת מ-2 השנים הראשונות, וכל היתרה בשנה השלישית;
לענין זה, "יתרת מחיר מקורי" - כמשמעותו בסעיף 88 לפקודה.
(ג) (1) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), נישום שעיקר פעילותו היא
פעילות מזכה, רשאי לבחור שהפחת בשל ציוד המשמש בידו לפעילות
מזכה ואשר השימוש בו החל לראשונה בישראל בתקופה הקובעת, יהיה
בשיעור שנתי של 100% ואם השימוש כאמור החל בתקופה הנוספת, כי
שיעור הפחת יהיה בשיעור שנתי של 150% משיעור הפחת שהוא זכאי לו לפי
תקנות הפחת או לפי תקנות אלה (להלן - הפחת המוגדל), ובלבד שסך כל
הפחת שניתן לציוד, לפי כל דין, לא יעלה על המחיר המקורי שלו;
לענין זה -
"תקופה קובעת" - התקופה שתחילתה ביום כ"ה בטבת התשנ"א (1 בינואר 1992) וסופה ביום כ"ט בסיון התשנ"ב (30 ביוני 1992);
"תקופה נוספת" - שנות המס 1993 ו-1994;
"פעילות מזכה" - פעילות בכל אחד מהתחומים הבאים: תעשיה, חקלאות, הפעלת בתי מלון, יצור תוכנות חדשות בבתי תוכנה ויצירת תוכנה ובניה;
"ציוד" - למעט כלי רכב שאינו טרקטור מנועי.
(2) האמור בפסקה (1) יחול רק אם הציוד שימש בידי אותו נישום לפעילות מזכה בכל התקופה מהמועד שבו החל בשימוש בציוד לראשונה ועד תום שנת המס שבה היה זכאי לפחת לפי תקנת משנה זו לגבי אותו ציוד.
(3) האמור בפסקה (1) לענין קבלת פחת בשיעור שנתי של 100%, לא יחול על נישום שפעילותו היא בתחום שלגביו קיבל זכיון או זכיון משנה מטעם המדינה, וכן לא יחול על נישום שהמדינה משתתפת, במישרין או בעקיפין, בתקציבו לשנות המס 1991 או 1992, בשיעור של 30% או יותר; ולענין הפחת המוגדל לא יחול על נישום שפעילותו היא בתחום שלגביו קיבל זכיון או זכיון משנה מטעם המדינה, או זכיון על פי חוק, וכן לא יחול על נישום שהמדינה משתתפת, במישרין או בעקיפין, בתקציבו לשנות המס 1993 או 1994, בשיעור של 30% או יותר. מענקים לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, או לפי חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980, לא יראו אותם כהשתתפות המדינה לענין פסקה זו.
(4) החל הנישום בשימוש בציוד במהלך שנת מס פלונית, יחול האמור בפסקה (1) רק אם בשנת המס שבה החל השימוש בציוד וגם בשנת המס שלאחריה עיקר פעילותו היא פעילות מזכה.
(5) בחר הנישום בקבלת פחת מוגדל בשל ציוד מסוים, לא יוכל עוד לבחור בתקופה הנוספת בפחת לפי תקנות הפחת או בפחת רגיל לפי תקנות אלה, לפי הענין (להלן - הפחת הרגיל), בשל אותו הציוד; בחר הנישום בפחת הרגיל בשל ציוד מסוים, לא יוכל עוד לבחור בשלו בתקופה הנוספת בפחת המוגדל.


3. פחת בשל נכסים קבועים שרק חוקי העידוד חלים עליהם
שיעורי הפחת בשל נכס קבוע שחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, או חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980 (להלן - חוקי העידוד) חל לגביו, ואשר תקנה 2 אינה חלה לגביו, יהיו השיעורים שנקבעו בחוקים האמורים, לפי הענין.


4. זכות בחירה בין תקנות אלה לחוקי העידוד
(א) שיעורי הפחת בשל נכס קבוע שחוק מחוקי העידוד חל לגביו והוא כלול בתקנה 2(א), יהיו השיעורים שנקבעו בחוקי העידוד, או השיעורים שנקבעו בתקנה 2(א) לפי בחירת הנישום;
(ב) חברה תעשייתית שבבעלותה ציוד כאמור בתקנה 2(ב)(1) שחוק מחוקי העידוד חל לגביו, תהיה רשאית בנוסף על האמור בתקנת משנה (א), לבחור בשנת המס הראשונה שבה היא תובעת פחת בשל הציוד, לחשב את הפחת בהתאם לשיטת היתרה הפוחתת, כאמור בתקנה 2(ב)(2). בחרה כאמור - תחול שיטה זו בכל התקופה שבה היא תובעת פחת בשל הציוד, והיא לא תוכל לחזור בה מבחירתה ולא תהא רשאית לגבי אותו ציוד לתבוע פחת לפי השיעורים שנקבעו בחוקי העידוד או בתקנה 2(א).


5. שיעור פחת בשל נכס שלא צויין במפורש
שיעורי הפחת בשל נכס קבוע שתקנות 2 עד 4 אינן חלות לגביו, יהיו שיעורי הפחת שנקבעו בתקנות הפחת.


6. תחולה
(א) תחולתן של תקנות אלה בשנות המס 1986 ו-1987.
(ב) ציוד שהפחת לגביו חושב לפי תקנה 2(ב) או 4(ב), יחולו לגביו הוראות תקנות אלה בכל התקופה שבה תובעת החברה התעשייתית פחת בשלו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון