תקנות מס הכנסה רכב


תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ"ז-1997 (להלן:"תקנות מס הכנסה רכב")

בתוקף סמכותי לפי סעיף 98 לפקודת מס הכנסה, סעיף 3 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות
בתקנות אלה -
"יחס הקילומטרים" - מספר הקילומטרים השנתי המוכר בכל אחת משנות המס שבהן תבע המוכר הוצאות החזקת רכב, מחולק במספר הקילומטרים השנתי של אותו רכב בכל שנות המס שבהן הוציא המוכר הוצאות להחזקתו;
"מספר הקילומטרים השנתי המוכר" - מספר הקילומטרים השנתי העודף על 9,900 או 25% ממספר הקילומטרים השנתי, לפי הגבוה;
"הוצאות החזקת רכב", "מספר קילומטרים שנתי" ו"רכב" - כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 (להלן - תקנות הרכב);
"תקנות הרכב הקודמות" - תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשמ"ז-1987.


2. חישוב רווח הון במכירת רכב
במכירת רכב של יחיד שבגינו היה זכאי לתבוע הוצאות החזקת רכב יחולו ההוראות האלה:
(1) יוכפלו המחיר המקורי והתמורה, כל אחד מהם, ביחס הקילומטרים ויראו את המכפלות כמחיר המקורי וכתמורה לצורך חישוב רווח ההון;
(2) ינוכה מהמחיר המקורי רק סכום הפחת שהותר על פי תקנות הרכב;
(3) יראו כמחיר מקורי של רכב ששימש את היחיד קודם ליום כ"ח בטבת התשנ"ה (31 בדצמבר 1994) (להלן - היום הקובע) אשר בשלו לא היה זכאי לתבוע הוצאות קבועות על פי תקנות הרכב הקודמות את סכום שוויו של הרכב כיום הקובע ומועד זה יחושב כיום רכישה של רכב כאמור.


3. יתרת המחיר המקורי
לצורך חישוב רווח ההון במכירת רכב שתקנה 2 אינה חלה עליו, ינוכה מהמחיר המקורי כל סכום פחת לרבות כזה שלא הותר בניכוי על פי תקנות הרכב.


4. תחולה
תקנות אלה יחולו לגבי רכב שנמכר בשנת המס 1996 ואילך.


5. הוראות מעבר
(א) בתקנה זו -
"רכב", "רכב פרטי", "רכב מסחרי", "הוצאות החזקת רכב" ו"מספר ק"מ שנתי" - כהגדרתם בתקנות הרכב הקודמות;
"יום התחילה" - ט' בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1996) וברכב מסחרי שחלה עליו תקנה 9(ב) לתקנות הרכב - יום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998).
(ב) לענין מכירת רכב של יחיד שבגינו תבע הוצאות החזקת רכב לפני יום התחילה, יראו לענין התקופה שלפני יום התחילה, על אף האמור בתקנה 1, כאילו היתה הגדרת "מספר הקילומטרים השנתי המוכר" - מספר הקילומטרים העודף על 36,000 וברכב מסחרי או של בית ספר לנהיגה - מספר הקילומטרים השנתי.
(ג) לענין מכירת רכב שנרכש לפני יום התחילה יחולו לגבי התקופה שלפני יום התחילה תקנות 2(2) ו-3 כאילו בכל מקום, במקום "תקנות הרכב" נאמר "התקנות הקודמות כאילו לא בוטלו בתקנות הרכב".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון