תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק


תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 85 א(ה) ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1. הגדרות
בתקנות אלה -
"טווח הערכים" - טווח הערכים שבין הערך הנמוך ביותר לבין הערך הגבוה ביותר, כפי שהתקבלו בהשוואה לעסקאות דומות;
"הטווח הבין-רבעוני" - הערכים המצוים בין המאון ה25- לבין המאון ה75- בטווח הערכים;
"מאפייני השוואה" - כל אחד מאלה:
(1) תחום הפעילות, לרבות ייצור, שיווק, מכירה, הפצה, מחקר ופיתוח, ייעוץ ומתן שירותים;
(2) סוג הנכס או השירות;
(3) תנאי העסקה הבין–לאומית;
(4) סיכונים, לרבות סיכונים גאוגרפים, סיכונים פיננסיים וסיכוני אשראי;
(5) הסביבה הכלכלית;
(6) השפעת קיומו של מוניטין או של נכס בלתי מוחשי אחר;
"עסקה בין-לאומית" - עסקה נושא הבדיקה שמתקיימים בה כל אלה:
(1) היא נעשתה בין צדדים שיש ביניהם, כולם או מקצתם, יחסים מיוחדים;
(2) אחד או יותר מהצדדים לעסקה הוא תושב חוץ, או שההכנסה מהעסקה, כולה או חלקה, היא הכנסה חייבת במס גם מחוץ לישראל;
"עסקה דומה" - כל אחת מאלה ובלבד שאם לא היו מאפייני ההשוואה זהים, נעשו התאמות, כך שהשפעת ההבדל במאפייני ההשוואה על התוצאות שהתקבלו - תתבטל:
(1) עסקה בין הצד הנבדק לבין מי שאין לו עמו יחסים מיוחדים, שבה מאפייני ההשוואה זהים, כולם או מרביתם, למאפייני ההשוואה בעסקה הבין-לאומית;
(2) לא היתה עסקה כאמור בפסקה (1) - עסקה בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים שבה מאפייני ההשוואה זהים או דומים, כולם או מרביתם, למאפייני ההשוואה בעסקה שביצע הצד הנבדק;
"צד דומה" - אדם שמאפייני ההשוואה בו ובצד הנבדק זהים או דומים;
"צד נבדק" - צד לעסקה בין-לאומית, שמתקיימים לגביו שני אלה:
(1) ניתן להניח שהשוואת העסקאות הדומות שביצע, תניב את התוצאה המהימנה ביותר לענין קביעת מחיר השוק;
(2) קיים לגביו מידע מתאים, נאות ומהימן יותר מאשר לגבי כל צד אחר;
"שיעור הרווחיות" - שיעור הרווח או ההפסד, לפי הענין, שייקבע לפי אחת משיטות אלה:
(1) בתחום הפעילות שבו נהוגה שיטה הקובעת מחיר לעסקה כרווח בשיעור קבוע המתווסף לעלויות הישירות - הרווח בשיעור הקבוע שהתקבל בעסקאות דומות;
(2) בתחום הפעילות שבו נהוגה שיטה הקובעת מחיר לעסקה כרווח גולמי בשיעור קבוע ממכירות הצד הרוכש שהוא הצד הנבדק או צד דומה לו - שיעור הרווח הגולמי שהתקבל בעסקאות דומות;
(3) לא ניתן לקבוע את שיעור הרווח כאמור בפסקה (1) או (2) - שיעור הרווח לפי אחד ממדדי הרווחיות שלהלן, המתאים ביותר לפעילות בעסקה הבין-לאומית:
(א) שיעור הרווח התפעולי או ההפסד התפעולי, לפי דוחות רווח והפסד המתקבל בעסקאות דומות;
(ב) היחס שבין הרווח או ההפסד, לפי הענין, לבין הנכסים, ההתחייבויות או ההון, כולם או חלקם, לפי הענין;
(ג) מדד רווחיות אחר, המתאים ביותר בנסיבות הענין.


2. קביעת תנאי השוק
(א) לצורך קביעה אם עסקה בין-לאומית שנעשתה היא עסקה בתנאי שוק, ייערך חקר תנאי שוק שבו תושווה עסקה בין-לאומית לעסקאות דומות של הצד הנבדק לפי אחת השיטות המפורטות להלן:
(1) שיטה המשווה בין המחיר שנקבע בעסקה הבין-לאומית לבין המחיר שנקבע בעסקה דומה (בתקנות אלה - שיטת השוואת המחיר);
(2) לא ניתן להפעיל את שיטת השוואת המחיר - לפי אחת משיטות ההשוואה שלהלן, המתאימה ביותר בנסיבות הענין:
(א) שיטה המשווה את שיעור הרווחיות בין העסקה הבין-לאומית לבין העסקה הדומה;
(ב) שיטה המשווה בין העסקה הבין-לאומית לבין העסקה הדומה, על פי החלוקה הנהוגה של הרווח או ההפסד בין צדדים לפעילות משותפת, בהתחשב בתרומתו של כל צד לעסקה, לרבות חשיפתו לסיכונים וזכויותיו בנכסים הקשורים לעסקה;
(3) לא ניתן להפעיל את שיטת השוואת המחיר או את אחת השיטות המפורטות בפסקה (2) - שיטה אחרת, המתאימה ביותר בנסיבות הענין, המשווה בין העסקה הבין-לאומית לעסקה דומה.
(ב) יראו עסקה בין-לאומית כעסקה בתנאי שוק, אם בעקבות השוואתה על פי שיטות ההשוואה לעסקאות דומות, לא חרגה התוצאה שהתקבלה מהטווח הבין-רבעוני שהתקבל בהשוואה לעסקאות דומות, ואולם - היתה שיטת ההשוואה שיטת השוואת המחיר ולא נעשו התאמות לביטול השפעת ההבדל על מאפייני ההשוואה, יראו את העסקה כעסקה בתנאי שוק אם המחיר לא חרג מטווח הערכים בעסקאות דומות.
(ג) לא ניתן לראות עסקה בין-לאומית כעסקה בתנאי שוק כאמור בתקנה משנה (ב), ידווח מחיר העסקה על פי הערך המצוי במאון ה50- בטווח הערכים.


3. הוראות מיוחדות לענין השוואה לעסקאות דומות
בהשוואה לעסקאות דומות יחולו הוראות אלה:
(1) יבחרו להשוואה עסקאות דומות שבוצעו בלא יותר משלוש שנות מס שקדמו לביצוע העסקה הנבדקת;
(2) יראו כעסקה אחת את כל העסקאות הדומות שביצע הצד הדומה בשלוש שנות המס שקדמו לשנת ביצועה של העסקה הבין-לאומית, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי במהלך אותן שנים, כולן או חלקן, או בשנים שלפניהן או בשנים שלאחריהן, היה שינוי מהותי במאפייני ההשוואה שבשלהם יש לראות רק חלק מהעסקאות הדומות כעסקה דומה אחת;
(3) המחיר, שיעור הרווחיות, חלוקת הרווח כאמור בתקנה 2(א)(2)(ב), או שיטה אחרת כאמור בתקנה 2(א)(3), לפי הענין, בעסקאות דומות שרואים אותן כעסקה דומה אחת כאמור בפסקה (2), יהיה ממוצע המחיר, ממוצע שיעור הרווחיות, ממוצע חלוקת הרווח או ממוצע התוצאות המתקבל לפי שיטה אחרת כאמור, לפי הענין, בכל העסקאות הדומות שרואים אותן כעסקה דומה אחת;
(4) ההשוואה בין עסקה בין-לאומית לבין עסקאות דומות תיעשה בהתאם לאותה שיטה.


4. עסקה חד-פעמית
תקנות 2 ו-3 לא יחולו על עסקה בין-לאומית חד-פעמית, שאושרה בידי פקיד השומה כעסקה בין-לאומית חד-פעמית כאמור, והעסקה תדווח כאילו נקבעו המחיר או התנאים, לפי הענין, בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים.


5. דיווח על חקר תנאי שוק
(א) נישום שהוא צד לעסקה בין-לאומית, שלא חלה עליה תקנה 4, יגיש לפקיד השומה על פי בקשתו של פקיד השומה, בתוך 60 ימים, דוח שבו יפרט את הנתונים כדלקמן:
(1) פרטי הנישום, לרבות בעלי הזכויות השולטים בו, במישרין או בעקיפין, כל חבר-בני-אדם המוחזק על ידיו במישרין או בעקיפין, כל חבר-בני-אדם שהוא והנישום מחזיקים בהם ופרטי הנהנים או המוטבים בזכויות כאמור; לענין פסקה זו יפורש המונח "שליטה" ו"החזקה" - כהגדרת "שליטה" שבסעיף 85א לפקודה;
(2) הצדדים לעסקה הבין-לאומית, תושבותם וציון היחסים המיוחדים שיש לנישום עמם;
(3) התנאים החוזיים של העסקה הבין-לאומית לרבות פירוט הנכס, השירות שניתן, המחיר שניתן, תנאי הלוואה והאשראי וערבויות;
(4) תחום הפעילות של הנישום וההתפתחויות בו;
(5) הסביבה הכלכלית שבה פועל הנישום והסיכונים שלהם הוא חשוף;
(6) שימוש בנכסים בלתי מוחשיים, במישרין או בעקיפין;
(7) פירוט כל העסקאות שעשה הנישום עם צד לעסקה, לרבות הלוואות, תשלום דמי ניהול, שותפויות, מיזמים משותפים, מתנות, ערבויות, הסכמי נאמנות וכל הסכם אחר;
(8) עסקאות דומות, שיטת ההשוואה שנבחרה ומאפייני ההשוואה שעל פיהם נקבעו טווח הערכים והטווח הבין-רבעוני, לפני הענין, פירוט ההתאמות שנעשו למאפייני ההשוואה והסבר לבחירת ההשוואה ולהתאמות שנעשו, פירוט התוצאות שהתקבלו בעקבות ההשוואה, הצגת טווח הערכים או הטווח הבין-רבעוני, לפי הענין, וכן המסקנות הנובעות מההשוואה לעסקאות הדומות;
(9) אופן הדיווח על העסקה במדינת החוץ, לרבות במסגרת בקשה להחלטה מקדמית, אם הוגשה, וכן דיווח על הנתונים של העסקה במדינת חוץ ואם היה פער בין הדיווח במדינת חוץ לדיווח בישראל - הסברים לקיומו של הפער האמור.
(ב) לדוח האמור בתקנת משנה (א) יצורפו חוזי העסקה, החוזים האחרים בין הצדדים שיש עמם יחסים מיוחדים, מסמכים אחרים לאימות הנתונים שנמסרו, חקר תנאי שוק וניתוח מחירי העברה ותנאי שוק שנערכו בהתאם לתקנות אלה, חקר תנאי שוק או הערכה שנערכו לצורך הגשה לרשות מס זרה, הדוח שהוגש במדינת חוץ וכל קביעה שהיתה לרשות מס וכן חוות דעת של רואה חשבון או עורך דין אם ניתנה.
(ג) לענין נישום שהוא צד לעסקה בין–לאומית שחלות עליה הוראות תקנה 4, יחולו הוראות תקנות משנה (א)(1) עד (7), (9) ו-(ב), אלא שלענין חקר תנאי השוק וניתוח מחירי העברה האמורים בתקנת משנה (ב), תחול חובת צירופם רק אם נערכו.
(ד) בדוח לפי סעיף 131 לפקודה ידווח הנישום על ביצוע עסקה בין-לאומית וכן את מחירה ותנאיה ומחירה ותנאיה בתנאי שוק לפי טופס שקבע המנהל.


6. הוראת מעבר
תקנות אלה יחולו על עסקה בין-לאומית שנעשתה ביום פרסומן ואילך, ואולם יראו חקר תנאי שוק שנערך לפני פרסומן של תקנות אלה, כחקר תנאי שוק שנערך לפי תקנות אלה, וזאת במשך שנתיים מיום פרסומן, ובלבד שנערך לפי קווי הנחיה מקובלים שפורסמו על ידי ארגון הOECD- או מדינות החברות בו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון