תקנות מס הכנסה פחת


תקנות מס הכנסה (פחת), 1941


1. השם הקצר ותחילת תוקף
תקנות אלה תיקראנה תקנות מס-הכנסה (פחת), 1941, והן תקבלנה תוקף החל מיום 1 בספטמבר, 1941.


2. פירוש
בתקנות אלה יהיה למונח הבא הפירוש שבצדו חוץ אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר;
"הפקודה" פירושה - פקודת מס-הכנסה, 1941.


3. פרטים הצריכים להימסר ע"י החייבים במס התובעים ניכוי עפ"י סעיף 11(1)(ט) של הפקודה


כל אימת שחייב-במס תובע ניכוי עפ"י סעיף 11(1)(ט) של הפקודה בשל פחת בבנינים, במכונות, במיסדר או ברהיטים השייכים לו והמשמשים לצורך עסקו, מקצועו החפשי או מקצועו, עליו לצרף אל הדו"ח שלו הודעה בטופס 1342 (י"א) המובא בתוספת א' לתקנות אלה.


4. מכסות האחוזים שתקובלנה כיסוד לחישוב סכום הפחת שיש לנכותו עפ"י סעיף 11(1)(ט) של הפקודה (תיקון: 1942, 1946)
הסכום שינוכה עפ"י סעיף 11(1)(ט) של הפקודה בבירור ההכנסה המחייבת במס, יחושב בהתאם למכסות האחוזים המפורטות בתוספת ב' לתקנות אלה:- בתנאי כי אם נוכח פקיד השומה במקרה כל-שהוא, כי קיימת כליה ובליה למעלה מן השיעור הרגיל, מחמת שעובדים במשמרות נוספות, יכול הוא להרשות כי אותם הניכויים יחושבו לפי מכסות אחוזים שימצא לנכון, ובלבד שלא יעלו על כפל מכסות האחוזים שפורטו באותה התוספת.


תוספת א'
פרטים על נכסים שניתן לתבוע בעדם פחת לפי סעיף 21 על הפחת הנתבע כניכוי לפי אותו סעיף וכן על ציוד כמשמעותו בחוק מס-רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961
(טופס 1342 (י"א))
תוספת ב'
(תיקון: 1946, 1942, תשט"ז, תשי"ח, תשי"ט, תשכ"א, תשכ"ה, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ט6, תשס"ח ,תש"ע) 7, 8

האחוזים שנקבעו לצורך הניכוי המותר עפ"י סעיף 11(1) (ט) בעד פחת בבנינים, במכונות, במיסדר או ברהיטים:
סוג הנכס     שעור האחוז     הערות
     ממחיר הקרן
I. בנינים:
(1) בניני-אבן איתנים
ממדרגה ראשונה     ½1     כפל שער האחוזים הזה
(2) בניני ביטון מזוין          ינוכה מן המס לגבי בניני
איתנים ממדרגה ראשונה     2     בתי-חרושת, פרט למשרדים,
(3) בנינים ממדרגה שניה          מחסנים, בתי הדירה של
שבניתם איתנה פחות     4     הפקידים העובדים.
(4) בנינים ממדרגה שלישית
שבניתם גרועה, אך אין
כוללים מבנים ארעיים בהחלט     ½6
(5) מבנים ארעיים בהחלט,
כגון מבני עץ     -
II. רהיטים ואבזרים:
(1) כללים      6     לא נקבע שער האחוזים:
          חידושים ינוכו בתורת הוצאות
(2) רהיטים ואבזרים
המשמשים לבתי מלון
ולפנסיונים     9
(3) רהיטים בבתי-קפה, מסעדות,
מקומות שעשועים ציבוריים
ומוסדות חסות למפגרים     12
III. מכונות וציוד:
(1) כלליים     7
(2) דרגה מיוחדת תונהג לגבי
כל המכונות והציוד המשמשים
במפעלים המנויים דלקמן:
א. ((I טחנות-קמח
((II טחנות-אורז
((III טחנות עצמות
((IV בתי-זיקוק
((V בתי-חרושת לקרח
((VI בתי-חרושת לייצור
גז למי-סודה -     9
((VII בתי-חרושת לגפרורים
((VIII בתי-חרושת
לנעלים ולסחורות עור
((IX בתי-חרושת לעמילן
((X בתי-חרושת לתעשיית
שימורי פרי-הדר
ב. ((I בתי-חרושת לנייר
((II בתי-חרושת לקני-קש
((III מפעלי-אניות ומפעלי
הנדסה
סוג הנכס     שעור האחוז     הערות
     ממחיר הקרן
((IV בתי יציקה לברזל ולפליז
((V בתי-חרושת לאלומיניום
((VI מפעלי הנדסה חשמליים
((VII מפעלי תיקון
מכוניות ומנועים
((VIII מפעלי-גילוון
((IX בתי חרושת למיצוי שמנים
((X מפעלים כימיים
((XI מפעלים לתעשיית סבון
ונרות
((XII מפעלי סיד
((XIII מנסרות מפעלי
תעשיית פחים      10
וקופסאות מכונות טוויה
ואריזה
מפעלי-מלט המשתמשים
בכבשנים
מכבשים הדירוליים
תעשיית-לבנים
תעשיית מרצפות
תעשיית מכשירים אופטיים
תעשיית צנורות מלט
תעשיית זכוכית ותעשיית
אבובי-וואקום
ואגסי וואקום           (*) ההוצאה הכרוכה בחידוש
מפעלי טלפון          אותיות הדפוס תנוכה בתורת
בתי חרושת לחוטי ברזל          הוצאה.
ומסמרים
תעשיית ברזל ופלדה
בתי-בורסקי
תעשיית-סוללות הדפסה (*)
ג. מיכלי-גז
Liquid Petroleum Gas Cylinders
ד. מכונות-אספרסו
להכנת קפה     20
(3) שער מיוחד יונהג
לגבי מכונות ומפעלים אחרים:
ה.. (I) מיתקן לחימום מים
באמצעות אנרגיית השמש - 25%;
(II) מיתקן לייצור חשמל באמצעות
אנרגיית השמש, העושה שימוש
בטכנולוגיה פוטו–וולטאית או
בטכנולוגיה סולאר–תרמית - 25%;
לעניין זה -
"טכנולוגיה פוטו-וולטאית" - טכנולוגיה לייצור
חשמל ישירות מאור השמש באמצעות קולטי שמש
וממיר זרם;
"טכנולוגיה סולאר–תרמית" - טכנולוגיה לייצור חשמל
הנעזרת באור השמש לחימום נוזל והפיכתו
לקיטור מניע טורבינה.
א. מפעלי-מלח -
((I מכונות, מיסדר, קרונות וניד     15
((II ספינות-משא ומכונות צפות     10
((III כל המכונות והמכשיר
והמכשירים הכלליים המשמשים
בבתי-מלאכה לתיקון מכונות     10      ההוצאה על תיקונים
((IV בריכות, תאי-ריכוז,          במפעלים כיוצא בזה
אגני-מלח, תעלות-הובלה,          הבנויים מעפר תנוכה
מעגנים, אם הם בנויים          בתורת הוצאה.
אבן, מלט מזויין, אספלט
או בחמרים דומים     6
((V מעגנים, רציפים
ומזחים הבנויים לגמרי
או בעיקרם מפלדה      ½7
((VI מעגנים, רציפים
ומזחים הבנויים לגמרי
או בעיקרם מעץ      12
((VII צנורות להובלת
מי-מלח, אם הם בנויים
בטון מזויין, אספלט או
בחמרים דומים     12
ב. מכונות חשמל -
((I סוללות     10
((II כבלים וחוטים מתחת
לאדמה      3
סוג הנכס     שעור האחוז     הערות
     ממחיר הקרן
((III כבלים וחוטים מעל
לאדמה      5
((IV מכונות לקרני-רנטגן
ומכונות לריפוי חשמלי
ואבזריהם -
(א) דיאגנוזה      10
(ב) מכשירי-זעזוע      15
(ג) צינורות          מחירי החלפתם ינוכה.
(ד) טומוגרפיה ממוחשבת ((C.T      20
(ה) כסא דנטלי לרופא שיניים     10
((V מכונות אחרות      7
ג. מפעלים להספקת-חשמל -
((I מכשירים להספקת-חשמל,
מכונות, דוודים      7
((II מפעלים הידרו-חשמליים,
מפעלים הידרוליים, צינורות,
סכרים וכבלים      3
ד. מפעלי שמן מינרלי -
בתי-זיקוק ומפעלי-שדה -
((I דוודים
((II מניעים
((III בריכות-אגירה
((IV בריכות-אגירה
((V צינורות      5
((VI דוודים
מיטלטלים, כלי-קידוח,
בריכות, ציוד וכו'      20
חלוקה -
((I כלי-קיבול
שמחזירים אותם (*)          (*) מחיר כלי-הקיבול שבלו
          משימוש ינוכה בתורת הוצאה.
((II משאבות בצדי
הדרכים, לרבות בריכות
שמתחת לקרקע ואבזרים     10
ה. אניות, סירות, ומכולות - 4
((I אניות וסירות     7.5
((II מכולות מאלומיניום     7
((III מכולות מברזל     15
((IV אניות שעיקר שימושן
הובלה ממדינה אחת למדינה
אחרת     10%
ו. מכרות ומחצבות -
((I מכונות -
(א) מכונות שמעל לפני הקרקע
ומכונות שמתחת לפני הקרקע
(פרט למכונות-חשמל)      7
(ב) דוודים     7
((II מחפורות
ושיפועים     7
((III מכונות תת-קרקעיות
מיטלטלות     20      + מחיר המנורות שבלו משימוש
          ינוכה בתורת הוצאה.
((IV מנורות-בטחון +     7
((V חשמליות ומכונות
ומפעלים להעברה
ז. אוירונים -
((I מטוסים     30
((II מכונות-אוירונים     40
סוג הנכס     שעור האחוז     הערות
     ממחיר הקרן
((III מכונות לצילום מן האויר     25
ח. הספקת-מים, מפעלים
ושירותים להשקאה למעט
אלה המשמשים בחקלאות -
((I קדיחות ובארות בשכבות
סלע מוצק או טוחות במלט     2
((II בארות בשכבות אבן רכה     8
((III בארות עם
מסננים בשכבות-חול     15
((IV משאבות-קידוח     10
((V משאבות אחרות     7
((VI מגדל-מים מבטון מזויין      4
((VII בריכות בטון מזויין     4
((VIII צינורות-פלדה     5
((IX צינורות ותעלות מבטון     4
ט. מפעלי-קירור, מקררים וכו' -      9
י.
((I דוחסי-אויר
ומכונות לדחיסת-אויר     10
((II מכונות לציפוי -
חשמלי ולהלחמה חשמלית     10
((III מכונות למיזוג האויר     10
((IV מכונות וציוד של קבלני-בנין     15
((V דפוסים שמשתמשים
בהם בתעשיית צינורות-בטון     10
((VI ציוד זרקורים
המשמשים להצגת סרטי-ראינוע     10
יא. כלי רכב 5, 7, 8
(I) רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו הוא מונית,
כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961
(להלן - תקנות התעבורה) – 25%;
(II) רכב מסוג L, O, N, Mאו T, שסיווג המשנה
שלו הוא רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב
להוראת נהיגה כאמור בתקנה 271א(ד) לתקנות
התעבורה - 25%;
(III) רכב מסוג M שסיווג המשנה שלו
הוא אוטובוס ציבורי, רכב סיור או
רכב מדברי, כאמור בתקנה 271א(ד)
לתקנות התעבורה - %20;
(IV) רכב שסיווגו M1 או N1, כאמור
בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה,
שצוין ברישיון הרכב שלו "להשכרה" - %20;
(V) רכב שסיווגו N2 או N3, כאמור
בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה,
שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב משולב
מנוע (hybrid) - 25%;
(VI) רכב שסיווגוL, N1, m1 או O, כאמור
בתקנה 271א(ד) לתקנות התעבורה, למעט
רכב המפורט בפסקאות (I) עד (IV) - 15%;
(VII) רכב שסיווגו N3,N2, M3, M2 או
רכב מסוג T, כאמור בתקנה 271א(ד)
לתקנות התעבורה, למעט רכב המפורט
בפסקאות (I) עד (III) ו– (V) – 20%..
יב.
((I מכשירי-ניתוח      -      מחיר החלפתם ינוכה
((II מכשירים, ציוד
ואבזרים של רדיו      20
((III מיני מעבדה לפיתוח
תמונות Minilabs     10
יג. שלוחות-רכבת
((I חפירות, יישור,
סוללות, מנהרות וכיוצא באלה -      2
((II פסים ויתר האבזרים -      ½6
יד. אלקטרוניקה7
(1) ציוד אלקטרוני     15
וציוד ממוחשב
(2) מחשבים -
לענין זה, "מחשבים" - מחשבים או מספר יחידות המשמשות יחד כמחשבים, הפועלים באמצעות מערכת הפעלה מוכרת והנועדים ליישומים שונים וכן ציוד נלווה המחובר אליהם.
(א) מחשבים אישיים      33
(ב) מחשבים אחרים     25
סוג הנכס     שעור האחוז     הערות
     ממחיר הקרן
טו. מכבסות-קיטור     10
IV. בחקלאות (לגבי נכסים
שהיה הנישום זכאי לראשונה
לפחת החל בשנת המס 1977):
א. מטעים
(1) אבוקדו     15
(2) בננות     20
(3) גויאבות     15
(4) הדרים     15
(5) זיתים (בעל)      2/3 6
(6) זיתים (שלחין)      15
(7) חרובים     2/3 6
(8) עצי פרי נשירים     15
(9) ענבי בעל     15
(10) רימונים     15
(11) שסק     15
(12) תאנים     2/3 6
(13) תמרים     2/3 6
ב. רשת השקיה המשמשת לחקלאות
(1) באר עם מסנן בשכבת חול     20
(2) בארות אחרות     10
(3) רשת השקייה תחתונה (ראשית)      10
(4) רשת השקייה עליונה
קבועה מצנרת פלסטית     20
(5) רשת השקייה עליונה אחרת     15
ג. חממה 25% (כולל מבנה,
מתקנים ציוד וכלים)
ד. מבנים המשמשים
לחקלאות (למעט חממה)      
ה. טרקטורים ומכונות
בעלות הנעה עצמית     20
ו. כלים וציוד אחרים
המשמשים לחקלאות     20
ז. בעלי חיים
(1) חמור      10
(2) סוס     1/2 8
(3) פרד     5
V ספרים וקלטות
(1) ספרות מקצועית     15
(2) קלטות וידאו מוקלטות בבעלות
(ללא רכישת זכויות     25


VI נמלים ורכבות שבהפעלת רשות הנמלים והרכבות -
לגבי נכסים המשמשים בפעילות נמל או רכבת המוחזקים, מנוהלים או מופעלים על ידי רשות הנמלים והרכבות כמשמעותה בחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961;
(1) תשתיות נמל, מבנים ימיים ומבנים יבשתיים שאינם מבטון - 5%;
(2) שוברי גלים - 6%;
(3) מבנים יבשתיים מבטון, תחנות מיתוג ותחנות שאיבה - 3%;
(4) כלי שיט ימיים - 7.5%;
(5) כלי עבודה נמליים - 10%;
(6) טרקטורים, צמ"ה ונגררי נמל - 20%;
(7) ציוד הרמה נמלי (מנופים ועגורנים) - 8%;
(8) ציוד תחנות מיתוג - 10%;
(9) ציוד אחר - 7%.


VII שירות תעופה שבהפעלת רשות שדות התעופה -
(1) מסלולי נחיתה והמראה של כלי טיס (להלן - מסלולים) שהוצאות בשל הקמתם הוצאו עד ליום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996) - 7%;
(2) מסלולים שהוצאות בשל הקמתם הוצאו לאחר יום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996) - 5%.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון