תקנות מס הכנסה פחת מואץ


תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ו-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ולפי סעיף 3 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בית מלון" - בית מלון או חניון, כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976;
"בניה" - הקמת מבנים, לרבות עבודות חפירה, הריסה ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים ועבודות עפר, ולמעט עבודות שיפוץ ותיקון בבנינים;
"התקופה הקובעת" - התקופה שמיום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) עד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006);
"פעילות מזכה" - כל פעילות מן המפורטות בפסקה (1) או (2), למעט פעילות נלווית לה:
(1) פעילות ייצור בישראל בכל אחד מתחומי התעשיה, לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, חקלאות ובניה ולמעט -
(א) אריזה;
(ב) מסחר;
(ג) תחבורה;
(ד) החסנה;
(ה) מתן שירותים בתחום התקשורת, בתחום הסניטרי ובתחום האישי;
(2) הפעלת בית מלון בישראל;
"ציוד" - לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה שאינו משאית, ובלבד שהתקיימו בהם שני אלה:
(1) יום רכישתם הוא בתקופה הקובעת;
(2) הם משמשים בישראל בייצור הכנסה;
"נכס", "קרוב" - כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה;
"תקנות הפחת" - כל אחת מאלה:
(1) תקנות מס הכנסה (פחת), 1941;
(2) תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעור פחת), התשמ"ו-1986.


2. פחת מואץ בתקופה הקובעת
נישום שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות מזכה, ועיקר הכנסתו שאינה הכנסה ממכירת נכס או ממכירת זכות במקרקעין או ממכירת זכות באיגוד מקרקעין, היא הכנסה מפעילות מזכה, ואשר רכש ציוד המשמש במישרין בפעילותו המזכה, ושהוא זכאי בשלו לניכוי בעד פחת, רשאי לבקש בעד אותו ציוד פחת, במקום הפחת שהוא זכאי לו לפי כל דין,
בהתאם להוראות אלה:
(1) נרכש הציוד בתקופה שמיום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) עד יום ל' בכסלו התשס"ו (31 בדצמבר 2005) - פחת בשנת המס 2006 בשיעור של 100% ממחירו המקורי של הציוד, בניכוי הפחת שהיה זכאי לו בעד הציוד בשנת המס 2005;
(2) נרכש הציוד בתקופה שמיום ל' בכסלו התשס"ו (1 בינואר 2006) עד תום התקופה הקובעת - פחת בשנת המס 2007, בשיעור של 100% ממחירו המקורי של הציוד, בניכוי הפחת שהיה זכאי לו בעד הציוד בשנת המס 2006;
ובלבד, שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי.


3. בחירת הדין החל
בחר הנישום בניכוי בעד פחת כאמור בתקנה 2, תחול בחירתו על כל הציוד שנרכש בתקופה האמורה שבעדו רשאי הוא לתבוע ניכוי בעד פחת לפי תקנה 2, והוא לא יהיה זכאי בעד אותו ציוד לפחת לפי חוק לעידוד השקעות הון או לפי תקנות הפחת, או להפחתה לפי הוראות הפקודה, למעט בשנת רכישתו של הציוד.


4. סייג לתחולה
הוראות תקנות אלה לא יחולו על ציוד שרכש הנישום באחת מאלה:
(1) רכישה מקרוב;
(2) רכישה בלא תמורה;
(3) רכישה לפי סעיף 85 לפקודה;
(4) רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה.


5. סייג לענין שימוש
האמור בתקנה 2 יחול רק אם הציוד שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילות המזכה בכל התקופה המתחילה במועד שבו החל השימוש בציוד ועד תום שנת המס שבשלה נתבע פחת לפי תקנה 2 והנישום הציג אישור מאת מייצג כמשמעותו בסעיף 236 לפקודה, על התקיימות התנאים המזכים בפחת כאמור בתקנות אלה.


6. סייג לענין נישום מסוים
האמור בתקנות אלה לא יחול על נישום שקיבל זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה ועל נישום שהמדינה משתתפת, במישרין או בעקיפין, ב-20% או יותר מתקציבו בשנות המס 2005, 2006 או 2007; לענין תקנה זו, לא יראו מענקים לפי חוק לעידוד השקעות הון כהשתתפות המדינה.


7. הוראה לענין המחיר המקורי
נמכר ציוד לקרוב לאחר שנתבע בעדו פחת לפי תקנה 2 בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, יראו את המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש הקרוב כאפס.


8. הוראת שעה לענין הגדרת "קרוב"
על אף האמור בהגדרת "קרוב" שבתקנה 1, לענין התקופה שמיום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) עד יום ל' בחשון התשס"ו (31 בדצמבר 2005) יקראו את הגדרת "קרוב" כאילו נאמר בה "קרוב" - כהגדרתו בסעיף 105 י"א לפקודה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון