מס תשומות

מהו מס תשומות ?
מהו ניכוי מס תשומות ?


סעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 מע"מ מגדיר מס תשומות מהו:


"מס תשומות" - מס הערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו;


בית המשפט ציין בפסיקתו כי לפי ההגדרה האמורה, כדי לנכות מס תשומות יש צורך שהתשומות ישמשו "לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו" של העוסק.


בצורה זו, יצר המחוקק קורלציה בין רכישת הנכס לצורכי העסק בניכוי מס התשומות לבין מכירתו של הנכס לצרכי החיוב במע"מ.


סעיף 41 לחוק מס ערך מוסף קובע את העיקרון כי אין לנכות מס תשומות אלא אם התשומות שימשו בעסקה החייבת במע"מ: "אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס."


סעיף זה מבטא את עקרון ההקבלה לפיו הזכות לנכות מס תשומות ניתנת לעוסק רק אם בצדה קיימת החובה לשלם מס ערך מוסף.


סעיף 38 לחוק מע"מ קובע תנאים שעל העוסק למלא כדי שיוכל לנכות את מס התשומות:
"(א) עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לענין זה המנהל, ובלבד שרשימון היבוא או המסמך האחר נושא את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חדשים מיום הוצאת החשבונית, הרשימון או המסמך."


בית המשפט פסק כי הסעיף מתיר לנכות מס תשומות רק אם המס כלול בחשבונית מס שהוצאה לעוסק כדין, או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר המנהל לעניין זה. לפי הוראת הסעיף ניתן לנכות מס תשומות רק אם המסמכים האמורים הוצאו כדין לעוסק, דהיינו שהעסקה אכן בוצעה, היתה חייבת במע"מ, ושחשבונית המס הוצאה על ידי עוסק מורשה שהיה מוסמך להוציאה.


עוד נפסק כי הדרישה כי החשבונית תוצא כדין, אינה אך דרישה טכנית, כי אם גם מהותית.


על החשבונית לשקף עסקה אמיתית בין הצדדים הנכונים והאמיתיים לעסקה וכי השאלה האם החשבונית הוצאה כדין, נענית על פי מבחן אובייקטיבי, קרי, די בעצם העובדה שהחשבונית אינה כדין, ואין צורך להוכיח כי הנישום היה ער לפסול שנמצא בחשבונית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אירוע מס

 2. הסבת הכנסה

 3. הטלת כפל מס

 4. התחמקות ממס

 5. כפל מס

 6. חוק מס מכירה

 7. חוק מס מקביל

 8. חוק מס בולים

 9. פטור מותנה ממס

 10. מהו מס בולים ?

 11. מס תשומות

 12. מלאי בסיסי

 13. ערכים נומינליים

 14. השתמטות ממס

 15. הסדר רולינג

 16. חיוב בכפל מס

 17. תשלום מס בגין מטוס

 18. בקשה להשבת עודף מס

 19. פקודת המיסים

 20. מס על עסקאות שבוטלו

 21. ניכוי הוצאות רכב

 22. מס על פיצויים

 23. חישוב מס בולים

 24. מפת אזורי מס למגורים

 25. פקודת מס הבולים

 26. מס על סחורה שנגנבה ?

 27. בחינת עסקה לצרכי מס

 28. חישוב מס לפי מחיר שוק

 29. גילום מס - החזר הוצאות

 30. סעיף 11א' לפקודת המסים

 31. תביעה נגד חברת החזרי מס

 32. חישוב מס לבני זוג

 33. מקדמות על הוצאות עודפות

 34. אחוזי ריווח בלתי סבירים

 35. דיווח מצטבר מזומן

 36. אי העברת מס שנוכה

 37. חובת תשלום מס על קרקע ?

 38. מס בולים על הסכמים

 39. מס על הכנסות בחו"ל

 40. מס על עבודה בחו''ל

 41. הסכם טיפול בנושא החזרי מס

 42. מס מעסיקים - שנה ראשונה ?

 43. סיווג הכנסה בעל עסק

 44. מהו המועד לחיוב במס

 45. אי תשלום מס עסקאות מקרקעין

 46. ביקורת מס - שיפוצניק

 47. עיכוב הליכי גביית מס

 48. דוח תיאום אינפלציוני

 49. תקנות ניכוי הוצאות רכב

 50. מענק לעובדים - הוצאה מוכרת ?

 51. האם חיסכון הכנסה חייבת מס ?

 52. חוק מס על בעלי הכנסות גבוהות

 53. חישוב מס נפרד לבני זוג

 54. כוונה להתחמק מתשלום מס

 55. הסתרת החזרי מס מהמעסיק

 56. גביית מס במקרים מיוחדים

 57. תביעת חוב של רשויות המס

 58. ערעור על חיוב במס עסקאות

 59. איך נבחנת עסקה לצרכי הטלת מס ?

 60. עיכוב כספים - רשות המיסים

 61. מס המגיע על מקרקעי הסרבן

 62. רשות המיסים בישראל - סודיות

 63. ניכוי פחת - מימון הקמת מבנה

 64. הטבות מס חברה תעשייתית בהשקעת חוץ

 65. גבולות המותר והאסור בתכנון מס

 66. אי רישום מלאי פתיחה בדו"ח רווח והפסד

 67. חוק מסים עקיפים מס ששולם ביתר או בחסר

 68. החזר מס על הוצאות טיפול בילדים

 69. הצעת חוק פטור ממסים לאקדמיה ללשון

 70. האם צריך לשלם מס על הכנסות ישראלים בחו"ל ?

 71. ערעור על סיווג דירה לפי צו המיסים של עירייה

 72. זכות הטיעון בהליכי השגה בפני רשויות המס

 73. חיוב מס מי שבפועל נהנה מזכות במקרקעין שהועברה לו

 74. גבייה ביתר של הוצאות גבייה/אכיפה, בניגוד לתקנות המיסים (גבייה)

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון