השתמטות מתשלום מכס

גזר דין

1.     הנאשמת הינה חברה העוסקת במכירת מצרכי מזון ורשומה כעוסק במשרדי המאשימה והנאשם הינו מנהלה הפעיל.

2.     במסגרת הסדר טעון, חזרו הנאשמים מכפירה והורשעו, עפ"י הודאתם, בעובדות כתב אישום מתוקן, במ/1 בעבירות כדלקמן:
אישום ראשון - השתמטות מתשלום מכס שיש לשלמו, 2 עבירות לפי סעיף 212 (א) (1) לפקודת המכס {נוסח חדש}, הגשת רשימונים כוזבים, 2 עבירות לפי סעיף 212 (א) (4) לפקודת המכס {נוסח חדש} והנאשם הורשע גם מכח סעיף 218 לפקודת המכס {נוסח חדש}.
מסירת ידיעה לא נכונה או לא מדוייקת בלא הסבר סביר, 2 עבירות לפי סעיף 117 (א) (3) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975 והנאשם הורשע גם מכח סעיף 119 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975.
אישום שני - השתמטות מתשלום מכס שיש לשלמו, עבירה לפי סעיף 212 (א) (1) לפקודת המכס {נוסח חדש}, הגשת רשימונים כוזבים, עבירה לפי סעיף 212 (א) (4) לפקודת המכס {נוסח חדש} והנאשם הורשע גם מכח סעיף 218 לפקודת המכס {נוסח חדש}.
מסירת ידיעה לא נכונה או לא מדוייקת בלא הסבר סביר, עבירה לפי סעיף 117 (א) (3) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975 והנאשם הורשע גם מכח סעיף 119 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975.

3.     בטרם הטעונים לעונש, הסירו הנאשמים חלק מהמחדלים בכך שהסירו 100,000 ₪ מסכום המס שלא הועבר למאשימה.

4.     ב"כ הצדדים עתרו לכבד הסדר טעון, לפיו יוטל על הנאשמת קנס ולגבי הנאשם, המאשימה תעתור ל - 6 חודשי מאסר שניתן יהיה לרצותם בעבודות שירות בכפוף לחוות דעת חיובית של הממונה על עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס לשיקול דעת ביהמ"ש וב"כ הנאשם יעתור להטלת 3 חודשי מאסר שניתן יהיה לרצותם בעבודות שירות, בכפוף לחוות דעת של הממונה על עבודות שירות ומאסר על תנאי וקנס לשיקול דעת ביהמ"ש.

5.     ב"כ המאשימה עתר לכבד את הסדר הטעון ברף העליון, להטיל על הנאשם 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות ומאסר על תנאי ממושך ומרתיע לגבי כל עבירות מס שלא יפחת משנה וקנס. בטיעוניו ציין, כי סכום קרן המס שלא הועבר למאשימה כ - 600,000 ₪ ובכך גרמו הנאשמים נזק רב לקופת המדינה. העבירות שבוצעו ע"י הנאשמים עניינן הנמכת מחירי יבוא אשר קשות לגילוי וגורמות לחוסר אמון בין יבואנים למאשימה.
ב"כ המאשימה נימק את הסדר הטעון בכך שנתגלו קשיים ראייתיים רבים והודאת הנאשמים בכתב האישום המתוקן חסכה מזמנו של ביהמ"ש וחסכה כסף רב מהציבור, שכן לא היה צורך בזימון עדים מחו"ל.

6.      ב"כ הנאשמים עתר לכבד את הסדר הטיעון ברף התחתון ולהטיל על הנאשם בנוסף ל - 3 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס נמוך. בטיעוניו ציין, כי התגלו קשיים ראייתיים רבים ועל ביהמ"ש לקחת בחשבון שכתב האישום תוקן מ - 13 אישומים ל - 3 אישומים ואת העובדה שהנאשמים נעדרי הרשעות קודמות, הודו בכתב האישום המתוקן וחסכו מזמנו של ביהמ"ש. מדובר במעידה חד פעמית, כשהעבירות בוצעו בתקופה קצרה בין השנים 2001 ל - 2002 ועל ביהמ"ש לקחת בחשבון לקולא את חלוף הזמן ואת העובדה שהנאשמים לא הסתבכו מאז מעבירות נוספות. חלק מהמחדלים הוסרו ולא נגרם נזק לקופת המדינה מבחינת תשלום מע"מ.
     הנאשם מובטל מאז שנת 2004. החברות שבבעלותו אינן פעילות בפועל. הנאשם פרוד מאשתו, אב ל - 3 ילדים, מהם 2 סטודנטים ואחד קטין ומצבו הכלכלי קשה.

7.     מעובדות כתב האישום המתוקן, בהן הודו הנאשמים, עולה כי הנאשמים לא העבירו למאשימה מיסים בסכום של כ - 600,000 ₪.
בתי המשפט חזרו והדגישו בשורה של פסקי דין את החומרה הרבה בעבירות מס וציינו, כי אין להקל בעברייני מס המשולים כמי ששלחו ידם לקופה הציבורית.
אין בבעיות כלכליות של נאשמים, כדי לפטור נאשמים מענישה ההולמת את חומרת העבירות.
עפ"י הפסיקה, מלאכת הענישה בנוגע לעבירות כלכליות, חייבת לראות את הקורבנות בכח ואת המדינה שקופתה נשדדת ואת האזרח שחלקו בקופה נשדד והוא האחרון מרגיש נגנב, מרומה ומופלה.
בע"פ 624/80 חברת וייס ארנסט נ' מדינת ישראל פד"י לה(3) 218 נאמר ע"י כבוד הנשיא ברק "...ידעו נא עברייני הצווארון הלבן כי צוורונו של עושה העבירה הזו, אינו לבן והוא כצווארונו של כל פורץ ושודד, שהאחד שודד את קופתה של המדינה והאחד שודד את קופתו של הפרט..."
ברע"פ 3757/04 עומר זידאן נ' מדינת ישראל תק-על 2004(2)2557 נאמר ע"י כב' השופטת פרוקצ'יה: "למותר לחזור ולהדגיש את חומרתן של העבירות הכלכליות מסוג זה שנעברו על המבקש ואת הצורך להעביר מסר ענישה מרתיע לגביהן נוכח תוצאותיהן ההרסניות למשק, לכלכלה, לחברה ולערך השיוויון בעמידה בנטל המס, שהוא אבן יסוד במערכת אכיפת חוק תקינה".נ

8.     לאחר ששמעתי את נימוקי ב"כ הצדדים להסדר הטעון, אני קובעת כי הסדר הטעון אינו נוגד את האינטרס הציבורי ברף העליון, לאור עמדת הפסיקה שהובאה לעיל, הקשיים הראייתיים, חומרת העבירות, הסרת חלק מהמחדלים, הודאת הנאשמים, החיסכון בזמן שיפוטי והעדר הרשעות קודמות.


לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, הן לחומרא והן לקולא, החלטתי לגזור על הנאשמים את העונשים הבאים:

לנאשם -
א.     6 חודשי מאסר בפועל, שירוצו בעבודות שירות בבית אבות ספרדי רח' גדליה 1/ג' חיפה. טלפון: 8320951 - 04.
בימי ראשון עד חמישי בין השעות 07:00 - 14:00 ובערבי חג ובחול המועד יועסק כנהוג במקום העבודה, בפיקוחו של מר קטימה סלאח. טלפון נייד: 6278534. - 050.

תחילת ריצוי עבודות השירות ביום 26.3.08.

ב.     6 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים מהיום, שלא יעבור על כל עבירה מן העבירות בהן הורשע בתיק זה.

ג.     קנס בסך 30,000 ש"ח או 6 חודשי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב- 30 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בכל ראשון לחודש, החל
מחודשיים מתום ריצוי מאסרו.
אי תשלום שיעור אחד במועדו, יעמיד את היתרה לפרעון מיידי.

לנאשמת - קנס בסך 40,000 ₪ שניתן יהיה לשלמו ב - 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 15.04.08 ואילך.
כנגד כל תשלום שלא ישולם במועדו, תעמוד היתרה לפרעון מידי.

מובהר בזאת לנאשם, שעליו לדווח לממונה על עבודות שירות על כל שינוי בכתובת מגוריו, במספרי הטלפון שלו או בשינוי במצבו הבריאותי. עליו לעמוד בכל תנאי הפיקוח, ביקורות פתע וכל הפרה של עבודות שירות עשויה להביא להפסקה מנהלית ולריצוי יתרת העונש במאסר ממש.

כמו כן, במידה ועפ"י החלטת הממונה על עבודות שירות, במהלך ריצוי עונשו של הנאשם, יועבר הנאשם למקום עבודה אחר מהמפורט בגזר הדין, יועסק הנאשם עפ"י שעות העבודה הנהוגות במקום העבודה החדש.

הנאשם יתייצב ביום 26.3.08 שעה 08:00 במפקדת גוש צפון, יחידת עבודות שירות, מתחם בית סוהר חרמון.

זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר מכס

 2. עבירות מכס

 3. פקודת המכס

 4. סיווג במכס

 5. מכס - הישבון

 6. מס קניה במכס

 7. חוק סוכני המכס

 8. אמנת בריסל - מכס

 9. סיווג מוצרים מכס

 10. עכבון על דוקומנטים

 11. החזר מס במכס

 12. סעיף 156 פקודת המכס

 13. עורך דין מכס

 14. מכס על איביי

 15. תשלום חסר במכס

 16. סעיף 188 לפקודת המכס

 17. פקודת גבול המכס

 18. תקנות סוכני המכס

 19. חילוט פיקדון מכס

 20. עיכוב חבילה במכס

 21. אריזה לא נכונה של מטען

 22. תביעה להחזר מכס

 23. חוק המכס הבלו ומס הקניה

 24. שחרור טובין מהמכס

 25. השתמטות מתשלום מכס

 26. בקשה לפטור ממס קניה - מכס

 27. עיבוד או ייצור - מכס

 28. מסלול ירוק מכס - כתב אישום

 29. ערעור מס קניה - תעריף מכס

 30. מכירה לאחר החרמה על ידי המכס

 31. הישבון מכס – מהו הישבון מכס ?

 32. חוק מסי מכס ובלו שינוי תעריף‏

 33. סעיף 1 פקודת המכס - המושג בעל

 34. בקשה להשבת טובין תפוסים

 35. עיכוב במכס - קניין רוחני

 36. החזרת מוצרים שנתפסו במכס

 37. פקודת תעריף המכס והפיטורין

 38. תעריף מכס מכונות מכשירים חשמליים

 39. בקשה לשינוי סכום ששולם למכס

 40. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין

 41. תביעת נזיקין נגד מדינת ישראל – ירי עובדי מכס

 42. תקנה 2 (א) לתקנות מכס - תוספת על הובלה אווירית

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון