תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תקיפת מכרז של חברה ממשלתית:

רקע
1. בעלת המכרז-המשיבה 1 היא חברה ממשלתית, העוסקת באחזקה ובפיתוח של רשת הכבישים הבינעירונית בישראל. כחברה ממשלתית, היא כפופה לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992, ולתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993.
בחודש ספטמבר 2012 פרסמה המשיבה 1 את המכרז הנדון עתה, שנועד לבחור שלוש חברות שתבצענה את כל עבודות האחזקה השוטפת של כל כבישי המשיבה 1, משך תקופה של 24 חודשים (עם אופציה להארכה). מסירת העבודות נעשית בחלוקה לשלושה מרחבים: צפון, מרכז ודרום. פעולות האחזקה חולקו על-ידי בעלת המכרז למספר דיסציפלינות, כמו סימון צבע על הכבישים, אחזקה והתקנה של מעקות וכיו"ב.

2. ועדת המכרזים של המשיבה 1 קיבלה החלטה בדבר הזוכות במכרז ביום 5.2.2013. המבקשת, אחת המתמודדות במכרז, קיבלה הודעה בדבר תוצאות המכרז בשעות הצהריים של יום 7.2.2013 (תשובת המבקשת מיום 26.5.2013 לתגובת המשיבות לבקשה להארכת מועד, סעיף 32). אין מחלוקת בין בעלי-הדין, כי המועד לתקיפת החלטה זו חלף, וזאת בשים-לב לתקנה 3(ב) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000 (להלן: "התקנות").
המבקשת עותרת להארכת המועד שנקבע בתקנה 3(ב) הנ"ל.

3. לאחר קבלת הודעה בדבר אי-זכייתה במכרז (על-בסיס ההחלטה הנ"ל מיום 5.2.2013), פנתה המבקשת בדרישה לקבלת התיעוד הרלוונטי למכרז שבמחלוקת ולהחלטתה של ועדת המכרזים. המבקשת אינה חולקת על כך שביום 5.3.2013 היה בידיה כל התיעוד הנדרש (סעיף 47 לתשובה הנ"ל של המבקשת מיום 26.5.2013). לשון אחר: חודש ימים לאחר החלטת ועדת המכרזים, ובטרם חלף המועד לפי תקנה 3(ב) הנ"ל, היה בידי המבקשת התיעוד הדרוש להכנת עתירה התוקפת את אי-זכייתה במכרז.

4. המבקשת לא פנתה לבית-המשפט. במקום זאת, כתבה (באמצעות עורך-דין) ביום 13.3.2013 אל המשיבה 1 והעלתה שורה של טענות כלפי המשיבות 5 ו-7, לפיהן משיבות אלה אינן עומדות בתנאי-סף שנקבעו במכרז. פנייה זו הועברה מכוח ההחלטה של ועדת המכרזים לתגובה של המשיבות הנוגעות בדבר, ולאחר חילופי מכתבים החליטה ועדת המכרזים ביום 21.4.2013 לדחות את כל השגותיה-תלונותיה של המבקשת. המבקשת אומרת, כי רק ביום 29.4.2013 קיבלה את ההודעה על החלטתה האחרונה של ועדת המכרזים.


טענות המבקשת
5. בא-כוחה המלומד של המבקשת טוען שתי טענות: בראשונה נאמר, שלאור השתלשלות העניינים, דהיינו פרק-הזמן שנדרש לקבלת התיעוד והעובדה שחלף זמן נוסף לצורך הבדיקה של ועדת המכרזים ועובר להחלטתה השנייה, הרי ראוי להאריך את המועד להגשת עתירה התוקפת את ההחלטה בדבר הזוכות במכרז.
הטענה השנייה היא, שלמעשה תוקפת העתירה הנוכחית את ההחלטה של ועדת המכרזים מיום 21.4.2013, ותקיפה זו הוגשה ביום 2.5.2013 ולכן אינה לוקה בכל שיהוי.

דיון והכרעה
6. אחרי ששקלתי את התיעוד הכתוב שהוגש על-ידי כל הנוגעים בדבר, אינני סבור שניתן לקבל את עמדת המבקשת. ההחלטה בדבר הזוכות במכרז ניתנה בראשית חודש פברואר 2013. תקנה 3(ב) לתקנות מורה, שעתירה המבקשת לתקוף החלטה זו, צריכה להיות מוגשת לבית-המשפט לכל המאוחר בתוך 45 יום. בידי המבקשת היה כל התיעוד הדרוש לתקיפת החלטת ועדת המכרזים, בטרם חלף המועד הנ"ל. פנייתה של המבקשת אל המשיבה 1 במכתב מיום 13.3.2013, הכולל טענות בדבר אי-עמידה בתנאי-סף של מתמודדות אחרות במכרז, מלמדת, כי במועד זה לא רק שהתיעוד הנדרש כבר היה בידיה, אלא שגם לימוד הנתונים העובדתיים והמשפטיים, כבר הושלם. המבקשת בחרה לפנות אל המשיבה 1 במקום לעתור לבית-המשפט. אינני סבור, שבעל-דין יכול להאריך את המועד לפנייה לביתהמשפט בדרך של פנייה חלופית לבעל-הדין שכנגד. משמעות קבלת עמדתה של המבקשת היא, שכל פנייה של מתמודד במכרז לוועדת מכרזים, לאחר שניתנה החלטה של ועדה זו לגופו של עניין, תביא להארכת המועד להגשת עתירה המבקשת לתקוף את החלטתה המקורית של ועדת המכרזים. תוצאה זו אינה סבירה, ואף פוגעת במתמודדים אחרים במכרז. מתמודדים אלה זכאים לכך שבירור טענות כלפיהם בבית-המשפט יידון בתוך תקופה קצובה שנקבעה בתקנות. עמדת המבקשת משמעותה, שמתמודד אחר במכרז יהיה חשוף, כמעט ללא הגבלת זמן, לאפשרות של נקיטת הליך משפטי נגדו.
מועד השיהוי הסטטוטורי הקבוע בתקנה 3(ב) לתקנות קובע רף עליון לפנייה לביתהמשפט. לא יתכן שניתן יהיה לשנות רף עליון זה, על-ידי פנייה חד-צדדית של מתמודד במכרז לוועדת המכרזים. ברור, שוועדת המכרזים אמורה לדון באופן ענייני בכל פנייה אליה. גם מצופה מוועדה זו, שתחליט בעניין על-בסיס טענות מעודכנות שתקבל מהנוגעים בדבר. עם זאת, בעל-דין הפונה לבעלת המכרז, במקום לפנות לבית-המשפט, אמור להיות ער לכך שהוא עשוי להחמיץ את המועד שנקבע בתקנה 3(ב) לתקנות.

7. העתירה שבפניי איננה מתייחסת להחלטתה השנייה של ועדת המכרזים. המבקשת עותרת (ראו: סעד ב' לעתירתה), לביטול ההחלטה מיום 5.2.2013. זו העתירה העיקרית של המבקשת והיא לוקה בשיהוי סטטוטורי.
אני חושב, שניתן ללמוד לענייננו מהכלל לפיו אין בפנייה מאוחרת לערכאה דיונית, כדי להאריך בדיעבד מועד להגשת ערעור על החלטה מוקדמת. ב-רע"א 9162/12 עו"ד מועין דאוד ח'ורי נ' הקסטודיה די טרה סנטה (3.6.2013), ציטט כב' השופט נ' הנדל בסעיף 5 סיפא, את רע"א 11449/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' תורג'מן (6.2.2006), שם קבע הנשיא א' גרוניס כי "בעל דין אינו יכול להאריך באופן מלאכותי את המועד להגשת בקשת רשות ערעור באמצעות בקשה לעיון חוזר".
מסקנה זו עולה בקנה אחד עם פסיקתו של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין עת"מ (מחוזי-י-ם) 1770/09 יתרב - חברה לשירות סיעוד ורווח בע"מ נ' המל"ל (1.11.2009), (שצוטט על-ידי ב"כ המש' 1), שם כתבה לענייננו הנשיאה מ' ארד, שם, סעיף 14:
"העותרת טענה כי ההחלטה שאותה היא תוקפת בעתירתה היא ההחלטה מיום 31.8.09, שבה נדחתה בקשתה לתקן את הצעתה, ולא ההחלטה מיום 16.6.09, שבה נקבעו תוצאות המכרז. אין לקבל טענה זו. העותרת מבקשת בעתירתה להשיג על תוצאות המכרז, ולכן ההחלטה שאותה היא תוקפת – או שאותה עליה לתקוף – בעתירתה, היא ההחלטה מיום 16.6.09 שבה נקבעו תוצאות המכרז. העובדה כי העותרת פנתה למשיב בבקשה לשנות את תוצאות המכרז והמשיב סירב לכך אין בה כדי לשנות מהאמור לעיל. הטעם לכך הוא שמסקנה אחרת, שלפיה מירוץ המועדים לעניין תקנה 3(ב) יחל רק לאחר שתתקבל החלטה בבקשתו של עותר לשנות החלטה קודמת שנתקבלה בעניינו, יש בה כדי לסכל את מטרת התקנה האמורה בכלל, ובפרט בכל הנוגע לעתירות ענייני מכרזים, שבהן קיימת חשיבות מיוחדת למימד הזמן." (הדגשה הוּספה).

8. המבקשת מציינת, שמן הראוי להתייחס באופן ליברלי לבקשתה לאורכה לפי תקנה 3(ג) לתקנות. היא אומרת, שנקטה באמצעים סבירים כדי להשיג את התיעוד הנדרש וללמוד אותו. בא-כוחה המלומד מציין, שהייתה הצדקה לפנייה העניינית אל המשיבה 1 קודם להגשת העתירה לבית-המשפט.
אני מסכים עם נימוקי המשיבה 1, שאין מקום בענייננו להאריך את המועדים. בעלת המכרז חייבת בקידום העבודות שלביצוען פורסם המכרז. אינטרס זה עולה בקנה אחד עם אינטרס הציבור, ועם זה של המשיבות האחרות. המועד להגשת עתירה, שנקבע על-ידי מחוקק המשנה, כבר לקח בחשבון את האינטרסים השונים ואיזן ביניהם. אין מקום, בנסיבות המקרה הנוכחי, שאינן חריגות, לאורכה נוספת.

9. לעניין חשיבות השמירה על מועדים דיוניים שנקבעו בתקנות, ראו: עע"ם 1981/02 קיסר הנדסה נ' משהב"ט (24.3.2002); בג"צ 410/78 מילס ישראל נ' שר האוצר, פ"ד לג(1), 271, 271 (1979); עת"מ (מחוזי-י-ם) 277/10 רדיו עכשיו נ' הרשות השנייה (25.4.2010, סעיף 20); עת"מ (מחוזי-י-ם) 1770/09 יתרב - חברה לשירות סיעוד ורווח בע"מ נ' המל"ל (1.11.2009); עת"מ (מחוזית"א) 1200/02 עוזיאל אשואל נ' עיריית ראש-העין (10.7.2003); עת"מ (מחוזית"א) 2606/05 א.בי-זי ייעוץ ושיווק בע"מ נ' הממונה על חוק חופש המידע משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואח' (29.11.2005).

סעד
10. בשים לב לשיקולים דלעיל, אני דוחה את הבקשה להארכת מועד להגשת עתירה שצורפה לבקשה. ככל שיש בפניי עתירה לתקיפת החלטת ועדת מכרזים של המשיבה 1 בעניין קביעת הזוכות ב"מכרז פומבי מס' 9/12 להחזקה כוללת לעבודות שוטפות מרחביות", אני דוחה גם אותה.

11. אני מחייב את המבקשת לשלם לכל אחת מהמשיבות 1, 5 ו-7, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 12,000 (שנים-עשר אלף) ₪, להיום (לכל אחת).
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון