תוכנית ח-501 - פירוק שיתוף

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תוכנית ח-501 - פירוק שיתוף:בפני תובענה לפירוק שיתוף במגרש 114 במקרקעין הידועים כגוש 686 חלקה 19 בחולון (המגרש).
מדובר במקרקעין שחלה עליהם תוכנית ח/501 שפורסמה למתן תוקף ביום 12/12/07 י.פ 5748 (התוכנית). לפי התוכנית, לרבות טבלת ההקצאות (נספח ב' לכתב התביעה המתוקן), חולקה החלקה לשני מגרשים – מגרש 114, שבו מתבקש הפירוק ומיועד למגורים; ומגרש 110, שהבקשה לפירוק איננה מתייחסת אליו ומיועד למשרדים ולמסחר. החלוקה למגרשים לפי התוכנית ורישום החלקות טרם נעשתה בלשכת רישום המקרקעין. כתוצאה מכך, רשומים בלשכת רישום המקרקעין כל בעלי הזכויות בחלקה, ללא אבחנה בין המגרשים.
הבקשה לפירוק מתייחסת, כאמור, רק לחלק מיחידת המקרקעין הרשומה בלשכת רישום המקרקעין – מגרש 114 כאמור בתוכנית ח/501.
תחילה התנגדו לפירוק המשיבים 44-45, 52, שטענו כי זכויותיהם צריכות להיות מוקצות במגרש 114, בעוד שהוקצו לפי טבלת ההקצאות של התוכנית, במגרש 110. מהטעם שלא הובררו זהות בעלי הזכויות במגרש, דחיתי את הבקשה לפירוק השיתוף, בפסק דין מיום 25/7/2012. על פסק הדין הוגש ערעור, שבמסגרתו חזרו בהם המשיבים הנ"ל מטענתם לזכויות במגרש 114 והסירו התנגדותם לפירוק המבוקש. המכשול לפירוק השיתוף, הוסר ובפסק דין בערעור שנתן תוקף להסכמת הצדדים, הוחזר העניין למתן פסק דין (פסק דין מיום 18/12/12 בע"א 38695-10-12).
מכאן העניין העומד לפניי היום.
כל הצדדים מסכימים כי את הזכויות במגרש 114 יש לחלק לפי טבלת ההקצאות של התוכנית. מוסכם עוד, כי לעיריית חולון אין זכויות במגרש 114 ואת זכויותיה לפי טבלת ההקצאות, יש לחלק באופן יחסי בין בעלי הזכויות האחרים לפי טבלת הקצאות (ראו כתב ההגנה של עיריית חולון, ס' 5 וכן פרוטוקול הדיון מיום 11/3/2013).
על יסוד סמכותי מכח סעיף 40 לחוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969 (או מכוח דיני הפירוק שבחוק המיטלטלין, ראו ה"פ (ת"א) 2554-02-10) לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובחומר שהוגש לתיק, ונוכח הסכמת המשיבים או בהעדר התנגדות - אני מקבלת את הבקשה ומורה על פירוק השיתוף במגרש.
פירוק השיתוף יעשה על דרך של מכירת המקרקעין למרבה במחיר וחלוקת הפדיון בין הצדדים, על פי זכויותיהם היחסיות לפי טבלת הקצאות, כאמור לעיל.
לצורך מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון, אני ממנה בזאת את עו"ד יורם וסרצוג מרח' אבן גבירול 68 ת"א 64952 טל: 03-6952425 פקס: 6916510 ככונס נכסים (להלן: "הכונס"). אם יש מניעה לכונס מלבצע את התפקיד, יודיע לבית המשפט תוך 7 ימים.
לשם הבטחת אחריותו במילוי תפקידו ככונס, יפקיד הכונס התחייבות עצמית לשיפוי בגין נזק, כאמור בתקנה 391 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 ולפי טופס 46 לתקנות. ההתחייבות תופקד בתוך 14 ימים.
דבר מינויו של הכונס יירשם על ידי הכונס בלשכת רישום המקרקעין.
הכונס יפעל למכירת המקרקעין כשהם פנויים מכל אדם וחפץ, ולשם כך ידאג לפרסום מודעה ברבים ולמכירה בדרך של מכרז והתמחרות ובהתאם לתקנות 66-67 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979.
הצדדים ימציאו לכונס כל מסמך רלבנטי שיש בידיהם בקשר עם זכויותיהם במקרקעין ובקשר עם הליך הפירוק, וזאת בתוך 7 ימים מהיום. בנוסף, ימסרו הצדדים לכונס, לפי דרישתו, כל ידיעה שיש להם בקשר למקרקעין.
הכונס יוכל למנות שמאי מטעמו להערכת שווי הנכס, אם ימצא זאת לנכון.
הכונס יגיש לבית המשפט דו"ח על התקדמות הליך המכירה, בתוך 60 ימים. העתק מן הדו"ח יועבר על ידו במישרין לידי בעלי הדין.
הסכם המכר יוגש על ידי הכונס לאישור בית המשפט. חלוקת הפדיון תיעשה באישור בית המשפט. תשלומים שחלים על המוכרים לפי הסכם המכר, ככל שיהיו, לא יבוצעו במישרין ע"י הקונה ע"ח כספי התמורה אלא באישור מראש של בית המשפט.
הכונס רשאי לפנות לבית המשפט בבקשות למתן הוראות, ככל שיהא בכך צורך.
שכרו של כונס הנכסים, על פי דרישתו, ישולם על ידי הצדדים על פי זכויותיהם היחסיות בנכס (יצויין כי הצדדים ביקשו להגביל בסכום את שכרו של הכונס עד לסך של 100,000 ₪+ מע"מ ואולם לא מצאתי לנכון לקבוע כמבוקש מראש).
הודעה על מינוי הכונס תמסר ע"י המזכירות לכונס הנכסים הרשמי.
כל צד יישא בהוצאותיו בהליך זה, לרבות שכ"ט עו"ד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק שיתוף בנכס

 2. פירוק שיתוף בדירה

 3. תביעה לפירוק שיתוף בבניין

 4. פירוק שיתוף חוכר משנה

 5. פירוק שיתוף בית מגורים

 6. פירוק שיתוף הסכם בין השותפים

 7. פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

 8. דחיית תביעת פירוק שיתוף

 9. פרוק שיתוף במקרקעין ע"י מכירה

 10. בקשה לפירוק שיתוף בדירה

 11. חלוקת רכוש בין אחים

 12. פירוק שיתוף בין בני זוג

 13. פירוק שיתוף - הגנת הדייר

 14. פירוק שיתוף - כונס נכסים

 15. פירוק שיתוף בדירת מגורים

 16. פירוק שיתוף דירה בני זוג נשואים

 17. פירוק שיתוף בדרך של מכירה

 18. שכר טרחה בגין פירוק שיתוף

 19. פירוק שיתוף - מספר גדול של שותפים

 20. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 21. כפר חרוצים - פירוק שיתוף במקרקעין

 22. תוכנית ח-501 - פירוק שיתוף

 23. תביעה לפירוק שיתוף בנכס בת נגד אמה

 24. פירוק שיתוף בבית המשפט המחוזי

 25. פירוק שיתוף במקרקעין פסק דין הצהרתי

 26. פירוק שיתוף בקרקע בבעלות קק''ל

 27. פירוק שותפות במקרקעין ללא הסכמה

 28. תוקף תוכנית לפירוק שיתוף במקרקעין

 29. פירוק שיתוף בדרך של רישום בית משותף

 30. סמכות כונס נכסים בתביעה לפירוק שיתוף

 31. פירוק שיתוף במקרקעין - רישום בית משותף

 32. פירוק שיתוף בין בני זוג בחלוקת מקרקעין

 33. פירוק שיתוף בדרך של מכירת המקרקעין בשלמותם

 34. בקשה לביטול צו מינוי כונסי נכסים לשם פירוק שיתוף

 35. תביעת גירושין בבית דין רבני לפני תביעת פירוק שיתוף

 36. הצהרה על זכויות בבית משפט שלא בדרך של פירוק שיתוף

 37. סמכות בית המשפט לתת הוראות לפירוק שיתוף לאחר פסק דין

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון