תביעה נגד בנק בגין שירות לקוי

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תביעה נגד בנק בגין שירות לקוי:

1. בפניי תביעה בהליך של סדר דין מהיר, לפיה התובע מבקש לחייב נתבע מס' 1 (להלן: "הנתבע") בתשלום סך של 40,000 ש"ח.

בהתאם להסכמה אליה הגיעו הצדדים, פסק הדין בתביעה ניתן על דרך הפשרה בהתאם לסעיף 79 א' לחוק ולאחר שכל צד הגיש את סיכומיו.

2. התובע מנהל אצל הנתבע חשבון בנק מס' 436478 (להלן: "החשבון"), ולטענתו, מזה שנתיים ימים, מאז התחלפה ההנהלה בסניף הבנק, החלה נגדו פעילות מגמתית ובניגוד להוראותיו והנחיותיו.

בכתב התביעה פורטו ארבעה מקרים בהם לטענת התובע התנהלות הנתבע לא היתה כשורה, ואלה הם:

א. בחודש אפריל 2012 הורה התובע לנתבע לבטל המחאה אשר משך מהחשבון על סך של 4,400 ש"ח, ז.פ. 19.4.12 (להלן: "ההמחאה הראשונה"), ועל אף זאת, ההמחאה נפרעה בחשבון.

ב. ביום 28.9.12 נתן התובע לנתבע הוראה טלפונית לביטול מוחלט של הוראת קבע בחשבון לטובת חברת אורנג' תקשורת בע"מ (להלן: "הוראת הקבע"). על אף זאת, ההוראה כובדה והחשבון חוייב בגינה בסך של 2,050.70 ש"ח.

ג. ביום 31.11.12 הגיע התובע לסניף הבנק הנתבע וביקש לבטל את הוראת הקבע. פקיד הבנק הודיע לתובע כי הוא יכבד את הוראתו לאלתר. על אף זאת, החשבון שוב חוייב בגין הוראת הקבע בסך של 2,456 ש"ח.
ד. פקיד שומה הטיל עיקול על החשבון ובהתאם לכך הנתבע הקפיא סך של כ-4,000 ש"ח להבטחת מימוש העיקול (להלן: "העיקול"). ביום 3.12.12 הודע לנתבע על ביטול העיקול וב"כ התובע שבה והודיעה לנתבע על כך במכתבה מיום 6.12.12. כמו כן, בימים 9-10.12.12 הפקיד התובע בחשבון סך של 1,400 ש"ח במזומן ושני שיקים על סך כולל של 3,250 ש"ח. על אף כל אלה, ועל אף היתרה המספקת שהיתה בחשבון, הנתבע סירב לפרוע המחאה על סך של 2,400 ש"ח אשר נמשכה מהחשבון, ז.פ. 10.12.12, והוא החזיר אותה בשל העדר כיסוי מספיק (להלן: "ההמחאה השנייה").

התובע מפנה בסיכומיו לחובת האמון המוגברת, כמו גם חובת ההסבר המוטלת על הבנק כלפי הלקוח, וטוען כי החזרת ההמחאה השנייה פגעה בשמו הטוב.

בגין מכלול המקרים לעיל התובע מבקש לחייב את הנתבע בתשלום סך של 40,000 ש"ח.

3. לטענת הנתבע, החשבון לא התנהל כשורה ובאופן תקין, וזאת מהטעם כי התובע נטל על עצמו התחייבויות שלא היה מקום לכבדן במסגרת החשבון, ובהמשך הוא נהג לבקש מהנתבע באיחור לבטל אותן התחייבויות, או, לחילופין, לבקש לקיימן אף כי אין מחובתו של הנתבע לעשות זאת.

באשר למקרים המפורטים בכתב התביעה, השיב הנתבע כדלקמן:

א. ההמחאה הראשונה הוצגה לפירעון ביום 19.4.12 כאשר החשבון היה ביתרת חוב חריגה ולפיכך היא סומנה להחזרה בשל העדר כיסוי מספיק (אכ"מ). יום למחרת, יום ו' בשבוע, בשעה 12:29, נתן התובע הוראת ביטול להמחאה השנייה, הפקיד בחשבון סך של 5,000 ש"ח וביקש מהפקידה התורנית אצל הנתבע להימנע מהחזרת ההמחאה מסיבת אכ"מ. הפקידה נעתרה לבקשת התובע, אולם בדוחק הזמן ובשל סיום יום העסקים היא לא הספיקה לסמן את ההמחאה השנייה להחזרה בשל מתן הוראת ביטול. ביום א' העוקב סורבה ההמחאה בשל מתן הוראת הביטול, אולם בשל האיחור, הבנק הגובה סירב לקבל את הוראת הביטול ובסופו של יום ההמחאה השנייה כובדה.

ב. הנתבע לא איתר כל פנייה טלפונית של התובע מיום 28.9.12 לביטול הוראת הקבע ותחת זאת אותרה פנייה טלפונית מאוחרת מיום 30.9.12 בשעה 12:54 להחזרת חיוב בודד שזמן פרעונו 28.9.12, יומיים לפני מתן הוראת הביטול. פקיד הבנק הסביר לתובע כי בנסיבות העניין ביטול הוראת הקבע אינו לשיקול דעת הבנק ובסופו של יום ההוראה כובדה. הנתבע מפנה להוראות בנק ישראל, כמו גם לסעיף 2 להוראת הקבע, לפיהן הביטול נכנס לתוקף יום לאחר מתן ההודעה.

ג. ביום 30.10.12 החשבון היה אמור להיות מחוייב בגין הוראת הקבע בסך של כ-2,400 ש"ח. דא עקא, רק למחרת היום נתן התובע הוראת ביטול וזו נכנסה לתוקף ביום 1.11.12. בנסיבות העניין, היה מקום לכבד את הוראת הקבע, כפי שאכן נעשה.

ד. באשר לעיקול, הנתבע מודה כי נמסרה לו הודעה על ביטולו ביום 3.12.12, אולם הביטול בוצע כעבור 6 ימי עסקים, ביום 11.12.12, ובעקבות זאת שוחרר הסכום אשר הוקפא בחשבון לצורך הבטחת העיקול. עסקינן בפרק זמן סביר לביטול העיקול, ואף התובע עודכן על כך עוד ביום 9.12.12. על אף זאת, התובע לא דאג כי בחשבון תהיה יתרה מספקת על מנת לכבד את ההמחאה השנייה, ולפיכך אין לו אלא להלין על עצמו. הנתבע הוסיף וציין כי ספק רב באם סירוב ההמחאה השנייה פגע בשמו הטוב של התובע, וזאת מהטעם הפשוט כי גם בעבר החשבון הוגבל בהגבלה חמורה בשל סירוב שיקים שנמשכו ממנו.

4. להשלמת התמונה יצויין כי התביעה הוגשה במקור גם כן נגד נתבעת מס' 2, שהינה מנהלת מחלקת בנקאות אישית בסניף הבנק הנתבע, אולם בהתאם להסכמה אליה הגיעו הצדדים התביעה נגד הנ"ל נדחתה ללא צו להוצאות.

5. שקלתי מכלול טענות הצדדים ועיינתי במוצגיהם, ולאור כל אלה, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 7,000 ש"ח.

כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות האגרה ושכ"ט עו"ד בסך של 1,200 ש"ח (כולל מע"מ) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק על הוצאות המשפט מיום הוצאתן ועל שכ"ט עו"ד מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דירקטור בנק

 2. בקשת פירוק בנק

 3. כונס בנק טפחות

 4. יחסי בנקאי - לקוח

 5. מכתב החרגה של בנק

 6. הפחתת ארנונה לבנק

 7. הברחת נכסים מפני בנק

 8. תקנות בנק ישראל

 9. עורך דין בנקים

 10. חוזה למראית עין - בנק

 11. ערבות הורים בבנק

 12. חוב לבנק הפועלים

 13. חוב לבנק דיסקונט

 14. התיישנות תביעה נגד בנק

 15. מלווה חוץ בנקאי

 16. יעוץ בנקאי רשלני

 17. צו הבנקאות רישוי

 18. צו הבנקאות אגרות

 19. קבלת מסמכים מבנק

 20. חוק הלוואות חוץ בנקאיות

 21. ימי ערך - תביעה נגד בנק

 22. פסול דין – תביעה של בנק

 23. מיסי ארנונה כללית על בנק

 24. פקודת הבנקאות 1941

 25. תביעה נגד בנק משכן

 26. בקשה לסילוק יתרת חוב בנק

 27. התניית שירות בשירות

 28. היקף חובת הסודיות הבנקאית

 29. עורך דין תביעות נגד בנקים

 30. עורך דין נגד בנקים

 31. תביעה של בנק לאומי על חוב

 32. דחיית תביעה נגד בנק

 33. אי החזר הלוואה לבנק

 34. עורך דין דיני בנקאות

 35. התניית שירות בשירות - דוגמא

 36. צו הבנקאות שירות ללקוח

 37. תביעה של בנק נגד לקוח על חוב

 38. חשיפת דוחות ביקורת בנק ישראל

 39. מכתב החרגה מותנה מהבנק

 40. תביעה של בנק בנושא חשבון חח"ד

 41. ביטול הסדר חוב עם הבנק

 42. מסירת רשימות לקוחות הבנק למסחר

 43. הלוואה מהבנק למראית עין

 44. אישור הלוואה מבנק הפועלים

 45. העברה בנקאית לחו''ל - טעות

 46. תביעת בנק נגד ערב על ערבות לחברה

 47. הצעת חוק הגבלת עמלות בנקים

 48. חשש לפגיעה בשווי בטוחות לטובת בנק

 49. תביעה של בנק דיסקונט על מעשי מירמה

 50. תביעה לתשלום יתרת חובות ערבים לבנק

 51. יחס משפיל בסניף בנק – תביעת פיצויים

 52. צו הבנקאות פיקדונות ללא תנועה

 53. התחרטות על לקיחת הלוואה מהבנק

 54. חוב לבנק בגין הלוואת קרן קורת

 55. תביעה נגד בנק בגין שירות לקוי

 56. "האותיות הקטנות" בהסכם עם הבנק

 57. נפילה בסניף בנק - תביעת פיצויים

 58. בנק לא הודיע כי אסור מצב של מכירה בחסר

 59. תביעת בנק מזרחי טפחות נגד ערבים

 60. מימוש תוכנית חיסכון כבטוחה לחובות לבנק

 61. פעולות בנקאיות ללא הרשאה – השבת הפסדים ?

 62. בקשה של עובדי בנק בהליכי פירוק בגלל מעילה

 63. תביעת בנק כנגד הערב לחוב החייבת העקרית

 64. השלכות קריסת בנק עקב מעילת ענק של עובדת

 65. אחריות הבנק על עיכוב בהעברת כספים לחו''ל

 66. בנק קונטיננטל לישראל בע"מ - בקשה לאכיפת אגרת חוב

 67. תביעה של בנק נגד לקוח על יתרות חובה - טענת עושק כפייה

 68. טען כי "נאלץ" ליטול הלוואה בגין טענות של מנהל הבנק

 69. חוק אמנות קרן המטבע הבינלאומית והבנק הבינלאומי לשיקום ולפיתוח

 70. האם בנק חייב לשלם לעובדיו תשלומים לביטוח לאומי ולביטוח רפואי ?

 71. האם רשאי בנק להעמיד יתרה בלתי מסולקת של ההלוואות לפרעון מיידי ?

 72. האם משפטית עולה התנהלות הבנק כדי חוסר תום לב הניהול מו"מ ?

 73. המחאה סורבה בהערת הבנק לפיה "נתקבלה הוראת ביטול וההסב אינו בסדר"

 74. נטען כי בניגוד לכללי בנקאות הבנק אפשר לאחות למשוך כספים בחתימתה בלבד

 75. לאחר שהתבררה הטעות, הבנק פנה בדרישה להשבת הסך של 20,000$ שזוכה בטעות בחשבון

 76. חתמה על מסמכים רבים ומשביקשה לקרוא אמרה לה פקידת הבנק כי אין צורך בכך משום שכמות הדפים גדולה מידי

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון