תאונת עבודה של צבעי

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תאונת עבודה של צבעי:

1. התובע פנה לנתבע וטען כי ביום 21.12.09, תוך כדי ועקב ביצוע עבודתו כצבעי, נפגע באצבע יד שמאל.
פניית התובע בבקשה להכיר בפגיעה הנטענת כתאונת עבודה ולשלם לו דמי פגיעה נדחתה על בסיס הנימוק, לפיו לא הוכח שנגרם אירוע תאונתי תוך כדי ועקב העבודה.

מכאן התביעה שבפנינו.

2. לאחר ששמענו את עדותו של התובע ושני עדי הגנה מטעם הנתבע באשר לנסיבות התרחשותו של האירוע הנטען, הסכימה ב"כ הנתבע כי בית הדין ימנה מטעמו מומחה רפואי.

3. על סמך תצהיר התובע ועדותו בפנינו, קבענו בהחלטה מיום 11.03.13 את העובדות הבאות -
א. התובע יליד 1978, עובד במשך כאחת עשרה שנים כצבעי בניין.
ב. ביום 21.12.09, תוך כדי ביצוע עבודות צביעה, התובע נפגע באצבע השנייה שביד שמאל, באופן הבא –
לצורך ביצוע עבודת הצביעה, התובע החזיק בידו הימנית מכשיר - "אקדח אירלס", אולם בשל תקלה שהייתה בו, ותוך כדי שהתובע מנקה את ראש האקדח באצבע ידו הראשונה השמאלית, ניתז בעוצמה מהמכשיר חומר צביעה אשר חדר לאצבע השניה של יד שמאל.
ג. לאחר האירוע, התובע הפסיק את עבודתו ובסיומה חזר לביתו, אולם משכאביו לא חלפו, פנה למחרת היום לקבלת טיפול רפואי.

4. לצורך דיון בשאלת הקשר הסיבתי בין הליקוי ממנו סובל התובע באצבע השמאלית לבין האירוע, כמו גם בשאלה מהי תקופת אי הכושר שמוצדק היה לקבוע לתובע, והאם אי הכושר נבע מאותו אירוע, מנינו בהחלטה הנ"ל כמומחה רפואי מטעם בית הדין את דר' דן צין, והפננו אליו את השאלות הבאות
"1. מהי המחלה או מהו הליקוי אשר ממנו סבל התובע באצבעו ידו השמאלית החל מיום האירוע כהגדרתו בהחלטה הרצ"ב?
2. האם קיימים בתובע נתונים קליניים מוכחים המראים על סיכון מיוחד שהיה בו לחלות במחלה או ללקות בליקוי אלמלא התרחשותו של האירוע?


אם כן, יש לפרט הנתונים הקליניים המוכחים במסמכים הרפואיים עליהם מבסס המומחה תשובתו.ב
3. האם השפיעה התרחשותו של האירוע השפעה כלשהי על הופעת המחלה או הליקוי, והאם יש קשר סיבתי ביניהם ובאיזו מידה?
4. ככל שהנך סבור כי קיים קשר סיבתי כלשהו בין המחלה או הליקוי – לבין האירוע – מהו משכו של אי הכושר אשר לפי דעתך היה מקום לקבוע לתובע בגין האירוע?".

5. בחוות דעתו התייחס המומחה למצבו הרפואי של התובע והפגיעה הנטענת באצבע ידו השניה לאחר האירוע, ובהתאם השיב על השאלות הנ"ל, ולאמור -
"1. המדובר בצבעי אשר בתאריך 21/12/09 הזריק בטעות צבע ממכשיר ריסוס ("אקדח צבע") לתוך אצבע יד שמאל. כתוצאה מהזרקת הצבע נגרם נמק מקומי וזיהום ברקמות אשר הצריכו טיפול ניתוחי. אין פרטים בנוגע לנזק שארי ככל שנותר.
2. לא.
3. פגיעה מסוג זה הינה פגיעה מוכרת בספרות ובפרקטיקה האורטופדית, ומדובר בפגיעת עבודה ברורה. נעשה שימוש במכשיר המשמש רק לצביעה ולא לשימוש ביתי אחר. בניתוח נמצא צבע בתוך האצבע, כך שלא ניתן לטעון כי המדובר בזיהום או פגיעה מסיבה אחרת.
4. הפגיעה באצבע הביאה לתקופת אי כושר, התעוד הקיים בנוגע למהלך אחרי הניתוח הינו דל ומתייחס בעיקר לתקופה הקרובה שאחרי האשפוז. כאבים באצבע המתועדים בתאריך 30/04/10 אינם מצדיקים כשלעצמם חופשת מחלה. תקופת אי הכושר הסבירה אחרי ארוע זה, בהתחשב שמדובר, ככל הנראה בפגיעה ביד שאינה הדומיננטית, הינה כחודשיים".

6. מטעם ב"כ התובע הוגשה הודעה, בגדרה הביע הסכמה למסקנות המומחה שבחוות דעתו, אולם לגישתו לאור החומר הרפואי בתיק הרי שיש לאשר את מלוא תקופת אי הכושר בה שהה התובע לאחר האירוע.

7. במסגרת תגובתה להודעת ב"כ התובע, הדגישה ב"כ הנתבע כי בקשת התובע אינה מצדיקה הסתייגות מחוות הדעת, ועל כן לאור האמור בה אין לאשר לתובע מלוא תקופת אי כושר.

דיון והכרעה -

8. על פי הפסיקה, קביעת קיומו של קשר סיבתי בין הפגימה לבין הפגיעה הנטענת בעבודה או שלילת קיומו של קשר כאמור, הינה קביעה משפטית המושתתת על חומר הראיות.
יחד עם זאת, בית הדין מייחד משקל מיוחד לחוות דעת שמוגש על ידי מומחה הפועל מטעמו ולא מטעם אחד הצדדים והוא נוהג לייחס משקל רב לחוות הדעת של מומחה מטעם בית הדין וזאת מן הטעם שהאובייקטיביות של המומחה מטעם בית הדין גדולה יותר ומובטחת במידה מירבית מעצם העובדה, שאין הוא מעיד לבקשת צד ואין הוא מקבל שכרו מידי בעלי הדין. (דב"ע תשן/0-48 המוסד נגד עמירם פיאלקוב, פד"ע כב', 321, דב"ע לו/0-8 סימון דוידוביץ נגד המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ז', 374, עב"ל 411/97 דחבור בוטרוס נגד המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי לב [1], 322).
9. המסקנה העולה מחוות דעת המומחה, הנה, ראשית, כי קיים קשר סיבתי בין האירוע שארע לתובע במועד הנ"ל, לפגיעה שנפגע באצבע שניה ביד שמאל, בעקבות אותו אירוע, ויש להכיר באירוע הנ"ל כתאונת עבודה.

אשר לתקופת אי הכושר - קביעתו של המומחה מטעמו של בית הדין בהקשר זה נומקה להנחת דעתנו תוך מודעות לקביעותיהן של הרופאים המטפלים. המומחה הסביר כי הכאבים באצבע המתועדים בתאריך 30.04.10 אינם מצדיקים כשלעצמם חופשת מחלה, וכי אופי הפגיעה מצדיק תקופת אי כושר של חודשיים: "תקופת אי הכושר הסבירה אחרי ארוע זה, בהתחשב שמדובר, ככל הנראה בפגיעה ביד שאינה הדומיננטית, הינה כחודשיים".
לפיכך, לא מצאנו לנכון לסטות מקביעתו של המומחה בעניין זה, לפיה התובע סבל, בעקבות האירוע, מאי כושר לתקופה העולה על חודשיים.

10. אשר על כן אנו מקבלים את התביעה בעיקרה, במובן זה שאנו קובעים כי האירוע מושא התביעה היה בגדר תאונת עבודה, שבעקבותיה נגרמה לתובע חבלה שהסבה לו אי כושר לפרק זמן של חודשיים.

11. על הנתבע לשלם לתובע סך של 2,500 ₪ בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

12. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון