תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תאונת עבודה של עצמאי לא רשום:לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב-יפו מיום 17.5.11 (השופטת אהובה עציון ונציגי הציבור מר עזרא חלילי ומר עדן רחמים; ב"ל 2159-08) ובו קיבל בית הדין את טענת המערער לפיה ביום 21.5.06 ארעה למערער תאונה בעבודה, אך דחה את תביעתו מאחר וקיבל את גרסת צד ג' לפיה העבודה האמורה בוצעה כאשר המערער היה עצמאי - שותף של צד ג', ולא עובד של צד ג'; ומאחר והמערער לא נרשם כעצמאי טרם התאונה.המסגרת העובדתית


כיום אין עוד חולק כי ביום 21.5.06 ביצעו המערער וצד ג' (להלן – X) עבודה של התקנת פרגולה אצל פלוני, וכי באותו יום נפל המערער מגג הפרגולה (להלן – התאונה), נחבל ופונה לבית חולים. הגרסה הראשונית, שנמסרה על ידי המערער בבית החולים ולאחר מכן בקופת חולים, לפיה הוא נפל מגג הרכב של X אינה אמת.
תביעת המערער שהוגשה למשיב (להלן – המוסד) לקבלת דמי פגיעה נדחתה, בין היתר, מן הטעם, שבעת התאונה לא היה המערער עובדו של X, אלא בגדר עצמאי – שותף של X.
המערער פנה לבית הדין האזורי וטען כי עבד אצל X כחודשיים וחצי – שלושה טרם התאונה. בתמיכה העיד המערער את מר עידו אשכנזי שטען שקודם לעבודתו של המערער, עבד אצל X כארבעה חודשים. X – עצמאי שעוסק בשיפוצים ובאינסטלציה, טען כי מעולם לא העסיק עובדים ובכלל זה את המערער.
בית הדין קבע כי המערער, העד מטעמו וX אינם מהימנים. בית הדין דחה את טענת המערער, לפיה היה עובדו של X קודם לתאונה, וקיבל את גרסת X, לפיה בעת התאונה בוצעה העבודה בשותפות.
משמעמדו של המערער בעת התאונה היה של עצמאי, ומשלא מילא אחר חובות הרישום, נדחתה תביעתו לדמי פגיעה.
הכרעה


לאחר ששקלנו את טענות הצדדים ואת מכלול הראיות שעמדו לפני בית הדין האזורי הגענו לכלל מסקנה כי דין ערעורו של המערער, בכל הנוגע לשאלת מעמדו ביום התאונה, להתקבל. ואלה טעמינו בתמצית:
נקודת המוצא היא שערכאת הערעור אינה מתערבת בממצאיה העובדתיים של הערכאה הדיונית המבוססים על התרשמותה הבלתי אמצעית מן העדויות והראיות שהיו בפניה, אלא במקרים חריגים.
בית הדין קבע כי הוא מתקשה ליתן אמון בגרסאות המערער וX לגביהם התרשם כי "האמת אינה נר לרגליהם". גם בעדותו של העד לא נתן בית הדין את אמונו. נוכח מכלול הראיות קביעה זו של בית הדין האזורי אינה בלתי סבירה ומתקשים אנו להתערב בה.
לא מצאנו מקום להתערב בקביעת בית הדין לפיה לא הוכח כי X העסיק את המערער בחודשיים וחצי – שלושה שטרם התאונה. לענין זה נדגיש כי תשובות המערער לשאלות אודות העבודות שביצע באותה תקופה כעובד המערער לא מניחה את הדעת ומעוררת סימני שאלה. בנסיבות אלה ובהעדר ראיה אובייקטיבית לביצוע עבודה כאמור – אין מקום להתערב במסקנת בית הדין כי לא הוכחו יחסי עבודה לאורך התקופה הנטענת.
באשר ליום התאונה אנו סבורים כי יש מקום להתערב במסקנת בית הדין באשר למהות היחסים ששררו בין הצדדים, ונסביר:


א. בית הדין העדיף את גרסת X על פני גרסת המערער לגבי מהות היחסים ביניהם ביום 21.5.06 משמצא את גרסת X בסוגיה זו "אמינה". בית הדין קבע כי "ומקובלת עלינו כאמינה גרסתו לפיה סיכם עם התובע כי יבצעו ביחד את העבודה ויתחלקו בתמורה הכספית" שפלוני ישלם.

ב. בחינת הראיות האובייקטיביות לשיטתו של X מצביעה על כך שהמערער פעל כעובדו של X ביום 21.5.06. משכך, על X מוטל הנטל להוכיח כי המסקנה מאותן עובדות אובייקטיביות שונה. להלן נפרט את המצע העובדתי עליו נסמכת קביעתנו זו.

ג. X הוא עצמאי שעוסק בתחום האינסטלציה מאז שנת 2002 לערך. בין היתר, משמש X כקבלן ביצוע עבור חברת שחר שנותנת שירותי אינסטלציה לחברות ביטוח. לטענתו, מעת לעת כשהדבר נדרש (כונה על ידו "עבודה קומפלט") הוא לוקח עימו לעבודה עוד "מישהו", שאינו עובד שלו, אלא מישהו שהוא עצמאי – פרטי. לטענתו כך ארע עם העד מטעם המערער. אלא שכאשר נשאל האם קיבל מהעד חשבונית עבור התשלום שנתן לו, השיב בשלילה – "עד היום לא קיבלתי ממנו חשבונית של 500 ₪".

ד. לטענת X זה מה שארע עם המערער ביום 21.5.06. לטענת X, מאחר שהמערער לא דיווח לרשויות על עיסוקו כעצמאי, ועל מנת לזכות בתגמולים מהמוסד, טוען כעת המערער כי היה עובד של X. דהיינו, X אינו חולק על לקיומו של קשר עבודה בינו לבין המערער ביום 21.5.06, וכל שיש לבחון הוא את טיב היחסים ביניהם.

ה. מגרסת X עולה כך: החומרים לביצוע העבודה נקנו מכספו של X; השניים הגיעו למקום ביצוע העבודה ברכבו של X; כלי העבודה ששמשו את השניים היו של X; החוזה והמחיר מול פלוני "נסגרו" על ידי X; פלוני הכיר את X בעקבות עבודה שביצע אצלו, בשליחות חברת שחר; X לא אמר לפלוני שיש לו שותף.

ה. מצע עובדתי זה העולה מגרסת X מתיישב עם קיומם של יחסי עובד ומעביד. לפיכך, הנטל לשכנע כי המערער פעל מול X כעצמאי מוטל על האחרון.

ו. לטענת X הוא פנה למערער והציע לו חלוקה שווה ברווח – 50% - 50% - וכך יצרו שותפות לצורך עבודה זו. עוד טען X כי סבר באותה עת שהמערער יוציא לו חשבונית על התמורה מהעבודה.

ז. בית הדין נימק את מסקנתו לגבי טיב היחסים שבין הצדדים בנימוק אחד ויחיד - אמינות גרסתו של X בנקודה זו, וזאת מבלי לבחון את הראיות האובייקטיביות האמורות.

ח. מסקנה זו של בית הדין מעוררת קושי, זאת מן הטעם שעל X לשכנע כי חרף הראיות האובייקטיביות ההתקשרות לא היתה במסגרת של יחסי עובד – מעביד אלא במסגרת של שותפות. X לא השכיל להצביע על ראיה אובייקטיבית אחת שיכולה לתמוך בגרסתו בדבר שותפות. כך למשל, X לא הביא ראיות כי המערער אכן ביצע קודם לכן עבודה כלשהי כעצמאי. גם לא ניתן כל הסבר, מדוע יתחלק X עם המערער ברווח מהעבודה, וזאת משX לא הצביע על תרומה כלשהי של המערער לעסקה – מעבר לכוח עבודתו.לאור האמור אנו קובעים כי בעת התאונה – יום 21.5.06, שררו בין המערער לבין X יחסי עובד ומעביד. אנו דוחים את טענת X כי העבודה בוצעה במסגרת של שותפות "אד-הוק".
נוכח קביעתו בשאלת מעמדו של המערער לא הכריע בית הדין האזורי בשאלת שיעור שכרו של המערער. לטעמנו יש לקבל את גרסת המערער לפיה שכרו היה 200 ₪ ליום עבודה. גרסתו זו לא נסתרה; X לא טען בענין זה דבר, והמערער אף לא נחקר נגדית בסוגיה זו. לפיכך, אנו קובעים כי שכרו של המערער עבור עבודתו ביום 21.5.06 אמור היה להיות 200 ₪.
נוכח קביעתו בעניין מעמדו של המערער בית הדין גם לא הכריע בהודעת צד ג' ששלח המוסד לX. ענין זה יוחזר לבית הדין האזורי. משהשופטת עציון פרשה לגמלאות, יוחזר התיק לנשיאה אפרת לקסר על מנת שתורה בפני מי ימשיך בירור הודעת צד ג'.
טרם נעילה – נותר להכריע בסוגיית ההוצאות שהושתו על צד ג' בישיבה מיום 30.5.13. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים בענין זה, ונוכח הספק לגבי המועד בו קיבלה ב"כ צד ג' את ההודעה על מועד הדיון, הגענו לכלל מסקנה כי יש לבטל את החיוב בהוצאות כאמור.
סוף דבר – הערעור מתקבל, ואנו קובעים כי ביום 21.5.06 שררו בין המערער לבין X יחסי עובד מעביד. לפיכך, התאונה מיום זה תוכר כתאונת עבודה. שכרו של המערער בגין יום זה אמור היה להיות 200 ₪. הודעת צד ג' מוחזרת לבירור בבית הדין האזורי.


לאור התוצאה ובהתחשב בגרסאות המערער מלכתחילה, איננו מחייבים את המוסד לשלם למערער הוצאות משפט. צד ג' ישלם למערער שכ"ט עו"ד בסך של 7,000 ₪. שאלת ההוצאות בין המוסד לבין צד ג' בגין ההליכים עד כה תובא בחשבון בעת הפסיקה בהודעת צד ג' כאמור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון