אי הגשת דוחות מע''מ

פסק דין

המשיב הורשע בבית משפט השלום ברמלה במספר עבירות על חוק מע"מ. מדובר בשני כתבי אישום, סה"כ 14 עבירות, כולן בשל אי הגשת דו"חות תקופתיים, עבירה על סעיף 117(א)(6) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975.

חלק מהדו"חות הגיש המערער, אולם לא שילם את הסכום הנקוב בהם.
בימ"ש קמא (ב' השופטת ז' ימיני), הטיל על המשיב 300 שעות שירות לתועלת הציבור; כמו-כן הורה בימ"ש קמא על העמדתו של המשיב תחת פיקוח של שירות המבחן למשך שנה.
על ענישה זו מערערת המדינה בפנינו.

לטענת המדינה, הענישה, כמפורט לעיל, חוטאת לאינטרס הציבור ואיננה נותנת ביטוי, לא להיקפן של העבירות, לא לריבויין ולא לנורמת הענישה המתחייבת מאופיין.
על אלה שמה המדינה את הדגש.

מדובר, כאמור, בהתנהגות שיטתית שנמשכה לאורך השנים 2002-2004. אומנם העבירות לא נעברו ברצף, עדיין מדובר בכך שהעבירות בוצעו לאורך תקופה של כשנתיים. לאורך אותן תקופות, שתי החברות של המשיב (שהיו אף הן נאשמות בבית משפט קמא), עשו עסקאות, נתנו שירותים שעל כן הוציאו חשבוניות, אלא שהמס המתחייב מהן לא הועבר לרשויות המס.
המשיב היה נבון דיו ומתוחכם דיו כדי לפתוח שתי חברות שונות.

המדינה מפנה לענישה הנוהגת והרווחת בתחום זה. לטענתה, מלכתחילה ספק אם היה מקום לקבלת תסקיר של שירות מבחן, כפי שנהג בימ"ש קמא, ובדיעבד לא היה מקום להיענות להמלצה שבו, בוודאי לא לסיום ההליך על-ידי חיובו בשירות לתועלת הציבור.

המשיב שם את הדגש על נסיבותיו האישיות. ב"כ המשיב אשר טרח והכין טיעון בכתב שבו ציין כי מדובר באדם נורמטיבי אשר פעל כשורה לאורך כל חייו. החברות אותן הוא ניהל לאורך תקופה מסוימת, לא הרוויחו כסף וכך קרה שהמערער לא העביר את תשלום המע"מ. באותם מקרים שכך נהג, ובמקרים אחרים, כאמור, לא הגיש את הדו"חות. המשיב לא נטל כסף לעצמו ולא משך משכורת לעצמו.

עוד טוען ב"כ מהמשיב, כי הוא עשה כל שלאל ידו כדי לשלם את הדו"חות, לרבות שיעבוד המשק של הוריו. ראוי לציין כי מרבית טיעוניו העובדתיים של המשיב לא הוכחו, לא גובו בראיות והם בבחינת טיעון בעלמא.

דעתנו היא כי יש ממש בערעור זה והענישה שהטיל בימ"ש קמא חורגת במידה המחייבת את התערבותה של ערכאת הערעור.

כאמור, מדובר ב- 14 עבירות, שתי חברות בתקופה של כשנתיים. אין מדובר במעידה חד פעמית אלא בהתנהגות שניתן להגדירה כשיטתית לאור ריבוי המקרים.

עבירות המס בכללותן הן עבירות שקל מאוד לעבור אותן, ויש לתת להן את התשובה העונשית ההולמת. לא בכדי הדגישה הפסיקה לאורך השנים, כי בעבירות אלו נסיבותיו האישיות של העבריין מתגמדות אל מול אינטרס הציבור. אין בכך כדי לומר שהנסיבות האישיות אינן רלוונטיות ואינן נלקחות במכלול השיקולים, אלא שהן צריכות לתפוס את החלק המתאים וההולם בהשוואה לאינטרס הציבור, ביצירת נורמה מרתיעה מפני ביצוע עבירות דומות.
במקרים רבים עברייני המס הם אנשים המוגדרים כאנשים נורמטיביים ואשר התנהלותם בכל שאר מישורי חייהם, אין בה כל דופי.

המשיב שבפנינו איננו חריג בנושא זה, שעל-כן ההתחשבות בדרך חייו הנורמטיבית צריכה להיות במידה הראויה.

כאשר הסתפק בימ"ש קמא בשל"צ ונמנע גם מהטלת קנס כלשהו, סטה מהמידה הראויה, שעל-כן כאמור אנו רואים להתערב.
אנו רואים עוד להדגיש, כי עד היום לא הוסרו המחדלים. ב"כ המשיב בטיעוניו אומנם שפך אש וגופרית על עצם המינוח אי הסדרת "מחדלים", אלא שלא המינוח עומד על הפרק, כי אם העובדות שמאחוריו. העובדות שמאחריו הן, כי עד היום חובו של המשיב לשלטונות מע"מ לא שולם.

תוך שאנו רואים לנגד עיננו את העבירות מחד גיסא ואת תסקיר המבחן מאידך גיסא, משום שמקובלת עלינו מושכלת היסוד, לפיה ערכאת הערעור איננה ממצה את הדין עם משיבים, אנו מטילים על המשיב את העונשים הבאים:

 1.      14 חודשי מאסר, מתוכם 6 חודשים לריצוי בדרך של עבודות שירות אם תהיה בפנינו חוו"ד של הממונה על עבודות השירות, המצביעה על כך שהמשיב כשיר לביצוען; והיתר על תנאי למשך 3 שנים שלא יעברו עבירה נוספת על חוק מע"מ או על פקודת מס הכנסה [נוסח משולב].
 2.      קנס בסך 10,000 ₪ או 3 חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים שווים, הראשון בהם ב- 15.1.08 ובכל 15 בחודש לאחריו. אי תשלום של תשלום אחד במועדו ובמלואו יעמיד את יתרת הקנס לפרעון מיידי.

3.     אנו מבטלים את השירות לתועלת השירות שהוטל על המשיב וכן את תקופת המבחן (שמלכתחילה לא היתה לה כל הצדקה, שכן המשיב אינו מתמכר או עבריין הזקוק לשיקום ולליווי של שירות המבחן).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מע''מ ?

 2. חוק מע"מ

 3. דו"ח אפס

 4. הפרש מע"מ

 5. עורך דין מע"מ

 6. סעיף 77 חוק מע"מ

 7. חובות אבודים מע"מ

 8. סעיף 83 לחוק מע"מ

 9. ניכוי תשומות

 10. חיוב מס ערך מוסף

 11. מתי נוצר חיוב מע"מ ?

 12. אי תשלום מע''מ

 13. מע''מ על פיקדון

 14. הגדרת מבטח - חוק מע"מ

 15. מחיר כולל מע''מ

 16. קנסות בגין מע"מ עסקאות

 17. סעיף 119 לחוק מע''מ

 18. ערעור מע"מ על מס עסקאות

 19. סעיף 83 חוק מס ערך מוסף

 20. סעיף 95 לחוק מע''מ

 21. ערעור עבירות מע''מ

 22. ערעור על החלטת מנהל מע"מ

 23. סעיף 38 לחוק מע''מ

 24. סעיף 109 לחוק מע''מ

 25. אי פתיחת עוסק מורשה

 26. סעיף 106 לחוק מע''מ

 27. תיקון 26 לחוק מע''מ

 28. אי הגשת דוחות מע''מ

 29. עבירות על חוק מע''מ

 30. טענת תום הלב – מע"מ תום לב

 31. חוקר באגף מע"מ - תאונת עבודה

 32. סעיף 62 לחוק המעצרים

 33. החזר מע''מ - התיישנות

 34. תקנות מס ערך מוסף רישום

 35. עיכוב תשלום קנס למע''מ

 36. עוסק מורשה - אי גביה של מע"מ

 37. דוחות לא נכונים למע''מ

 38. מנהל מע''מ אשדוד - עתירה

 39. מע''מ על הכנסה רעיונית

 40. ערעור מע''מ - פרוייקט בניה

 41. אי הגשת דו''ח מע"מ בזמן

 42. מימון פרוייקטים - מע''מ

 43. מועד הגשת דו"ח מע"מ - פסק דין

 44. עבירות מע''מ - מאסר בפועל

 45. האם מע"מ הוא חלק משווי מקרקעין ?

 46. ערעור ניכוי מע"מ תשומות שלא כדין

 47. סטייה מהותית מניהול פנקסים

 48. סעיף 117 (א) (6) חוק מס ערך מוסף

 49. חברה שלא הגישה דוחות מע''מ

 50. מהו מסמך אחר ? סעיף 38(א) חוק מע"מ

 51. ערעור על על שומת מס ערך מוסף עסקאות

 52. לפי סעיף 106 לחוק מס ערך מוסף

 53. "מס רווח" על פי סעיף 4(ב) לחוק מע"מ

 54. העונש על איחור בדיווח למע''מ

 55. הגשת דוחות מע''מ במועד - עונש מאסר

 56. ערעור על החלטתו של מנהל מס ערך מוסף

 57. כתב אישום עבירת דיווח כוזב - חוק מע"מ

 58. ערעור על הטלת כפל מס לפי סעיף 50 לחוק מע"מ

 59. עבירה לפי סעיף 117 (א) (6) לחוק מס ערך מוסף

 60. מחסום מס הכנסה / מחסום מע"מ - ביקורת ספרים

 61. עבירה על סעיף 117(א)(6) של חוק מס ערך מוסף

 62. כתב אישום שייחס עבירות לפי חוק מס ערך מוסף

 63. עבירה בניגוד לסעיף 117 (א) (1) לחוק מס ערך מוסף

 64. בקשה למתן עיקול זמני לפי סעיף 112 א' (ג) לחוק מס ערך מוסף

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון