שלב ההתנגדויות לתכנית

גם הוועדה המחוזית היא גוף סטטוטורי בעל תכונות מעורבות: יש בין תפקידיה שהם בעלי אופי טכני מקצועי או "מינהלי" יותר, ויש בין תפקידיה שהם בעלי אופי כללי או נורמאטיבי יותר. חברי הנכבד השופט בייסקי כבר הצביע על כמה מתפקידי הוועדה המחוזית מהסוג הראשון; כך, למשל, רשאית הוועדה לאשר הפקדה של תכנית מיתאר לפי סעיף 85 לחוק התכנון והבניה
 אישור, שהכול מודים שאין לו משמעות אלא של החלטת ביניים, והתכנית עשויה לקבל תוקף סופי רק עם גמר שלב ההתנגדויות. הוגשו ההתנגדויות, מתחיל שלב חדש, שבו פושטת הוועדה צורה של גוף "מינהלי" ולובשת צורה של גוף "מעין שיפוטי":

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא שלב ההתנגדויות לתכנית:

העותרים מבקשים בעתירתם לפסול את המשיב 1 מלשבת בראש המשיבה 2, הדנה בהתנגדויות לתכנית המיתאר המקומית בדבר הקמת מגרש כדורגל בשכונת קטמון בירושלים. זאת היות ולטענתם גילה המשיב 1 דעה קדומה ונחרצת בזכות אישור התכנית.

בית המשפט הגבוה לצדק פסק:

א. (1) האמור בסעיפים 23 ו-47 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, אינו אלא קביעה של נורמה של התנהגות לחבר במוסד תכנון, אבל אין בכך כדי לבטל או לצמצם עקרונות אחרים המושתתים על כללי הצדק הטבעי במובן הרחב.
(2) העובדה שלחבר ועדת תכנון דעה מגובשת לגבי תכנית מסוימת, הבאה לדיון לפני הוועדה, והמבוססת על שיקולים ענייניים של טובת הציבור או של מטרות החוק, אין בה כדי לפסלו מלמלא את תפקידו בוועדה, עת זו דנה בהתנגדויות לאותה תכנית.
(3) המבחן הקובע הוא, אם היה אותו אדם בעל לב פתוח ונתון לשכנוע מנימוקי ההתנגדות כדי לסטות מדעתו הקדומה, או שמא עמדתו היא נחרצת, ומנוי וגמור עמו לדבוק בה, ויהיו נימוקי ההתנגדות אשר יהיו.
(4) החובה להוכיח פסלות על בסיס של משוא פנים, הנעוץ באטימות לב ובדעה קדומה נחרצת, רובצת על הטוען זאת, ובדרך כלל זהו עול כבד להרימו.
ב. זכות השמיעה היא אחת מזכויות היסוד של הצדק הטבעי, ובמקרה דנן היא גם כתובה מפורשות בסעיף 107(א) לחוק. משמעותה היא, כי היא חייבת להיות מופעלת לא רק כדי לצאת ידי החובה הפורמלית, אלא יש לקיימה בתנאים הוגנים וסבירים.
ג. (אליבא דשופט ש' לוין): מי שהוטל עליו תפקיד בעל סממנים מעין-שיפוטיים, כפי שהוטל על המשיב 1 במה שנוגע לשמיעת התנגדויות, שומה עליו לשמור לא רק על ניהול תקין ואובייקטיבי של דיוני הוועדה בראשה הוא עומד, אלא גם על ריסון עצמי ועל הימנעות מלהביע דעה בפומבי, שממנה ניתן להסיק על קיומה של דעה מוגמרת בדבר התוצאות הראויות של דיוני הוועדה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות תב"ע

 2. תוכנית מש-1

 3. תוכנית 3700

 4. תוכנית מיתאר שכונה

 5. תכנית פרטנית

 6. חריגה מתב''ע

 7. תכנית רע-2010

 8. מתחם בן יהודה

 9. תכנית הר-2050

 10. שטח פרטי פתוח

 11. תוכנית התע''ש

 12. תכנית רע 2015

 13. רובע טז אשדוד

 14. תוכנית רע-2014

 15. תוכנית חד 2020

 16. נספח בינוי מנחה

 17. קו כחול בתוכנית

 18. סטיה מהיתר או מתכנית

 19. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

 20. תוכנית ממ-1517-א

 21. תכנית לפני הפקדה

 22. הר 1202 הוד השרון

 23. התנגדויות חד 2020

 24. שטח נוף כפרי פתוח

 25. סירוב להפקיד תכנית

 26. עתירה לביטול תוכנית

 27. היתר תכנית שינויים

 28. הפקדת תכנית מפורטת

 29. תב''ע רע-3000 רעננה

 30. מתחם 1202 הוד השרון

 31. תוכנית הבינוי בניגוד לתב''ע

 32. שלב ההתנגדויות לתכנית

 33. אי סבירות קיצוני תוכנית בניה

 34. נכס גובל בתכנית פוגעת

 35. בקשה להיתר תואמת תכנית

 36. הכנת תכנית לצרכי רישום

 37. תכנית עיצוב ארכיטקטוני

 38. פגם יסודי באישור תוכנית

 39. זכויות קנייניות – תוכנית בניה

 40. ביטול תכנית בניה עירונית

 41. הצעת חוק תוכניות באמהרית

 42. שינוי תכנית מיתאר מקומית

 43. התנגדויות לתכנית תא-2971

 44. תכנית הר-2200-א חוף התכלת

 45. הפקדת תכנית בועדה המקומית

 46. הפקדת תכנית בועדה המחוזית

 47. התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות

 48. טופס אישור תכנית ע''י מודד

 49. בקשה תואמת את הוראות תכנית

 50. ביטול תוכנית בניה בראש העין

 51. תכנית ביוזמת הועדה המקומית

 52. ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר

 53. תכנית לשימור מבנים בתל אביב

 54. תוכנית מבנה מיועד לתעשיה עתירת ידע

 55. תכנית תשתית לאומית תת"ל 24/א

 56. קרקע בבאר טוביה תכנית ד-313

 57. עלות תכנית עיצוב פנים לדירה

 58. התנגדויות לתכנית פת-49-1255

 59. נזקים בגין הפקדת תכנית מיתאר

 60. קביעת תנאי בתוכנית לאחר הפקדה

 61. תכנית הצ 1 1 374 א אבן יהודה

 62. טופס אישור תכנית חידוש גבולות

 63. התנגדות לבקשה להיתר תואמת תב"ע

 64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

 65. אזור נופש מטרופוליני נס ציונה

 66. התנגדויות לתכנית לתכנית מח-115

 67. פיצויים עקב תכנית תשתית לאומית

 68. חוף הקשתות אשדוד - תוכנית בנייה

 69. אזור נופש מטרופוליני ראשון לציון

 70. מבנה מדורג הבנוי בטופוגרפיה משתפלת

 71. הפסקת הליך אישור שינוי תכנית ייעוד

 72. לא הוגשה תכנית אחידה עם המבנה הסמוך

 73. הפסקת קידום תכנית על ידי ועדה מקומית

 74. תכנית הרחבת דרך בתוואי מאושר לכדי כיכר

 75. נטען כי הבקשה סוטה מהבינוי הקבוע בתב"ע

 76. תיקון תכנית לצרכי רישום - צו מבית משפט

 77. תכנית ד-631 באר טוביה פארק חולות אשדוד

 78. מהי רמת הפרוט הנדרשת בהגשת תוכנית בניה ?

 79. ערר לא לאשר תיקון לתכנית הבינוי מכוח תכנית

 80. תיקון תכנית רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ)

 81. חסרה תכנית הנדסית למניעת פגיעה בבתים שכנים

 82. פתרון לנושא התנועה ברחוב במסגרת תכנית בניה

 83. פגיעה בעצי ברוש עתיקים עקב אישור תכנית בניה

 84. קונטור החפירה אינו זהה לקונטור בנספח הבינוי

 85. בקשה להיתר תואמת תכנית או אינה תואמת תכנית ?

 86. התנגדות לתכנית בניה בגלל חסימה מוחלטת של הנוף

 87. תביעה נגד איש מקצוע בגין בניה שלא על פי תכנית

 88. תכנית אשר חילקה את שטחי "המשבצת" לייעודים שונים

 89. ביטול הוראה בתכנית בניה עקב הפניה לתקנות שבוטלו ?

 90. התכנית החדשה קובעת תוואי כביש בסמוך לדירות העוררים

 91. ניצול של יחידות הדיור מעבר ל-80% מסך היחידות בתוכנית

 92. תכנית "חדשה" שלא ניתן להוסיף עליה שטחים, ולו שטחי שירות

 93. ערר לא לאשר הפקדת תכנית להגדיל צפיפות בשכונה בכפוף לתנאים

 94. שימור עץ אלון התבור במרכז האזור המיועד לשמש כדרך לפי תוכנית

 95. בקשה שכוללת חריגה מהוראות התכניות התקפות ובקשה זו לא פורסמה

 96. כשיש שתי פרשנויות לתכנית יש לבחור את זו שמיטיבה עם זכות הקניין

 97. טענה כי קביעת תנאי של קבלת אישור המינהל מקורה בטעות בהתאם לתכנית

 98. נטען כי הפרוגרמה שהוכנה בדיעבד הוכנה ללא בדיקה עצמאית של צרכי הישוב

 99. אי נטרול השפעת הציפיות הקונקרטיות לעליית השווי עקב אישור תכנית חדשה

 100. הועדה המקומית אינה יכולה לאשר חריגה מקווי הבנייה בתכניות בדרך של אישור הקלה

 101. התנגדות תכנית המגדירה את ייעוד המקרקעין כאזור מגורים ב' - בניה המותרת בשתי קומות

 102. תכנית שינוי קווי בניין והגדלת מספר יחידות הדיור ומטרתה להקים בניין מגורים במקרקעין

 103. נטען כי הוועדה המקומית הייתה מנועה מלדון בתכנית לאור ניגוד עניינים הנובע מההסכם שנחתם

 104. טענה כי אישור הבקשה מהווה סטייה ניכרת מתכנית שכן מדובר בחריג בסביבה המורכבת בעיקרה מבתים נמוכים

 105. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון