תנאי בחוזה

מהי ההגדרה של תנאי בחוזה ?
מה ההבדל בין תנאי בחוזה לבין התחייבות בחוזה ?

בית המשפט פסק כי תנאי הוא אירוע בלתי ודאי, חיצוני לחוזה, המתנה את החוזה.

שתי דרישות עיקריות טמונות אפוא בהגדרת תנאי:

דרישת חוסר הוודאות ודרישת החיצוניות, משמעות הדרישה שהתנאי יהיה אירוע חיצוני לחוזה היא שלילית, כלומר: שהתנאי לא יהיה תלוי רק בהתנהגות הצדדים לחוזה. עם זאת, גם פעולה של אחד הצדדים עשויה להיות תנאי.

תנאי כזה, הנתון בידי צד לחוזה, נקבע בלטינית codicio potestaiva, ובאנגלית - potestative condition. תנאי פוטסטטיבי יאיין את החוזה אם הוא מתייחס לפעולה שרירותית, כלומר: לפעולה שהמתקשר יעשה רק כדי לקיים את התנאי.


למשל: התניית החוזה בתנאי "אם ארצה". תנאי כזה מרוקן את החיוב החוזי מתוכנו, באשר הוא משאיר את שאלת ביצועו לשרירות-רצונו של צד לחוזה.


לעומת זאת, תנאי פוטסטטיבי אפשרי הוא, למשל, התנאי "אם אעבור לגור באילת" או "אם אנשא במשך השנה הקרובה".

אולם על-פי-רוב מתייחס תנאי לאירוע שהוא חיצוני לחוזה ולהתנהגות הצדדים. אירוע התלוי בהתנהגות אחד הצדדים או המוסדר על-ידי החוזה הוא בדרך-כלל בגדר תניה חוזית, שאי-קיומה מהווה בסיס לעילת תביעה בגין הפרת החוזה".


השאלה האם הוראה חוזית מסוימת כוללת התחייבות או תנאי היא שאלה של פרשנות החוזה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בכפיה

 2. חוזה בכירים

 3. חוזה פרוגרמה

 4. חוזה ירוק

 5. עכבון חוזי

 6. האם נכרת חוזה ?

 7. חוזה רכישת מלאי

 8. תנאי בחוזה

 9. חוזה עם בית אבות

 10. חשיפת חוזה מכירה

 11. השלמת פרטים בחוזה

 12. הפרה יעילה של חוזה

 13. חוזה עם חברה משכנת

 14. זכאות לחוזה בכירים

 15. הגורם היעיל - חוזה

 16. חוזה מלאכותי

 17. סעיף 12 לחוק החוזים

 18. הסכם / חוזה - סוסים

 19. חוזה תיאטרון

 20. חוזה למראית עין

 21. חוזה למראית עין

 22. חוזה פיתוח תוכנה

 23. התחייבות לשלם כסף בחוזה

 24. סעיף 39 לחוק החוזים

 25. זכויות חוזיות בלבד

 26. סכום פיקטיבי בחוזה

 27. ביטול חלקי של חוזה

 28. שינוי חוזה בהתנהגות

 29. חוזים מיוחדים לתקופה קצובה

 30. תביעת חוב על פי חוזה

 31. כריתת חוזה - מצב מנטלי ירוד

 32. חוזה לכתיבת ספר תורה

 33. זכות קניינית מול זכות חוזית

 34. טיוטה של חוזה – האם מחייב ?

 35. חוזה לתשלום דמי הרשאה שנתיים

 36. סעיף 14 א לחוק החוזים

 37. חובת תום הלב בשלב ביצוע חוזה

 38. תום לב בניהול משא ומתן

 39. חוזה בכירים בשירות המדינה

 40. ניהול משא ומתן בדרך מקובלת

 41. האם מו''מ הופך לחוזה מחייב

 42. חוזה בכירים בשירות המדינה - זכאות

 43. השלמת חסר בהסכם / השלמת חסר בחוזה

 44. תביעה על סכום קצוב מכוח חוזה

 45. הפרה יסודית המקנה זכות ביטול

 46. חוזה אישי של סוכן מכירות שטח

 47. סעיף 13 חוק החוזים - חוזה למראית עין

 48. הפסקת חוזה למתן שירותים משפטיים

 49. הגבלת חופש העיסוק של עובד מכוח חוזה

 50. הפרת חובה של רשות ציבורית כצד לחוזה

 51. חוזים יש לקיים ""Pacta sunt servanda

 52. שווי זכויות חוזיות - אי הוכחת זכויות חוזיות

 53. חוזה שירותי ייעוץ לחיסכון על בסיס הצלחה

 54. האם אפשר להטיל חבות בפיצויים לפי סעיף 12(ב) על מי שאינו צד לחוזה ?

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון