מחזיק במקרקעין

מהן זכויות מחזיק במקרקעין ?

פסק הדין המנחה בעניין ההגנה על זכותו של מחזיק במקרקעין ניתן ברע"א 5518/98 יצחק יוסף נ' אביגדור עוקשי פד"י נ"ה(3) 294.


באותו עניין קבע בית המשפט כי להגנה על החזקה מקום מרכזי בדיני הקניין ובדיני הנזיקין.


ההגנה על החזקה משמשת גם כאשר אין מקורה בזכות אלא במצב עובדתי בשטח. החזקה היא עניין שבעובדה שבית המשפט מייחס לו תוצאות משפטיות בעלות משמעות.


בית המשפט קבע כי הטעם העומד מאחורי ההגנה על החזקה, הוא חלק מהרצון לשמור על השלום והסדר הציבורי ולמנוע פתרון מחלוקת בכח הזרוע.


כמו כן, עומד הטעם של הרצון לשמור על הרצף וההמשכיות בשימוש בקרקע.


סעיף 16 לחוק המקרקעין העניק עדיפות לבעל הזכות להחזיק במקרקעין על פני מסיג גבול ומקנה לו זכות תביעה בבית המשפט לסלק את ידו של הפולש. בתביעה זו על התובע להוכיח הן את זכותו שלו להחזיק בקרקע, והן את העדר זכותו של הנתבע להחזיק בה. הצלחת התביעה תלויה בהוכחת תנאים מצטברים אלה.


באשר לאמור בסעיף 17 לחוק המקרקעין, קבע בית המשפט כי הגנה זו יפה למחזיק כנגד כל העולם ובתנאי שלא הפסיק להחזיק בקרקע. במידה והפסיק, ואחר תפס את הקרקע לא יוכל המחזיק הראשון לתבוע מכח סעיף 17 את מי שתפס את החזקה לאחריו.


באשר לסעיף 19 לחוק המקרקעין, מטרתו לאפשר לבית המשפט להורות על החזרת המצב לקדמותו, ללא צורך בבירור הזכויות, כל אימת שחזקה בקרקע נלקחה ממי שהחזיק בה, בין בזכות ובין שלא בזכות, על ידי אחר, גם כאשר אותו אחר טוען כי זכותו להחזיק בקרקע עדיפה על זכותו של המחזיק בפועל.


מטרתו של ההליך על פי סעיף 19 לחוק המקרקעין להחזיר את המצב העובדתי בשטח לקדמותו, בטרם תפיסת החזקה, גם אם המחזיק המקורי החזיק שלא כדין, וגם אם תופס החזקה טוען לזכויות טובות בנכס.


במידה ובית המשפט מורה לנתבע להחזיר לתובע את החזקה בנכס, הדבר אינו מונע מהנתבע להגיש מאוחר יותר תביעה נפרדת להוכחת זכותו בקרקע.


לבית המשפט סמכות לדון בזכויות המהותיות של שני הצדדים גם בתביעה מכח סעיף 19 לחוק.


יוער, כי באותו פסק דין סברה כב' השופטת פרוקצ'יה כי במצב כזה קיימת לטוען החזקה במקרקעין עילת תביעה מכח סעיף 17 לחוק, היינו לדעתה ניתן לבסס את תביעת סילוק היד על הוראות סעיף 17 לחוק, ואילו כב' השופט אנגלרד סבר כי מטרתו של סעיף 17 לחוק היא מניעת הפרעה למחזיק, ואילו את התביעה יש לבסס על סעיף 19 לחוק בלבד.


ברע"א 4311/00 מ"י נ' בן שמחון פד"י נ"ח(1) 827 עסק בית המשפט בשאלה של פינוי פולשים ממקרקעין שבבעלות או בחזקת המדינה.


בסעיף 12 לפסק הדין, מפנה בית המשפט וסומך על הקביעות ברע"א 5518/98 הנ"ל. בית המשפט חוזר וקובע כי תנאי להצלחת התביעה הוא שהתובע יוכיח את זכותו להחזיק בקרקע ואת העדר זכותו של הנתבע.


כמו כן, קובע בית המשפט כי החוק מגן גם על המחזיק בקרקע בפועל אף שלא מכח זכות נגד מסיג גבול באופן שבהתמודדות ביניהם יגבר המחזיק בפועל על מי שמנסה לנשלו, וזאת מכח האמור בסעיף 17 לחוק המקרקעין.


בע"א (חיפה) 1073/05 טייכר נ' וקסלר ואח', תק-מח 2006 (1) 8633, דן בית המשפט המחוזי בחיפה בשאלה של החזקה וסילוק יד ממקרקעין.


בסעיף 12 לפסק הדין התייחס בית המשפט המחוזי להגנה הניתנת למחזיק במקרקעין על פי חוק המקרקעין.


בסעיף 13 קובע בית המשפט המחוזי כי התנאי הבסיסי לתחולת סעיף 19 לחוק המקרקעין הוא שהטוען להגנה הקבועה שם החזיק במקרקעין סמוך לפני פלישת הנתבע. החזקה זו אינה חייבת לכלול שליטה פיזית יום יומית, ומידת השליטה הנדרשת תשתנה על פי טיבו של הנכס.


בע"א (תל אביב-יפו) 2834/01 אליעז תמר ואח' נ' בן נפתלי אורנה תק-מח 2004(1) 4621, התייחס בית המשפט המחוזי להגנה הקבועה בסעיף 17 לחוק המקרקעין.


בסעיף 26 לפסק הדין, קובע בית המשפט המחוזי כי כדי להנות מהגנה זו, על התובע להוכיח שלמי שהפריע לו אין זכות להפריע, וכי ההגנה המוקנית למחזיק היא כלפי מי שאינו בעל זכויות כשלו, או אף למעלה מזכויותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חלוקת מקרקעין

 2. מחזיק במקרקעין

 3. חוק החכרת מקרקעין

 4. התיישנות במקרקעין

 5. ביטול הסדר מקרקעין

 6. דין הקדימה במקרקעין

 7. המינהל - זכות במקרקעין

 8. עסקאות נוגדות במקרקעין

 9. צו כניסה למקרקעין

 10. תקנת השוק במקרקעין

 11. ביטול שמאות מקרקעין

 12. ביטול רשות במקרקעין

 13. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 14. הסכם שיתוף במקרקעין

 15. זכות שימוש במקרקעין

 16. העברת זכות רישיון במקרקעין

 17. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 18. שהייה במקרקעין בהסכמה

 19. סעיף 40 לחוק המקרקעין

 20. שימוש במישרין במקרקעין

 21. נווה מונסון - שיתוף במקרקעין

 22. בעלות במקרקעין שעברו הליכי הסדר

 23. זכויות במקרקעין - שפרעם

 24. צו הסדר זכויות במקרקעין

 25. זכויות מקרקעין מוסדרים - תביעה

 26. בקשה לחלק מקרקעין לשניים

 27. סעיף 40 א' לחוק המקרקעין

 28. מתן הוראות לנאמן מקרקעין

 29. כפר טמרה - הסדר זכויות במקרקעין

 30. טופס הצעות לקניית מקרקעין

 31. חישוב השווי החדש במקרקעין

 32. נווה צדק - זכויות במקרקעין

 33. חוזה אופציה לרכישת מקרקעין

 34. זכויות מקרקעין - כוכב יאיר

 35. רמות השבים - הסכם שיתוף במקרקעין

 36. ביטול אישור מכירת זכויות במקרקעין

 37. ניכוי הוצאות בחישוב שבח מקרקעין

 38. חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חרום

 39. ערעור על פסק דין המפקח על המקרקעין

 40. מסמרים חורגים למקרקעין אחרים

 41. סעיף 39 לחוק המקרקעין - חלוקה בעין

 42. קולטי שמש המפקח על המקרקעין

 43. חוף חדרה - צו הפסקת שימוש במקרקעין

 44. חילופי בעלים רבים על מקרקעין

 45. דרישת הכתב לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין

 46. חובת הגשת מפה בתביעת מקרקעין

 47. תביעות סותרות - בעלות במקרקעין

 48. טופס בקשה לביצוע מכירת מקרקעין

 49. כתב הסמכה לאכיפת דיני מקרקעין

 50. סעיף 43 חוק המקרקעין - משאלות השותפים

 51. כפר בידו נפת רמאללה - זכויות במקרקעין

 52. רשות חינם בלתי בדירה – רישיון במקרקעין

 53. התחייבות לא לבנות מעל או מתחת למקרקעין

 54. חוק רכישת מקרקעין אישור פעולות פיצויים

 55. חובת הנמקה - פסק דין המפקח על המקרקעין

 56. שתיקת הבעלים לגבי שימוש במקרקעין

 57. זכות שותף יחיד להשכיר את המקרקעין

 58. איך קובעים מי בעלים של מקרקעין מוסדרים ?

 59. פסק דין בנושא העברת זכויות במקרקעין

 60. תביעה בגין התחשבנות בעסקאות מקרקעין

 61. כתב תביעה יכיל תיאור המקרקעין - תקנה 82 (א)

 62. חישוב שווי הרכישה במכירת חלק ממקרקעין

 63. איחור בהגשת הצהרת מכירת זכות במקרקעין

 64. מקרקעין ששימשו במישרין מוסד ציבורי - סעיף 61

 65. מבנה אסכורית המחובר חיבור של קבע במקרקעין

 66. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים מקרקעין

 67. הזמנה לקבלת הצעות לרכישת מקרקעין - תביעת פיצויים

 68. סעיף 31 (א) (3) לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969

 69. חוק התיישנות - תביעות לקיום זכות מקרקעין מוסדרים

 70. התיישנות תביעות מקרקעין / לא מקרקעין – מה ההבדל ?

 71. תביעה לזכאות לחלקים מסויימים בחלקות מקרקעין

 72. הגשת תביעה באיחור - התיישנות בעלות זכויות במקרקעין

 73. טופס יומן עבודה חודשי למתמחה בשמאות מקרקעין

 74. הבחנה בין תביעה במקרקעין לבין תביעה שאינה במקרקעין

 75. הסכם ניהול ליווי הליכי תכנון ייעוץ בענייני מקרקעין

 76. תביעת רשלנות עורך דין בעסקאות מקרקעין נדחתה

 77. האם קובעים את שווי המקרקעין לפי "מחיר שוק" ?

 78. בני רשות בשטח בו נבנו המחוברים בתוך המקרקעין

 79. תביעה בגין נטילה שלטונית של זכויות במקרקעין

 80. רישיון בלתי הדיר במקרקעין - זכויות מתיישבים קהילתיים

 81. הקצאת מקרקעין להקמת מפעל באזור עדיפות לאומית

 82. פקודת הסדר זכויות במקרקעין נוסח חדש התשכ''ט-1969

 83. בקשה להסדרת שימוש במבנים מאושרים על פי הקיים במקרקעין

 84. העורר טען כנגד ירידה באיכות החיים ובמקביל בערך המקרקעין

 85. זעקת ההגינות - עסקאות סותרות מקרקעין - דרישת כתב עקרון תום הלב

 86. בקשה לתיקון לוח הזכויות סעיפים 92 ו 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 87. תביעה תיקון רישום פנקסי מקרקעין - סעיף 93 פקודת הסדר זכויות במקרקעין

 88. אכיפת עסקה מקרקעין - סעיף 8 חוק המקרקעין - מסמך בכתב מקיים יסוד מסוימות

 89. סעיף 93 פקודת הסדר זכויות במקרקעין - תיקון רישום בספרי מקרקעין לאחר סיום הליכי ההסדר

 90. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים החלת החוק על שירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון