רובע טז אשדוד

מרחב תכנון מקומי אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

מס' 123/101/02/3
שם התכנית: תוספת זכויות בניה וחלוקה בהסכמת
בעלים ברובע ט''ז, אשדוד

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
123/101/02/3, שינוי לתכנית 90/101/02/3/א.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד. רובע
טז', שד' בני ברית פינת שד' יצחק רבין; קואורדינטה
X - 631/150 קואורדינטה Y - 165/800; גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף; גושים וחלקות:
גוש: 2815, חלקות במלואן: 29 ,16-9, חלקי חלקות: 39 ,32 ,28,
40; מגרש: 90/101/02/3/א בהתאם לתכניות 33 ,32 ,28 ,16-9.
מטרת התכנית: תכנון מחדש של מגרשים למגורים ברובע
ט"ז, על ידי תוספת של סך הכל 118 יח"ד, זכויות בניה, וקביעת
בינוי בהתאם.

עיקרי הוראות התכנית: 1. תא שטח 111 ,109: א. תוספת
2,100 מ"ר עיקרי ו-700 מ"ר שירות מעל הקרקע בכל מגרש.
ב. שינוי במניין הקומות: במקום מ + ע + 16 + גג, ל-2 קומות
מתחת למפלס כניסה קובעת 0.00 ו-18 מעל לכניסה הקובעת
+ קומה טכנית (אושרו במסגרת בקשה להיתר בהקלה*).
ג. בניית בריכות שחיה בדירות הגן ובדירות הגג (אושרו במסגרת
בקשה להיתר בהקלה*). ד. הוספת 8 יח"ד בכל מגרש, 80 יח"ד
במקום 72 יח"ד (אושרו במסגרת בקשה להיתר בהקלה*).
ה. שינוי בקו בניין קדמי מ-20 מ' ל-18 מ' בעבור מרפסות
מקורות בלבד. (אושרו במסגרת בקשה להיתר בהקלה*).
2. תאי שטח 116 ,112: א. תוספת 2,852 מ"ר עיקרי
ו-930 מ"ר שירות מעל הקרקע בכל מגרש. שינוי במניין הקומות
מ-מ + ע + 11 + גג לקומה אחת מתחת למפלס הכניסה
הקובעת + 14 קומות + קומה טכנית. ג. הוספת 13 יח"ד לכל
מגרש - 94 יח"ד במקום 81 יח"ד (אושרו במסגרת בקשה להיתר
בהקלה*). ד. הוספת בריכות שחיה בדירות גן ודירות גג.

3. תא שטח 115: א. תוספת 2,400 מ"ר עיקרי ו-600 מ"ר שירות
מעל הקרקע. ב. תוספת בריכות שחיה בדירות גן ובדירות הגג.
ג. שינוי במניין הקומות מ' + ע' + 16 + גג ל-2 קומות מתחת
למפלס הכניסה הקובעת + 19 קומות (אושר בהקלה*) + קומה
טכנית. ד. הוספת 12 יח"ד לכל מגרש - 84 יח"ד במקום 72 יח"ד.
(אושרו במסגרת בקשה להיתר בהקלה*). 4. תא שטח 113:
א. תוספת 4,224 מ"ר שטחים עיקריים ו-1,510 מ"ר שטחי שירות
מעל הקרקע. ב. שינוי במניין הקומות מ-מ' + ע' + 16 + גג,
ל-2 קומות מתחת לכניסה הקובעת + 25 קומות + קומה
טכנית. ג. תוספת 26 יח"ד במגרש מ-72 יח"ד ל-98 יח"ד. 5. תא
שטח 114: א. תוספת 4,300 מ"ר שטחים עיקריים ו-1,500 מ"ר
שטחי שירות מעל הקרקע. ב. שינוי במניין הקומות: במקום -
מ' + ע' + 16 + גג לקומה 1 מתחת לכניסה הקובעת + 25 קומות
+ קומה טכנית. תוספת 26 יח"ד במגרש מ-72 יח"ד ל-98 יח"ד.

ג. הוספת בריכות שחיה בדירות גג ודירות גן. 6. תא שטח 110:
א. תוספת 2,060 מ"ר שטחים עיקריים ו-700 מ"ר שטחי שירות
מעל לכניסה הקובעת. ב. שינוי במניין הקומות: מ-מ' + ע' +
11 + גג לקומה אחת מתחת לכניסה הקובעת + 14 קומות.
(אושרו בהקלה*) + קומה טכנית. ג. תוספת 12 יח"ד במגרש
מ-81 יח"ד ל-93 יח"ד. ד. תוספת בריכות שחיה בדירות גן
ובדירות גג. ה. שינוי קו בניין מזרחי מ-6 מ' ל-5.40 מ' (אושר
בהקלה*). 7. חלוקה מחדש: מגרשים 13 ,11 ,9 אוחדו בתכנית
תא/253 למגרש 9א (עדיין לא נרשמו) ויחולקו מחדש לתאי
שטח 113 ,111 ,109. מגרשים 15 ,14 אוחדו בתכנית תא/254
למגרש 15א (עדיין לא נרשמו) ויחולקו מחדש לתאי שטח
115-114. *הערה: הקלות בעבור תאי שטח 109 במסגרת היתר
בניה מס' 20051036, מתאריך 28/09/2006, הקלות בעבור
תאי שטח 111 במסגרת היתר בניה מס' 20051037 מתאריך
28/09/2006, הקלות בעבור תאי שטח 112 במסגרת היתר
בניה מס' 20051043 מתאריך 18/09/2006, הקלות בעבור
תאי שטח 116 במסגרת היתר בניה מס' 20060053 מתאריך
18/09/2006, הקלות בעבור תא שטח 110 במסגרת היתר בניה
מס' 20060147 מתאריך 08/01/2007, הקלות בעבור תא שטח 115
במסגרת היתר בניה מס' 20060274 מתאריך 16/08/2006.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
27/07/2007 ובילקוט הפרסומים 5713, התשס"ז, עמ' 4283,
בתאריך 04/09/2007.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100,
טל' 08-6263791, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אשדוד, רח' הגדוד העברי 10, אשדוד 77100, טל' 08-8545304,
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות תב"ע

 2. תוכנית מש-1

 3. תוכנית 3700

 4. תוכנית מיתאר שכונה

 5. תכנית פרטנית

 6. חריגה מתב''ע

 7. תכנית רע-2010

 8. מתחם בן יהודה

 9. תכנית הר-2050

 10. שטח פרטי פתוח

 11. תוכנית התע''ש

 12. תכנית רע 2015

 13. רובע טז אשדוד

 14. תוכנית רע-2014

 15. תוכנית חד 2020

 16. נספח בינוי מנחה

 17. קו כחול בתוכנית

 18. סטיה מהיתר או מתכנית

 19. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

 20. תוכנית ממ-1517-א

 21. תכנית לפני הפקדה

 22. הר 1202 הוד השרון

 23. התנגדויות חד 2020

 24. שטח נוף כפרי פתוח

 25. סירוב להפקיד תכנית

 26. עתירה לביטול תוכנית

 27. היתר תכנית שינויים

 28. הפקדת תכנית מפורטת

 29. תב''ע רע-3000 רעננה

 30. מתחם 1202 הוד השרון

 31. תוכנית הבינוי בניגוד לתב''ע

 32. שלב ההתנגדויות לתכנית

 33. אי סבירות קיצוני תוכנית בניה

 34. נכס גובל בתכנית פוגעת

 35. בקשה להיתר תואמת תכנית

 36. הכנת תכנית לצרכי רישום

 37. תכנית עיצוב ארכיטקטוני

 38. פגם יסודי באישור תוכנית

 39. זכויות קנייניות – תוכנית בניה

 40. ביטול תכנית בניה עירונית

 41. הצעת חוק תוכניות באמהרית

 42. שינוי תכנית מיתאר מקומית

 43. התנגדויות לתכנית תא-2971

 44. תכנית הר-2200-א חוף התכלת

 45. הפקדת תכנית בועדה המקומית

 46. הפקדת תכנית בועדה המחוזית

 47. התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות

 48. טופס אישור תכנית ע''י מודד

 49. בקשה תואמת את הוראות תכנית

 50. ביטול תוכנית בניה בראש העין

 51. תכנית ביוזמת הועדה המקומית

 52. ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר

 53. תכנית לשימור מבנים בתל אביב

 54. תוכנית מבנה מיועד לתעשיה עתירת ידע

 55. תכנית תשתית לאומית תת"ל 24/א

 56. קרקע בבאר טוביה תכנית ד-313

 57. עלות תכנית עיצוב פנים לדירה

 58. התנגדויות לתכנית פת-49-1255

 59. נזקים בגין הפקדת תכנית מיתאר

 60. קביעת תנאי בתוכנית לאחר הפקדה

 61. תכנית הצ 1 1 374 א אבן יהודה

 62. טופס אישור תכנית חידוש גבולות

 63. התנגדות לבקשה להיתר תואמת תב"ע

 64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

 65. אזור נופש מטרופוליני נס ציונה

 66. התנגדויות לתכנית לתכנית מח-115

 67. פיצויים עקב תכנית תשתית לאומית

 68. חוף הקשתות אשדוד - תוכנית בנייה

 69. אזור נופש מטרופוליני ראשון לציון

 70. מבנה מדורג הבנוי בטופוגרפיה משתפלת

 71. הפסקת הליך אישור שינוי תכנית ייעוד

 72. לא הוגשה תכנית אחידה עם המבנה הסמוך

 73. הפסקת קידום תכנית על ידי ועדה מקומית

 74. תכנית הרחבת דרך בתוואי מאושר לכדי כיכר

 75. נטען כי הבקשה סוטה מהבינוי הקבוע בתב"ע

 76. תיקון תכנית לצרכי רישום - צו מבית משפט

 77. תכנית ד-631 באר טוביה פארק חולות אשדוד

 78. מהי רמת הפרוט הנדרשת בהגשת תוכנית בניה ?

 79. ערר לא לאשר תיקון לתכנית הבינוי מכוח תכנית

 80. תיקון תכנית רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ)

 81. חסרה תכנית הנדסית למניעת פגיעה בבתים שכנים

 82. פתרון לנושא התנועה ברחוב במסגרת תכנית בניה

 83. פגיעה בעצי ברוש עתיקים עקב אישור תכנית בניה

 84. קונטור החפירה אינו זהה לקונטור בנספח הבינוי

 85. בקשה להיתר תואמת תכנית או אינה תואמת תכנית ?

 86. התנגדות לתכנית בניה בגלל חסימה מוחלטת של הנוף

 87. תביעה נגד איש מקצוע בגין בניה שלא על פי תכנית

 88. תכנית אשר חילקה את שטחי "המשבצת" לייעודים שונים

 89. ביטול הוראה בתכנית בניה עקב הפניה לתקנות שבוטלו ?

 90. התכנית החדשה קובעת תוואי כביש בסמוך לדירות העוררים

 91. ניצול של יחידות הדיור מעבר ל-80% מסך היחידות בתוכנית

 92. תכנית "חדשה" שלא ניתן להוסיף עליה שטחים, ולו שטחי שירות

 93. ערר לא לאשר הפקדת תכנית להגדיל צפיפות בשכונה בכפוף לתנאים

 94. שימור עץ אלון התבור במרכז האזור המיועד לשמש כדרך לפי תוכנית

 95. בקשה שכוללת חריגה מהוראות התכניות התקפות ובקשה זו לא פורסמה

 96. כשיש שתי פרשנויות לתכנית יש לבחור את זו שמיטיבה עם זכות הקניין

 97. טענה כי קביעת תנאי של קבלת אישור המינהל מקורה בטעות בהתאם לתכנית

 98. נטען כי הפרוגרמה שהוכנה בדיעבד הוכנה ללא בדיקה עצמאית של צרכי הישוב

 99. אי נטרול השפעת הציפיות הקונקרטיות לעליית השווי עקב אישור תכנית חדשה

 100. הועדה המקומית אינה יכולה לאשר חריגה מקווי הבנייה בתכניות בדרך של אישור הקלה

 101. התנגדות תכנית המגדירה את ייעוד המקרקעין כאזור מגורים ב' - בניה המותרת בשתי קומות

 102. תכנית שינוי קווי בניין והגדלת מספר יחידות הדיור ומטרתה להקים בניין מגורים במקרקעין

 103. נטען כי הוועדה המקומית הייתה מנועה מלדון בתכנית לאור ניגוד עניינים הנובע מההסכם שנחתם

 104. טענה כי אישור הבקשה מהווה סטייה ניכרת מתכנית שכן מדובר בחריג בסביבה המורכבת בעיקרה מבתים נמוכים

 105. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון