ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז:

תובענה ובקשה לסעד זמני בקשר עם מכרז שבו זכתה המשיבה 3 (להלן: "המשיבה"). המבקשת טוענת לפגם בערבות הבנקאית שצירפה המשיבה להצעתה, בכך שהערבות אינה מתאימה למדד הבסיס שנדרש במכרז ושהיא מיטיבה באשר למועד הבסיסי של חישוב הפרשי הצמדה על סכום הקרן שבה, שעל כן לשיטת המבקשת היה מקום לפוסלה.

רקע
בחודש יוני 2013 פרסמו החברה העירונית לפיתוח רעננה בע"מ ומי רעננה בע"מ - המשיבות 1 ו-2 (להלן ולשם הנוחיות "בעלות המכרז") מכרז לעבודות תשתית ופיתוח להקמת שכונה ברעננה. היקף העבודות נאמד בסכום של כ- 55 מיליון ₪, והמציעים נדרשו להציע שיעור הנחה מאומדן זה. המשיבה הציעה את שיעור ההנחה הגבוה ביותר וזכתה, בעוד שהמבקשת הייתה בעלת ההצעה השנייה הזולה ביותר.

סעיף 8 בתנאי המכרז דרש כי "המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בסך הנקוב במסגרת סעיף 7 לנספח ההוראות והתנאים המיוחדים (נספח ב'2), וזאת בנוסח המצורף כנספח א למכרז זה ...".
בסעיף 7 האמור נקבע כי סכום הערבות הבנקאית יעמוד על 2,500,000 ₪, וכי נוסח כתב הערבות יהיה על פי הנוסח שצורף כנספח א' למכרז.
סעיף 12 בנספח ב'2 האמור הורה: "המועד האחרון להגשת הצעות (סעיף 43 במכרז) – המועד האחרון להגשת ההצעות הוא תאריך 11.7.2013 בשעה 12:00 בצהריים" (ההדגשות במקור – אש"ש). סעיף 43 הנזכר קבע: "המועד האחרון להגשת ההצעות הוא כנקוב בסעיף 12 ..."
בטופס כתב הערבות (נספח א') נאמר כי סכום הערבות ישולם "בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: 'המדד') בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות ... לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות ...".

ביום 24.6.2013 פרסמו בעלות המכרז פרוטוקול של מפגש מציעים מס' 2, שנערך ביום 23.6.2013, שבו הודיעו למשתתפים: "חלק מבין המועדים העיקריים של הליך זה של הזמנה לקבלת הצעות שונו, והמועדים העדכניים הינם כמפורט להלן:

הפעילות התאריך (ים) הקודם התאריך (ים) המעודכן                
...                  
...                  
...                  
מועד אחרון להגשת הצעות      11.07.2013 עד השעה 12:00      18.07.2013 עד השעה 12:00      
תקופת הערבות בנקאית להצעה      11.11.2013      11.11.2013      


המשיבה הגישה ערבות בנקאית, שתאריך הוצאתה 17.7.2013, כשמדד הבסיס בה הוא המדד שפורסם ביום 15.6.2013, ולא המדד שפורסם ביום 15.7.13.

עיקר טענות הצדדים
המבקשת טוענת כי משהשתנה המועד להגשת ההצעות, ממילא השתנה גם המועד שלפיו יש לקבוע את מדד הבסיס שאליו יוצמד סכום הערבות. המבקשת גורסת כי, בנסיבות אלו, הערבות שצירפה המשיבה היא ערבות שונה מזו שנדרשה והיא מיטיבה, כיוון שעל פי תנאי המכרז היה סכום הערבות צריך להיות צמוד למדד שפורסם ביום 15.7.2013, ומשהוצמד הסכום למדד הקודם עלה סכום הערבות לכ- 2,520,000 ₪.

בעלות המכרז והמשיבה (להלן: "המשיבות") טוענות כי ההוראה שדרשה את המצאת הערבות איננה חד משמעית כטענת המבקשת, והיא ניתנת לפירושים שונים. אמנם ההוראה בדבר מדד הבסיס לחישוב הפרשי הצמדה הפנתה למועד הגשת ההצעות, אך בד בבד הפנתה והדגישה את התאריך 11.7.2013. לא המשיבה בלבד הצמידה את סכום הערבות למדד הקודם, אלא גם שלוש מציעות נוספות מתוך 10 המציעות, והדבר מלמד כי אכן הוראת המכרז אינה חד משמעית. משקבעו בעלות המכרז הוראה הניתנת לפירושים שונים, אין לפסול ערבויות שמתאימות לאחת הפרשנויות הסבירות של ההוראה.

לא אציין טענות נוספות שבפי המשיבות, שלכאורה יש בהן טעם לדחות את התובענה, לאחר שמיקדתי את הדיון בשאלת פסילתה או אי פסילתה של הערבות.

דיון והכרעה
דעתי היא שאכן הוראת המכרז הרלוונטית אינה בהירה, במיוחד לנוכח דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות ולרקע הנסיבות שאפרט.

נראה כי לא בכדי סברה המשיבה וסברו מציעות אחרות כי בעלות המכרז התכוונו דווקא למדד הידוע בתאריך 11.7.2013, ולאו דווקא למדד הידוע בתאריך הנדחה להגשת ההצעות. יש היגיון בכך שבעלות המכרז קבעו תאריך מדויק לחישוב מדד הבסיס, ולא הותירו תאריך זה להשפעות הנובעות מדחייה בימים אחדים, או יותר, של המועד האחרון להגשת ההצעות, שהרי אומדן המכרז והקביעה בדבר סכום הערבות הבנקאית נערכו לפני שפורסם המדד של 15.7.2013. התאמת הערבות הבנקאית לתאריך האומדן מבטיחה ששווי הערבות ישוערך למועד שבו נקבעו תנאי המכרז, וזו הרי הייתה מלכתחילה מטרת ההצמדה למדד של סכום הערבות הבנקאית.

הדברים נלמדים גם מכך שהדרישה למדד הבסיס, נעשתה על דרך ההפניה להוראה שקבעה את המועד האחרון להגשת הצעות ונקבה בתאריך. כיוון שמדובר בהפניה בלבד, אין לפסול מציע שאחז בתאריך עצמו, ולא במועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנדחה לאחר מכן. במיוחד כך כאשר אין מדובר במציע בודד וגם מציעים אחרים סברו כמותו. ועוד יותר כך, כאשר מדובר בתוצאה מיטיבה ולא בתוצאה המפחיתה מהתחייבות המציע או הנותנת לו טובת הנאה כלשהי. אציין, כי אין חולק שהמשיבה פעלה בתום לב, לא נגרם נזק לבעלות המכרז ולא נפגע עקרון השוויון כתוצאה מ"ההטבה" שבערבות הבנקאית שצירפה המשיבה. איני רואה גם להבחין בין מציע ש"טעה" (כטענת המבקשת) והכין את הערבות ביום 14 או 15.7.2013, בטרם פורסם המדד ביום 15.7.2013, לבין המשיבה שהערבות מטעמה הוצאה ביום 17.7.20113.

ועוד. דחיית המועד האחרון להגשת הצעות בשבוע ימים, כיוונה כנראה לדחיית מועד זה בלבד, ולא לדחיית מועדים אחרים התלויים בו. כך, למשל, ראינו (בטבלה שבפרוטוקול מפגש המציעים מיום 24.6.13 לעיל) כי בד בבד עם דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, לא האריכו בעלות המכרז את תקופת תוקפה של הערבות הבנקאית, שהועמדה מלכתחילה על 4 חודשים עד ליום 11.11.13, ואף ראו להדגיש ולציין במפורש תאריך זה כמועד האחרון לתוקפה של הערבות, חרף דחיית המועד להגשתה. כלומר, בעלות המכרז עצמן ראו להבחין בין המועד האחרון להגשת ההצעות, לבין המועדים האחרים שקבעו שהם מועד תום תוקפה של הערבות הבנקאית ותקופת קיומה, לרבות המועד הבסיסי לחישוב הפרשי הצמדה בגינה.

בית המשפט העליון (מפי כב' השופט ע' פוגלמן) עמד על החששות הנובעים מאי בהירות בתנאי מכרז, ועל העדפה לאפשרות לקיים הצעות של משתתפי מכרז במקרה שאי הבהירות מאפשרת פרשנויות שונות. בעע"מ 6823/10 מתן שירותי בריאות בע"מ נ' משרד הבריאות (28.2.11):
"הצורך בבהירות ובהקפדה זוכה למשנה תוקף כשמדובר בתנאי סף במכרז. אופיים הבינארי של תנאים אלה, המעמידים את המציע במצב של "להיות או לחדול", מחייב הצגת תמונה ברורה של דרישות הסף של המכרז על-ידי עורכו. אי בהירות, עלולה להביא מציעים בכוח להימנע מלגשת למכרז בשל סברתם כי הם אינם מקיימים את תנאי הסף, ולחילופין להביא להשקעת יתר מטעם מציעים כדי לקיים תנאים שבדיעבד יתברר כי אינם נדרשים. בהימצא תנאי במכרז שאינו בהיר, וניתן לפרשו פירושים שונים, שהינם סבירים במידה שווה ומקיימים במידה שווה את תכליות המכרז, תועדף – מטעמים של הגינות – פרשנות המקיימת את הצעות משתתפי המכרז על פני פרשנות הפוסלת אותן (ראו עניין סופרמאטיק, סעיף 12; עע"ם 5949/07 אמישראגז -גז טבעי בע"מ נ' פז-גז (1993) בע"מ, סעיף 9 (28.4.2008))".
(פיסקה 24 בפסק הדין)

מקרה דומה לענייננו בא לפני השופט אליקים אברהם, בעת"מ 29878-08-10, סולל בונה בע"מ נ' חב' האצטדיון הבינלאומי חיפה בע"מ (27.8.10), שאף הוא סבר שאין לפסול את הערבות בנסיבות דומות.

אציין כי ועדת המכרזים לא סברה שיש מקום לפסול את ההצעות שנקבו במדד בסיסי של חודש קודם, ודין הוא כי בית המשפט לא יחליף את שיקול דעתה בשיקול דעתו; מה עוד, שאף אני סבור כי לא היה מקום לפסול את הערבות שצירפה המשיבה. ב"כ המבקשת גורס שהוועדה לא הייתה ערה לכך שבאחדות מהערבויות צוין מדד הבסיס כמדד שפורסם ביום 15.6.13, אך יש להניח שהדבר לא נעלם מעיני חברי הוועדה, ומכל מקום הם לא סברו שיש לפסול ערבויות אלו.

למעלה מן הצורך אומר כי הנחתה של המבקשת שערבות מיטיבה כגון זו שבפנינו פסולה מעיקרא, אינה נקייה מספקות, ולטעמי בנסיבות דנן אף אינה נכונה. כבר אמרתי כי אין טענה לחוסר תום לב של המשיבה ב"הטבה" זו, ואין צריך לומר שאין למשיבה כל הנאה, או אם תרצו הטבה ממנה, אין היא פוגעת בשוויון ואין בה נזק כלשהו לבעלות המכרז (ר' עע"מ 5834/09 אדמונית החורש בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי (31.1.10)) ור' גם דברי כב' השופטת (כתוארה אז) מ' נאור, אשר חזרה ותמכה בחריגים שהוכרו בעניין זה בפסק הדין בעע"מ 2628/11 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ נ' מדינת ישראל הרשות הממשלתית למים ולביוב (1.1.12). אוסיף כי "ההטבה" דנן היא שולית שבשולית, 20,000 ₪ הנוספים ל 2,500,000 ₪ - פחות מאחוז אחד.

לפיכך יש לדחות את הבקשה לסעד זמני ולבטל את הצו שניתן במעמד צד אחד כפי שהוריתי כבר בתום שמיעת הטענות. ראוי לציין כי הצו שניתן ממילא לא תפס, שכן המשיבות התקשרו בהסכם בטרם ניתן, והמשיבות אף טענו ל"מעשה עשוי" עקב כך.

המשיבות טענו לדחיית התובענה עצמה, וב"כ המבקשת אישר כי ניתן להכריע בתובענה על פי הטיעונים ששמעתי היום. אכן משדחיתי את טענת המבקשת, כי יש לפסול את הערבות הבנקאית שצירפה המשיבה, נופלת גם התובענה העיקרית והיא נדחית.

בבואי לשקול את שאלת ההוצאות, נתתי דעתי לשווי העבודות שבמכרז, להליך קודם שהגישה המבקשת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב (עת"מ 1429-08-13), אשר נמחק רק לאחר שהמשיבות טענו לחוסר סמכות עניינית ומקומית, ולטענות נוספות שאין צורך לפרטן כאן. בית המשפט המחוזי בתל אביב החליט להשאיר את שאלת ההוצאות בהליך שהיה לפניו לפסיקה בהליך זה. עוד יש לתת את הדעת לטענות המשיבות בדבר חוסר תום לב בפירוט ההליך הקודם לפני בית משפט זה.

אני מחייב את המבקשות בשכר טרחת עו"ד של המשיבות 1 ו-2 בסכום של 50,000 ₪ בצירוף מע"מ ובסכום זהה בשכר טרחת עו"ד של המשיבה 3.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון