עונש לנהג עם הרשעות קודמות

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא עונש לנהג עם הרשעות קודמות:

הנאשם הורשע על פי הודאתו בפני, שניתנה מיד בהזדמנות הראשונה, בעובדות כתב האישום ובעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף (הן מחמת הפסילה והן מחמת פקיעת רישיונו כ- 4 שנים), נהיגה ללא רישיון רכב וללא ביטוח תקפים.

התובעת עותרת לעונש של מאסר בפועל, הפעלת 3 חודשי מאסר מותנה במצטבר וכן פסילה בפועל של רישיון הנהיגה לתקופה שלא תפחת מ-4 שנים, תוך הפעלת 10 חודשי פסילה מותנית, במצטבר, וסומכת עמדתה על חומרת העבירות וכן על עברו התעבורתי והפלילי של הנאשם.

הוגש גיליון הרשעות קודמות לנאשם בתעבורה, ממנו אני למד כי הנאשם נוהג משנת 1980 ולחובתו 51 הרשעות קודמות, בהן הרשעה מס' 49 (בתיק תת"ע 21451/10 מיום 20/3/13) בעבירה של נהיגה ללא רישיון רכב בתוקף ובה 3 חודשי מאסר מותנה בר הפעלה וכן 10 חודשי פסילה מותנית להפעלה.
התובעת הצביעה על כך כי בעברו של הנאשם בנוסף, 3 הרשעות קודמות בעבירה של נהיגה בפסילה אולם לאחר עיון בגיליון ההרשעות הקודמות נוכחתי כי מדובר בעבירות מהשנים 1989, 1984 ו-1983. בנוסף, לנאשם מעורבות בשתי תאונות דרכים אולם אף הן מהשנים 94' ו-93'.

הוגש גיליון הרשעות קודמות בפלילים ממנו אני למד כי לנאשם הרשעות שונות בעבירות רכוש, מרמה, איומים ואלימות, אולם הרשעתו האחרונה הינה בעבירה משנת 2002 ולפניה רוב רובן של הרשעותיו הינן בין השנים 91' ל-94'. ב"כ המאשימה מפנה לכך כי ברישום הפלילי של הנאשם הרשעה נוספת בעבירה של נהיגה בזמן פסילה, אולם גם כאן מצאתי כי מדובר בעבירה משנת 1989.

מנגד עותר הסנגור להתחשבות בנסיבותיו של הנאשם ובהן נסיבות ביצוע העבירה, נסיבותיו האישיות, והעובדה כי הנאשם כיום בעל משפחה, עובד כבעל אטליז עצמאי מזה שנים רבות ותומך ומפרנס את משפחתו וילדיו. הנאשם אינו מתכחש לעברו הפלילי ואף לעברו התעבורתי, אולם טוען כי פתח מזה שנים רבות בדרך חדשה וזנח את העולם העברייני ולמעשה ב"כ הנאשם והנאשם מצביעים בצדק על העובדה כי הרשעותיו הפליליות בעיקרן הינן בעבירות ישנות ואף הרשעותיו הקודמות בתעבורה, בעבירות זהות של נהיגה בפסילה הינן ישנות מאד.
הסנגור הציג אישור על הפקדת רישיון הנהיגה לפיו הנאשם הפקיד את רישיונו למשך 17 חודשים וזאת מיום 29/4/13 וזאת בשני תיקים מאוחדים (1551-02-13 ובתיק 21451/10) משום כך ממילא הנאשם פסול למשך תקופה ארוכה. הסנגור מבקש שלא אגזור על הנאשם עונש מאסר בפועל, אלא אסתפק בריצוי המאסר כולל הפעלת התנאי בעבודות שירות, ומבקש התחשבות במשך הפסילה שאטיל על הנאשם בגין התיק שבפני וזאת על מנת, כלשונו, להותיר לנאשם "אור בקצה המנהרה".

הנאשם נעצר עם הגשת כתב האישום נגדו ושוחרר לחלופת מעצר במסגרתה שהה במעצר בית מלא מיום העבירה 31/8/13 ועד ליום 3/10/13, מועד בו שוחרר לאחר "עיון חוזר" לצורך עבודה בשעות היום, כאשר נותר במעצר בית מלא בשעות הלילה. בכל הזמן שעבר לא נרשמה כנגד הנאשם הפרה של תנאי חלופת המעצר או התנאים המגבילים.

אין ספק כי נהיגה בפסילה הינה עבירה חמורה, מהחמורות שבפקודת התעבורה, אשר בגינה אף קבע המחוקק עונש מאסר בפועל. פעמים רבות בעבר הביע בית המשפט העליון את עמדתו כי העונש הראוי על עבירה זו הינו עונש מאסר בפועל. בוודאי שהדברים ראויים כאשר מדובר בעבירה חוזרת.

בהתאם לתיקון 113 ל??÷ ??????? <>, שעניינו "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה" העיקרון המנחה את בית המשפט בבואו לחרוץ את דינו של נאשם הוא עקרון ההלימה, לאמור, בחינת קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה לבין מידת אשמו של הנאשם וסוג העונש שיוטל עליו. במכלול השיקולים שעל בית המשפט לשקול עליו לבחון גם את הערך החברתי שנפגע כתוצאה מביצוע העבירה, וכן את מדיניות הענישה המקובלת לגבי ענישה במקרים אלה.

כמצוות המחוקק אני קובע כי במסגרת "מתחם הענישה" העונש המקובל בבתי המשפט לתעבורה במקרים דומים נע כמניפה בין 12 ל-36 חודשי פסילה בפועל, בין מאסר מותנה למאסר בפועל ובנוסף קנס כספי ועונשים מותנים נוספים.

לאחר שעיינתי בדבר, ולאחר שבחנתי את נסיבות העבירה יחד עם נסיבותיו האישיות של הנאשם אני סבור כי במקרה שלפני מתקיימות נסיבות מיוחדות, אשר בעטיין מצאתי כי אין מקום להטלת עונש מאסר בפועל ממש, וכי יש לאפשר ריצוי המאסר, כולל הפעלת המאסר המותנה, בדרך של ביצוע עבודות שירות.

הנאשם שלפני מנהל מזה יותר מעשור אורח חיים תקין ונורמטיבי. כאמור עיקר הרשעותיו בפלילים הינן ישנות בין השנים 91' ל-94'. אף עברו התעבורתי, בכל הנוגע לעבירה של נהיגה בפסילה או גרם תאונות, הינו ישן ביותר כמפורט לעיל.

הנאשם כיום נשוי ובעל משפחה, אב לילדים, מתפרנס מעבודתו כבעל אטליז עצמאי.

הנאשם הופנה לראיון אצל הממונה על עבודות שירות בשב"ס ונמצא מתאים לריצוי עבודות שירות.
בפסיקה ענפה של ביהמ"ש העליון, הדגיש ביהמ"ש את חשיבותו של ההיבט השיקומי. גם במקרים קשים ביותר ובעבירות חמורות, העדיף ביהמ"ש העליון לפסוק בעד שיקומו של הנאשם, חרף מעלליו הקשים.

ב?"? 8092/04 <> ישראל חביב נ' מדינת ישראל (2004), ביטל בית המשפט העליון עונש מאסר שמשכו 40 חודשים, עקב שיקומו של הנאשם מסמים. בית המשפט עמד על חשיבות השיקום כשיקול חשוב בענישה.
ב??"? 5066/09 <> ירון אוחיון נ' מדינת ישראל (2010), הורשע הנאשם בבימ"ש קמא בעבירות מרמה, ונשלח למאסר ממושך של 54 חודשים. ביהמ"ש המחוזי, בדעת רוב, הקל במידת מה בעונשו. בקשת הנאשם למתן רשות ערעור התקבלה ע"י בית המשפט העליון. בית המשפט העליון עמד בהרחבה על האינטרס הציבורי בשיקום העבריין ועל חשיבות שיקול זה בגזירת הדין ובסופו של יום הפחית באופן ניכר את עונש המאסר שנגזר על הנאשם.

בעפ"ת (ב"ש) 38367-02-12 אבו חמאד נ' מדינת ישראל (2012), מצא ביהמ"ש המחוזי כב' הש' טלי חיימוביץ, כי שיקולי שיקום קיימים גם במישור של עבירות התעבורה, ובלשונה:

" בית משפט קמא לא חרג ממתחם העונש ההולם בגזרו את הדין, הגם שלטעמי היה מקום לעשות כן, נוכח הליך השיקום היסודי אותו עבר המערער בשנים האחרונות. הליך השיקום מתבטא הלכה למעשה, לא רק בגמילה מסמים, אלא, וחשוב לענייננו, בהפסקת ביצוע עבירות תעבורה (כאמור, האחרונה בוצעה בשנת 1998). ברי כי המערער גם הפסיק לבצע עבירות פליליות (האחרונה בה הורשע בוצעה בשנת 2003). בשלב הערעור המשיך המערער לקדם את חייו בכיוון חיובי..., אשר על כן, בנסיבות מיוחדות אלה של שיקום מוצלח, מצאתי מקום לחרוג ממתחם העונש ההולם ולא להשית על המערער מאסר בפועל, על מנת שלא לפגום בשיקומו."

הרציונל העומד ביסוד פסיקה זו הוא פשוט. השכל הישר וטובת הציבור בבסיסו. נאשם אשר חוזר ומבצע עבירות קשות, אך מבקש לשנות מדרכיו, לעלות על דרך הישר, ומבטא רצון כן ואמיתי אשר מתבטא לא רק בהבל פיו, אלא נתמך גם בממצאים אובייקטיבים העולים מרישומו הפלילי ומרישום הרשעותיו הקודמות בתעבורה, וכאשר אלו מעידים עליו כי חזר למוטב, נאשם כזה מן הראוי לסטות מהעונש שראוי למדוד לו, ולבכר תחת זאת, ענישה שיהיה בה דגש על היבטים שיקומיים.

אין ספק, אם יצליח המשך שיקומו של הנאשם במקרה כזה, יטיב הדבר עם החברה כולה. לכן, במקרה המתאים, יעדיף ביהמ"ש להקל בעונשו של העבריין כדי לאפשר לו להתמיד בדרך הישר.

כאמור אף המחוקק נדרש בתיקון 113 ל??÷ ??????? <>, לחשיבות של ההיבט השיקומי, וציווה בסעיף 40ד לחוק העונשין, כי כאשר ביהמ"ש מוצא, כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם, רשאי ביהמ"ש לחרוג ממתחם העונש ההולם ולקבוע את עונשו של הנאשם לפי שיקולי שיקומו. עקרון השיקום, כשיקול בר חשיבות בעת גזירת הדין, זכה עם התיקון לחוק, למעמד חוקי, כעקרון בר משקל, המאפשר לבית המשפט, במצוות המחוקק, לסטות מהעונש ההולם במקרים המתאימים.

עיקרון זה, של מחילה מתוך ראיית הטוב שבאדם ועידוד השיבה אל דרך הישר, יסודותיו נטועים עמוק במורשתנו, שנאמר - "מכסה פשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם" (משלי כח, יג).
ודוק, אין די בהודאה וחרטה בלבד, על פי הדיבר, חייבת להיות נטישה ועזיבה של הדרך הרעה. נוכח היותן של העבירות הקודמות של נהיגה בפסילה ישנות מאד וכן בחלוף זמן ניכר מאז הסתבכותו העיקרית של הנאשם בפלילים, וכן נוכח אורח חייו כיום, אני מוצא כי ניתן לראות בנאשם כמי שבחר לעזוב את הדרך הרעה.

סיכומו של דבר, עונשו של הנאשם ייגזר כמצוות המחוקק, תוך הקפדה על ההלימה בין העבירה לעונש, ובהתאם לחומרת העבירה ולמידת אשמו של הנאשם.

ועוד בבואי לגזור את עונשו של הנאשם לקחתי בחשבון כי הענישה הנוהגת בשיטתנו הינה לעולם ענישה אינדיווידואלית ולא מכאנית, שיטת המשקללת את נסיבותיו האישיות של כל אדם ואדם.

יפים לעניין זה דבריה של כבוד השופטת (בדימוס) דליה דורנר בע"פ 5106/99 אבו- ניג'מה נ' מ"י:
"ענישת עבריינים אינה עניין מכאני. לא ראוי להטיל גזרי-דין לפי תעריפים. בגדר שיקול-הדעת הרחב שמוענק לשופטים בשיטתנו, שבה החוק קובע לרוב עונש מרבי, על השופטים מוטל לקבוע את העונש ההולם לנאשמים האינדיווידואליים העומדים בפניהם".

לעניין חומרת העבירה, כפי שהובא לעיל, הן המחוקק והן ביהמ"ש העליון רואים בחומרה רבה עבירה של נהיגה בזמן פסילה וללא רישיון נהיגה, המבטאים זלזול בחוק ובהחלטות בתי המשפט.
לעניין מידת "אשמו" של הנאשם, נקודת המוצא היא כי הנאשם לא כיבד החלטת ביהמ"ש המטילה עליו עונש של פסילה וכי הנאשם עבר עבירה של נהיגה בפסילה כאשר גזר הדין ניתן לו בנוכחותו. יצוין כי לא נעלם ממני כי בכל הנוגע לעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח בתוקף מדובר בעבירה חוזרת, וזאת גם בשנים האחרונות, וכי אף המאסר המותנה של 3 חודשים התלוי ועומד מעל ראשו של הנאשם, לא היה בו די כדי להרתיע את הנאשם.

נוכח המתואר, ולאחר שהאזנתי גם לדבריו של הנאשם אשר הביע בפני חרטה, התרשמתי כי הנאשם הפנים כעת באופן מלא את חומרת העבירות והוא מתחרט עליהן. חרטתו נובעת להערכתי בעיקר משום שהוא מבין כי במעשיו העמיד בסכנה את משפחתו. התרשמתי כי חרטתו כנה ואמיתית ונובעת לאו דווקא משום פחדו מעונש המאסר הצפוי לו.

שמעתי את הצדדים וטיעוניהם, שקלתי את האינטרס הציבורי במניעת נהיגתם של נהגים פסולים, נתתי דעתי לכך שעבירות קודמות של נהיגה בפסילה וכן העבירות הפליליות כפי שהובא לעיל הינן ישנות מאוד, התחשבתי במאסר המותנה שתלוי ועומד מול הנאשם, התרשמתי מנגד גם מנסיבותיו האישיות של הנאשם כפי ששמעתי מפיו של הנאשם עצמו ומהסנגור המלומד.
עוד נתתי משקל גם לעובדה כי הנאשם עצור מזה יותר מחודשיים ימים בחלופת מעצר ומצוי בתנאים מגבילים, התרשמתי כי יש בתקופת מעצרו במעצר בית מלא, ואח"כ לילי, כדי להוות עבור הנאשם גורם מרסן וממתן, שימנע חזרה על העבירות.

אני דן לפיכך את הנאשם לעונשים הבאים:

1.     6 חודשי מאסר בפועל.
     המאסר ירוצה במסגרת של עבודות שירות אותן ירצה הנאשם במסגרת עמותת "שווים חולון" ברח' הבנאי 14 חולון. הנאשם יועסק 5 ימים בשבוע 8.5 שעות עבודה יומיות.
     הנאשם יתייצב לתחילת ריצוי עבודות השירות ביום 1/12/13 בשעה 08:00 בפני המפקח האחראי במשרדי הממונה על עבודות שירות בשב"ס, מפקדת מחוז מרכז רמלה.
     הנאשם מוזהר כי אי עמידה בתנאי העסקתו תביא להפקעת עבודות השירות ולריצוי יתרת התקופה בדרך של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.
     3 חודשי מאסר מותנה בהרשעה קודמת מס' 49 תיק בית משפט תת"ע 21451/10 מתאריך 20/3/13 מופעלים בחופף.

2.     פסילה בפועל של רישיון הנהיגה למשך 30 חודשים.
הפסילה המותנית בהרשעה קודמת מס' 49 (בת 10 חודשים) מופעלת בחופף. הפסילה ומניינה תהיה במצטבר לכל פסילה אחרת. הנאשם פסול בתיקים אחרים על פי אישור הפקדה שהציג וזאת ל- 17 חודשים מיום 29.04.13, רישיונו הופקד במזכירות ביהמ"ש ולפיכך אני מורה כי אין צורך בהפקדה נוספת בתיק הנוכחי.

3.     9 חודשי מאסר וזאת על תנאי ל-3 שנים והתנאי שלא ינהג בזמן פסילה של רישיון הנהיגה.

4.     9 חודשי פסילה על תנאי ל-3 שנים.

5.     הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך 20,000 ₪ למשך 3 שנים שלא יעבור על אחת מהעבירות בהן הורשע. ההתחייבות תחתם היום. לא יחתום יאסר ל- 10 ימים.

6.     קנס בשיעור של 3,000 ₪. הקנס ישולם ב-6 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 3/12/13.

זכות ערעור בתוך 45 מיום לבית המשפט המחוזי בתל אביב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עונש על עושק

 2. עונש על ריגול

 3. עונש על כישוף

 4. עונש על חיפוי

 5. עונש על חטיפה

 6. עונש על המרדה

 7. עונש על הונאה

 8. עונש על בריחה

 9. עונש על ספסרות

 10. עונש על דקירה

 11. עונש על התחזות

 12. עונש על בריונות

 13. עונש על פשע שנאה

 14. עונש על חבלה ברכב

 15. עונש על בגידה

 16. עונש על הפצת מחלה

 17. עונש על המתת תינוק

 18. עונש על סירוב להעיד

 19. עונש על הזנחת ילדים

 20. החזקת אגרופן - עונש

 21. עבירות מע''מ - עונש

 22. התנגדות להקלה בעונש

 23. ערעור הפעלת עונש מותנה

 24. עונש על פגיעה בחירות

 25. עונש על הסתה לגזענות

 26. עונש על חניקת בנאדם

 27. ערעור על חומרת העונש

 28. עונש על התאגדות אסורה

 29. עונש על עריקות טוראי

 30. עונש על התעללות בקטין

 31. סטיה ממדיניות הענישה

 32. עונש על קשר לביצוע פשע

 33. העונש על עבירת ניסיון

 34. עונש על שידול להתאבדות

 35. עונש על סיוע לאחר מעשה

 36. עונש על פגיעה ביחסי חוץ

 37. מה העונש על הסגת גבול ?

 38. הקלה בעונש - הבאת חרטה

 39. עונש על זילות בית המשפט

 40. ערעור של המדינה על קולת העונש

 41. עונש על פגיעה במדינת חוץ

 42. מה העונש על דריסת אדם למוות ?

 43. עונש קל נהג חדש - ערעור

 44. בקשה להקל על עונש פסילה

 45. מה העונש על נהיגה בשכרות

 46. השפעת עבר פלילי על העונש

 47. מה העונש על נהיגה בזמן פסילה ?

 48. מה העונש על נהיגה בלי רישיון ?

 49. עונש על שיבוש הליכי משפט

 50. מה העונש על ביזוי מדים ?

 51. מה העונש על פריצה למחשב

 52. עונש על התקהלות בלתי חוקית

 53. יריות באזור מגורים - עונש

 54. הקלה בעונש בגלל מצב כלכלי

 55. מה העונש על נהיגה בשלילה

 56. עונש על מעשי פזיזות ורשלנות

 57. מה העונש על גרימת מוות ברשלנות ?

 58. מה העונש על הסתננות לארץ ?

 59. עונש על שלום הציבור - הפרעה

 60. עונש על כניסה לא חוקית לארץ

 61. העונש על התעללות קשה בנערה

 62. עונש לנהג עם הרשעות קודמות

 63. עונש על עבירות בשירות הציבור

 64. עונש על פגיעה בכוחות מזויינים

 65. מה העונש על איומים עם אקדח ?

 66. הקלה בעונש עקב הודאה בעבירה

 67. מה העונש על שוד טלפון סלולרי ?

 68. העונש על אי מסירת פרטים בתאונה

 69. מה העונש על הזרמת שפכים / פסולת לים ?

 70. בקשה להקלה בעונש לנאשם חירש מלידה

 71. משקל ''עבר נקי'' של נאשם בפסיקת העונש

 72. מה העונש על השלכת סיגריה ממכונית נוסעת ?

 73. העונש על נסיעה ב 70 קמ''ש מעל המותר

 74. עונש על יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

 75. מה העונש על נהיגת רכב ללא תעודת ביטוח בתוקף ?

 76. מה העונש על הזרמת ביוב / דלק - זיהום הסביבה ?

 77. מה הוא עונש אדם שהסיע שבחים בפעם הראשונה ?

 78. מה העונש לפלסטיני שנתפס ללא אשרת כניסה לישראל

 79. טופס בקשה לפי תקנות הנוער שפיטה ענישה ודרכי טיפול

 80. האם יש מקום להקלה בענישה בשל שיקולי שיקום ונסיבות אישיות מיוחדות של המערער ?

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון