הר 1202 הוד השרון

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא הר 1202 הוד השרון:

ערר זה הוגש על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון (להלן: "הועדה המקומית"), לאשר שימוש חורג לתקופה של 3 שנים ממבנה חקלאי בהיתר למגורים במקרקעין הידועים כחלקה 108 גוש 6408 ברחוב ויצמן בהוד השרון (להלן: "המקרקעין").

הבקשה אושרה בתנאים כדלקמן:

"1. כתב התחייבות והערת אזהרה שיכלול אישור מכירה בקרקע.
2. כפוף להחלטת הועדה המחוזית.
3. כפוף לתיקון הערות בדיקה, תיקון הערות במפרט הבקשה ובתנאי מהנדס הועדה המקומית."

העוררים הינם בעלי זכויות בחלקה סמוכה מתנגדים לבקשה מטעמים של מימוש זכויות עתידות ופיתוח זכויות עתידיות לשאר השותפים ויצירתה של עדיפות מלאכותית למקרקעי המשיב.

המשיבים טוענים כי התנאים שהותנו בהחלטת הועדה המקומית פותרים את נושא יצירת העדיפות למקרקעי המשיב, וכי קיימים תנאים נוספים אשר מונעים בעייתיות בעתיד כתוצאה מאישור השימוש החורג, ובין היתר איסור העברת זכויות בנכס.

עוד טוענים המשיבים כי השימוש המבוקש תואם תכנית עתידית בשלבים אחרונים של אישור היא הר / 1202, אשר הופקדה זה מכבר והוחלט לאשרה.

דיון והכרעה :

במצב הדברים המפורט איננו רואים לנכון לשנות מהחלטת הועדה המקומית ולעניין זה נתכבד ונפרט כדלקמן:

1. אחד הקריטריונים לשימוש המכשיר החריג של שימוש חורג הקבוע בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 הינו מצב בו מקודם תכנון עתידי אשר קורא את השימוש המבוקש למקרקעין בהם מבוקש.
לעניין זה ר' למשל לעת"מ (י-ם) 23182/05 ישיבת התפוצות נ' ועדת הערר המחוזית
לתכנון ובניה ירושלים.
2. דומה כי במקרה דנן ענייננו נופל במדויק לגדרו של פרמטר זה ולכן, ונוכח העובדה כי קיים מבנה חקלאי בהיתר באותם מקרקעין ניתן לאשר השימוש בכפוף כאמור לתנאים האמורים בהחלטת הועדה המקומית ובכפוף לכל דין.
3. אשר לתנאים שהושמו בהחלטת הועדה המקומית, הרי כפי שהובהר בתשובת הועדה המקומית עניינו של התנאי הראשון באיסור מכירה בקרקע;
4. התחייבות זו תכלול גם הסכמתו של המשיב, הוא מבקש הבקשה שלא להביא בחשבון המצב הנכנס, לעת אישורה של תכנית איחוד וחלוקה במקרקעין, את עובדת אישורו של השימוש החורג וכי מקרקעיו ושוויים יחושב על בסיס המצב התכנוני הקיים, קודם לאישור השימוש החורג. באופן כזה ימנע יתרון שמאי למשיב ביחס לשכניו כתוצאה מאותו שימוש. כפי שקבעה הועדה המקומית אותה התחייבות תעוגן כלפי כוליה עלמא, באמצעות רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין.

אשר על כן ולאור כל האמור אנו רואים לנכון להותיר החלטת הועדה המקומית בתוקפה בכפוף לכל דין ובכלל זה אישור הועדה המחוזית וולקחש"פ על פי התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.

ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי כל חברי הוועדה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות תב"ע

 2. תוכנית מש-1

 3. תוכנית 3700

 4. תוכנית מיתאר שכונה

 5. תכנית פרטנית

 6. חריגה מתב''ע

 7. תכנית רע-2010

 8. מתחם בן יהודה

 9. תכנית הר-2050

 10. שטח פרטי פתוח

 11. תוכנית התע''ש

 12. תכנית רע 2015

 13. רובע טז אשדוד

 14. תוכנית רע-2014

 15. תוכנית חד 2020

 16. נספח בינוי מנחה

 17. קו כחול בתוכנית

 18. סטיה מהיתר או מתכנית

 19. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

 20. תוכנית ממ-1517-א

 21. תכנית לפני הפקדה

 22. הר 1202 הוד השרון

 23. התנגדויות חד 2020

 24. שטח נוף כפרי פתוח

 25. סירוב להפקיד תכנית

 26. עתירה לביטול תוכנית

 27. היתר תכנית שינויים

 28. הפקדת תכנית מפורטת

 29. תב''ע רע-3000 רעננה

 30. מתחם 1202 הוד השרון

 31. תוכנית הבינוי בניגוד לתב''ע

 32. שלב ההתנגדויות לתכנית

 33. אי סבירות קיצוני תוכנית בניה

 34. נכס גובל בתכנית פוגעת

 35. בקשה להיתר תואמת תכנית

 36. הכנת תכנית לצרכי רישום

 37. תכנית עיצוב ארכיטקטוני

 38. פגם יסודי באישור תוכנית

 39. זכויות קנייניות – תוכנית בניה

 40. ביטול תכנית בניה עירונית

 41. הצעת חוק תוכניות באמהרית

 42. שינוי תכנית מיתאר מקומית

 43. התנגדויות לתכנית תא-2971

 44. תכנית הר-2200-א חוף התכלת

 45. הפקדת תכנית בועדה המקומית

 46. הפקדת תכנית בועדה המחוזית

 47. התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות

 48. טופס אישור תכנית ע''י מודד

 49. בקשה תואמת את הוראות תכנית

 50. ביטול תוכנית בניה בראש העין

 51. תכנית ביוזמת הועדה המקומית

 52. ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר

 53. תכנית לשימור מבנים בתל אביב

 54. תוכנית מבנה מיועד לתעשיה עתירת ידע

 55. תכנית תשתית לאומית תת"ל 24/א

 56. קרקע בבאר טוביה תכנית ד-313

 57. עלות תכנית עיצוב פנים לדירה

 58. התנגדויות לתכנית פת-49-1255

 59. נזקים בגין הפקדת תכנית מיתאר

 60. קביעת תנאי בתוכנית לאחר הפקדה

 61. תכנית הצ 1 1 374 א אבן יהודה

 62. טופס אישור תכנית חידוש גבולות

 63. התנגדות לבקשה להיתר תואמת תב"ע

 64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

 65. אזור נופש מטרופוליני נס ציונה

 66. התנגדויות לתכנית לתכנית מח-115

 67. פיצויים עקב תכנית תשתית לאומית

 68. חוף הקשתות אשדוד - תוכנית בנייה

 69. אזור נופש מטרופוליני ראשון לציון

 70. מבנה מדורג הבנוי בטופוגרפיה משתפלת

 71. הפסקת הליך אישור שינוי תכנית ייעוד

 72. לא הוגשה תכנית אחידה עם המבנה הסמוך

 73. הפסקת קידום תכנית על ידי ועדה מקומית

 74. תכנית הרחבת דרך בתוואי מאושר לכדי כיכר

 75. נטען כי הבקשה סוטה מהבינוי הקבוע בתב"ע

 76. תיקון תכנית לצרכי רישום - צו מבית משפט

 77. תכנית ד-631 באר טוביה פארק חולות אשדוד

 78. מהי רמת הפרוט הנדרשת בהגשת תוכנית בניה ?

 79. ערר לא לאשר תיקון לתכנית הבינוי מכוח תכנית

 80. תיקון תכנית רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ)

 81. חסרה תכנית הנדסית למניעת פגיעה בבתים שכנים

 82. פתרון לנושא התנועה ברחוב במסגרת תכנית בניה

 83. פגיעה בעצי ברוש עתיקים עקב אישור תכנית בניה

 84. קונטור החפירה אינו זהה לקונטור בנספח הבינוי

 85. בקשה להיתר תואמת תכנית או אינה תואמת תכנית ?

 86. התנגדות לתכנית בניה בגלל חסימה מוחלטת של הנוף

 87. תביעה נגד איש מקצוע בגין בניה שלא על פי תכנית

 88. תכנית אשר חילקה את שטחי "המשבצת" לייעודים שונים

 89. ביטול הוראה בתכנית בניה עקב הפניה לתקנות שבוטלו ?

 90. התכנית החדשה קובעת תוואי כביש בסמוך לדירות העוררים

 91. ניצול של יחידות הדיור מעבר ל-80% מסך היחידות בתוכנית

 92. תכנית "חדשה" שלא ניתן להוסיף עליה שטחים, ולו שטחי שירות

 93. ערר לא לאשר הפקדת תכנית להגדיל צפיפות בשכונה בכפוף לתנאים

 94. שימור עץ אלון התבור במרכז האזור המיועד לשמש כדרך לפי תוכנית

 95. בקשה שכוללת חריגה מהוראות התכניות התקפות ובקשה זו לא פורסמה

 96. כשיש שתי פרשנויות לתכנית יש לבחור את זו שמיטיבה עם זכות הקניין

 97. טענה כי קביעת תנאי של קבלת אישור המינהל מקורה בטעות בהתאם לתכנית

 98. נטען כי הפרוגרמה שהוכנה בדיעבד הוכנה ללא בדיקה עצמאית של צרכי הישוב

 99. אי נטרול השפעת הציפיות הקונקרטיות לעליית השווי עקב אישור תכנית חדשה

 100. הועדה המקומית אינה יכולה לאשר חריגה מקווי הבנייה בתכניות בדרך של אישור הקלה

 101. התנגדות תכנית המגדירה את ייעוד המקרקעין כאזור מגורים ב' - בניה המותרת בשתי קומות

 102. תכנית שינוי קווי בניין והגדלת מספר יחידות הדיור ומטרתה להקים בניין מגורים במקרקעין

 103. נטען כי הוועדה המקומית הייתה מנועה מלדון בתכנית לאור ניגוד עניינים הנובע מההסכם שנחתם

 104. טענה כי אישור הבקשה מהווה סטייה ניכרת מתכנית שכן מדובר בחריג בסביבה המורכבת בעיקרה מבתים נמוכים

 105. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון