טינטון ביטוח לאומי

סעיף 84א(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995, קובע כי: אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1) עבודה ממושכת בחשיפה לרעש התקפי ומתמשך העולה על המותר בסעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] (להלן:"רעש מזיק").
(2) כושר השמיעה פחת בשיעור 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים.
(3) יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים המיום המוקדם מבין אלה:
(א) היום שבו תועד לראשונה ליקוי השמיעה ברשומה רפואית.
(ב) היום שבו החלה הירידה בשמיעה לדעת הועדה הרפואית.


סעיף 84א(ב) קובע לגבי טנטון כי על מנת שתוכר תלונה של טנטון תמידי באוזניים, על הנפגע לעמוד בתנאי סעיף (א) שלעיל וכן בכל אחד מהתנאים שלהלן:
(1) כושר השמיעה בתדירויות הגבוהות (תדירויות 3000 ו -4000 הרץ) פחת בשיעור 25 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים.
(2) הטנטון תועד לראשונה ברשומה רפואית לפני שהנפגע חדל לעבוד ברעש מזיק.
(3) הפגיעה בתפקוד הנפגע עקב הטנטון חייבה פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי שתועדו ברשומה רפואית".


בפסיקה נקבע כי ליקוי שמיעה וטינטון דרכם להתפתח משך זמן רב; בשלב שבו הליקויים האמורים מתחילים להציק למבוטח בפועל ולהפריע לתפקודו חזקה היא שהוא יפנה לבירור בנדון, לבדיקות ולטיפול רפואי. זאת, במהלך הטבעי של חייו ולא לצורך הגשת תביעה בלבד.


מכאן - תנאי סעיף 84א(ב)(3) לחוק משקפים נאמנה את המציאות והתקיימותם במבוטח זה או אחר, מהווה אינדיקציה טובה לבחינת אותנטיות התלונות על טינטון.


העדר תלונות על טינטון בכלל ועל פגיעה תפקודית בפרט משך תקופת זמן שלפני הפסקת החשיפה לרעש; כמו גם הופעת התלונות לראשונה לאחר היוועצות בעורך דין במסגרת הכנת תביעה בנדון או סמוך להגשתה, מהוות דרך כלל ראיה המצביעה על העדר טינטון הפוגע בתפקוד המבוטח.


על פקיד התביעות ביטוח לאומי ובית הדין לשקול את מכלול העובדות הנוגעות לתלונות על טינטון המתועדות ברשומות הרפואיות ולבחון ולהעריך אם מתקיים תנאי ה - "פניות חוזרות ונשנות". אולם, על פקיד התביעות ובית הדין ליתן משקל מכריע למספר הפניות, מועדיהן ומהות התלונות שפורטו במסמכים הרפואיים.


הכלל הוא שנדרשות פניות חוזרות ונשנות, קרי מספר פניות שחזרו ונשנו. פניות חוזרות ונשנות אלו צריכות להיות משך פרק זמן משמעותי, שאינו מתמצה בחודשים ספורים לפני הגשת התביעה לביטוח לאומי.


אין להביא במניין הפניות, פניות שנעשו לאחר הגשת התביעה לביטוח לאומי. זאת מן הטעם, כי התנאים לבחינת התביעה אמורים להתקיים במבוטח במועד הגשת התביעה לביטוח לאומי.


הפסיקה חזרה והרחיבה את הפרשנות הראויה לשאלת עיתוי הפניות לטיפול רפואי, בהדגישה כי אין לראות במספר תלונות הסמוכות למועד הגשת התביעה כתלונות עצמאיות העונות על דרישות הסעיף.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוכחת טינטון

 2. הכרה בטנטון קבוע

 3. טינטון לסירוגין

 4. טנטון עקב חשיפה לרעש

 5. הכרה בטנטון כתאונת עבודה

 6. טינטון ביטוח לאומי

 7. טינטון - הכרה ביטוח לאומי

 8. טינטון - רעש תמידי באוזניים

 9. אי הכרה בליקוי שמיעה ובטנטון

 10. טינטון לא קבוע - ביטוח לאומי

 11. חבלה אקוסטית טינטון - פיצוץ

 12. תביעת נזיקין בגין טנטון

 13. טינטון אינו נכות תפקודית

 14. טינטון באוזן לאחר פגיעה בלסת

 15. תאונת דרכים טנטון נכות תפקודית

 16. קשר סיבתי בין טינטון לבין תאונה

 17. קשר סיבתי גם בין טנטון לבין תנאי העבודה

 18. טנטון לא תמידי - אינו מעניק אחוזי נכות ?

 19. לא מצליח להתנתק משירות טינטרנט – פיצויים ?

 20. מורה לתופים - הכרה בירידה בשמיעה ובטנטון

 21. בקשה להכיר בליקוי השמיעה ובטינטון כפגיעה בעבודה

 22. טנטון כפגיעה בעבודה בהתאם לסעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 23. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים כי אין למערער טנטון הקשור לתנאי עבודתו

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון