תקנה 15 תאונת עבודה

פסק דין      

1. המערער, יליד 1958, נפגע ביום 30.04.09 בתאונת שהוכרה ע"י המשיב כתאונת עבודה.
זהו ערעור על החלטת ועדה לעררים מיום 13.1.10 (להלן: "הוועדה"), אשר קבעה למערער נכות יציבה בשיעור 10% החל מיום 01.04.10 בהתאם לפריט ליקוי 41(10)ה לרשימת הליקויים, ולאחר היוועצות בוועדת רשות, החליטה שלא להפעיל את תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות בעבודה) התשט"ז – 1956 (להלן: "תקנה 15").
הערעור נסב אך ורק על החלטת הוועדה להימנע מלהפעיל את תקנה 15.
 
2. להלן תמצית טענותיו העיקריות של המערער:
א) הוועדה נמנעה מלהפעיל שיקול דעת עצמאי בעניין הפעלת תקנה 15, והסתפקה באימוץ גורף של החלטת ועדת הרשות.
ב) הוועדה לא בדקה בכל הנוגע לפגיעה בהשתכרותו של התובע כבן 51 שעוסק בעבודות כפיים ולעובדה שעקב הפגיעה בכף ידו פוטר מעבודתו.
ג) הוועדה טעתה בכך שנמנעה מלקבל דו"ח פקיד שיקום בטרם נתנה החלטתה.

3. במעמד הדיון שנערך בפני בית הדין, שב ב"כ המערער על טיעוניו, תוך שהוסיף כי הוועדה לא התייחס כראוי לפגיעה בידו השמאלית של התובע, שכן הוועדה כתבה שהמערער הינו ימני לאחר ששאלה אותו לגבי היד בה הוא כותב, בעוד שהמערער שמאלי כאשר מדובר בעבודה פיזית, ועל כן הייה צורך לקבוע נכות בגין פריט ליקוי 35(1)(ב) לפריטי הליקוי.נ
 
4. עיון בפרוטוקול הוועדה מראה כי התכנסה, לראשונה, ביום 18.08.10, קבעה את נכותו הרפואית של המערער, והחליטה להיוועץ בוועדת רשות לעניין הפעלת תקנה 15.ב
 
ועדת רשות התכנסה ביום 06.09.10 כדי לדון בעניינו של המערער, ובפרוטוקול דיוניה נרשמו הדברים הבאים:
"בן 51, שיפוצניק, נקבעה נכות בשיעור 10% בגין...שבר בשורש כף יד שמאל.
* יד ימין דומיננטית.
לפי אישור מעביד – ב – 3/10 הפסקת עבודה עקב מוגבלותו והיעדרותו לצורך טיפולים.
לפי ממצאי בדיקת הועדה אין הגבלה רפואית לביצוע עבודתו". 

הוועדה שבה והתכנסה ביום 13.10.10, והחליטה כדלקמן:
"הועדה עינה בדו"ח ועדת רשות ותגובת עו"ד, וקובעת כי אין להפעיל התקנה. ולפיכך מקבלת המלצתה.
עפ"י הנכות שנקבעה ותיאור הפגיעה, הנפגע מסוגל לחזור לעבודתו.
עפ"י אישור מעביד פיטר עקב היעדרותו לצורך טפולים ויוכל לחזור לעבודתו".
 
5. כבר כעת אומר, כי סבורני שנפלו מספר טעויות משפטיות בפעולות הוועדה ומסקנותיה לעניין הפעלת תקנה 15, וזאת נוכח הנימוקים כדלקמן:
 
תקנה 15 לתקנות קובעת כדלקמן –
"(א) הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או מזו שנקבעה מכוח תקנות 14 או 31(ב), בשים לב למקצועו, ולגילו של הנפגע, ובלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מ-20%, ובכל מקרה אחר לא תעלה על 100%.נ
(ב) הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר, לדעתה, הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו".

ברי אם כן שההחלטה בדבר יישומה של תקנה 15, או החלטה שלא להפעילה – דורשת הפעלת שיקול דעת עצמאי מצד הוועדה, וכן הנמקה אשר תעיד על האופן בו הופעל שיקול הדעת – על מנת שניתן יהא לבקרו בביקורת שיפוטית.
בנוסף, העובדה, כאמור, שהרכב וועדת הרשות חייב לכלול פקיד שיקום מלמדת על כך כי השיקולים שעליה להביא בחשבון הם תעסוקתיים ולא רק רפואיים, וכבר יצוין, כי מאחר ועל הרכב וועדת הרשות נמנה פקיד שיקום, אין צורך שתזמין דו"ח שיקום נפרד, כטענת המערער.
עינינו רואות כי החלטת הוועדה נומקה באופן מצומצם עד מאוד, תוך שהיא מתמקדת בשיקולים רפואיים גרידא, לפיהן "עפ"י הנכות שנקבעה ותיאור הפגיעה, הנפגע מסוגל לחזור לעבודתו", זאת מבלי להתייחס להיבטים התעסוקתיים של המערער, ולנמק החלטתה, תוך שהיא מביאה בין יתר שיקוליה את מצבו בתחום זה. לא ניתן למצוא נימוק כלשהו לגישת הועדה לפיה המערער מסוגל לשוב לעבודתו. הוועדה לא הפגינה כל התייחסות לטענות המפורטות במכתב ב"כ המערער מיום 16.09.10, המפנה לאופי עיסוקו של המערער שעיקרו בהפעלת ידיו, ולכך שהמערער פוטר מעבודתו עקב הפגיעה ושאין ביכולתו לחזור אליה בהתחשב בין השאר בגילו, כבן 51 חסר מקצוע.
בפני הועדה הוצג מכתב ממעבידו של התובע, אשר בו הוא מודיע למערער כי הינו מפוטר בשל מצבו הרפואי והעדרויותיו הרבות בגין הטיפולים הרפואיים להם הוא נדרש והועדה לא התייחסה למסמך זה.

ביחס לגיל, נפסק כי חלופה זו רלוונטית כאשר הנפגע אינו חוזר לעבודתו, ומתעוררת שאלת יכולתו למצוא עבודה אחרת בהתחשב בין היתר בגילו (בר"ע 1540/02 גיא גונן נגד המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי, לג (31) 36). עמדה זו אף מתיישבת עם לשון התקנות - בתקנה 15(א) לתקנות נרשם בין היתר- "בשים לב למקצועו ולגיל" – משמע תנאים מצטברים.
המערער בעניינינו הינו בן 51 ולטענתו לא חזר לעבודה מאחר ובהיותו חסר מקצוע לא הצליח למצוא ולהשתלב בכל עבודה אחרת.
מפרוטוקול הוועדה עולה כי כלל לא הייתה התייחסות לעניין סיכויי המערער למצוא עבודה, בהתחשב בשיקולים אחרים – גיל, מקצועו ובעייתיות הפגיעה ועוד נתונים רלוונטיים לעניין סיכוייו הסבירים של המערער למצוא עבודה, מכאן, שהוועדה טעתה גם בכך שלא הביאה בחשבון את הנתונים הרלוונטיים אשר אינם רפואיים, ואשר היו נחוצים לשם שקילת סיכויי המערער למצוא עבודה כלשהי.

לעניין טענת המערער בכל הנוגע לידו הדומיננטית, אינני סבורה שיש נפקות מהסוג שביקש המערער לייחס להקשר זה, לטענה שהינו "ימני בכתיבה ואילו שמאלי כאשר מדובר בעבודה פיזית", ועל כן – היה על הוועדה לבחור בפריט ליקוי כללי אם ההגבלה נובעת משינויים ניווניים של הגבלה לאחר שבר, שהרי הוועדה לא קבעה כלל כי בעניינו של המערער מתאימים 2 סעיפים, אלא קבעה שמתאים פריט 41(10)ה למבחנים, המקנה 10% נכות צמיתה. הוועדה קבעה את נכותו על פי פריט ספציפי זה ובדין נהגה כך.
יחד עם זאת, ועל מנת להסיר כל ספק ביחס למוגבלותו של המערער עקב הפגיעה, ומאחר וממילא עניינו יוחזר לוועדה, סבורני שיהא זה נכון להורות לה להתייחס לתלונות המערער בעניין זה ולקבוע את ממצאיה ומסקנותיה בהקשר לכך.

6. אשר על כן אני מורה על השבת עניינו של המערער לוועדה, על מנת שתפעל כדלקמן –
א) תעיין שוב בטיעוני ב"כ המערער כפי שהובאו במכתבו מיום 16.09.10, ובהתחשב בהערות שהופנו אליה בסעיף 5 לפסק דין זה, תשקול מחדש את שאלת הפעלת תקנה 15, תוך שהיא נותנת את הדעת ולוקחת בחשבון את מכלול הנתונים הקשורים לפרטי עיסוקו של המערער, לרבות הדרישות הפיסיות הכרוכות בו, נסיבות פיטוריו, כושרו לעסוק בעיסוקו זה לאחר התאונה בהשוואה לכושרו לפניה, והאם אכן ניתן לראות את המערער כמי שמסוגל לשוב לעיסוקו.
בגדר האמור לעיל תתייחס הועדה לטענות המערער ותלונותיו בכל הנוגע לידו הדומיננטית ותקבע את ממצאיה ומסקנותיה בהקשר לכך.

ב) ככל שתגיע למסקנה שהמערער אינו מסוגל – תשקול את שיעור יישומה של תקנה 15, בין היתר בהתחשב בגילו של המערער.
ג) הועדה תוכל להיוועץ מחדש בוועדת הרשות לצורך האמור לעיל.
ד)

7. המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪.

8. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיני זה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה במפעל

 2. תאונת עבודה משתלה

 3. תאונת עבודה של צלם

 4. 5% נכות תאונת עבודה

 5. טפסן – תאונת עבודה

 6. תאונת עבודה קטלנית

 7. תאונת עבודה יועץ מס

 8. תאונת עבודה טעמי צדק

 9. תאונת עבודה קומפרסור

 10. תאונת עבודה חבר ישוב

 11. תאונת עבודה פגיעה בעין

 12. תאונת עבודה – כרסם חרט

 13. אפילפסיה תאונת עבודה ?

 14. תאונת עבודה שכיר בנגריה

 15. משרד בבית - תאונת עבודה

 16. תאונת עבודה גננת

 17. ביטוח תאונת עבודה

 18. יריות אקדח - תאונת עבודה

 19. מכונת שיוף - תאונת עבודה

 20. דחיית ערעור תאונת עבודה

 21. כמה מקבלים על תאונת עבודה

 22. תאונת עבודה מי משלם

 23. תקנה 15 תאונת עבודה

 24. תאונת עבודה של מפעיל שופל

 25. 25% נכות בגין תאונה בעבודה

 26. 10% נכות בגין תאונה בעבודה

 27. תאונת עבודה - מטפלת בקשישים

 28. תאונת עבודה של צבעי

 29. תאונת עבודה במעדנייה

 30. טכנאי מזגנים – תאונת עבודה

 31. תאונת עבודה עם מקדחה

 32. תאונת עבודה - חוקר באגף מע"מ

 33. תאונת עבודה בבית אבות

 34. תאונת עבודה בזמן הפסקת אוכל

 35. בדרך לעבודה / תוך כדי עבודה

 36. 100% נכות תאונת עבודה

 37. הרמת משקל כבד - תאונת עבודה

 38. מחלת עור כתאונת עבודה

 39. תאונת עבודה של מזכירה

 40. עורך דין עצמאי - תאונת עבודה

 41. המפקח על העבודה – דו"ח חקירה

 42. תאונת עבודה - נכות של 35 אחוז

 43. תאונת עבודה חברה קדישא

 44. תאונת עבודה - מסור דיסק

 45. תאונת עבודה גננת שכירה

 46. ערעור 0% נכות בגין תאונת עבודה

 47. יום כיף לעובדים - תאונת עבודה

 48. כפל ביטוח - תאונת עבודה

 49. תביעה נגד טמבור - תאונת עבודה

 50. אימון כושר - תאונת עבודה

 51. מחלוקת לגבי נסיבות תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה תוך כדי ניקוי דגים

 53. עובד ייצור - תאונת עבודה

 54. פתיחת תריס כתאונת עבודה

 55. בלוטת התריס - תאונת עבודה

 56. קריסה של משטח גבס – תאונת עבודה

 57. תאונת עבודה עצמאי - עבודה מהבית

 58. תאונת עבודה קשה עם מכונה

 59. תאונת עבודה – פגיעה בהפעלת מכבש

 60. נגיחה של פרה - תאונת עבודה ברפת

 61. עמידה ממושכת - תאונת עבודה

 62. עובד לא חוקי - תאונת עבודה

 63. ביטוח אחריות מעבידים תאונת עבודה

 64. ביטוח חבות מעבידים – תאונת עבודה

 65. קטרקט עיניים - תאונת עבודה

 66. עבודה מסוכנת - תאונת עבודה

 67. חישוב פיצוי בשתי תאונות עבודה

 68. תאונת עבודה - החזר הוצאות רפואיות

 69. תביעה נגד סולל בונה – תאונת עבודה

 70. הידבקות במחלה כתאונת עבודה

 71. הצעת בית משפט - תאונת עבודה

 72. פגיעה טיול מהעבודה - תאונת עבודה ?

 73. תאונת עבודה של מטפלת בחו''ל

 74. תאונת עבודה במהלך תיקון תקלה

 75. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 76. תאונת עבודה של עצמאי לא רשום

 77. חולשה וסחרחורות כתאונת עבודה

 78. החלפת גלגל ברכב - תאונת עבודה

 79. תביעה נגד מפעלי ים המלח – תאונת עבודה

 80. משקפי מגן לעבודה - תאונת עבודה

 81. אי ספיקת כליות עקב תאונת עבודה

 82. עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה ?

 83. הפרדות רשתית העין - תאונת עבודה

 84. תאונת עבודה עם מכונה לחיתוך בשר

 85. תאונת עבודה עם מסור - פועל בניין רומני

 86. האם טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת עבודה

 87. חבות מעבידים תאונת עבודה עם סכין

 88. תאונת עבודה של סדרנית סחורה בסופר

 89. הכרה כ"נכה נזקק" לאחר תאונת עבודה

 90. חתך עם סכין יפנית - תאונת עבודה במחנה קיץ

 91. הוצאות טיפולים אלטרנטיביים – תאונת עבודה

 92. בדיקה מחדש ביטוח לאומי תאונת עבודה

 93. תאונת עבודה – הכחשה של מעביד כי העובד עבד

 94. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת עבודה

 95. הטלת חבות על עובד בגין תאונה בעבודה

 96. תאונת עבודה של רתך - תביעה נגד מקום העבודה

 97. כוויות קשות - תאונת עבודה במהלך הדבקת ריצוף

 98. תאונה בעת פעולות נלוות לעבודה - תאונת עבודה ?

 99. האם פגיעה ע"י עובדים בעבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 100. פגיעה עקב תיקון עבודות חשמל בבית – תאונת עבודה ?

 101. תאונת עבודה של עובד נגריה עם מסור - בטיחות בעבודה

 102. החזר כספי למעסיק מביטוח לאומי על תאונת עבודה

 103. האם פגיעה במהלך כנס מטעם העבודה נחשבת תאונת עבודה ?

 104. לא נרשם כעובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי - תאונת עבודה ?

 105. תאונת עבודה עצמאי – דו"ח שנתי הכנסות - חישוב נתוני שומה

 106. ערעור על דרגת נכות בשיעור של 15% בגין תאונת עבודה

 107. בעת שעסק כמנהל מחסן למוצרי חשמל, נפל וקיבל מכה בראש

 108. תאונת עבודה של עובד עצמאי שלא היה רשום כעצמאי בביטוח לאומי

 109. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון