פירוק שיתוף בין בני זוג

מהו פירוק שיתוף בין בני זוג ?

ההליך של פירוק שיתוף במקרקעין הינו הליך דו-שלבי. לב-ליבו של השלב הראשון בהליכי הפירוק הינה ההחלטה על הפירוק, בה נקבעת גם שיטת הפירוק. לב-לבו של השלב השני בהליכי הפירוק הינה ההחלטה על אישור המכירה.


דירת המגורים של המשפחה היא נכס בו מביא לפירוק התא המשפחתי. במשפט הישראלי לא מוכר סעד של צו הפרדה בין בני-זוג, אולם פירוק השיתוף בדירת המשפחה מביא בפועל לתוצאה זו.
     
     
הפרקטיקה שהיתה נהוגה לפני בית המשפט למשפחה, ליתן צו לפירוק שיתוף על סמך עיון בכתבי הטענות והשמעת טיעונים משפטיים - אין לה מקום בבית המשפט למשפחה.


לצורך התאמה בין דיני הקניין לדיני המשפחה, יש לאפשר חדירה של שיקולים מדיני המשפחה לכל אחד משני השלבים של הליך פירוק השיתוף בדירת המגורים של בני-הזוג.


בשלב השני של הליך פירוק השיתוף בדירה - שלב ביצוע הפירוק - תחמה הפסיקה והחקיקה את חדירת השיקולים ממערכת דיני המשפחה, לאלמנט של הסדרת המדור החלופי לאשה ולילדים הקטינים.
     
תחילה נקבע ע"י בית המשפט, על פי מושכלות ראשונים, שאין האישה או הילדים זכאים על-פי הדין האישי למדור ספציפי בדירה בה מבוקש לפרק את השיתוף, אלא למדור חלופי בלבד; דהיינו, כי הזכות למדור, כחלק מדין המזונות, היא זכות שבעטייה ניתן לחייב את הבעל בחיוב כספי בלבד.


התפתחות נוספת בסוגיה חלה כאשר בית המשפט העליון פסק, שהמדור החלופי צריך להיות מותאם לרמה הכוללת של הדירה הקודמת, אך מבחינת מספר החדרים ניתן להביא בחשבון את העובדה, שמספר הדיירים שהתגוררו בדירה פחת, לאור הטכסוך בין בני הזוג.


חידוש נוסף נקבע ע"י בית המשפט העליון בפרשת חקק (ע"א 596/89 חקק ני חקק פ"ד מה(4) 749). בית המשפט העליון דחה את התביעה הכספית של האשה להסדרת מדור חלופי וקבע, שיש לנכות רעיונית את ההכנסה הפירותית, שיכולה האשה לקבל מ"הקרן", שהינה חלקה של האשה בכספי פדיון מכירת הדירה. בנסיבות העובדתיות של המקרה, קבע בית המשפט העליון שאין לחייב חיוב כספי בגין מדור חלופי.


בתיקון מס' 17 לחוק המקרקעין , התשנ"ה - 1995, נקבע שבית המשפט לא יורה על ביצוע המכירה והמכירה תעוכב כל עוד לא נוכח בית המשפט, כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם נמצא הסדר מגורים אחר, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים. תיקון דומה נעשה בהוספת סעיף 10 א' לחוק המטלטלין , תשל"א - 1971, לגבי פירוק שיתוף בדירה שאינה רשומה בלשכת רשם המקרקעין.


עם הקמת בית המשפט למשפחה, יש צורך גם לתחום בפסיקה את חדירת השיקולים מדיני המשפחה לשלב הראשון של הליך פירוק השיתוף בדירה - השלב בו ניתנת החלטה על פירוק השיתוף.


מגמת חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה - 1995, לקבוע סדרי דין , דיני ראיות ודרכי ניהול משפט, ולא להסדיר רפורמות בדין המהותי; יחד עם זאת בהתוותו שיטת ניהול שונה של משפט עשוי להיווצר גם שנוי בדין המהותי.


הקונספציה המנחה בחוק היא להגיע לדיון במכלול הסכסוך על כל גווניו - בכל התביעות - במגמה להביא לפתרון כולל. לא עוד דיון שכל מטרתו להגיע להכרעה בגזרה צרה של הסכסוך.


הגישה הכוללנית אינטגרטיבית מכתיבה גם שנוי גישה, שעימה שנוי מהותי. תיק המשפחה מורכב, עפ"י תקנות סדר הדין האזרחי, מתיק ראשי ותיקי משנה. הגישה האינטגרטיבית של בית המשפט למשפחה מחייבת לא לבודד תביעה אחת של פירוק שיתוף משאר התביעות. יש לדון בכל התביעות במאוחד כולל דיון מאוחד בשלב ההוכחות.


התבוננות בשבר המשפחתי בגזרה צרה אחת בלבד, כאילו היה דיון אזרחי רגיל, אינה מאפשרת לעשות צדק עם המשפחה ולהסדיר את עניינה בדרך הראויה.


על בית המשפט למשפחה להמנע מליתן החלטה על פירוק השיתוף קודם שמיעת הוכחות במכלול התביעות שהוגשו בפניו. אין לבודד את תביעת פירוק השיתוף בדירה משאר התביעות התלויות ועומדות באותו סכסוך.


אין להקדים את פירוק השיתוף בדירה להכרעה בשאר התביעות שהוגשו בפני בית המשפט. שיקולים אלה מדיני המשפחה חודרים לשלב הראשון של הליך פירוק השיתוף בדירה, אולם אין


אלה שיקולים היחידים שנועדו ליצור התאמה בין דיני הקניין לדיני המשפחה.


שיקול נוסף מתחום דיני המשפחה החודר לשלב הראשוני של הליך פירוק השיתוף נגזר מההיבט של חלוקת הרכוש. כאשר תלויות תביעות רכושיות, שהוגשו מטעם כל אחד מבני הזוג, אין לפצל את הדיון בין התביעה הרכושית שהגיש הבעל לבין התביעה הרכושית שהגישה האשה.


פסקי דין הצהרתיים וסעדים לפירוק שיתוף בעניין הרכוש מן הראוי שידונו במאוחד. פיצול מלאכותי ודיון בחלק מרכוש המשפחה עלול להביא לחלוקה לא שוויונית של הרכוש המשותף.


פירוק שיתוף כנכס אחד בלבד עלול גם להביא יתרונות לא צודקים לאחד מבני-הזוג.
זאת ועוד, הפיצול מונע אפשרות מבית המשפט להחליט, אם יש כלל צורך לפרק את השיתוף בדירה. יתכן , שבחלוקה כוללת של כלל הרכוש, אחד מבני הזוג יישאר עם הדירה ובן הזוג האחר יישאר עם שאר הרכוש - דבר שייתר את הצורך לפרק את השיתוף בדירת בני-הזוג.


הדין החל על בני זוג במהלך חיי הנישואין באשר לזכויותיהם ברכוש, הוא הדין הכללי, יש לקבוע את הבעלות לאשורה לפי הדין הכללי, שיפורש בגמישות ובהתאמה למסגרת השיתוף שבה חיים השניים שהרכוש נצבר על ידיהם.


על מנת לקבוע את זכויות כל אחד מבני הזוג ברכוש במהלך חיי הנישואין ניתן לפנות לדיני החוזים, לדיני הקניין, לדיני הנאמנות, לדיני השליחות, לדיני עשיית עושר ולא במשפט, לעקרון תום לב.


כל זה יעשה תוך התייחסות למערכת היחסים המיוחדת של השותפות הנובעת מחיי הנישואין.
יכול שהתוצאה לגבי קביעת הזכויות ברכוש תהיה דומה וקרובה לתוצאה המתבקשת מחזקת השיתוף, אבל בכל מקרה לא תהיה היא פרי הפעלת חזקת השיתוף עצמה אלא פרי הפעלת הדין הכללי בהתאמה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק שיתוף בנכס

 2. פירוק שיתוף בדירה

 3. תביעה לפירוק שיתוף בבניין

 4. פירוק שיתוף חוכר משנה

 5. פירוק שיתוף בית מגורים

 6. פירוק שיתוף הסכם בין השותפים

 7. פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

 8. דחיית תביעת פירוק שיתוף

 9. פרוק שיתוף במקרקעין ע"י מכירה

 10. בקשה לפירוק שיתוף בדירה

 11. חלוקת רכוש בין אחים

 12. פירוק שיתוף בין בני זוג

 13. פירוק שיתוף - הגנת הדייר

 14. פירוק שיתוף - כונס נכסים

 15. פירוק שיתוף בדירת מגורים

 16. פירוק שיתוף דירה בני זוג נשואים

 17. פירוק שיתוף בדרך של מכירה

 18. שכר טרחה בגין פירוק שיתוף

 19. פירוק שיתוף - מספר גדול של שותפים

 20. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 21. כפר חרוצים - פירוק שיתוף במקרקעין

 22. תוכנית ח-501 - פירוק שיתוף

 23. תביעה לפירוק שיתוף בנכס בת נגד אמה

 24. פירוק שיתוף בבית המשפט המחוזי

 25. פירוק שיתוף במקרקעין פסק דין הצהרתי

 26. פירוק שיתוף בקרקע בבעלות קק''ל

 27. פירוק שותפות במקרקעין ללא הסכמה

 28. תוקף תוכנית לפירוק שיתוף במקרקעין

 29. פירוק שיתוף בדרך של רישום בית משותף

 30. סמכות כונס נכסים בתביעה לפירוק שיתוף

 31. פירוק שיתוף במקרקעין - רישום בית משותף

 32. פירוק שיתוף בין בני זוג בחלוקת מקרקעין

 33. פירוק שיתוף בדרך של מכירת המקרקעין בשלמותם

 34. בקשה לביטול צו מינוי כונסי נכסים לשם פירוק שיתוף

 35. תביעת גירושין בבית דין רבני לפני תביעת פירוק שיתוף

 36. הצהרה על זכויות בבית משפט שלא בדרך של פירוק שיתוף

 37. סמכות בית המשפט לתת הוראות לפירוק שיתוף לאחר פסק דין

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון