סעיף 6 לחוק החברות

העקרון המשפטי הבסיסי בדיני החברות הינו כי יש לתת תוקף לקיומה המשפטי העצמאי והנפרד של חברה, באשר היא אישיות משפטית הנבדלת מבעלי מניותיה. עם זאת, עם השנים התגבשו בפסיקה נסיבות חריגות המצדיקות את הרמת מסך ההתאגדות בין החברה לבעלי המניות שלה, והמאפשרות את ייחוס חובות החברה להם.


עילות אלה עוגנו לבסוף בסעיף 6 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ובכך הכיר הדין באפשרות כי עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה עלול להיות מנוצל לרעה ולהביא להתחמקות מהתחייבויות שנטלו על עצמם מי שמסתתרים כעת מאחוריו.


סעיף 6 לחוק החברות תוקן בשנת 2005, ותיקון זה נכנס לתוקף ביום 17.3.05.

בסעיף 6, בנוסחו לאחר תיקון 2005, נקבע כך:
"(א)(1) בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:
(א) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה;
(ב) באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה, ובלבד שבעל המניה היה מודע לשימוש כאמור, ובשים לב לאחזקותיו ולמילוי חובותיו כלפי החברה לפי סעיפים 192 ו-193 ובשים לב ליכולת החברה לפרוע את חובותיה.
(2) לעניין סעיף קטן זה, יראו אדם כמודע לשימוש כאמור בפסקה (1)(א) או (ב) גם אם חשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות, שגרמו לשימוש כאמור, אך נמנע מלבררן, למעט אם נהג ברשלנות בלבד.
(ב) בית משפט רשאי לייחס תכונה, זכות או חובה של בעל מניה לחברה או זכות של החברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות העניין, צודק ונכון לעשות כן בהתחשב בכוונת הדין או ההסכם החלים על העניין הנדון לפניו.סעיף 6, בנוסחו החדש, צמצם את שיקול דעתו של בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות, ביחס לנוסח הקודם של הסעיף. לפי הנוסח הקודם, רשאי היה בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות אם "בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן", ואילו לפי הנוסח החדש - רשאי הוא להרים את מסך ההתאגדות במידה ו"צודק ונכון לעשות כן", ובנוסף - מתקיימת אחת מעילות הרמת המסך הנקובות בסעיף.


כוונתו זו של המחוקק עולה גם מדברי ההסבר להצעת החוק לתיקון חוק החברות (הצעת החוק הממשלתית - הצעת חוק החברות (תיקון), תשס"ב-2002, הצ"ח 3132, עמ' 638, מיום 18.6.02), שם נאמר כי סעיף 6 עשוי להתפרש כרחב מדי ולא בהיר ולהותיר את הקהיליה העסקית בחוסר ודאות ובסיכונים שאינם ניתנים לצפיה.


כדי להבהיר כי לא היה בכוונת המחוקק להרחיב את קשת המקרים שבהם יורם מסך ההתאגדות לעומת המצב קודם לתחילתו של החוק, מוצע לקבוע כי המקרים שבהם ייוחסו חובות החברה לבעלי המניות יהיו אך ורק כאשר נכון, צודק ויעיל לעשות כן ובהתקיים אחד מן המקרים המפורטים בסעיף המוצע. בכך בעצם צומצמה האפשרות להרמת מסך לרשימת מקרים סגורה ובלבד שנכון, צודק ויעיל לעשות כן.


בשוקלו שיקולי יעילות מודרך בית המשפט לבחון את התועלת להתפתחותה של הכלכלה באמצעות השימוש בעקרון האחריות המוגבלת; כמו כן מוצע להבהיר כי בבחינת ה'צודק ונכון' בית המשפט ייקח בחשבון את שיעור אחזקותיו וקיום חובותיו של בעל המניות כלפי החברה.


עוד מוצע להבהיר כי הרמת מסך במקרה של מימון דק תתבצע רק כאשר החברה, באמצעות האורגנים שלה בהתאם לסמכויותיהם, פעלה באופן הפוגע בטובת החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה..."לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקודת החברות

 2. חוק חברות ממשלתיות

 3. פעילות חברה שנמחקה

 4. מועמדות לחברות באגד

 5. הסבת הכנסות לחברה

 6. סעיף 36 לפקודת החברות

 7. חוק החברה לישראל בע''מ

 8. סעיף 107 לפקודת החברות

 9. סעיף 248 לפקודת החברות

 10. תקנות החברות הקלות

 11. תקנות החברות רישום

 12. סעיף 6 לחוק החברות

 13. קיפוח המיעוט בחברה

 14. זכויות חברה מחוקה

 15. תקנות גמול דירקטורים

 16. תקנות חברות ממשלתיות

 17. הפרטת חברה ממשלתית

 18. עושק חברה השתלטות על נכסים

 19. תביעה נגד חברה הודית

 20. תביעה של חברה גרמנית

 21. סעיף 232 לפקודת החברות

 22. סעיף 353א לחוק החברות

 23. תביעה נגד חברה ספרדית

 24. טופס בקשה לרישום חברה

 25. תקנות החברות הממשלתיות

 26. סעיף 288 לפקודת החברות

 27. סעיף 367 לפקודת החברות

 28. רישום חברה כעוסק מורשה

 29. סעיף 236 לפקודת החברות

 30. טעות חישוב דו"ח כספי של החברה

 31. בעיית הנציג - חוק החברות

 32. סעיף 235 לפקודת החברות - קיפוח

 33. חברה חדלת פרעון לפי מאזן אחרון

 34. הצבעה באסיפה כללית באמצעות שלוח

 35. ביטול החלטה אסיפה כללית של חברה

 36. כלל הסמכות הנחזית בתאגיד

 37. הכרה משתתפת בחברה - בקשה מקדמית

 38. הפרדה בין רכוש לבין שליטה על חברה

 39. תקנות גמול דירקטורים חיצוניים

 40. מצג כוזב בפני משקיעים בחברה

 41. טופס הצהרת דירקטורים ראשונים

 42. תביעת חברה זרה נגד חברה ישראלית

 43. צו החייאת חברה - מהו צו החייאת חברה ?

 44. סעיף 6 לחוק החברות התשנ"ט – 1999

 45. מהי חברה מעורבת ? חוק החברות הממשלתיות

 46. תקנות החברות תנאים ומבחנים לדירקטור

 47. תקנות החברות הצבעה בכתב והודעות עמדה

 48. תשלום חוב אישי של חברה - יו"ר הדירקטוריון

 49. בקשה להחייאת חברה שנמחקה ממרשמי רשם החברות בגין אי תשלום אגרה שנתית

 50. צו המורה לרשם החברות להשיב לפנקס את שמה של החברה, שנמחקה מפנקס רשם החברות

 51. צו לפי סעיף 369 לפקודת החברות אשר נשאר בתוקפו מכוח סעיף 367(א)(3) לחוק החברות

 52. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון