חובת נאמנות בורר

על פי ההוראה הקבועה בסעיף 30 לחוק הבוררות, בורר שהתמנה על ידי הצדדים מחויב לנהוג כלפיהם בנאמנות, כאשר הפרה של חובת הנאמנות על ידי בורר עשויה להוביל להטלת חובה על בורר לפצות על בעלי הדין:


בורר שהסכים למינויו חייב לנהוג כלפי בעלי-הדין בנאמנות; מעל הבורר באמון שניתן בו, זכאי הנפגע, בנוסף על כל תרופה לפי חוק זה, לפיצויים הניתנים בשל הפרת חוזה.


הוראה זו מקימה את חובתו הבסיסית של בורר לנהוג כלפי הצדדים בנאמנות והיא מטילה עליו את החובה להימנע ממצב של ניגוד ענינים ולהימנע ממצב שיקים חשש ממשי למשוא פנים.


בית המשפט פסק כי מעמדו של מוסד הבוררות מיוחד הוא ומשמשים בו שני המרכיבים גם יחד - הפרטי-הסכמי והציבורי, וכי ממעמד זה נגזרת חובתו הבסיסית של הבורר לנהוג כלפי בעלי-הדין בנאמנות.


לפני הבורר , שהינו בעל תפקיד מעין-שיפוטי, מוצבות דרישות נורמטיביות של אובייקטיביות, אי-משוא פנים, תום לב ויושר.


מהוראת סעיף 30 לחוק הבוררות, נגזרת הוראה נוספת הקבועה בסעיף 11(1) לחוק הבוררות, המאפשרת לבית המשפט, כאשר מוגשת אליו בקשה מתאימה, להורות על העברת בורר מתפקידו, במקום בו נמצא כי הוא אינו ראוי לאמון הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכויות בורר

 2. מחלוקת לגבי בורר

 3. חריגה מסמכות בורר

 4. בקשה לאשר פסק בורר

 5. לשון הרע נגד בורר

 6. טעות בפסק בורר

 7. טענות כנגד בורר

 8. בקשה למינוי בורר

 9. חובת נאמנות בורר

 10. תביעה למינוי בורר

 11. בקשת ביטול פסק בורר

 12. בקשה להעברת בורר מתפקידו

 13. העברת בורר מתפקידו

 14. התנגדות לבקשה למינוי בורר

 15. בקשה מבית המשפט למנות בורר

 16. בקשה לתיקון פסק בורר

 17. בקשה לאישור פסק בורר

 18. ביטול פסק בורר מטעמי צדק ?

 19. עתירה לביטול פסק בורר

 20. כשירות בורר - ביטול פסק בורר

 21. ביטול פסק בורר - תרמית

 22. הוצאה לפועל - פסק בורר

 23. ביטול פסק בורר עורך דין

 24. בקשה לעיכוב הליכים ולמינוי בורר

 25. טעויות יסודיות בפסק בורר

 26. ביטול החלטת ביניים של בורר

 27. האם פסק בורר מהווה מעשה בית דין ?

 28. ביטול פסק בורר - הארכת מועד

 29. תרגום פסק בורר - רואה חשבון

 30. בקשת צירוף כצד לאישור פסק בורר

 31. האם בורר חייב להיות בעל השכלה משפטית ?

 32. ביטול החלטת בורר על ידי בית המשפט

 33. טענה כי הבורר היה חייב לנמק את פסקו

 34. סמכות הבורר להכריע בשאלת חוקיות הסכם

 35. בקשה לביטול פסק בורר – בקשה בכתב או המרצה ?

 36. חוות דעת בורר ללא פרטי השכלה וניסיון

 37. טעות בפסק בורר אינה מהווה עילת ביטול

 38. בקשה למינוי בורר - סעיף 8 לחוק הבוררות

 39. העברת סכסוך קביעת שווי מניות להכרעתו של בורר

 40. הגשת פסק בורר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל

 41. בקשה לאישור פסק הבורר מול בקשה לביטול פסק הבורר

 42. בקשה למינוי בורר חדש לאחר שניתן פסק בוררות

 43. ביטול פסק בוררות של בורר שנתמנה ע"י לשכת עורכי הדין

 44. בקשה למינוי בורר מכוח סמכותו של בית המשפט על פי סעיף 8 לחוק הבוררות

 45. סמכות בורר להכריע בענייני בעלות במקרקעין - הכרעה בזכות חפצית (in rem)

 46. השאלה אם הבורר ראוי לאמון המתדיינים, הינה שאלה בעלת סממנים אובייקטיבים

 47. דרישות סעיף 20 לחוק הבוררות : פסק בוררות יהיה בכתב וייחתם על ידי הבורר בציון תאריך החתימה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון