ערבות בנקאית אוטונומית

מהי ערבות בנקאית אוטונומית ?

בית המשפט ציין בפסיקתו כי לערבות הבנקאית האוטונומית תפקיד חשוב בחיי המסחר.


היא מהווה מנגנון יעיל וזול להבטחת התשלום למוטב, המאפשר למוטב להיות בטוח כי יוכל לממש את הערבות ללא קשר לעסקת היסוד וליכולת הפירעון של החייב.


בכך, מקנה הערבות הבנקאית האוטונומית ביטחון עסקי ומקלה על קשירת עסקאות.


הפחתת סיכון זו מאפשרת גם להפחית עלותן של עסקאות. לאור תכליות חשובות אלו, מקפידים בתי המשפט שלא לפגוע בעקרון העצמאות - ונטייתם למנוע מימושה של ערבות בנקאית אוטונומית היכן שמתקיימים תנאיה - מצומצמת.


בית משפט הדן בשאלת מימושה של ערבות בנקאית אוטונומית אינו נדרש לשאלות שבין המוטב והחייב הקשורות לעסקת היסוד, אלא מצמצם את הבירור לשאלה האם זכאי המוטב לממש את הערבות לפיה תנאיה (במובחן מתנאי עסקת היסוד).


חרף איתנותו של עיקרון העצמאות ונטייתם של בתי המשפט שלא לפגוע בו, ניתן למנוע את מימושה של ערבות בנקאית אוטונומית בהתקיים אחד משני חריגים שהוכרו בפסיקה: חריג המרמה וחריג הנסיבות המיוחדות. חריג המרמה מאפשר לבנק שלא לקיים את ערבותו היכן שהמוטב מקיים בתרמית את חיוביו לפי עסקת היסוד.


נדרש כי המרמה תהיה חמורה במיוחד, כזו שבה המוטב לא מילא כלל את חיוביו לפי עסקת היסוד.


חריג הנסיבות המיוחדות מאפשר למנוע את מימושה של ערבות בנקאית אוטונומית היכן שמוכחת התנהגות חמורה או שרירותית מצד המוטב בבואו לממש את הערבות או היכן שהתנהגותו מונעת משיקולים זרים, הפעלת לחץ או נקמנות.


לצורך כניסה לחריג המרמה או לחריג הנסיבות המיוחדות, לא די בחוסר תום ליבו של המוטב, ולא די במחלוקת חוזית בין הצדדים לעסקת היסוד, אלא נדרשת התנהגות חמורה במיוחד מצידו של המוטב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מכרז ערבות בנקאית

 2. הסכם שותפות ערבות בנקאית

 3. החזרת ערבות בנקאית - מכרז

 4. חברה זרה - ערבויות בנקאיות

 5. כתב ערבות בנקאית פגום

 6. ערבות בנקאית לעומת ערבות סתם

 7. ערבות בנקאית אוטונומית

 8. משכון דירה להבטחת ערבות בנקאית

 9. ערבות בנקאית פגומה במכרז

 10. חילוט ערבות בנקאית פינוי מושכר

 11. ערבות בנקאית אוטונומית / עצמאית

 12. מכרז פסילת הצעה בלי ערבות בנקאית

 13. כתב בטחונות - ערבות בנקאית

 14. חילוט ערבות בנקאית אוטונומית

 15. מימוש ערבות בנקאית - צו מניעה

 16. חילוט ערבות בנקאית - צו מניעה

 17. חילוט ערבות בנקאית - בקשת כונס נכסים

 18. חילוט ערבות בנקאית - חשבונית מס

 19. היתר להעסקת עובדים זרים - ערבות בנקאית

 20. מימוש ערבות בנקאית - הסכם שכירות

 21. אישור הבנק על הארכת ערבות בנקאית

 22. צו מניעה זמני - מימוש ערבות בנקאית

 23. הקפאת מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

 24. מה מיועדת להבטיח ערבות בנקאית כתב ערעור ?

 25. איסור מימוש ערבות בנקאית - צו מניעה

 26. התניית צו מניעה בהפקדת ערבות בנקאית

 27. החזר ערבויות בנקאיות - שכר טרחת כונס נכסים

 28. התניית כניסת עיקול לתוקף בהפקדת ערבות בנקאית

 29. כתב ערבות בנקאית עד להכרעת בית משפט בדבר זכויות

 30. האם בנק רשאי לפרוע ערבויות בנקאיות למרות החזר ?

 31. ערבות בנקאית כבטוחה במסגרת צו מניעה זמני

 32. נפסלה הצעת בשל פגם בערבות הבנקאית שצורפה להצעה

 33. תביעה להחזיר כספים אשר חולטו מתוך ערבות בנקאית אוטונומית בגין שכירות

 34. עתירה לבג"ץ להימנע מהפעלת נוהל המאפשר לעקל ערבות בנקאית שהופקדה לצורך ניהול הליך משפטי

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון