מס שבח דירה יחידה

האם יש מס שבח על דירה יחידה ?

סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) תשל"ג-1963 מזכה בפטור ממס שבח דירת מגורים כאשר הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א, והמוכר לא מכר במשך שמונה עשר החדשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור בפטור ממס לפי פסקה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא הייתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת כאמור.


הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה שהוא פחות מ25% ממנה ועל דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני כב' בטבת בתשנ"ז (1 בינואר 1997).


כמובן שעל הדירה הנמכרת להיות דירת מגורים מזכה.


סעיף 49ג שכותרתו "חזקת דירת מגורים יחידה" קובע כי לעניין סעיף 49ב(2) יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגביה אחד מאלה:
(1)     היא נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב- 18 החודשים שקדמו למכירה.
(2)      היא הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כב' בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997).
(3)      חלקו של המוכר בבעלותה היא פחות מ- 25%."


משני סעיפים אלה עולה כי סעיף 49ב(2) פוטר ממס שבח דירת מגורים יחידה בתנאים הבאים:
א.     על הדירה הנמכרת להיות "דירת מגורים מזכה" כמשמעותה בסעיף 49א לחוק הנ"ל.
ב.     על הדירה הנמכרת להיות דירתו היחידה של המוכר בארץ או באזור כפי שהיא מוגדרת בסעיף 49ג לחוק הנ"ל.
ג.     המוכר לא מכר בפטור ממס דירה אחרת בתקופה של שמונה עשר חדשים שקדמו למכירה הנדונה.
ד.     סעיף פטור זה אינו חל על חלק בדירה שהיא פחות מ- 25% ממנה ועל מכירת דירה שהושכרה בשכירות מוגנת לפני יום 1/1/97.


המחוקק התייחס למצב שבו למוכר יש בנוסף לדירה היחידה הנמכרת דירת מגורים אחרת וקבע בסעיף 49ג לחוק הנ"ל. חזקה על דירת מגורים הקובעת כי המוכר דירת מגורים יחידה לא יחשב לבעל דירה נוספת אם בבעלותו דירת מגורים נוספת שנתקיימו לגביה אחד מהתנאים הקבועים בסעיף 49ג לחוק הנ"ל. קרי, דירה שיש לו בה פחות מ- 25% חלקים או שהושכרה בשכירות מוגנת לפני ה- 1/1/97.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס שבח

 2. חישוב מס שבח

 3. מס שבח - פחת

 4. הנחה במס שבח

 5. סעיף 16 לחוק מס שבח

 6. השגה על מס שבח

 7. אי תשלום מס שבח בזמן

 8. ועדת ערר מס שבח

 9. מס שבח לפי שווי השוק

 10. מס שבח מקרקעין על חלקה

 11. מס שבח על זכויות בניה

 12. ערעור של מנהל מס שבח

 13. ניכוי פחת במס שבח

 14. דירה במתנה מס שבח

 15. שומה עצמית מס שבח

 16. תיקון שומת מס שבח

 17. מס שבח דירה יחידה

 18. מס שבח דירה במתנה

 19. טעות חישוב מס שבח

 20. מס שבח דירה בירושה

 21. השגה על מס שבח עוד

 22. ערר על שומות מס שבח

 23. יום הרכישה - מס שבח

 24. קיזוז הפסדים מס שבח

 25. עסקת חליפין - מס שבח

 26. ביטול חכירה - מס שבח

 27. קיזוז הפסד הון כנגד מס שבח

 28. איחוד וחלוקה מס שבח

 29. הפקעת נכס - פטור ממס שבח

 30. איך מערערים על מס שבח

 31. איגוד מקרקעין - מס שבח

 32. איחור בהגשת ערר מס שבח

 33. זכות אובליגטורית - מס שבח

 34. יום המכירה לעניין מס שבח

 35. צו מניעה גביית חוב מס שבח

 36. כונס נכסים - פטור ממס שבח

 37. ניכוי הוצאות בחישוב מס שבח

 38. חישוב מס שבח על מכירת מגרש

 39. ערר על החלטת מנהל מס שבח ברחובות

 40. תביעה נגד עורך דין - מס שבח

 41. זיכוי מס שבח - הפקעת מקרקעין

 42. 4 שנים - פטור ממס שבח כל ארבע שנים

 43. על מי חל מס שבח בעסקת מקרקעין

 44. חתימה על טופס מס שבח תחת כפיה

 45. תביעה על טעות חישוב גובה מס שבח מקרקעין

 46. הגדרת ''דירת יחיד'' לצורך מס שבח

 47. ההבדל בין מס שבח מקרקעין לבין מס רווחי הון

 48. תצהיר על ביטול מכירה לעניין חוק מס שבח מקרקעין

 49. מהו סכום מס השבח שיש לקזז מהוצאות מכירה של משק ?

 50. תקנה 4 תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר)

 51. תביעה לתשלום פיצוי מוסכם, על פי חוזה מכר בגין אי תשלום מס שבח

 52. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון