סעיף 159 לפקודת מס הכנסה


סעיף 159 סעיף 159 לפקודת מס הכנסה קובע כי שומה, פקודת תשלום או כל הליך אחר הנחזים כעשויים בהתאם להוראות פקודה זו, לא יבוטלו, ולא יראו כבטלים מעיקרם או כניתנים לביטול, מחמת פגם שבצורה, ולא ייפגעו מחמת טעות, פגם או השמטה שחלו בהם, אם הם בעצם ובפועל תואמים את האמור בפקודה זו, או בכל פקודה המתקנת אותה, או את כוונתן ומשמעותן, ואם האדם הנישום או העומד להיות נישום או הנפגע נקוב בהם לפי פשוטן ומובנן הרגיל של המלים.

במילים אחרות, מקום בו לא נגרם לנישום עוול כתוצאה מאי קיום הוראת הפקודה כאמור, לא תבוטל השומה.

באותם מקרים נקבע כי כאשר לא נגרם למערער "עוול ממשי" לא תבוטל השומה.

להלן החלטת בית המשפט בסוגיית סעיף 159 לפקודת מס הכנסה:

החלטה

1.     המערערת משיגה בערעורה כנגד הצווים בהם נדחו השגותיה על השומות שהוציא לה המשיב לשלוש שנות המס 1999-2001.
     בנימוקי הערעור טענה המערערת, כטענה מקדמית, כי דין ערעורה להתקבל על הסף, שכן החלטות המשיב הדוחות את השגותיה ניתנו לאחר חלוף תקופת השנה שנקבעה לעניין זה בס' 152 (ג) לפקודה [כנוסחו המחייב בעת שהוצאו הצווים].

     בישיבת קדם הערעור מיום 26.1.06 קבעתי - בהסכמת הצדדים - כי טענה מקדמית זו תתברר בראשונה - עובדתית ומשפטית.
     הצדדים הגישו לעניין זה פירוט טענותיהם בלווית תצהירים התומכים איש את העובדות הנטענות על ידו, מצהירי הצדדים נחקרו נגדית בישיבת 23.3.06, ב"כ המערערת הוסיף וצירף אסמכתאות נוספות, ומכאן להחלטה בטענה המקדמית.

2.     ואלה המועדים שאינם שנויים במחלוקת:

     א.     השומה "שלב א'" הוצאה ע"י המשיב ביום 31.12.03.
ב.     השגת המערערת על השומה נשלחה על ידה למשיב ביום 19.1.04 ונתקבלה במשרדי המשיב ביום 22.1.04.
     ג.     הדיון בהשגת המערערת התקיים במשרדי המשיב ביום 2.12.04.
ד.     הצווים בהם דחה המשיב את ההשגה הודפסו ביום 18.1.05 ונתקבלו ע"י נציג המערערת ביום 3.2.05.
ה.     ביום 13.2.05 נשלח ע"י המשיב למערערת המכתב שכותרתו "נימוקים לצו עפ"י ס' 152 (ב) לפקודה-תוספת לטופס השומה לשנת המס 1999-2001".

3.     וזה דברו של ס' 152 (ג) לפקודה, כנוסחו לתקופה הרלבנטית [בטרם תיקון 134 לפקודה]:

"(ג) אם תוך שנה מיום שהוגשה הודעת השגה, לא הושג הסכם ולא השתמש פקיד השומה בסמכויותיו לפי סעיף קטן (ב), יראו את ההשגה כאילו נתקבלה...".

     הצווים נשוא ערעור זה הודפסו ונשלחו ביום 18.1.05, בטרם חלפה תקופת השנה מיום 22.1.04.
     ברם, מכתב המשיב המפרט את נימוקי הצווים הנ"ל, נחתם ונשלח על ידו רק ביום 13.2.05 - לאחר שחלפה אותה תקופת השנה.
     
תמצית טענת המערערת הינה, כי מלאכת הוצאת הצווים עפ"י סעיף 152 (ב) לא תושלם כל עוד לא פורטו הנמקותיהם, ועל כן משניתנו ההנמקות רק לאחר חלוף תקופת השנה, בטל תוקפם של הצווים, ומכח סעיף 152 (ב) נראה את ההשגה כאילו נתקבלה.

ב"כ המערערת מפנה בעניין זה להוראות סעיף 158 א' (ב) לפקודה לפיו:

"(א) לא תיעשה שומה לפי מיטב השפיטה על פי סעיף 145 ולא יינתן צו לפי סעיף 152, בלי שניתנה לנישום הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.
(ב) בהודעה על שומה או בצו כאמור בסעיף קטן (א), יפרט פקיד השומה, בנוסף לנימוקים לאי קבלת הדו"ח או ההשגה, גם את הדרך שלפיה נעשתה השומה".

המערערת מפנה בסיכומיה לפסק דינו של כב' השופט מ. אלטוביה בעמ"ה 1155/04 [מסים י"ט/2, ה-251] על פיו "ההליך השומתי" של דחיית ההשגה לא יושלם אלא עם מתן הנימוקים שכן:

"המחוקק קובע במפורש בס' 158 א' (ב) כי תוצר הליך זה שהוא הצו יכלול את שביסודו.
בכך מייתר הוא גם את הצורך בהוכחת סיום מלאכת ההנמקה ובניית השומה במועד. גילוי ההנמקה ודרך בניית השומה, ביחד עם הצו, מעיד על עצם קיומו של הליך שיקול הדעת, חושף אותו ומאשר כי הסתיים עם הוצאת הצו..." [שם, עמ' 258/2158].

     וכפועל יוצא מכך:

"...המחוקק משחקק את סעיף 152 (ג), לא הבחין בין שומה לשומה ובין השגה להשגה, והעדיף את זכותו של המשיג באם לא פעל המשיב בתוך המועד שנקבע.
אשר על כן, דין הערעור להתקבל על הסף מהטעם שמלאכת עשיית הצו לא הושלמה במועד הקבוע בפקודה.
משכך, השומות שהוציא המשיב למבקשים בטלות והשגותיהם מתקבלות עפ"י לשון ס' 152 (ג) לפקודה".

4.     הנחת המוצא שביסוד פסק הדין הנ"ל בעמ"ה 1155/04 הינה, כי כל עוד לא פורטו נימוקי פקיד השומה לדחיית ההשגה [במהלך תקופת השנה שמיום הגשת ההשגה], אין לראות בעצם החלטתו לדחות את ההשגה בבחינת השלמת "התהליך השומתי" האמור בס' 152 (ג) [לאמור: "... השתמש פקיד השומה בסמכויותיו לפי סעיף קטן (ב)...], כאשר תוצאת הדברים תהיה בכניסתה לתוקף של אותה תקופת התיישנות בת שנה ובראיית ההשגה כאילו נתקבלה.

בעניין זה שונה דעתי מדעתו של השופט אלטוביה, ומעדיף אני על פניה את הגישה האחרת כפי שנפסקה בשורת פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים.
לעניין זה אפנה לפסק דין [מ-20.9.98] של כב' השופט א. ריבלין, בשבתו בביהמ"ש המחוזי בב"ש בעמ"ה 36/92, ולפסק דינו של כב' השופט י. ענבר בעמ"ה 633/02 [מסים יז/ 3- ה-180].
בעמ"ה 36/92 הנ"ל נפסק ע"י כב' השופט א. ריבלין כדלהלן:

" "סעיף 159 לפקודה מורה:
שומה, פקודת תשלום או כל הליך אחר הנחזים כעשויים בהתאם להוראות פקודה זו, לא יבוטלו, ולא יראו כבטלים מעיקרם או כניתנים לביטול, מחמת פגם שבצורה, ולא ייפגעו מחמת טעות, פגם או השמטה שחלו בהם, אם הם בעצם ובפועל תואמים את האמור בפקודה זו, או בכל פקודה המתקנת אותה, או את כוונתן ומשמעותן, ואם האדם הנישום או העומד להיות נישום או הנפגע נקוב בהם לפי פשוטן ומובנן הרגיל של המלים".
במילים אחרות, מקום בו לא נגרם לנישום עוול כתוצאה מאי קיום הוראת הפקודה כאמור, לא תבוטל השומה. השוו עמ"ה 107/94, עמ"ה 82/82.
באותם מקרים נקבע כי כאשר לא נגרם למערער "עוול ממשי" לא תבוטל השומה.
הדברים שנקבעו שם יפים מקל וחומר לענייננו, אם יתברר כי נכונה טענת המשיב שהמערער היה מודע בפועל לנימוקי השומה.
ראוי להדגיש לעניין זה כי הצדדים ניהלו ביניהם דיונים מקיפים, בהזדמנויות שונות טרם הוצאת השומה ואף היו קרובים לחתימה על הסכם להסדר המחלוקת שביניהם, עד שאין מקום להניח, כבר בשלב זה, כי נמנעה מן המערער ידיעה בדבר השאלות שבמחלוקת".

     יצויין כי גם בעניין הערעור דנן, התקיימו דיונים מרובים בין נציגי המערערת לאנשי המשיב, בהם נדונו נימוקי ההשגה על השומה ופורטו טענות הצדדים. [ר' לעניין זה תצהיר פקידת השומה גב' ש. הרשקו ותצהירי מפקחי המס ח. דולינגר וג. פרבוסקין על נספחיהם].

5.     מצטרף אני גם לדברים שנפסקו בסוגיה זו ע"י כב' השופט י. ענבר בעמ"ה 633/02 הנ"ל כדלהלן:

"במקרה שלפנינו אי מסירת הנימוקים במועד לא צריכה להוביל לבטלות צו השומה. פקיד השומה השתמש בסמכויותיו עפ"י ס' 152 (ב) לפקודה והוציא צו תוך שנה מההשגה, ולפיכך אין לראות את ההשגה "כאילו התקבלה", למרות שהנימוקים צורפו רק בשלב מאוחר יותר.
נראה שהראציונל שביסוד הפיקציה הקבועה בסעיף 152 (ב) לפקודה הוא עקרון הודאות.
אי מתן תשובה להשגת הנישום מצידו של פקיד השומה גורם אצל הנישום לחוסר ודאות כלכלית באשר לתשלום המס.
לפיכך קבע המחוקק שיש לראות את ההשגה "כאילו התקבלה" אם אין מענה מצידו של פקיד השומה במשך שנה מהגשת ההשגה.
במקרה שלפנינו קיימת ודאות. פקיד השומה קבע את השומה בצו, והפגם אינו אלא בכך שלא צירף את הנימוקים בזמן.
באי משלוח הנימוקים במועד, אין כדי לגרוע מהעובדה שפקיד השומה אכן קבע את השומה בצו תוך המועד הנדרש".

     ומסכים אני גם לדברים שנאמרו לעניין זה בעמ"ה [ת"א] 133/91 לפיהם:

"אשר לאי פרוט הנימוקים, כנדרש בסעיף קטן 158א(ב) לפקודה - סבורני כי אין מקום, בגין מחדל זה, לקבל את הערעור על אתר ולבטל את השומות שהוצאו ע"י המשיב, כפי שטוענים ב"כ המבקשים. נראה לי שבמקרה שבפני יש לתת משקל מכריע לכך כי לאחר הגשת הערעור פרט המשיב את נמוקיו, כפי שהוא מחויב לעשות, בהודעת נמוקי שומה, וכי בדיון בערעור עצמו יוכלו המבקשים להביא את כל ראיותיהם בנושאי המחלוקת, ותנתן להם ההזדמנות המלאה להביא לכך שההכרעה המחייבת של בית המשפט תעשה בידיעת כל הנתונים העובדתיים הרלוונטים והטענות המשפטיות שיושמעו ע"י באי כוחם המלומדים..."

6.     אכן, על החלטת המשיב בהשגה המוגשת לו להיות מנומקת.
     כך נקבע בס' 158 א' (ב) לפקודה.
גם אלמלא אותה הוראה שבפקודה, חייב היה המשיב לנמק החלטה זו - ככל החלטה אחרת הניתנת ע"י רשות מינהלית.
     ברם, הפגם הנודע מאי צירוף הנימוקים לגוף ההחלטה, אינו מוביל באחת ומניה וביה לתוצאת בטלותה של אותה החלטה כאילו לא ניתנה מעיקרא.
     הוראת ס' 152 (ב) לפקודה, לעניין תקופת השנה שנקצבה למשיב בהוצאת הצו, אינה נושאת בחובה הוראה גורפת נוספת, ולפיה גם משהוצא הצו תוך תקופת השנה - ייבטל אותו הצו מניה וביה עקב כל פגם שנפל בו.
     
     ס' 152 (ב) לפקודה אינו עוסק בסוגיית ה"צו הפגום" אלא בסוגיית הצו שלא הוצא כל עיקר.
     משהוצא הצו תוך תקופת השנה - ונתגלו בו פגמים - יחולו לעניין זה ההוראות הכלליות של המשפט המינהלי בכלל וכן הוראותיו של ס' 159 לפקודה [כמצוטט לעיל] בפרט.
     מסגרות נורמטיביות אלה אינן מובילות לתוצאה של בטלות הצו - מניה וביה ועל הסף - אלא דורשות הן בחינת היקף הפגיעה שנפגע הנישום - אם בכלל - כתוצאה מאותו הפגם המינהלי, והשלב הראוי לבחינת הדברים הינו לאחר שמיעת ראיות הצדדים וטענותיהם בערעור זה לגופם ולפרטיהם.

     לאור זאת, השלב הראוי לבירור טענת הסף האמורה של המערערת [לעניין העדר הנימוקים בגוף הצו] אינו בשלב מקדמי זה של טענת סף, אלא עניין הוא לדון בו לאחר שמיעת הראיות והטענות כולן.

7.     טענת סף נוספת המועלית ע"י המערערת, הינה לעניין הכללת מרכיב מסויים בצו נשוא הערעור, ובו חוייבה במס על כספים שהעבירה עפ"י הטענה כדיבידנד לבעלי מניותיה, מבלי שנושא זה הועלה [לטענתה] בשלבי הדיון בשומה או בשלבי הדיון בהשגה שקדמו להוצאת הצו.

     המשיב בתגובתו מפנה לתרשומות שונות שנערכו במהלך הדיונים בין נציגי המערערת לנציגיו בהם מופיעה התייחסות לאותו הנושא "המפתיע". כמו כן צירף המשיב לתגובתו תצהירים של שני מפקחי המס שהשתתפו באותם הדיונים ובהם פירוט הדברים שנדונו [לדבריהם] במהלכם - לרבות נושא החיוב באותו הדיבידנד.

     לאחר בחינת הדברים, מסקנתי הינה כי טענת "ההפתעה" הנ"ל טעונה בירור לגופה, וזאת לעצם המחלוקת העובדתית בשאלה אם אותו הנושא עלה בשלבי הדיונים שבטרם הוצאת הצו - אם לאו.

     רק לאחר מיצויו של בירור עובדתי זה, ניתן יהיה לפנות למסקנות המשפטיות המתבקשות מפריט זה שבצו - אם אכן ייקבע כי מדובר בפריט שומה שלא נדון כל עיקר עם הנישום בטרם הוכלל בצו.

8.     סוף דבר - מתוך כל הנימוקים המפורטים לעיל, אני דוחה את טענות הסף של המערערת לדחיית הערעור בטרם שמיעתו ובירורו לגופם של דברים.
     עם זאת, אותן טענות יתבררו לגופן, תוך שמיעת הראיות והטענות לגופו של ערעור.
     
     הוצאות הליך מקדמי זה ייקבעו עפ"י תוצאות הערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון