נפילה בגלל בור בכביש

פסק דין

1.     מדובר בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף אשר נגרמו לתובעת, כתוצאה מתאונה שארעה לה, ביום 25.5.02.
     התובעת ציינה בתצהירה כי התאונה ארעה בעת שירדה מהמדרכה לכביש, ברחוב הדקל, בסמוך לבית מס' 5, בנווה סביון שבאור יהודה וכתוצאה מהיתקלות בבור שהיה במקום, נפלה ושברה את קרסולה.

2.     התביעה הוגשה כנגד הנתבעת מס' 1, עיריית אור יהודה (להלן: "העירייה") וכנגד כלל חברה לביטוח בע"מ, אשר ביטחה את אחריותה של העירייה (להלן: "כלל" וביחד: "הנתבעות").

3.     הנתבעות הגישו הודעה לצד ג' כנגד חברת א.מ.ת. בע"מ (להלן: "א.מ.ת."), אשר לטענתן, ביצעה את עבודות הקמת השכונה, לרבות עבודות התשתית ופיתוח השטחים הציבוריים וכנגד הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הראל"), אשר ביטחה את אחריותה של א.מ.ת..

4.     בפתח ישיבת ההוכחות, הודיעו ב"כ הצדדים כי הגיעו להסדר פשרה, ביחסים עם התובעת, על פיו ישולם לתובעת, לסילוק תביעתה, סך של 20,000 ₪, בצרוף שכ"ט עו"ד, בשיעור 15% ומע"מ כחוק והדיון ימשך בשאלת חלוקת האחריות בין הנתבעות לבין הצדדים השלישיים (ראה הודעת ב"כ הצדדים בעמ' 18 לפרוטוקול).

5.     לאור ההסדר האמור, השאלה היחידה שנותרה להכרעה, הינה שאלת היחסים שבין הנתבעות לצדדים השלישיים.

6.     מטעם הנתבעות העיד מר גינדי סרניצקי (להלן: "סרניצקי"), המשמש כמנהל מחלקת תשתיות וביצוע בעירייה.
מטעם הצדדים השלישיים העיד מר משה מילשטיין (להלן: "מילשטיין"), אשר שימש כמנהל הפרוייקט ומפקח בנושא תשתיות מטעם א.מ.ת..

7.     מהסכם המסגרת מיום 20.9.92, אשר צורף לתיק המוצגים מטעם הנתבעות וכן מעדויותיהם של סרניצקי ומילשטיין, עולה כי מדובר בפרוייקט גדול להקמת שכונת מגורים, הכוללת קוטג'ים, בתים מדורגים ובתי קומות.
     על פי ההסכם האמור, היזם, חברת א.מ.ת., התחייבה לבצע על חשבונה ועל אחריותה את כל עבודות הפיתוח, לרבות סלילת כבישים ומדרכות (סעיף 5.1 להסכם).
     סעיף 5.14 להסכם, מוסיף וקובע כי: עם סיום עבודות הפיתוח או כל שלב או חלק מהן תבדקנה העבודות על ידי מהנדס העירייה ותמסרנה לעירייה".
     סעיף 5.14.2 להסכם קובע כי היזם, א.מ.ת., תהיה אחראית לתיקון כל פגם או ליקוי בעבודות הפיתוח שיתגלו בתקופה של 12 חודשים ממועד מסירתן לעירייה (להלן: "תקופת הבדק").
     בסעיף 5.14.2 להסכם, נקבע: "מוסכם כי כל עבודות הפיתוח וכל הכרוך בהם יעברו לבעלות המלאה של העירייה עם מסירת עבודות הפיתוח לרשותה כאמור לעיל".

8.     הנתבעות טוענות כי האחריות לקיום המפגע, במקום ארוע התאונה, מוטלת על א.מ.ת., כמי שביצעה את עבודות הפיתוח, לרבות הקמת הכביש והמדרכה במקום.
     מאידך, א.מ.ת. טוענת כי עבודות הפיתוח ברחוב הדקל, הסתיימו שנים עובר לתאונה ונמסרו לעירייה, כך שממועד המסירה, האחריות לתחזוקת הכבישים והמדרכות במקום, מוטלת על העירייה.

9.     מעדותם של סרניצקי ומילשטיין, נמצאנו למדים כי עבודות הקמת השכונה, החלו בשנת 1993 לערך וכי הפרוייקט בוצע בשלבים כך שבסיום כל שלב, נמסרו עבודות הפיתוח שבוצעו במסגרתו לעירייה.
     סרניצקי אישר בעדותו כי משעה שעבודות הפיתוח, בשלב מסויים של הפרוייקט, הסתיימו ונמסרו לעירייה, העירייה היא זו שאחראית לאחזקת השטחים הציבוריים שנמסרו לחזקתה (עמ' 21 לפרוטוקול). סרניצקי הוסיף ואישר כי תהליך המסירה מתועד בכתובים, וכדבריו: "נכון שיש מסמכים בדבר מסירת העבודות לעירייה וגמר העבודות בכל שלב... מהרגע שיש מסירה, השטח עובר לאחריות העירייה" (עמ' 22 לפרוטוקול).

10.     הן הנתבעות והן הצדדים השלישיים, לא הגישו מסמכים כלשהם, מהם ניתן ללמוד מה היה לוח הזמנים לפיו בוצעו העבודות בפרוייקט, מתי הסתיים כל שלב משלבי הפרוייקט בכלל ומתי הסתיימו העבודות ברחוב הדקל ונערכה מסירת עבודות התשתית והפיתוח לעירייה.

11.     סרניצקי ציין בתצהירו כי "במועד התאונה, חברת א.מ.ת. עדיין המשיכה בביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברח' הדקל ועבודות אלו לא נמסרו לעיריית אור יהודה" (סעיף 4 לתצהיר, נ/1). בחקירתו הנגדית, נשאל סרניצקי האם נכון כי רחוב הדקל, היה מהרחובות הראשונים שנבנו בפרוייקט והשיב כי אינו זוכר. כשנשאל האם יש בידו מסמכים, לרבות פרוטוקול מסירה של העבודות בפרוייקט, השיב: "נכון שיש מסמכים בדבר מסירת העבודות לעירייה וגמר העבודות בכל שלב. מאחר וחלפו כל כך הרבה שנים, אני לא בטוח שהמסמכים האלה קיימים בעירייה. מאחר והעירייה מונתה,יחד עם חברת א.מ.ת., אני לתומי חשבתי שזה תפקידם לשמור את כל המסמכים הרלבנטיים". סרניצקי הוסיף וציין כי בנסיבות העניין ועל פי סיכום בין העירייה לא.מ.ת., שכבת האספלט העליונה על גבי הכבישים בכל השכונה, בוצעה בשלב מאוחר יותר, למיטב זכרונו, בשנת 2003, אם כי לאור השנים שחלפו, לא איתר מסמכים המתעדים מועדי ביצוע העבודות ומסירתן לעירייה (עמ' 22 לפרוטוקול).
12.     מילשטיין ציין בתצהירו כי "שלב א' של הפרוייקט בוצע ברחוב הדקל בו נטען כי התובעת נפלה. העבודות ברחוב זה הסתיימו מספר שנים לפני הארוע הנדון" (סעיף 3 לתצהיר, צד ג/1).
     בחקירתו הנגדית, ציין מילשטיין כי לגבי כל שלב שהסתיים, נערכה מסירה לעירייה, אם כי אישר שעל פי סיכום עם העירייה, שכבת האספלט העליונה בוצעה לאחר השלמת העבודות בכל השכונה (עמ' 24 לפרוטוקול). מילשטיין ציין בחקירתו הנגדית כי העבודות ברחוב הדקל, הסתיימו בשנת 1996 לערך וכי על אף שהיו יומני עבודה ופרוטוקול מסירה, המסמכים לא נשמרו ברשותו, בשל השנים הרבות שחלפו (עמ' 26-25 לפרוטוקול).

13.     מהמקובץ עולה כי אין מחלוקת בין הצדדים שממועד השלמת ביצוע העבודות בשלב משלבי הפרוייקט, בוצעה מסירת עבודות הפיתוח לעירייה והאחריות לתחזוקת השטחים הציבוריים ממועד המסירה ואילך, הינו באחריות העירייה.
      בנסיבות אלה, המחלוקת בין הנתבעות לצדדים השלישיים תוכרע על בסיס שאלת נטל הראיה, דהיינו; על מי מהצדדים מוטל הנטל להוכיח מועדי ביצוע העבודות ברחוב הדקל, לרבות מועד סיומן ומסירתן לעירייה.

14.     בנסיבות העניין, לאחר ששבתי ושקלתי טענות הצדדים, סבורה אני כי הנטל להוכיח את הנטען בהודעה לצד ג', מוטל על הטוען - דהיינו על הנתבעות וכי הנתבעות לא עמדו בנטל האמור.
הצדדים השלישיים טענו, מתחילת ההליכים, כי העבודות שבוצעו על ידן במקום ארוע התאונה, הסתיימו שנים עובר לתאונה (ראה פרוטוקול ישיבת 22.3.08), כך שהנתבעות היו מודעות לטענה האמורה.
     חרף זאת, לא הובאו על ידי הנתבעות, ראיות ו/או מסמכים כלשהם המעידים על מועדי ביצוע העבודות ברחוב הדקל ומועד מסירת עבודות הפיתוח לעירייה. יוזכר כי הלכה היא שבעל דין הנמנע מלהביא ראיות או עדויות שהיה בהן כדי לתמוך בגרסתו, מטבע הדברים, קמה הנחה לרעתו כי לא היה באותן עדויות או ראיות כדי לסייע לו בהוכחת טענותיו, ראה לעניין זה; ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתיתיהו ואח', פ"ד מה (4) 651, ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פ"ד מד (4) 595, 603-602 וע"א 2275/90 לימה נ' רוזנברג, פ"ד מז (2) 605, 615-614.

15.     מהעדויות עולה בברור כי פרוטוקול מסירת עבודות הפיתוח, נערך בכתב, במעמד נציגי העירייה ונציג א.מ.ת.. בנסיבות אלה, היה על הנתבעות להמציא מסמכים בדבר מועדי ביצוע העבודות ברחוב הדקל, לרבות פרוטוקול מסירת העבודות על מנת להוכיח טענתן כי התאונה ארעה בעת שא.מ.ת. ביצעה עבודות במקום או במסגרת שנת הבדק או במהלך ביצוע עבודות השלמת שכבת האספלט האחרונה, אשר סוכם שתבוצע עם השלמת בניית השכונה כולה.
     עצם העובדה שפרוטוקול המסירה ויומני העבודה, נמצאו גם ברשותה ו/או בחזקתה של חברת א.מ.ת., אין בה כדי להעביר את נטל הבאת הראיות או את נטל ההוכחה במיוחד בחלוף שנים רבות וכאשר מדובר במסמכים המצויים גם ברשות העירייה אלא שהעד מטעם העירייה ציין בעדותו כי נוכח חלוף השנים, המסמכים האמורים לא אותרו על ידו (עמ' 22 לפרוטוקול).

16.     סופו של יום, משלא הוכח כי התאונה ארעה בעת ביצוע עבודות על ידי א.מ.ת. או בטרם מסירת עבודות הפיתוח לעירייה, דין ההודעה לצדדים השלישיים, להדחות.

     סיכום
17.     הנתבעות תשלמנה לתובעת את סכום הפשרה, כמפורט בהסכמת הצדדים, כפי שפורטה בעמ' 18 לפרוטוקול.
     ההודעה לצד ג', נדחית.
     הנתבעות תשלמנה לצדדי ג' הוצאות ושכ"ט עו"ד, בסך של 3,000 ₪, בצרוף מע"מ כחוק.
הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום מהיום, אחרת ישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בעבודה

 2. נפילה במקלחת

 3. נפילה בגן משחקים

 4. נפילה במעבר חציה

 5. נפילה לבור ניקוז

 6. נפילה על בטונדה

 7. נפילה במהלך טיול בטבע

 8. נפילה מכיסא בזמן ניקיון

 9. החלקה בסופר מרקט

 10. החלקה במפעל

 11. החלקה ליד הבריכה

 12. נפילה בדרך לעבודה

 13. נפילת אבני חיפוי

 14. נפילת סלע על עובד

 15. נפילה בבריכת שחיה

 16. נפילה בגלל סחרחורת בעבודה

 17. החלקה / נפילה במטבח בבית

 18. נפילה בגלל סדק בכביש

 19. נפילת שלט על רכב חונה

 20. נפילה ממיטה תא מעצר במשטרה

 21. נפילה במסיבת ריקודים

 22. נפילה בגלל בור בכביש

 23. נפילה ממחפרון תוך כדי ירידה

 24. תאונת עבודה נפילה מגג

 25. נפילת אישה מבוגרת ברחוב

 26. נפילה מהמיטה בחדר מיון

 27. נפילה על לבנים על מדרכה

 28. נפילה של מורה – תביעת נזיקין

 29. נפילה בדרך חזרה מהעבודה

 30. נפילה בגלל שקית ניילון

 31. תאונת עבודה נפילת עפר על הראש

 32. נפילה בבית בדרך לעבודה

 33. נפילה בקולנוע – תביעת פיצויים

 34. החלקה על הרצפה בגלל חומר ניקוי

 35. שילוט אזהרה - רצפה רטובה

 36. נפילה בגלל נוזל ניקוי על הרצפה

 37. נפילת עובד שעמד על כיסא

 38. תאונת עבודה מנופאי - נפילה ממנוף

 39. פיצויים בגין נפילה לתהום

 40. פגיעה כתוצאה מנפילת ארון

 41. החלקה על רצפה - שכבת פוליש ווקס

 42. פציעה בחדר כושר - נפילת משקולת

 43. נפילה של שוטר ברחוב בדרך לעבודה

 44. נפילה בגלל מרצפה שבורה על מדרכה

 45. נפילת אבן על הראש – תביעת פיצויים

 46. נפילה ליד בריכה בגלל שלולית מים

 47. תביעה נגד קייטנה – נפילה מעל סוס

 48. נפילה בחו"ל - ביטוח נוסעים לחו"ל

 49. נפילה של ילדה ברחוב בגלל חוט ברזל

 50. תביעה נגד חוות סוסים - נפילה מסוס

 51. גג אזבסט נשבר נפילה מגג של מסגר רתך

 52. נפילה במתחם אטרקציה תיירותית

 53. נפילה בגלל רצפה רטובה במטבח

 54. נפילה לאחר הוצאת התינוק מהרכב

 55. נפילה במהלך תיקון מנוע של רכב

 56. נפילה מעמוד חשמל – תאונת עבודה חשמלאי

 57. כיסא נשבר בגלל ישיבה - נפילה על עכוז

 58. נפילה על רצפת PVC למניעת החלקה

 59. עליה לגג כדי לתקן דליפה - נפילה

 60. החלקה על גרגרי פלסטיק מפוזרים על הרצפה

 61. תאונת עבודה עולה חדש - נפילה מגג אסבסט

 62. נפילה של מלצר במטבח בגלל רצפה רטובה שמן

 63. תביעה נגד טיב טעם - נפילה של לוח זכוכית

 64. נפילה מן הקומה הראשונה – תביעה לפיצויים

 65. נפילת עובד ניקיון בזמן שטיפת רצפה

 66. נפילת עובדת בסופר בגלל רצפה רטובה

 67. תביעה נגד עיריית חולון - נפילה בבית הקברות

 68. נפילת רמקול על רחבת ריקודים – תביעת פיצויים

 69. תוך כדי שיחה בטלפון פתח את החלון ונפל

 70. תאונת עבודה בגלל רוח - נפילת חפץ כבד על ראש עובד

 71. תביעה מסגר עצמאי פגיעה בעבודה נפילה בתוך בית מלאכה

 72. תביעה נגד מכון כושר: פציעה (נפילה) בשיעור זומבה

 73. נפילה ביציאה מהרכב בגלל תיק שהיה מונח מתחת למושב

 74. נפילה בגלל רטיבות ברצפה בגלל החזקת דליים מלאים במים

 75. עת שעלה לרכב כדי להתחיל בנסיעה, החליק התובע, נפל ונחבל

 76. נפילה מהמשאית ביום גשום - הרגל נלכדה בין הברזל והברזנט

 77. נפילה בעליה במדרגות הקבינה בגלל שאריות שמן וסולר בנעליים

 78. נפילה בשירותים במהלך העבודה עקב רטיבות ומים שהיו על הרצפה

 79. נפילה לאחור בניסיון לחצות כביש בגלל רכב שנסע במהירות מופרזת

 80. סוס התפרץ לכביש לאחר שהנתבע נפל ממנו ורכב התובעת פגע בו

 81. איבד את שיווי משקל וכתוצאה ממים ושמן שהיו על גבי הרצפה החליק ונפל

 82. נפל עת נתקל בסלע גדול שהיה מונח על השביל ואשר חסם את המעבר כמעט לחלוטין

 83. תאונת דרכים: כאשר עצר ליד ביתו והחל להוריד את החפצים, כשהמנוע עדיין פועל, הוא החליק ונפל

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון