תקנות השותפות


תקנות השותפויות (רישום ואגרות) (להלן:"תקנות השותפות")
(עפ"י סעיף 66)

1. השם הקצר
תקנות אלה תיקראנה תקנות השותפויות (רישום).


2. פירוש
"פקודה" פירושה בתקנות אלו פקודת השותפויות.


3. אגרות
(א) האגרות שתשולמנה בהתאם לפקודה תהיינה אותן האגרות המפורשות בתוספת הראשונה לתקנות אלו, וזמן תשלומן יחול לפני היעשות הדבר המחייב את תשלומן או בשעת מעשה, אך לא יאוחר מתום המועד שנועד בפקודה לעשיית המעשה.
(ב) האגרות שלפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:
(1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו כל הסכומים הנקובים בשקלים, לרבות סכומי המינימום לפי תקנות אלה, החל ביום 1 ביולי באותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו כל הסכומים הנקובים בשקלים, לרבות סכומי המינימום לפי תקנות אלה, החל ביום 1 בינואר בשנה שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;
(3) (א) היה הסכום המוגדל אגרה יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של
חמשים אגורות יעוגל כלפי מעלה.
(ב) היה הסכום המוגדל יסוד לחישוב אגרה על הון מוגדל יעוגל ל- 10,000 השקלים החדשים הקרובים וסכום של 5,000 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.
(ג) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח התוספת הראשונה, כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.
(ד) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


4. טפסים
(1) הטפסים שבתוספת השניה לתקנות אלו יהיו הטפסים שישתמשו בהם לגבי שותפויות כלליות או מוגבלות לצרכי הפקודה, והם ישמשו בכל המקרים המתאימים להם, ואפשר יהיה לשנותם ככל אשר יצווה הרשם כדי להתאימם למקרים אחרים.
(2) כל טופס מהטפסים שבתוספת השניה אפשר לקבלו מהרשם.
(3) (בוטלה).


תוספת ראשונה
(תקנה 3)


     בשקלים חדשים או באחוזים

1. בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות:
(א) בשותפות כללית     485     
(ב) בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה-     485
על ההון המוגבל שעד 300,000 שקלים חדשים     1% אך לא פחות
     מ-485
על ההון המוגבל שמעל 300,000 שקלים חדשים
ועד 980,000 שקלים חדשים     0.6%
על ההון המוגבל שמעל 980,000 שקלים חדשים     0.1%
(ג) בשותפות מוגבלת זרה     485
2. בעד הגשת הודעה על הגדלת הון מוגבל - על סכום      1% אך לא פחות
הגדלת ההון המוגבל שעד 300,000 שקלים חדשים          מ-485
על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 300,000 שקלים      0.6%
חדשים ועד 980,000 שקלים חדשים
על סכום הגדלת ההון המוגבל שמעל 980,000 שקלים      0.1%
חדשים
3. בעד פרסום ברשומות     לפי תעריף שנקבע
4. בעד עיון בפנקס השותפויות, לכל שותפות     43
5. בעד צילום מסמך, לכל עמוד     1.00
6. אגרה שנתית לשותפות רשומה, שתשולם
בעד כל שנה חוץ מהשנה שבה נרשמה-     715
אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר
ולפני סוף אותה שנה      1,209
אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה      לפי השיעור שבתוקף
     בעת התשלום
התוספת השניה


פקודת השותפויות


בקשה והודעת פרטים לרישום שותפות (*)

מספר התעודה של שותפות (*)אנו, החתומים מטה, שותפי הפירמה

מ

(א) שם הפירמה:

(ב) טיבו הכללי של העסק:

(ג) מקום העסקים העיקרי:

(ד) השם או השמות ושם המשפחה, ותאורו ומקום-מגוריו של כל שותף ושותף:

(ה) השם או השמות ושם המשפחה של כל אחד מהשותפים הכלליים:

(ו) השם או השמות ושם המשפחה של כל אחד מהשותפים המוגבלים (**):

הסכום שהכניס כל שותף מוגבל, ואם שולם במזומנים, או כיצד שולם באופן אחר (**):

(ז) המועד, לכשנקבע, שלשמו מתקשרת השותפות ותאריך התחלתה:

המועד, לכשנקבע (אם אין מועד קבוע, יצויינו תנאי קיום השותפות):

תאריך התחלתה של השותפות

(ח) השם או השמות ושם המשפחה של השותפים הכלליים המורשים לנהל את עניני השותפות, לנהל את עסקיה ולחתום בשמה:

השותפות היא (*)

(חתימות של השותפים)

יום

לרשם השותפויות.

הערה: אשר לאגרות המשתלמות לרשם השותפויות עיין בתוספת הראשונה לתקנות השותפויות (רישום).
(*) רשום כאן את המלה "כללית" או "נכרית", לפי סוג השותפות.
(**) רשום כאן "O" אם השותפות היא כללית.


פקודת השותפויות
בקשה ורשימת פרטים לרישום שותפות נכרית (*)

אני (אנו), החתום (החתומים) מטה, מבקש(ים) בזה בשם הפירמה של ____ מ

(א) שם הפירמה:

(ב) טיבו הכללי של העסק:

(ג) מקום העסקים העיקרי:

(ד) השם או השמות, שם המשפחה, מקום מגוריו ונתינותו של כל אחד מהשותפים:

(ה) השם או השמות ושם המשפחה של כל שותף מוגבל והסכום שהכניס כל שותף כזה, ואם הסכום שולם במזומנים, או כיצד שולם באופן אחר, ואם שולם במילואו (*)

(ו) אם אין כל השותפים מורשים לנהל את עניני הפירמה, לנהל את עסקיה ולחתום בעדה, מי הם השותפים המורשים בכך:

(ז) המועד, לכשנקבע, שלשמו מתקשרת השותפות ותאריך התחלתה:     
(ח) השם והכתובת של האיש או האנשים היושבים בישראל והמורשים לקבל בשם הפירמה הודעות משפטיות וכו': ............................ שותפות היא (*)

יום       לחודש     19.
לרשם השותפויות.

הערה: בדבר המסים שישולמו לרושם השותפויות, עיין בתוספת הראשונה לתקנות השותפויות (רישום).
(*) רשום כאן את המלה "כללית" או "מוגבלת" או "נכרית", לפי סוג השותפות.
(**) רשום כאן "O" אם השותפות היא כללית.


פקודת השותפויות
הודעה על טיב השינויים שחלו ברשימת הפרטים של שותפות (*)

מספר התעודה של שותפות (*)

הודעת שינוי בשותפות (*):

(**)

ההודעה דלקמן על אודות השינויים המפורטים למטה, שחלו בשותפות (*)


(א) שינוי בשם הפירמה:     השם הקודם:

     השם החדש:

(ב) שינוי בטיבו הכללי      טיבו הכללי של העסק
של העסק:      כפי שהתנהל מקודם:

     טיבו הכללי של העסק כפי
     שהוא מתנהל עכשיו:
(ג) שינוי במקום העסקים      מקום העסקים הקודם: ____
העיקרי:      מקום העסקים החדש:

(ד) שינוי בשותפים או בשם (***):
המשפחה של איזה שותף:
(ה) שינוי במועד השותפות      המועד הקודם, לכשנקבע, ואם לא
או באופיה:      נקבע מועד, פרט את התנאים שעל פיהם      נכונה השותפות:

     המועד החדש, לכשנקבע, אבל אם לא
     נקבע מועד, פרט את התנאים שעל פיהם      נכונה עכשיו השותפות:


(ו) שינוי בסכום      השם או השמות ושם      הסכום שהוא מכניס
שהכניס כל שותף      המשפחה של שותף      עתה, ואם שולם
מוגבל:     מוגבל והסכום שהכניס      הסכום במזומנים או
     קודם-לכן, ואם הסכום     באיזו צורה אחרת:
     שולם במזומנים או
     באיזו צורה אחרת:

(ז) שינוי בהתחייבותו      השם או השמות ושם      הסכום שהוכנס
של איזה שותף מחמת      המשפחה של כל     במזומנים או אם
שנעשה לשותף מוגבל      שותף כללי שנעשה     באופן אחר, כיצד:
במקום שותף כללי:     עתה לשותף מוגבל:
(ח) שינוי בהתחייבותו      השם או השמות ושם המשפחה
של איזה שותף מחמת      של כל שותף מוגבל שנעשה
שנעשה לשותף כללי      עתה לשותף כללי:
במקום שותף מוגבל:

(ט) שינוי ברשימת האנשים המורשים לחתום בשם השותפות:
(י) שינוי בכתובת האיש או האנשים בישראל המורשים לקבל בשם הפירמה הודעות משפטיות וכו':
נשלח ע"י הדואר (או נמסר) לרישום ע"י

יום ____ לחודש __ 19.
(חתימת הפירמה)
לרשם השותפויות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מיסוי שותפות

 2. סיווג שותפות

 3. תקנות השותפות

 4. שותפות לא רשומה

 5. עורך דין שותפות

 6. הפרת הסכם שותפות

 7. פירוק שותפות עסקית

 8. פירוק שותפות בחברה

 9. הסכם פירוק שותפות

 10. שותפים לחיצת יד

 11. בעלות משותפת במושע

 12. הסכם הפסקת פעילות שותפות

 13. פירוק שותפות לראיית חשבון

 14. הוצאת שותף משותפות

 15. תביעה כספית בפירוק שותפות

 16. מלכ''ר או עוסק מורשה

 17. הסכם שותפות מוסך מכונאות רכב

 18. חוזה שותפות מועדון לילה

 19. חלוקת נכסי שותפות בפירוק

 20. הפרת הסכם שותפות - התיישנות

 21. פיצויי פיטורים בפירוק שותפות

 22. תביעה על שותפות עסקית בכפיה - פרוטקשן

 23. תביעה לתשלום שעניינה הסכם פירוק שותפות

 24. פקודת השותפויות נוסח חדש תשל''ה – 1975

 25. קניית קרקעות בחו''ל - הפרת הסכם שותפות עסקית

 26. הוסכם בין הצדדים כי התובע ירכוש 30% מהעסק ונחתם הסכם שותפות

 27. הסכם קונסיגנציה לפיו יספק לבית העסק שבבעלות משותפת משקאות חריפים במחירים מוסכמים

 28. סעיף 31 לחוק המקרקעין, כל שותף רשאי, בלי הסכמת יתר השותפים, להשתמש במקרקעין המשותפים

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון