עורך דין צו הריסה

בית המשפט פסק כי צו הריסה מנהלי נועד לשמש אמצעי מהיר ויעיל למיגור התופעה של הבניה הבלתי חוקית, כאשר היא בשלביה הראשונים.

** (קראו על ביטול צו הריסה)
** (קראו על הריסה ללא הרשעה)

היקף שיקול דעתו של בית המשפט הנדרש לדון בבקשה לביטול צו הריסה מינהלי הינו צר ומוגבל למקרה שבו הוכח שהבניה בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעה עובדה מוגמרת.


על תכליתו של צו הריסה מינהלי, מכוח הוראת סעיף 238א לחוק התכנון והבניה עמד בית המשפט בקובעו כי סעיף 238א' לחוק התכנון והבניה הקנה זכות ערעור לבית המשפט.


אולם המחוקק הגביל את סמכות ההתערבות של בית המשפט. בית המשפט אינו שב ובוחן את השאלה הרחבה שעמדה בעיקרה לפני הרשות המנהלית ואינו נכנס בנעליה. הוא גם אינו בגדר רשות שיפוטית הבוחנת, למשל, אקט עונשי היכולה, לדוגמה, לתת את דעתה לנסיבות אישיות חדשות.


בית המשפט הוגבל מבחינת הטעמים בעטיים הוא יכול לבטל או אפילו להתלות את צו ההריסה המנהלי לשניים בלבד ואם מתקיים האחד מן השניים קמה לבית המשפט הסמכות להפעיל שיקול דעתו ולבטל או להתלות את הצו. שתי העילות הללו הן:
(1) אם הוכח שהבניה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין, או
(2) אם הוכח שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת.


לעניין הטעם הראשון: פירושם של הדברים הוא כי מסתבר על יסוד הראיות המוגשות לבית המשפט כי נפלה טעות מלפני הרשות המנהלית כאשר סברה כי המדובר בבניה חריגה לסוגיה, או, מסתבר שמאז מתן הצו נתחדשו דברים וניתן היתר לבניה שהייתה קודם לכן נטולת היתר.


העובדה שהוגשה בקשה לקבלת היתר, אין פירושה עדיין כי הבניה בוצעה כדין.
העילה השנייה, מהותה עניינית ולא משפטית-פורמלית ויסודה במטרתו של צו ההריסה המנהלי.
המדובר בסמכות מיוחדת שהרי נקודת המוצא הראשונית של המחוקק היתה כי אין הורסים אלא על פי צו הריסה שיפוטי.


הסמכות המנהלית נתווספה כדי לאפשר תגובה על אתר וכדי למנוע קביעת עובדות בהסתמך על כך שההליכים המשפטיים הרגילים דורשים, לא אחת, זמן לא מועט וכי גם קיימות דרכים, שאין תמיד אפשרות מעשית לחסמן, כדי למשוך הליכים באופן מלאכותי.


על כן, הוספה, כאמור, הסמכות להורות על פעולה מנהלית הבאה למנוע על אתר עובדה מוגמרת. מן הבחינה הנדונה כאן, גדל ההצדק הענייני בהפעלת הסמכות ככל שהבניה מתקדמת יותר ומתקרבת לסיומה.


הווה אומר, ככל שהבניה מתקרבת להשלמת מטרתה הסופית כך גם גדל החשש כי באים לקבוע עובדה מוגמרת וכך גם מתחזקת ההנחה הגלויה לעין כי אין מקום לשקול את ביטול או התלית הצו בשל כך, כביכול, שהוא אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת.


הדברים בשטח מדברים בעד עצמם והתקדמות הבניה מצביעה בעליל על כך שאם לא יינקטו הצעדים על אתר, ישיג הבונה-העבריין את מטרתו הבלתי לגיטימית. אולם אין מקום למסקנה ההפוכה כי אם הבניה בראשיתה, הרי אין חשש לקביעת עובדה מוגמרת; גם חצי קיר ורבע גג הן עובדות מוגמרות ככל שהדבר מתייחס לבניה שבוצעה וקיומו של החשש הברור והגלוי הנובע מדירה שבנייתה הבלתי חוקית הושלמה כבר, אינו שולל קיומו של חשש זהה הנובע מתחילת הבניה.עיקרו של דבר, הסעיף אינו מדבר רק על קיום עובדה מוגמרת אלא על מניעת עובדה מוגמרת ומי שמבקש למנוע הקמת בנין שלא כדין אכן מוטב שיעשה זאת בתחילת הדברים ולא בסופם כי זו המניעה האפקטיבית.


לסיכום, הן לאור האופי המניעתי של הצו והן לאור משמעותו של המושג "עובדות מוגמרות", הרי בין אם הדברים בראשיתם ובין אם הם בסופם, יכולה להתגבש המסקנה כי מתן הצו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסה ללא הרשעה

 2. הריסת מבנה רעוע

 3. אטימת מבנה

 4. הריסת מבנים

 5. הריסת מבנים יבילים

 6. צו הריסה ללא הרשעה

 7. צו הריסה תוספות בניה

 8. ביטול צו הריסה

 9. איום להרוס בית

 10. הריסת מבנים ביפו

 11. צו הריסה קרוואנים

 12. הוראה להרוס מבנה בלוקים

 13. עורך דין צו הריסה

 14. הריסת מבנה לא חוקי

 15. צריף עץ - צו הריסה

 16. מבנה לא מאוכלס - צו הריסה

 17. רחוב עולי ציון - צו הריסה

 18. צו הריסה על המבנה הלא נכון

 19. צו הריסה למבנה טרומי ביבנה

 20. צו הריסה למבנה נטוש

 21. מועד בניה - צו הריסה

 22. בקשה להאריך צו הריסה

 23. הריסת מבנים ליד גדר ההפרדה

 24. עתירה נגד הריסת בתים

 25. בקשה לביטול צו הריסה

 26. בקשה לביטול צו הריסה - מסגד

 27. צו הריסה לבית של נכה

 28. צו הריסה לתוספת בניה

 29. בית חנינא ירושלים - צו הריסה

 30. צו הריסה לדירה בשכירות

 31. הריסת מבנים - צו הריסה

 32. בקשה להריסת חלק מבניין

 33. עיכוב ביצוע מיידי של צו הריסה

 34. בית חנינה בירושלים - צו הריסה

 35. מניעת עובדה מוגמרת - צו הריסה

 36. הריסת מבנה בצפון תל אביב

 37. צו הריסה ללא הרשעה פלילית

 38. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 39. הריסת בניה שבוצעה ללא היתר

 40. השבת המצב לקדמותו - צו הריסה

 41. חתימה של ראש עיר על צו הריסה מנהלי

 42. צו הריסה - היעדר פירוט מה יש להרוס

 43. צו הריסה על מבנה באזור חקלאי

 44. צו הריסה מבנה על קרקע חקלאית

 45. ביטול צו ההריסה המנהלי - טענות אחדות

 46. סעיף 212 חוק התכנון והבניה - צו הריסה

 47. חוב שנוצר בגין הריסת מבנה מסוכן

 48. דחיית בקשה לביטול צו הריסה מינהלי

 49. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה עד לשמיעת ערעור

 50. הארכת מועד כניסה לתוקף של צו הריסה

 51. אורכה נוספת לנאשם שלא ביצע צו הריסה שיפוטי

 52. תביעה נגד קבלן פיצוצי הריסה - עבודות פיצוצים

 53. ביטול צווי הריסה שיפוטיים במעמד צד אחד

 54. חוק הריסת מבנים מסוכנים - עזר לדוגמה לעיריות

 55. הארכת עיכוב ביצוע של צווי הריסה שיפוטיים

 56. בקשה לעיכוב ביצוע צו ההריסה עד להכרעה בערעור

 57. בניית ממ"ד לדירה קיימת והריסת מדרגות בקומת הקרקע

 58. נדחתה בקשת המערערת להארכת מועד לביצוע צו הריסה מינהלי

 59. תביעה לסעד כספי וכן סעד צו הריסה בגין בניה בלתי חוקית

 60. 30 ימים לביצוע צו הריסה מנהלי - סעיף 238א(ט) חוק התכנון והבניה

 61. צו הריסה אינו הליך ענישתי, אלא הליך שנועד לקיים את הוראות החוק

 62. ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים בחולון - ביטול צו הריסה מנהלי

 63. בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה - ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים

 64. האם ניתן להסמיך את המדינה - הועדה המחוזית לתכנון ובניה לבצע צווי הריסה במסגרת גזרי דין

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון