מטרת היטל השבחה

מהי מטרת היטל השבחה ?

חובת תשלום היטל השבחה מוטלת בהתאם לסעיף 196א לחוק התכנון והבניה ולהוראות התוספת על בעלים של מקרקעין ששווים עלה עקב פעילות תכנונית משביחה.


התכלית העומדת ביסוד היטל השבחה מבוססת על רעיון של צדק חברתי לפיו מן הראוי שבעל מקרקעין שהתעשר כתוצאה מפעולה תכנונית של רשות התכנון ישתף את הציבור בהתעשרותו זו.


בהינתן תכלית בסיסית זו של היטל ההשבחה צריך להתקיים קשר סיבתי ישיר בין הפעילות התכנונית שבעקבותיה מחויב בעל המקרקעין בהיטל ובין עליית שווים של המקרקעין לפיה מחושבת ההשבחה, ואכן בסעיף 1 לתוספת מוגדר המונח "השבחה" כ"עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית..."


הוראה נוספת בעלת חשיבות מצויה בסעיף 7 לתוספת, ולפיה רשאי החייב לדחות את תשלום היטל השבחה עד למועד שבו מימש את הזכות במקרקעין אשר לגביהם חל ההיטל.


הוראה זו מבוססת על עקרון המימוש שהוא עקרון יסוד בדיני המס, והיא מביאה לפיצול בין המועד אשר בו קמה החבות בהיטל השבחה לבין מועד הפירעון הנדחה לעת מימוש הזכויות במקרקעין שהושבחו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו היטל השבחה ?

 2. מטרת היטל השבחה

 3. חישוב היטל השבחה

 4. חוק מס השבחה

 5. חוק היטל השבחה

 6. היטל השבחה - עו"ד

 7. מה זה היטל השבחה ?

 8. היטל השבחה על מגרש

 9. היטל השבחה בתל מונד

 10. מצב קודם היטל השבחה

 11. תקנות היטל השבחה

 12. היטל השבחה תוכנית עתידית

 13. שיערוך היטל השבחה

 14. קומת עמודים מפולשת

 15. היטל השבחה בגין הקלה

 16. שמאי מכריע היטל השבחה

 17. הקדמת זמינות בניה – השבחה

 18. הסכם / חוזה על היטל השבחה ?

 19. חוב היטל השבחה בפירוק

 20. מועד תשלום היטל השבחה

 21. האם היטל השבחה כולל מע''מ

 22. עיקול כספי היטל השבחה

 23. תחנות דלק - היטל השבחה

 24. היטל השבחה תשריט חלוקה

 25. מימוש זכויות בנכס - היטל השבחה

 26. ביטול שומת היטל השבחה על נכס

 27. היטל השבחה - חוק התכנון והבניה

 28. פטור 140 מ"ר בהיטל השבחה

 29. פטור מהיטל השבחה 120 מ''ר

 30. היטל השבחה העברת זכויות בר רשות

 31. היטל השבחה על קרקע - נושה מובטח

 32. פטור מהיטל השבחה על 120 מטר

 33. הכרעת שמאי מכריע - היטל השבחה

 34. פטור מהיטל השבחה שיקום שכונות

 35. היטל השבחה במקרקעין - שיפורים בתוכנית

 36. תביעה להשבת חלק מהיטל ההשבחה ששולם

 37. השבת הפרשי הצמדה וריבית על היטל השבחה

 38. היטל השבחה בגין אישור בקשה להיתר והקלות

 39. חלות הפטור מהיטל השבחה בעניין סעיף 19(ב)1

 40. השבחה נטענת מהשינוי הניכר בקו הבנין המזרחי

 41. השבחה על המקרקעין עליהם חלו תכניות ירדניות

 42. פטור מותנה מכוח סעיף 19(ג)(1) - היטל השבחה

 43. היטל השבחה מוטלת על המוכרים עד מועד חתימת החוזה

 44. חכירה ממנהל מקרקעי ישראל - היטל השבחה בעת מכירה

 45. האם ניתן לגבות היטל השבחה מכוח תכנית מתאר ארצית ?

 46. היטל השבחה בעקבות אישור היתר בניה ל-78 יחידות דיור

 47. העורר טען כי ניתן לגבות היטל השבחה בגין תכנית בלבד

 48. האם בבנייה רוויה, אין להביא בחשבון מע"מ בתחשיב היטל ההשבחה ?

 49. מקרה בו לתא המשפחתי דירות או זכויות במקרקעין אשר אינם המקרקעין

 50. היטל ההשבחה שולם תחת מחאה, בטענה כי לא היה בעלים או חוכר לדורות

 51. היטל השבחה מתכניות המתאר הארציות: תמ"א 18, תמ"א 10 וכן תמ"א 36א'

 52. נטען כי השמאי המכריע לא הפחית מהיטל ההשבחה סכום ששולם בעבר בגין הקלה

 53. דחיית תשלום היטל השבחה עקב אי יכולת לנצל בפועל את הזכויות שמעניקה התכנית

 54. נטען כי לשמאי מכריע אין סמכות לקבוע היטל השבחה הגבוה מדרישת היטל ההשבחה

 55. ערר על שומת הוועדה המקומית לחייב בהיטל השבחה בגין מימוש בדרך של היתר בניה

 56. פטור על פי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה עד ל – 140 מ"ר

 57. פטור מהיטל השבחה עד 140 מ"ר - סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 58. שומת היטל ההשבחה מבוססת על ההנחה כי במצב הקודם לא ניתן היה להקים מערכות פוטו וולטאיות על גג המבנה

 59. האם השמאי המכריע חישב את היטל ההשבחה באופן שחייב את העורר גם בגין שטחים שהותרו לבניה במצב התכנוני ?

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון