התיישנות בביטוח

מהי תקופת התיישנות בביטוח ?

סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח קובע, כי תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח.


משמעות המונח "תביעה" בהקשר זה היא, תביעה לתגמולי ביטוח כנגד המבטח המוגשת לבית המשפט.


לגבי תביעה לתגמולי ביטוח נקבעה, אפוא, תקופת התיישנות מקוצרת של שלוש שנים. אלמלא סעיף זה הייתה חלה על התביעה לתגמולי ביטוח תקופת ההתיישנות הרגילה של שבע שנים, אך תקופה ממושכת כזאת לא זו בלבד שלא מאפשרת התדיינות ביחס למקרי ביטוח שקשה לעמוד על פרטיהם מפאת הזמן הרב שעבר והעדויות שנחלשו וניטשטשו, אלא שהייתה גם מאלצת את חברות הביטוח לשמור למשך זמן רב מדי את הרזרבות הדרושות כדי לקיים תביעות מאוחרות של מבוטחים ומוטבים.


הכבדה זו אף עלולה לגרום להאמרת תעריפי הביטוח. כדי למנוע את כל אלה קוצרה, כאמור, תקופת ההתיישנות והועמדה על שלוש שנים.


קיצורה של תקופת ההתיישנות להגשת תביעה לתגמולי ביטוח והעמדתה על שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח, יצר בעיה מיוחדת לגבי ביטוחי האחריות. יסוד הבעיה בחוסר הסימטריה הקיים בין תקופות ההתיישנות של תביעות הצד השלישי והמבוטח, מחד, ובהוראתו של סעיף 65 לחוק חוזה הביטוח, כי מקרה הביטוח בביטוח אחריות חל ביום שבו נולדת עילת התביעה של הצד השלישי נגד המבוטח, מאידך.


במצב דברים זה, עלול המבוטח למצוא עצמו מול שוקת שבורה, שהרי כאשר תביעת הצד השלישי נגדו תוגש לאחר חלוף שלוש שנים ממקרה הביטוח, תביעתו שלו כלפי המבטח כבר עלולה להתיישן.


אמנם ייתכן שלמבוטח תקום במקרה כזה עילה חוקית המצדיקה את הארכת תקופת ההתיישנות, אך כדי להסיר כל ספק נחקק סעיף 70 לחוק חוזה הביטוח, שכותרתו: "סייג להתיישנות", הקובע, כי בביטוח אחריות, התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.


בבואנו לבחון את סוגיית התיישנותה של תביעת המבוטח לתגמולי ביטוח אחריות, יש להבחין בין שתי שאלות: האחת, מהו היחס בין התיישנותה של תביעת הצד השלישי נגד המבוטח, לבין התיישנותה של תביעת המבוטח נגד המבטח. נושא זה מוסדר בסעיף 70 לחוק חוזה הביטוח, הקובע סימטריה ("גב לגב") בין תקופות ההתיישנות של שתי התביעות, לאמור: כל עוד לא התיישנה תביעתו של הצד השלישי נגד המבוטח, לא מתיישנת גם תביעתו של המבוטח נגד המבטח; השאלה השנייה היא, ממתי יש למנות את תקופת ההתיישנות של תביעת השיפוי נגד המבטח, ומהו הזמן העומד לרשות המבוטח להגשת תביעת השיפוי מרגע שהומצאה לו תביעתו של הצד השלישי.


בעניין אחרון זה ניתן להעלות על הדעת מספר תשובות אפשריות: האחת, כי על המבוטח להגיש את התביעה תוך שבע שנים ולחילופין, תוך שלוש שנים מיום מתן פסק הדין נגדו בתביעת הצד השלישי; השנייה, כי עליו לעשות כן תוך שבע שנים מיום שנודע לו על תביעת הצד השלישי; השלישית, כי עליו להגיש את התביעה תוך שלוש שנים מיום שנודע לו על תביעת הצד השלישי, כאמור בסעיף 31 לחוק חוזה הביטוח; הרביעית, כי עליו לעשות כן תוך שנה מיום שנודע לו על תביעת הצד השלישי, על יסוד היקש מסעיף 16 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958; החמישית, כי עליו לעשות כן תוך שבע שנים מיום מקרה הביטוח, החל,לפי סעיף 65 לחוק, ביום שבו נולדה עילת תביעתו של הצד השלישי נגד המבוטח.


בכל אחת מהאפשרויות שציינו עשוי לעמוד לרשות המבוטח פרק זמן ארוך יותר, אם רק יעלה בידו להצביע על עילה חוקית המצדיקה את הארכת התקופה, כגון: קטינות, או ליקוי נפשי כאמור בסעיפים 10-11 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, או אי ידיעת העובדות המהוות את עילת התובענה כאמור בסעיף 8 לאותו חוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ביטוח

 2. מקרה ביטוח

 3. התיישנות ביטוח

 4. כיסוי ביטוחי

 5. ביטוח מכולה

 6. ביטוח שיטפון

 7. ביטוח תכשיטים

 8. ביטוח דירה גשם

 9. ביטוח בלי לבקש

 10. ביטוח מטוס ססנה

 11. כתב סילוק ביטוח

 12. פיקוח על הביטוח

 13. חידוש ביטוח בפקס

 14. חוק ביטוח תאונות

 15. ביטוח מדחס אוויר

 16. ביטוח ציוד הקלטה

 17. ביטוח מטען אריגים

 18. נזקי ברד - ביטוח

 19. ביטוח הגנה משפטית

 20. תקנת השוק - ביטוח

 21. חוזה הביטוח

 22. ביטוח משחק באולינג

 23. כוונת מרמה - ביטוח

 24. החלפת תקרה - ביטוח

 25. סעיף 174 חוק הביטוח

 26. ביטוח גלישה ממצוקים

 27. ביטוח מעילות

 28. מלווה קבוצות - ביטוח

 29. זיקת ביטוח נזקי צד ג'

 30. התיישנות ביטוח אחריות

 31. חידוש ביטוח חדר כושר

 32. התיישנות ביטוח 3 שנים

 33. כפל ביטוח רכוש

 34. חוב פרמיות ביטוח עסק

 35. צו חוזה הביטוח

 36. התיישנות ביטוח גיל 21

 37. התיישנות בביטוח

 38. ביטוח צמחי נוי

 39. מועד כריתת הסכם ביטוח

 40. תביעת ביטוח ציוד רפואי

 41. חוק ביטוח נפגעי חיסון

 42. טופס ביטוח צד ג

 43. חוב לביטוח דירה

 44. צמצום היקף ביטוח

 45. מקרה ביטוח מכוון

 46. סעיף 70 חוק חוזה הביטוח

 47. הגדרת מקרה ביטוח

 48. ביטוח בונוס לעסק

 49. ביטוח נזק בהובלה

 50. ביטוח אירוע רפואי חמור

 51. ביטוח אובדן מטען

 52. תביעת ביטוח עסק

 53. קונטיינר - ביטוח

 54. סעיף 55 חוק חוזה ביטוח

 55. כריתת חוזה הביטוח

 56. סמכויות המפקח על הביטוח

 57. פרמיות לביטוח עסק

 58. ביטוח רכוש בהעברה

 59. סירוב הביטוח לשלם

 60. ביטוח ציוד בחו''ל

 61. ערך כינון - ביטוח

 62. פרמיות ביטוח בהוראת קבע

 63. השכר הקובע לביטוח

 64. ביטוח כל הסיכונים

 65. סעיף ‎70 חוק חוזה הביטוח

 66. סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח

 67. התניה על חוק חוזה הביטוח

 68. תביעת ביטוח תכולה

 69. ביטוח נגרר - דחיית תביעה

 70. סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח

 71. ביטוח משלים - תביעה

 72. ביטוח עסק לפי מספר עובדים

 73. תגמולי ביטוח לצד ג

 74. ביטוח סוסים - טיפול רפואי

 75. תביעה היקף הכיסוי הביטוחי

 76. תנאי מוקדם לכיסוי הביטוחי

 77. הציפיות הסבירות של המבוטח

 78. מימון השתלת מח עצם - ביטוח

 79. הודעה על דחיית ביטוח

 80. טופס תעודת ביטוח סחר

 81. ביטוח פיצוצים בצנרת

 82. נימוקים לדחיית ביטוח

 83. אי עמידה בחובת ביטוח

 84. ביטוח סחורה שיצאה מהמחסנים

 85. ביטוח ניסיון התאבדות

 86. ביטוח נזק מכבש יציקת מרצפות

 87. אי תשלום פרמיית ביטוח

 88. בובקט - ביטוח ציוד מכני כבד

 89. משלוח מטען מבוטח לארץ

 90. תביעת ביטוח מטען מכונות גילוח

 91. מיצובישי מגנום - ביטוח

 92. התיישנות מקוצרת תביעות ביטוח

 93. הנחיות המפקח על הביטוח

 94. התיישנות בתביעות ביטוח

 95. המפקח על הביטוח תלונות הציבור

 96. הסעה בשכר כיסוי ביטוחי

 97. נזק למטען - כיסוי ביטוחי

 98. ביטול ביטוח עקב אי תשלום

 99. ביטוח תיקון צנרת ג'קוזי

 100. החזרת ביטוח רפואי שבוטל

 101. סירוב הביטוח לשלם למבוטח

 102. חוסר במטען של חלקי מחשב - ביטוח

 103. טופס כתב כיסוי זמני ביטוח

 104. מחלוקת בנוגע להזמנת ביטוח

 105. תביעת ביטוח השתלת איברים

 106. אחריות להעדר כיסוי ביטוחי

 107. ביטוח נזקים למשלוח מחו''ל

 108. סעיף 18 חוק הפיקוח על עסקי ביטוח

 109. שילוח בינלאומי של מטענים – ביטוח

 110. קבלת מידע בקשר לעסקת ביטוח

 111. אי העברת פרמיית ביטוח במועד

 112. שאלת הסיבה לנזק בביטוח רכוש

 113. תביעה לתגמולי ביטוח - מחיקת כותרת

 114. פסק דין במעמד צד אחד - ביטוח

 115. מתי מתחילה התיישנות תביעות ביטוח ?

 116. סעיף 59 חוק חוזה הביטוח - כפל ביטוח

 117. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח - התיישנות

 118. ביטוח צ.מ.ה - ציוד מכני הנדסי

 119. ביטוח אחריות מקצועית - הנדסאי בניין

 120. סעיף 15 חוק חוזה הביטוח – דרישת הכתב

 121. צו הפיקוח על עסקי ביטוח פקדונות

 122. תביעות ביטוח - ממתי מתחילה התיישנות ?

 123. סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח - כוונת מרמה

 124. אמצעי מיגון - תנאי לכריתת חוזה ביטוח ?

 125. אחרי כמה זמן אפשר לתבוע את הביטוח

 126. ביטוח הרחבת כיסוי תכשיטים גם מחוץ לדירה

 127. דחיית כיסוי ביטוחי - אי שיתוף פעולה

 128. ביטוח כל הסיכונים - עבודות הרכבה פייברגלס

 129. ביטוח סחורה בהעברה - האם יש כיסוי ביטוחי ?

 130. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח

 131. סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 1981

 132. הפחתת תגמולי ביטוח עקב רשלנות המבוטח

 133. האם אפשר להגיש תביעת ביטוח בבית דין לעבודה ?

 134. ביטוח מוביל אווירי - נזק התחממות יתר של מטענים

 135. תביעה בגין אי כיסוי ביטוחי לתיקון שמשות

 136. סעיף 59 חוק חוזה הביטוח - כפל ביטוח זכות השתתפות

 137. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח תנאים בחוזי ביטוח

 138. סעיף 26 לחוק חוזה הביטוח - מקרה ביטוח נגרם במתכוון

 139. האם הרחבת הביטוח נעשתה לפני התאונה או לאחריה ?

 140. ביטוח כפל - מהו המועד בו מתחיל מרוץ ההתיישנות לתביעה ?

 141. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח, על-פי חוזה לביטוח נכסים

 142. צו הפיקוח על עסקי ביטוח תכניות ביטוח חדשות ושינוי תכניות

 143. ביטוח ניתוח בינלאומי – פרמיות החזר הוצאות ניתוח השתלת מח עצם אשפוז

 144. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון