ניגוד עניינים בשירות הציבורי

מהו ניגוד עניינים בשירות הציבורי ?

לפי הפסיקה בישראל חל איסור על ניגוד עניינים בשירות הציבורי.


עובד ציבור אסור לו להימצא במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים בין האינטרס הקשור בביצוע סמכותו וכוחו, לבין אינטרס אחר כלשהו שאף עמו הוא קשור.


כלל זה, שהוא מן החשובים בעקרונות הצדק הטבעי, מיועד, בעיקרו, להבטיח, כי במילוי תפקידו יפעל עובד הציבור על יסודם של שיקולים ענייניים, ביושר, בסבירות ובהגינות; שכן באפשרות שייקלע למצב של ניגוד עניינים חשש שלא יעלה בידו למלא את חובתו כהלכה ויחטא - במודע או אף שלא במודע - במשוא פנים. כשהמדובר במילוי תפקיד ציבורי, מיתוסף לרציונאל של הכלל גם הצורך לקיים את אמון הציבור ברשויות המינהל.


עוד נפסק כי לא רק שאסור להימצא במצב של ניגוד עניינים אלא שאסור להימצא במצב של אפשרות לניגוד עניינים.


עצם החשש לקיומו של ניגוד עניינים מצדיק להפעיל צעדים למניעתו. האפשרות לקיומו של מצב של ניגוד עניינים נבחנת על פי אמת מידה אובייקטיבית של האדם הסביר.


אמת המידה האובייקטיבית לקיומו של ניגוד עניינים מחייבת אפוא לבחון את סוגיית ניגוד העניינים גם מן ההיבט של מראית פני הדברים.


היבט זה בוחן - מעבר לבחינת האפשרות הסבירה לקיומו של ניגוד עניינים - גם את השתקפותה של מציאות מסוימת בעיניו של האזרח הסביר המשקיף על פעולת המינהל. בהיבט זה יש צורך להראות לא רק שפעולת המינהל אינה נגועה בניגוד עניינים אלא גם שכלפי חוץ אין היא נראית ככזו.


מראית פני הדברים נועדה אף היא - כחגורת בטחון נוספת - לחיזוק תדמיתו של המינהל בעיני הציבור כגוף הפועל ללא דופי ולחיזוק אמון הציבור בפעולותיו והחלטותיו.

מצבים של ניגוד עניינים ניתנים לפתרון אלא שהפתרון אינו אחיד ויש להתאימו לכל מקרה.


לא הרי ניגוד עניינים מובהק וברור כהרי ניגוד עניינים מרוחק ומסופק ולא הרי ניגוד עניינים נקודתי כהרי ניגוד עניינים רחב.


לעתים הפתרונות ממוסדים וקבועים בחקיקה (למשל, כללי שירות המדינה (מינויים, סייגים בקרבה משפחתית) התשכ"ט-1969 או תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) תשס"ה-2005).


לעתים הפתרונות הם פרטניים ומותאמים לנסיבות המיוחדות הקיימות או לנסיבות האישיות של בעל התפקיד. כך, למשל, ניתן להעביר סמכות לקבלת החלטה מסוימת מבעל תפקיד אחד למשנהו, לעתים על בעל תפקיד להימנע מהשתתפות בקבלת החלטה, לעתים ניתן לצרף אליו בעל תפקיד נוסף לפעולה במשותף ולעתים - במקרים קיצוניים - אין מנוס מפסילת בעל התפקיד מלכהן בתפקידו.


לסיכום נפסק כי יש להתאים את הפתרון הנכון למצב הקיים בנסיבות כל מקרה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חסינות עובד ציבור

 2. גילוי סודות רשמיים

 3. חסינות עובדי ציבור

 4. הגשת תעודת עובד ציבור

 5. הסרת חסינות עובד ציבור

 6. עונש על תקיפת עובד ציבור

 7. עונש על העלבת עובד ציבור

 8. מתח דרגות במגזר הציבורי

 9. נהיגה בשכרות - עובד ציבור

 10. הפרעה לעובד ציבור - זיכוי

 11. אחריות עובד ציבור – פקודת הנזיקין

 12. חריג לחסינות עובד הציבור

 13. חסינות עובד ציבור בנזיקין

 14. חיסיון עובדי ציבור בנזיקין

 15. ניגוד עניינים בשירות הציבורי

 16. תקנות הנזיקין אחריות עובדי ציבור

 17. טופס הודעה על הגשת תביעה נגד עובד ציבור

 18. הדעה לפיה קודם לדחיית התביעה נגד עובדי ציבור יש להיזקק להליך של הוכחות, נשללה בפסיקה

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון