הגדרת עובד

מהי הגדרת "עובד" במשפט העבודה בישראל ?


בפסיקה צוין כי לא בכדי נעדרה מחוקי העבודה הגדרה למונחים "עובד" ו"מעביד", מונחים דינמיים אשר בתי הדין לעבודה אמורים לצקת בהם תוכן בהתאם לתפיסה החברתית המשתנה.


העובדה שפלוני נוהג כ"עצמאי" בתחומים אלה או שמעסיקו נוהג כלפיו כ"עובד" אין בה, כשלעצמה, כדי להכריע בשאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד.


בכל אלה יכול ויהא בהם כדי לבסס מעמד, אך אין בהם כדי לקבעו או לשוללו, מכיוון שהשאלה איך ראו הצדדים, או אחד מהם, את היחסים ביניהם אין בה די.


אולם מובן שיש לשקול גורמים אלה, יחד עם אחרים, שעה שבאים לקבוע את מעמדו של אדם כ"עובד".


פסיקת בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון קבעה מבחנים אחדים, מבחני העזר המסורתיים, להגדרת המושג "עובד" ובהם מבחן המרות והפיקוח, מבחן הקשר האישי, מבחן כוונת הצדדים ומבחן ההשתלבות.


מבחן זה בשילוב מבחני משנה נלווים כגון הכפיפות, התלות האישית, הפיקוח, המקום, אופן התשלום והתנהגות הצדדים מכונים במקובץ "המבחן המעורב".


מבחן ההשתלבות נועד מצד אחד לבדוק מה הייתה מידת השתלבותו של העובד בפעילותו היומיומית אצל המעביד, המפקח על עבודתו, ומהצד האחר לאמת כי אין מדובר בעבודה שהעובד עסק בה במסגרת עסק משלו.


כיום מפנה "מבחן ההשתלבות" מקומו יותר ויותר לטובת "מבחן תכלית ההסכם" המעניק משקל רב יותר לאוטונומיה של רצון הצדדים ולכוונתם הסובייקטיבית.


בית הדין לעבודה ציין כי בקביעה אם קיימים יחסי עובד-מעביד יש לייחס משקל רב לכוונת הצדדים, דהיינו, לכוונתם להתקשרות בדין.


אך צריך שלאותה כוונה יינתן ביטוי, ועל כוונת הצדדים - שני הצדדים יש ללמוד מביטויים חיצוניים שנתנו. אחד הביטויים המובהקים לאותה כוונה היא התמורה, קיומה מצביע על רצון הצדדים ליצור יחסים חוזיים.


בהתאם להוראת סעיף 32 לחוק בית הדין לעבודה, אין בית הדין קשור בדיני הראיות בהליכים אזרחיים. אף על פי כן ההלכה היא שבית הדין קשור בעקרונות שבדיני הראיות ביניהם נמנה הכלל ש"המוציא מחבירו עליו הראיה.


על פי כלל זה נפסק כי נטל ההוכחה הבסיסי בעניין תקופת העבודה וגובה השכר מוטל על העובד - התובע והכוונה היא כי עליו להרים את נטל השכנוע, החובה העיקרית המוטלת על בעל דין להוכיח טענותיו כאשר אי עמידה בה משמעה דחיית הטענות, או לעמוד בחובת הראייה, החובה להביא ראיות לעמידה באותו נטל או שניהם גם יחד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת עובד

 2. הכרה כעובד קבוע

 3. חוק הודעה לעובד

 4. עובד או אורגן ?

 5. זכויות עובד - צוללן

 6. תביעה נגדית של עובד

 7. תלבושת אחידה - נהגים

 8. עובדי מע''צ - קביעות

 9. זכויות עובדים מהשטחים

 10. פיצוי עובד בגין השפלה

 11. חוק העובדים הסוציאליים

 12. פגיעה בכבוד עובד

 13. הכרה בנותן שירות כעובד

 14. תקנות הודעה לעובד

 15. מרפ''ד - זכויות מנהלים

 16. זכויות עובדי אגד

 17. תביעה להכרה כעובד

 18. הכרה בדיעבד כעובד

 19. תנאים הגבלת עיסוק של עובד

 20. הודעה לעובד שהוא לא מפוטר

 21. שוק חופשי - זכויות עובדים

 22. התנכלות מנהל לעובד

 23. העברת עובד לסניף בעיר אחרת

 24. גילוי שחיתויות במקום העבודה

 25. העברת עובד לסניף אחר

 26. תקנות עובדים סוציאליים

 27. פקודת פיצויים לעובדים

 28. אי הסכמת העובד להעברה

 29. עובד עונתי - עובד קבוע

 30. חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

 31. מכתב לגבי תפקוד בעבודה של עובד

 32. חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם

 33. ביקורת של עובד על מקום העבודה

 34. תביעה שכנגד - נגד עובד

 35. העברת עובד מסניף לסניף

 36. שלילת תשלום לעובד בגין תלונות

 37. עורך דין זכויות עובדים

 38. עובד שלא קיבל הודעה שהוא מפוטר

 39. עובדת יומית - זכויות סוציאליות

 40. מכתב כוונות להעסקת עובד

 41. השבת כספים ששולמו לעובדים ביתר

 42. הפעלת לחץ על עובד לפרוש

 43. תביעה לתשלום זכויות עובד

 44. התנכלות לעובד שהגיש תלונה

 45. העברת עובד למקום עבודה אחר

 46. תביעת עובד נגד חברה בקשיים כלכליים

 47. התנכלויות בעבודה בגלל גילוי שחיתות

 48. תביעה נגד עובד רשות ציבורית

 49. תביעת עובד להשתתפות ברווחים

 50. צפצופים באוזניים לעובדי מפעל

 51. תוכנית אופציות לעובדים דוגמא

 52. תביעה של עובד שעבד חודש בלבד

 53. האם אפשר לחייב להשאיר עובד בעבודה ?

 54. האם יכול עובד לעבוד כל יום - כל השנה

 55. בקשה מעובד לחתום על טופס תקינות רכבים

 56. הפרת זכויות סוציאליות של עובד

 57. אי תשלום תנאים סוציאליים לעובד

 58. זכויות אבות עובדים בשירות המדינה

 59. התחייבות חד צדדית של העובד לעבודה

 60. נזיפות מלקוחות - תביעה בגין זכויות עובד

 61. פיצויים כספיים בהפרת חוק הגנה על עובדים

 62. סירוב בקשה להתקבל לעבודה כמנהלת מועדון לקוחות

 63. התיישנות תביעה לפי חוק הגנה על עובדים

 64. התנכלות לעובד בגלל סכסוכים פוליטיים - הפחתת שכר

 65. תנאי עבודה שונים - עובדים באותה עבודה אותה דרגה

 66. תביעה לתשלום הוצאות מגורים במקום העבודה בחו"ל

 67. עובד שטען כי פוטר עקב גילוי שחיתות במקום העבודה

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון