מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

דוגמא להחלטה בנושא מכרז לתפקיד בנמל אשדוד:

1. המחלוקת נשוא החלטה זו נוגעת לשאלה אם הליך זה ראוי להתברר במסגרת סכסוך קיבוצי.
לאחר שהוגשה בקשת צד, הוגשה תשובה לבקשת הצד, ובה טענות מקדמיות. בין הטענות המקדמיות נטען, כי הליך זה אינו ראוי להתברר כסכסוך קיבוצי.
הצדדים הגישו סיכומים לטענות המקדמיות, וכעת יש להכריע בטענות אלה.
יצויין, כי במסגרת הטענות המקדמיות הופיעו טענות נוספות, מלבד הטענה לפיה הליך זה אינו מתאים להידון כסכסוך קיבוצי; דא עקא, יש מקום להכריע ראשית בשאלת התאמת הסכסוך להידון כסכסוך קיבוצי, ורק אח"כ, לפי הצורך, לדון ביתר הטענות.
הצדדים יקראו כמפורט להלן:
האיגוד הארצי לקציני ים – ייקרא להלן: "האיגוד".
חברת נמל אשדוד – תקרא להלן: "החברה".

תמצית העובדות

2. נשוא ההליך הוא בחירת רב חובל צבי כפיר לתפקיד רמ"ח ים ורב חובל הנמל, בנמל אשדוד.
רב חובל כפיר נבחר לתפקיד לאחר שפורסם מכרז, ולאחר שהתכנסה ועדת מכרזים, שישב בה נציג מטעם איגוד קציני הים.
טענות האיגוד

3. בבקשת הצד שהוגשה, נטען כי רב חובל כפיר אינו עומד בתנאי הסף שנקבע במכרז, הדורש "נסיון של 3 שנים לפחות כרב חובל פעיל באוניות סוחר במסע בינלאומי".
לפיכך, נטען כי יש לפסול את מועמדותו ולבטל את זכייתו במכרז.

4. באשר להתאמת ההליך להידון כסכסוך קיבוצי, נטען כי לאיגוד אינטרס בקביעה שיפוטית באשר לאמות המידה הראויות בניהול מכרזים, וכן בבירור התנהלות המכרז ותוצאותיו.
עוד נטען, כי עסקינן בשאלה של פרשנות, ביצוע ויישום הסכם קיבוצי.
ועוד נטען, כי החברה פועלת לפגוע באיגוד ובחבריו, על דרך של ניהול הליכי משמעת מרובים והזויים.
לבסוף נטען, כי אין למחוק בקלות הליכים קיבוציים.
לחילופי חילופין, נטען כי אין למחוק את ההליך אלא להעבירו לפסים של הליך אישי.

טענות רב חובל כפיר והחברה

5. לגוף העניין, נטען כי רב חובל כפיר נבחר כדין לתפקיד.

6. כטענה מקדמית, נטען כי ההליך אינו מתאים להידון כסכסוך קיבוצי; מאחר ותפקיד רמ"ח ים הוא תפקיד ניהולי בכיר, והנושא בו מועסק בחוזה עבודה אישי, ולא בהתאם להוראות הסכם קיבוצי.
אין עסקינן בשאלה של קיום הסכם קיבוצי, ביצועו או הפרתו.
בוועדת המכרזים ישב נציג של האיגוד, ופרט להסתדרות איש לא ביקש לתקוף את החלטת הוועדה.
לפיכך, נטען כי יש למחוק את ההליך.

דיון והכרעה

7. נקדים אחרית לראשית, ונציין כי הגענו למסקנה לפיה אין ההליך דנן מתאים להידון כסכסוך קיבוצי, מן הנימוקים שנפרט להלן.

8. כפי שפורט לעיל, האיגוד תוקף את כישוריו של רב חובל כפיר, וטוען כי אין הוא עומד בתנאי הסף של המכרז באשר לנסיון הנדרש.
אין מדובר בהליך שעניינו "קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו של הסכם קיבוצי", כאמור בסעיף 24 (א) (2) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969.
אמנם, האיגוד טען כי עסקינן בשאלה הקשורה להסכם קיבוצי, אולם אין לקבל טענה זו, באשר אינה מתאימה לנסיבות המקרה.
בנוסף, עסקינן בעובד עפ"י חוזה עבודה אישי.
האיגוד אינו טוען טענות כנגד המכרז עצמו, ונציג של האיגוד אף ישב בוועדת המכרזים אשר בחרה ברב חובל כפיר.
מדובר בשאלה עובדתית של התאמת הזוכה במכרז לתנאי הסף שנקבעו במכרז, ואין בה כל היבט המצדיק דיון במסגרת סכסוך קיבוצי.

9. יש לציין, כי מלבד האיגוד אין כל אדם הטוען כנגד תוצאות המכרז. בנוסף, גם היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי אין לו כוונה להתייצב בהליך דנן.

10. ב"כ האיגוד הפנו את בית הדין אל המקרה שנדון במסגרת בר"ע 34531-03-11 אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ נגד הסתדרות העובדים הכללית החדשה (ניתן ביום 23.3.11 ע"י כבוד הנשיאה נילי ארד).
בפרשה זו נפסק כי "ההליך מושא דיוננו מבטא אינטרס קולקטיבי מובהק של עובדי הרשת, בכוונתם ובניסיונם לכונן עבודה מאורגנת ברשת מחסני חשמל".
לאור זאת, נקבע כי נוכח מהות הדיון, ראוי כי ההליך יתברר בדרך של סכסוך קיבוצי.

להבדיל מהמקרה שנדון בפרשת אלקטרה, במקרה דנן אין כל אינטרס קולקטיבי אשר מתעורר, ולפיכך המסקנה כמובן שונה.

11. המקרה דנן מתאים יותר לנסיבות אשר נדונו במסגרת עס"ק 1006-04 האיגוד הארצי לקציני ים נגד מינהל הספנות והנמלים (מיום 10.8.04, ניתן ע"י כבוד השופטת, בתוארה דאז, נילי ארד).
בפרשה זו, נבחר זוכה במכרז לתפקיד מנהל נמל חדרה. האיגוד עתר לבית הדין האזורי לעבודה, במסגרת סכסוך קיבוצי, וטען כנגד כשרותו של מר וייסמן לגשת למכרז. בית הדין האזורי קבע, כי ההליך יתברר כתובענה רגילה, ולא כסכסוך קיבוצי.
ערעור שהוגש לבית הדין הארצי נדחה, ונפסק כי הסכסוך שעניינו כשרות בחירתו ומינויו של מר וייסמן למשרת מנהל נמל חדרה, אינו מתאים להידון כסכסוך קיבוצי, אלא שעליו להידון בגדר סכסוך היחיד.
גם בפרשה דלעיל, כמו במקרה דנן, המחלוקת נגעה לשאלה אם הזוכה במכרז עמד בתנאי הסף.

12. ב"כ האיגוד הפנו לשורת פסקי דין אשר נוהלו כהליכים קיבוציים. דא עקא, באותם מקרים המחלוקת לא נגעה לשאלת כשרותו של הזוכה במכרז, אלא לנושאים אחרים אשר מעוררים אינטרס קולקטיבי מובהק.
לפיכך, אין ללמוד מאותם מקרים למקרה דנן.

13. באשר לטענת האיגוד בדבר נסיונות החברה לפגוע בחברי האיגוד על דרך של ניהול הליכי משמעת מרובים;
אין בכך כדי לבסס טענה בדבר התאמת ההליך להידון כסכסוך קיבוצי, מאחר ואין זה נשוא התיק דנן. וגם אם אדם שזכה במכרז מנהל הליכי משמעת כנגד עובדים הכפופים לו, אין בכך כדי להוות בסיס לפסילת בחירתו במכרז באורח רטרואקטיבי.

אחרית דבר

14. לאור כל האמור לעיל, אין המחלוקת דנן מתאימה להתברר בתור סכסוך קיבוצי.

עם זאת, בהתאם להלכה הפסוקה, לא נורה אודות מחיקת ההליך, אלא נעביר אותו לפסים של סכסוך היחיד.

15. בשולי החלטה זו, נעיר הערה חשובה באשר ללוח הזמנים לפיו התנהל הדיון בתיק עד כה. לאחר שהוגשה בקשת הצד, המתינו הצדדים להכרעה בתיק אחר, אשר לו השלכה על ההליך דנן; מאחר ובתיק האחר נדונה שאלת פיטוריו של רב חובל צמח, שקדם לרב חובל כפיר בתפקיד.
לאחר שניתנה הכרעה בתיק האחר (ע"י כבוד השופטת אנגלברג), ונקבע שפיטורי רב חובל צמח לא בוטלו, נמשך ההליך בתיק דנן; ואז פנו הצדדים להליך גישור, אשר התנהל בפני כבוד השופט בדימוס פרופ' יצחק זמיר.
בהליך הגישור נדונו מחלוקות שונות נשוא תיקים שונים, ולבסוף הודיעו הצדדים כי את המחלוקת בתיק דנן לא הצליחו לפתור בהליך הגישור.
לפיכך, נמשך ההליך כסדרו, והוסכם כי ראשית ידון בית הדין בטענות המקדמיות.

16. לאור הכרעה זו, אין מקום לדון כעת ביתר הטענות המקדמיות, והן יידונו במסגרת הדיון בתיק, לאחר שישונה סיווגו בהתאם.

17. על מנת לקדם את הטיפול בתיק מהר ככל האפשר, דיון מוקדם נקבע בזאת ליום 9.7.12 שעה 10:30.

לפי הצורך, בתום הדיון המוקדם ייקבע מועד סמוך להוכחות.

18. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון