הצעה גרעונית במכרז

דוגמא לפסק דין בנושא הצעה גרעונית במכרז:

1. לפניי עתירה מינהלית נגד תוצאות מכרז שפרסמה משיבה 1, מעלה אדומים – חב' לתכנון ופיתוח בע"מ (להלן – המשיבה); שבגדרן הוכרזה כזוכה הצעתה של משיבה 2, דינרמן חברה לבנין ופיתוח בע"מ. העותרת, קל-פלד בע"מ, טוענת, בין-השאר, כי הצעתה של משיבה 2 הִנה גרעונית ותכסיסנית, וכי בהליך בחינת ההצעות נפלו פגמים רבים. בד בבד, הגישה העותרת בקשה לצו ביניים שיורה על מניעת ההתקשרות בין המשיבות בעקבות המכרז, זאת עד למתן פסק-דין בעתירה.

2. בהמשך להחלטתי מיום 22.5.13, ולאחר קבלת תגובות והבהרות מטעם העותרת, הגעתי לכלל מסקנה כי דין העתירה להימחק על הסף, מחמת היעדר סמכות עניינית.

בפריט 5 לתוספת הראשונה לחוק בתי-משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, נקבעה סמכותו של בית-משפט זה לדון בעתירות בענייני מכרזים של גוף או רשות המנויים בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק חובת המכרזים). סעיף 2 לחוק הנ"ל קובע, כי "המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה... אלא על-פי מכרז פומבי...". בשנת 2002 פורסם תיקון מס' 14 לחוק חובת המכרזים, אשר, בין-השאר, הרחיב את רשימת הגופים המנויים בסעיף 2 הנ"ל, כך שנכלל בה אף תאגיד מקומי (להלן – תיקון 14). ואולם, בסעיפים 4 ו-5 לתיקון 14 הובהר, כי תחילתו של התיקון 30 ימים מיום כניסתן לתוקף של תקנות אשר תותקנה בעניין עסקאות עם תאגיד מקומי. אין חולק, כי תקנות כאמור טרם הותקנו, ועל-כן תיקון 14 עדיין אינו בתוקף (ראו בעניין זה: עע"מ 7141/12 אבני הרצוג שועלי אלגז את גורוביץ' ושות' נ' יפה נוף תחבורה (14.10.12); עע"מ 2398/12 ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ נ' החברה הכלכלית שהם בע"מ (22.4.12); בר"מ 7712/09 חברת צינורות איקס.פי.סי (2004) בע"מ נ' החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ (28.10.09); ורע"א 1754/07 מאור שלטי פרסום חוצות מאור בע"מ נ' החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ (2.9.07)). לאור האמור פסק בית-המשפט העליון, כי בית-המשפט לעניינים מינהליים נעדר סמכות עניינית לדון בעתירות כגון זו שהגישה העותרת (עע"מ 2398/12 ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ נ' החברה הכלכלית שהם בע"מ (4.7.12)).

3. למעלה מן הנדרש אציין, כי העותרת לא הבהירה מדוע נתונה לבית-משפט זה סמכות טריטוריאלית לדון בעתירה דנן, בעניינו של מכרז אשר פורסם על-ידי תאגיד מקומי, שהִנו בשליטה מלאה של עיריית מעלה אדומים (כנטען על-ידי העותרת).

במקרה של עתירה דומה, אשר הוגשה נגד תאגיד מים מקומי באזור יהודה ושומרון (להלן – האזור), פסק בית-משפט זה (כב' השופט נ' סולברג), בבש"א (י-ם) 2902/07 בעת"מ (י-ם) יניב דרומי פיתוח והשקעות בע"מ נ' מי אריאל בע"מ – תאגיד המים ואח' (27.1.08), כי בית-משפט לעניינים מינהליים נעדר סמכות טריטוריאלית לדון בה:

"סמכויות השלטון, החקיקה והמינהל לגבי אזור יהודה ושומרון ותושביו מסורים למפקד כוחות צה"ל באזור, ומוסדרים בחקיקה צבאית. מכוח סמכותו-זו הוציא מפקד האזור את הצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א-1981, ומכוחו הותקן תקנון המועצה המקומית על-ידי מפקד האזור.

בתי המשפט לעניינים מינהליים הוקמו על-פי חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים הנ"ל, שהוא חוק בעל תחולה טריטוריאלית המצומצמת לגבולותיה הריבוניים של המדינה. הוא מסמיך באופן ספציפי והדרגתי את בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, לדון בעניינים שנימנו באופן מפורט ומפורש בחוק ובתוספת. סמכותו של בית משפט זה לא הוחלה על פעולותיהם של המפקד הצבאי ושל הרשויות שהוקמו על-פי סמכותו (ראו עת"מ 291/07 (י-ם) כוכב השחר (תפעול) בע"מ נ' המועצה האזורית בקעת הירדן (ניתן ביום 13.3.2007))" (בפסקאות 6 ו-7; וכן ראו: פסק-דינו של בית-משפט זה (כב' השופט מ' סובל) בעת"מ (י-ם) 1870/09 מחשוב מערכות מידע בע"מ נ' עיריית מעלה אדומים (22.9.09), ולאסמכתאות המפורטות שם).

4. בנסיבות העניין לא מצאתי מקום להיעתר לבקשתה החלופית של העותרת, לפיה יש להורות על העברת הדיון לבית-המשפט המוסמך, זאת לפי סעיף 79(א) לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. בענייננו, לא הבהירה העותרת האם במכרז דנן פעלה המשיבה כזרועה הארוכה של עיריית מעלה אדומים, מכוח תחיקת האזור; שאז הסמכות לדון בתובענה נתונה, לכאורה, לבית-המשפט לעניינים מקומיים במעלה אדומים. בנסיבות אלו, ובפרט בשים לב לכך שסעיף 79(א) הנ"ל אינו חל על העברת הליך מבית-משפט בישראל לבית-משפט שהוקם לפי חקיקת הביטחון באזור (עת"מ (מרכז) 3968-07-10 לייטון בע"מ נ' עיריית אריאל (20.7.10); ובש"א (י-ם) 7175/03 בעת"מ 1048/02 בונייך חברה לפיתוח והשקעות בע"מ נ' מועצה אזורית גוש עציון (13.2.03)), אין מקום להיעתר לבקשה החלופית של העותרת, בדבר העברת הדיון לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט לבית-המשפט המחוזי בירושלים. על העותרת יהיה, אפוא, להגיש את העתירה לבית-המשפט המוסמך. מטעמים אלו, אף לא מצאתי ליתן צו ביניים כמבוקש; והעותרת תוכל לעתור לצו זה לפני בית-המשפט המוסמך.

5. אשר על כל האמור לעיל, אני מוחק את העתירה על הסף מחמת היעדר סמכות עניינית; זאת, אף מבלי שנתבקשה תגובת המשיבות.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון