הצעה במכרז מקרקעין

דוגמא להחלטה בנושא הצעה במכרז מקרקעין:

1. העותרים הגישו בקשה למתן צו ביניים (ביחד עם עתירה מנהלית) שיורה כי החלטת ועדת המכרזים מיום 3.1.13 , בדבר קבלת ההצעה של המשיבים 1-3 במכרז מקרקעין צפ 218/2012 בישוב שייח' דנון – בטלה, בהיותה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ואי עמידה בתנאי המכרז.

עוד עתרו להכריז עליהם כזוכים במכרז בהתאם לס' 6.12 למכרז וכן להעביר לעיונם את כלל המסמכים שהוגשו ע"י המשיבים 1-3.

2. העובדות הצריכות לעניין :

2.1. בחודש אוקטובר 2010 פרסם מנהל מקרקעי ישראל מכרז (218/2012) במסגרתו הוצעו מגרשים לבניה עצמית בשייח' דנון המיועד לתושבי מקום מחוסרי דיור זכאי משרד הבינוי והשיכון.

2.2 . במסמך התנאים למכרז, סעיף 1 תחת הכותרת "רשאים להשתתף במכרז" קובע -

"תושבי שיח דמון, אזרחי ישראל, בעלי תעודת זהות ישראלית, מחוסרי דיור (משפחה/רווק) שגילם 18 שנה ומעלה , מי שהוא או בן זוגו מתגוררים בשיח דנון דרך קבע וברציפות בשלוש השנים האחרונות לפחות...."
"זכאים מחוסרי דיור כהגדרתם עפ"י הקריטריונים של המשרד.
"רווקים מחוזרי דיור שגילם בין 21-29 שנים, ימציאו אישור מהמוסמך במחלקת האיכלוס במשרד, על היותם חסרי דיור".

2.3 בסעיף 2.8 למכרז, המצוי בסעיף 2 ומתייחס להגשת ההצעות, נקבע מהם המסמכים שיש לצרף לחוברת המכרז, וצויין שם, בין היתר, כי רווקים מחוסרי דיור שגילם בין 21-29, ימציאו אישור מהמוסמך במחלקת האיכלוס במשרד, על היותם חסרי דיור. הסעיף מתייחס למסמכים הנדרשים בהגשת הצעה , ואין בו כדי לשנות את הוראות סעיף 1 למכרז, המתייחס לזכאים להשתתף.


3. לטענת העותרים רשאים להשתתף במכרז רווקים בני 21-29, מחוסרי דיור, בהתאם לאישור מחלקת האכלוס במשרד השיכון ומשהמשיבים 1-3 הינם מתחת לגיל 21 הם אינם עומדים בתנאי הסף של המכרז ומשכך לא היו כשירים להשתתף במכרז. זו טענתם היחידה של העותרים.


המבקשים צרפו לבקשתם תצהירו של מר שולי אדי , אשר לטענתו סורב ע"י משרד הבינוי והשיכון להוצאת תעודת זכאות מאחר שהינו רווק מתחת לגיל 21 ועל כן נמנע ממנו להשתתף במכרז.

5. המשיבים 1-3 מבקשים לדחות את הבקשה למתן צו ביניים וכן את העתירה על הסף תוך חיוב המבקשים בהוצאות לדוגמא שכן לטענתם שגו המבקשים בקריאת תנאי המכרז, שכן לשון המכרז קובעת בצורה מפורשת וחד משמעית כי זכאים להשתתף במכרז רווקים מחוסרי דיור בני 18 ומעלה, כאשר ההתייחסות לגילאים 21-29 הינה בהקשר של המצאת אישור מחלקת האכלוס בלבד.

לפיכך נטען כי המשיבים עמדו בכל תנאי המכרז , לרבות מבחן הגיל. המשיבה 1 ילידת 76 (היום כבת 36), המשיב 2 יליד 92 (היום כבן 20) והמשיב 3 יליד נובמבר 1993 (היום כבן 19)- ומטעם זה בלבד יש לדחות את הבקשה על הסף.

נטען כי מדובר בעתירה טורדנית שאיננה מבוססת עובדתית ו/או משפטית .

עוד טוענים המשיבים כי העתירה הוגשה בשיהוי שכן המשיבים שילמו זה מכבר את דמי הפיתוח . (צורפה קבלה על תשלום 90,919 ₪ ביום 10.1.13 לפקודת משרד הבינוי והשיכון וכן קבלה ע"ס 221,280 ₪ מיום 30.1.13 בעבור דמי היוון.

6. המשיב 4 , מנהל מקרקעי ישראל, מבקש לדחות את העתירה וכן את הבקשה צו ביניים שכן לשון המכרז ברורה וחד משמעית, לפיה רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה, כאשר ההתייחסות בסיפא הסעיף למציעים בני 21-28 קובעת כי על המשתייכים לקבוצת גילאים זו להביא אישור נוסף, שאינו נדרש מיתר המציעים, ותו לא.

לפיכך נטען כי הפרשנות שמציעים העותרים , לפיה רק מי שהינו בגילאים 21-29 רשאי להשתתף במכרז, אינה עולה בקנה אחד עם לשון הסעיף הברורה.


עוד מציין משיב 4 כי למתחם 28733 הוגשו 2 הצעות – הצעת המבקשים שעמדה ע"ס 85,400 ₪ והצעת המשיבים , שעמדה ע"ס 210,143 ₪. מששתי ההצעות עמדו בתנאי הסף נבחרה ההצעה הכספית הגבוהה יותר.

מנהל מקרקעי ישראל צרף לתגובתו את הצעת המשיבים 1-3 וצילום ת.ז שלהם.

7. בית המשפט בוחן בבואו להכריע בשאלת מתן צו ביניים את סיכויי העתירה ומאזן הנוחות.

ראו לעניין זה ברם 2139/06 מר ושות' (1982) בע"מ נ' משרד התשתיות הלאומיות - נציבות המים (6.4.06) כב' השופטת נאור -

"כידוע בבוא בית המשפט להכריע בבקשה למתן צו ביניים עליו לבחון ככלל שני עניינים. הראשון הוא סיכוי העתירה להתקבל והשני הוא עניין "מאזן הנוחות". ככל שסיכויי העתירה גבוהים יותר כך ניתן למעט בדרישת "מאזן הנוחות" ולהיפך ".

כך נקבע גם במסגרת בר"ם 5793/06 ד"ר חאלד דיאב נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת (20.9.06) -

"בבוא בית המשפט להכריע בבקשה למתן צו ביניים, עליו לבחון שני שיקולים עיקריים - סיכויי העתירה ומאזן הנוחות. השיקול החשוב מבין השניים הוא שיקול מאזן הנוחות, שעניינו הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן צו ביניים, אל מול הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הצו המבוקש. בגדר שיקול זה יבחן בית המשפט, בין השאר, את האפשרות שמא אי מתן הצו יסכל ואף ייתר את בירור ההליך העיקרי (ראו בר"ם 8133/02 רובינשטיין נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה – כרמיאל, מיום 22.12.2002, מפי השופטת ביניש; ראו גם בר"ם 1190/06 סנדל נ' מינהל מקרקעי ישראל, פסק-דין מיום 18.5.2006, מפי השופטת נאור). ....... לעניין מאזן הנוחות, שהוא כאמור השיקול המכריע: כאן יש לבחון את הצורך שבשמירת המצב הקיים, לעומת יצירת מצב חדש בטרם התברר ההליך לגופו".

8. באשר לסיכויי העתירה – כעולה מבקשת המבקשים לצו ביניים וכן מעיון בעתירה, טענתם היחידה של המבקשים הינה כי המשיבים לא עמדו בתנאי הסף של המכרז באשר לדרישת הגיל שהינו, לפרשנותם, 21 שנים. טענה זו איננה מתיישבת עם הלשון המפורשת של תנאי המכרז . תנאי המכרז קובעים מפורשות כי הסף להשתתפות במכרז, בהקשר לגיל , הינו גיל 18 ומעלה . הלשון כל כך ברורה וחד משמעית, שאין כאן כלל מקום לפרשנות.

עובדה זו מלמדת כי סיכויי העתירה קלושים במיוחד.

באשר למאזן הנוחות – המשיבים צרפו קבלות בדבר תשלום סכומים ניכרים בהתאם לדרישות המכרז, וכפי שנדרשו לשלם בהודעת הזכייה מיום 6.1.13.

9. לאור האמור לעיל איני מוצאת מקום ליתן צו ביניים.

משטענתם היחידה של העותרים הינה טענה בדבר גיל המינימום של הרשאים להשתתף במכרז – ולטענה זו אין מקום, יודיעו המבקשים האם הם עומדים על שמיעת העתירה עצמה.

ככל שהמבקשים ימשכו את עתירתם בתוך 14 ימים מהיום, לא יינתן צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון