תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים


תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם-1979
בתוקף סמכותי לפי סעיף 170(ג) לפקודת העיריות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


1. הגדרות
בתקנות אלה -
"השר" - שר הפנים;
"ראש העיריה" - לרבות מי שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן, על פי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975;
"מבחן" - מבחן בכתב;
"בחינה" - בחינה בעל-פה בפני ועדת בחינה;
"שירות קבע" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה-1985;
"פורש צה"ל" - מי שהגיע לגיל ארבעים, ושירת שירות קבע בצה"ל תקופה של עשר שנים לפחות, ובתנאי שהגיש את מועמדותו למשרה המוכרזת תוך שנים עשר חודשים מיום שחרורו.


פרק ראשון : מכרז פומבי

2. חובה וסייגים של מכרז פומבי
(א) התפנתה בעיריה משרה בדרגה 7 ומעלה של הדירוג המינהלי שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, או בדרגה 37 ומעלה של דירוג ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של הדירוגים המקצועיים האחרים, ולא נתמלאה בדרך אחרת - יפורסם עליה מכרז פומבי.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא תחול חובת עריכת מכרז פומבי על סוגי המשרות האלה:
(1) מורים בבתי ספר יסודיים, בתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על-יסודיים או גננות בגני הילדים שבבעלות העיריה, ובלבד שיש להם הכישורים הדרושים על ידי משרד החינוך והתרבות למילוי אותה משרה.
(2) עובדים סוציאליים כשירים, בוגרי אוניברסיטה בעבודה סוציאלית או בוגרי קורס של המכון לעובדים סוציאליים אשר קיבלו מילגת לימודים לקראת קבלת הסמיכות ממשרד הסעד או מהעיריה והתחייבו לעבוד כעובדים סוציאליים בעיריה לתקופה של שנתיים לפחות.
(3) מנהל לשכה, או מזכיר אישי של ראש העיריה, או מזכיר אישי של סגן ראש העיריה בשכר, שהעסקתו אושרה על ידי המועצה.
(ג) ראש העיריה רשאי לקבוע בדרך כלל או למקרה מסויים הליכי מכרז, מבחנים ובחינות גם למועמד למשרה הפטורה מחובת מכרז על פי תקנת משנה (ב).


3. פרטים במכרז פומבי
מכרז פומבי יפורסם לפי טופס א' שבתוספת וייכללו בו הפרטים האלה:
(1) תואר המשרה;
(2) דרגת המשרה;
(3) שיעור חלקיות המשרה, אם המשרה היא משרה חלקית;
(4) עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה;
(5) המען אליו יש להגיש את הבקשה למשרה פנויה;
(6) המועד האחרון להגשת הבקשה.


4. בקשה להשתתף במכרז
בקשה להשתתפות במכרז פומבי למשרה פנויה יש להגיש לפי טופס ב' שבתוספת.


5. התקופה להגשת הבקשות
במכרז פומבי ייקבע פרק זמן להגשת בקשות להשתתף במכרז לתקופה שלא תהיה קצרה משבעה ימים ולא תהיה ארוכה מארבעים ושנים יום.


6. פרסום המכרז
(א) המכרז יפורסם -
(1) בלוח המודעות של העיריה;
(2) בשני עתונים שאחד מהם לפחות עיתון יומי.
(ב) ראש העיריה יכול לפרסם הודעה על המכרז בכל דרך נוספת שימצא לנכון.


7. דרישות ההשכלה ונסיון למשרה פנויה
דרישות ההשלכה והנסיון למועמדים במכרזים פומביים יהיו ככל האפשר כדרישות ההשכלה והנסיון הנהוגות ברשויות מקומיות או בשירות המדינה למשרות דומות.


8. בחינות
מי שהציע את מועמדותו למשרה המוכרזת וכישוריו עונים לתנאי המכרז יעמוד בבחינות בהתאם להוראות פרק זה, ואם ראש העיריה ראה צורך בכך גם במבחנים.


9. מבחנים
ראה ראש העיריה צורך לערוך מבחנים, יחולו תקנות 10 עד 21.


10. מבחנים למשרות
המבחנים למשרה מוכרזת ישמשו לבדיקת הסגולות, הכישורים, הידיעות והנסיון הדרושים לאדם הממלא את המשרה.


11. תכנית המבחנים
ראש העיריה יתאים את תכנית המבחן לדרישות המשרה שעליה פורסם המכרז.


12. עריכת מבחנים
המבחנים ייערכו בידי מי שימנה לכך ראש העיריה.


13. אי הזמנת מועמד
לא יוזמן מועמד למבחנים ולבחינות אם כישוריו אינם עונים על תנאי המכרז; ראש העיריה יודיע לו זאת בכתב.


14. הזמנה למבחן
הזמנה למבחן תישלח למועד על ידי ראש העיריה, לפחות ארבעה-עשר יום לפני מועד המבחן.


15. מועד המבחנים
המבחנים ייערכו במועד ובמקום שיקבע ראש העיריה.


16. מינוי מפקח על מבחנים
ראש העיריה ימנה מפקח על המבחנים.


17. זיהוי המועמד
מועמד שהתייצב למבחן חייב להוכיח את זהותו למפקח בהציגו לפניו תעודת זהות.


18. גליונות המבחנים
גליונות המבחנים יהיו מסומנים במספרים; המפקח יקבע מספר לכל נבחן לשם זיהוי גליונות המבחנים.


19. התנהגות בשעת מבחן
(א) נבחן אינו רשאי לשאול שאלה בשעת המבחן, לשוחח עם נבחן או עם אדם אחר, לעיין בספר, במסמך, או ברשימה, או לעזוב את מקומו - אלא ברשות המפקח.
(ב) נבחן לא יעתיק שאלה או פרט אחר בגליון המבחן; בתום המבחן ימסור הנבחן למפקח את גליון המבחן וכן כל רישום או טיוטה אשר עשה בקשר למבחן; שום חומר בכתב לא יוצא ממקום עריכת המבחן.
(ג) נבחן חייב להישמע להוראות המפקח.


20. הוצאת נבחן מחדר המבחנים
נבחן העובר על הוראות תקנה 19, רשאי המפקח להוציאו ממקום עריכת המבחן.


21. הודעה לרשות המקומית
הוציא המפקח נבחן מחדר המבחנים, יודיע על כך בכתב לראש העיריה, וראש העיריה רשאי לפסול את הנבחן או לחייבו לעמוד במבחן נוסף, הכל כפי שייראה בעיניו לאור הנסיבות.


22. הנציגים בועדת בחינה
(א) ראש העיריה יקבע רשימה של שמות הנציגים לועדת בחינה.
(ב) הרשימה תכלול את נציגי העיריה ונציגי הציבור המקומי או נציגי מוסדות אחרים שימונו על ידי ראש העיריה, ותפורסם על לוח המודעות של משרדי העיריה.
(ג) ראש העיריה ימנה ועדת בחינה מבין הנציגים המנויים ברשימה.


23. הרכב ועדת בחינה
(א) הרכב ועדת בחינה לא יהיה זוגי, ולא יפחת משלושה.
(ב) יושב ראש ועדת הבחינה והיה נציג העיריה, ובין שאר חברי הועדה יהיה לפחות נציג ציבור אחד.


24. סייגים להשתתפות בהרכב הועדה
(א) חבר ועדת בחינה אשר מועמד הוא קרובו, יודיע על כך ליושב ראש הועדה, ולא ישתתף בועדת הבחינה הבוחנת את המועמד; בפסקה זו, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מואמץ.
(ב) בישיבת ועדת הבחינה לא יהיה נוכח אדם פרט לחברי הועדה, מזכיר הועדה, מזכיר לניהול פרוטוקול, נבחן או נבחנים; אולם ועדת הבחינה רשאית להזמין לישיבותיה בתור בוחן-יועץ, בלי זכות דעה בהחלטה, פסיכולוג או אדם אחר אשר לדעתה הוא מומחה בעבודה שיש לבצע במשרה הנדונה, או שניהם.


25. הזמנה לראיון
(א) נתקיימו מבחנים, יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שהשיגו במבחנים תוצאות מתאימות.
(ב) למועמדים שלא השיגו תוצאות מתאימות, ישלח ראש העיריה הודעה על כך בכתב.
(ג) לא נתקיימו מבחנים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה רק המועמדים שכישוריהם עונים על תנאי המכרז.
(ד) הזמנה לראיון בפני ועדת בחינה תישלח למועמד בידי ראש העיריה לפחות 14 יום לפני המועד שנקבע לראיון.


26. מועד הישיבה
מועד ומקום הישיבה של ועדת בחינה ייקבע על ידי ראש העיריה.


27. הכרעה לגבי מועמדים
(א) ההכרעה על קבלת מועמד למשרה מוכרזת תתקבל על בסיס השכלתו, נסיונו, הכשרתו והתאמתו של מועמד.
(ב) נמצאו כמה מועמדים מתאימים למשרה המוכרזת לפי תקנת משנה (א), רשאית הועדה, להתחשב גם בהיותו של המועמד פורש צה"ל.


28. החלטות ועדת הבחינה
(א) החלטות ועדת בחינה יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה.
(ב) ועדת הבחינה רשאית להחליט שאף אחד מהמועמדים אינו כשיר להתמנות למשרה המוכרזת.


29. פרוטוקול ועדת הבחינה
(א) יושב ראש ועדת הבחינה יציין בפרוטוקול את שמו של המועמד או את שמותיהם של המועמדים הנראים לועדה ככשירים למשרה המוכרזת לפי סדר עדיפותם, ובלבד שלמשרה אחת מספרם לא יעלה על שלושה.
(ב) הפרוטוקול ייערך לפי טופס ג' שבתוספת וייחתם בידי חברי הועדה הנוכחים בעת ההחלטה.


30. מינוי המועמדים
(א) מצאה ועדת הבחינה מועמד יחיד כשיר, יתמנה הוא למשרה הפנויה.
(ב) מצאה ועדת הבחינה כמה מועמדים כשירים, יתמנה למשרה המועמד הכשיר הראשון בסדר העדיפות שקבעה הועדה.
(ג) ויתר המועמד הכשיר הראשון על המשרה או לא נמצא מתאים לה בתקופת הנסיון, רשאי ראש העיריה למנות למשרה את המועמד הכשיר הבא אחריו לפי סדר העדיפות שקבעה הועדה וכן הלאה, ובלבד שלא עברה שנה מיום החלטת ועדת הבחינה בענין זה.
(ד) לא נתמנה למשרה מועמד כשיר, מותר להעסיק עובד על פי חוזה מיוחד באותה משרה ובתנאי שיועמד בפני ועדת בחינה תוך ששה חדשים מיום קבלתו לעבודה.


31. סודיות דיונים
דיוני ועדת הבחינה, מסמכיה ומסקנותיה יישמרו בסוד ואין להביאם לידיעת אחרים אלא באישור ראש העיריה.


32. הודעה לנבחרים
ראש העיריה ישלח למועמדים שהתייצבו לראיון בפני ועדת הבחינה, הודעות בכתב על בחירתם או אי-בחירתם.


33. מועמד שהוא עובד העיריה
אין בהוראות פרק זה כדי למנוע מעובד העיריה להגיש את מועמדותו למכרז פומבי.


פרק שני : העסקה על פי חוזה מיוחד

34. תנאים להעסקה על פי חוזה מיוחד
פורסם מכרז פומבי ונתקיים אחד מאלה רשאי ראש העיריה להעסיק אדם באותה משרה על פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תעלה על שנה אחת:
(1) לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת הבקשות.
(2) הוצעה מועמדות יחידה למשרה והכישורים של המועמד אינם עונים על דרישות המשרה.
(3) לא נמצא במבחנים בכתב, אם נערכו, מועמד שניתן להזמינו לראיון בפני ועדת בחינה.
(4) ועדת הבחינה לא מצאה מועמד כשיר למשרה.
(5) אף אחד מהמועמדים שועדת הבחינה מצאה אותם כשירים למשרה, לא מונה למשרה משום שויתר עליה.


35. החלת הוראות הפרק הראשון
(א) העסקת עובד על פי חוזה מיוחד לתקופה העולה על שנה תיעשה על פי הוראות פרק א'.
(ב) הועסק עובד על פי חוזה מיוחד לתקופה קצרה משנה ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, תפרסם הרשות המקומית מכרז פומבי.


35א. תחולה
תקנות אלה לא יחולו על משרה של כבאי שחלות עליו הוראות תקנות שירותי הכבאות (מינוי והעסקה של כבאים), תשכ"ט-1969.


36. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 יום מיום פרסומן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון