הארכת מועד להגשת ערעור

להלן סקירה בסוגיית הארכת מועד להגשת ערעור:


תקנה 368 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת כי המועד להגשת ערעור בזכות על החלטה של בית משפט הוא ארבעים וחמישה ימים מיום מתן ההחלטה, והוא כשאין הוראת חיקוק אחרת הקובעת מועד להגשת ערעור.


תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי מסמיכה את בית המשפט ואת הרשם להאריך מועדים וקובעת כי מועד או זמן שקבע בית המשפט או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה;נקבע המועד או הזמן בחיקוק, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו.


על פי הסייג שבתקנה, בית המשפט או הרשם רשאים להאריך מועד בדיעבד, גם לאחר שהמועד עבר, רק ב"אין הוראה אחרת בתקנות אלה". סייג זה חולש על שני חלקי התקנה.


בית המשפט ציין בפסיקתו כי התקנה מחולקת לשני חלקים: על פי הרישא של התקנה, כל מועד שנקבע על ידי בית המשפט או הרשם, רשאים בית המשפט או הרשם להאריך את המועד לפי שיקול דעתם, כאשר הרעיון הבסיסי הוא שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. הארכת הזמן היא על פי שיקול דעתו של בית המשפט.


על פי הסיפא, לגבי מועד שנקבע בחיקוק, מוגבל בית המשפט או הרשם להאריכו, אלא אם הראה המבקש "טעמים מיוחדים", שהניעום להיעתר לבקשה. טעם מיוחד לצידוק האיחור חייב להרשם.


עוד נפסק כי החלטה המאריכה מועד בלא לפרש טעם מיוחד לכך דינה להתבטל.


בתי המשפט נוטים להיעתר לבקשות להארכת מועד, מקום שנדרשת הוכחתו של "טעם מיוחד", כאשר האיחור נגרם בעטיין של נסיבות חיצוניות שאינן בשליטת בעל הדין; ואולם כאשר טעמי האיחור נעוצים בבעל הדין עצמו או בבא כוחו, נקבע כי אין צידוק להאריך את המועד שהוחמץ.


בשנים האחרונות רוככה ההלכה באשר לטעות של עו"ד; נקבע כי יש לאזן זאת כנגד האינטרס של סופיות הדין. ניתן לעתים להכיר בטעות כטעם מיוחד. כך למשל, מקום בו נתן בעל הדין הודעה לבעל הדין האחר ביחס לכוונתו להגיש ערעור או עתירה לדיון נוסף.


גישת בית המשפט לסוגיית הארכת מועד להגשת ערעור היא כי השאלה היא בסופו של יום שאלה של איזון, בין המטרות החברתיות והמשפטיות אותן מיועד להגשים סדר הדין לבין הצורך להגיע לחקר האמת ולמנוע תוצאות קשות שאינן מתיישבות עם חוש הצדק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הארכת מועדים

 2. הארכת מועד בשל מחלה

 3. טעם מיוחד להארכת מועד

 4. הארכת מועד להגשת ערעור

 5. הארכת מועד להישפט

 6. הארכת מועד בשל עומס

 7. טעות משרדית - הארכת מועדים

 8. הארכת מועד להגשת ערר

 9. הארכת מועדים בית דין לעבודה

 10. הארכת מועד להגשת ערעור

 11. הארכת מועד לתיקון שומה

 12. הארכת מועד ערעור שומות

 13. הארכת המועד להגשת בקשה להישפט

 14. בקשת ארכה בגלל תקלה במחשב

 15. הארכת מועד ערעור על החלטת מפרק

 16. הארכת מועדים בהליך פלילי

 17. הארכת מועד להגשת בקשה להישפט

 18. הארכת מועד הגשת דוחות כספיים - בנק

 19. הארכת מועד בשל תקלה במחשב עורך דין

 20. הארכת המועד להגשת ערעור ביטוח לאומי

 21. הארכת מועד להגשת ערעור מס הכנסה

 22. בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לרשות ערעור

 23. דחיית בקשת הארכת מועד להגשת ערעור

 24. בקשה נוספת להארכת מועד להפקדת ערבון

 25. תיקון בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

 26. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור ביטוח לאומי

 27. בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור

 28. קנס העסקת עובד זר - הארכת מועד להישפט

 29. בקשה להארכת מועד להגשת חוות דעת רפואית

 30. הארכת מועד בית דין לעבודה בגלל נסיבות אישיות

 31. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת רשם

 32. הארכת מועד להגשת תביעת חוב מסיבות טכניות

 33. בקשה להארכת מועד להגשת ערר על שמאות מכריעה

 34. הארכת מועד להגשת ערעור עקב מחלת קרוב משפחה

 35. בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון - הפחתת סכום ערבון

 36. דחיית בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור

 37. בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטת רשם

 38. הארכת מועד הגשת ערעור - מצב בריאותי לקוי של בעל דין

 39. הארכת המועד להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון

 40. בפתח הבקשה הוסף בכתב יד, כי מתבקשת הארכת מועד להגשת ערעור

 41. ערעור על החלטת רשמת בית הדין הארצי - דחיית בקשה להארכת המועד להגשת ערעור

 42. בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון