תקנות הסכמים קיבוציים


תקנות הסכמים קיבוציים (רישום), תשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 10 ו-34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

1. דרך ההגשה לרישום
הסכם קיבוצי, כללים מוסמכים וכתב-הצטרפות כאמור בסעיף 8 לחוק, וכן כתב שינוי, ביטול או הארכה של אלה (להלן - המסמכים) יישלחו לרישום בדואר רשום לפי מען הממונה הראשי על יחסי-עבודה, משרד העבודה, ירושלים או יימסרו בסניף מסניפי משרד העבודה.


2. ההודעה
כל מסמך יוגש לרישום בשלושה העתקים חתומים על ידי הצדדים ובצירוף הודעה לפי הטופס שנקבע לאותו מסמך בתוספת שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי משרד העבודה.


2א. פרסום מסמכים
הוגש מסמך לרישום, יפורסמו ברשומות לאחר קבלת המסמך, פרטים אלה:
(1) תאריך חתימת המסמך;
(2) שמות הצדדים;
(3) היקפו;
(4) תקופת תקפו;
(5) נושאיו;
(6) תאריך הגשתו לרישום.


2ב. הגשת טענת כשרות
(א) טענה בדבר אי-כשרות של ארגון-עובדים כאמור בסעיף 6 לחוק, תוגש במכתב רשום חתום על ידי הארגון הטוען לפי מען הממונה הראשי על יחסי-עבודה, משרד העבודה, ירושלים, לא יאוחר מיום ה10- בחודש שאחרי החודש בו פורסמו הפרטים בירחון.
(ב) הוגשה טענה כאמור בתקנת-משנה (א), יודיע הממונה הראשי על יחסי-עבודה בכתב על החלטתו לצדדים החתומים על המסמך ולארגון הטוען.


2ג. מועד הרישום
ביום ה15- בחודש שאחרי פרסום הפרטים בירחון, או סמוך אחרי תאריך זה, יירשם המסמך. נדחתה טענה שהוגשה כאמור בתקנה 2ב, יירשם המסמך מיד אחרי ההחלטה על הדחיה.


3. אישור הרישום
הוגש מסמך לרישום ונרשם, יחזיר הממונה הראשי על יחסי-עבודה העתק אחד של המסמך ובו אישור שהמסמך נרשם.

תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10ב(ד) ו-34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

1. דרכי ההודעה על הסדר בכתב
מעביד בשירות ציבורי, החייב בהודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום (להלן - הסדר בכתב), יודיע על כך לממונה הראשי על יחסי עבודה (להלן - הממונה הראשי), בטופס שנקבע בתוספת, באחת משתי דרכים אלה:
(1) משלוח בדואר רשום;
(2) מסירה במשרד הממונה הראשי.


2. מסירה בדואר רשום
נמסרה הודעה בדואר רשום, רואים את יום מסירתה לבית הדואר כיום מסירתה לממונה הראשי.


3. צירוף העתקי כתב ההסדר
לטופס ההודעה יצורף כתב ההסדר, בארבעה העתקים, חתומים בידי הצדדים ונושאים תאריך חתימתו.


3א. ביטול
תקנות הסכמים קיבוציים (הודעה על הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום), תשל"ז-1977 - בטלות.תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשל"ה-1975

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26 ו-34 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

1. פרסום הודעה
ההודעה בדבר הכוונה לתת צו הרחבה כאמור בסעיף 26 לחוק תפורסם בשני עתונים יומיים.


2. דרך הגשת ערר
המעונין לערור על מתן צו הרחבה, ישלח לשר העבודה את הערר עד תום עשרים יום מהיום שבו פורסמה ההודעה בשני העתונים היומיים.


3. ביטול
תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), תשי"ז-1957 - בטלות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות סעיף הסכם קיבוצי

 2. זכויות מכוח הסכם קיבוצי

 3. שעות נוספות הסכם קיבוצי

 4. הסכם קיבוצי בזק

 5. הסכם קיבוצי תדיראן

 6. הסכם קיבוצי עירייה

 7. הסכם קיבוצי בענף הבניה

 8. חוק סכסוכי עבודה

 9. הסכם 87

 10. בוררות - הסכם קיבוצי

 11. בקשת צד לסכסוך קיבוצי

 12. הסכם קיבוצי - הסכם 99

 13. דרגה 16 - סכסוך קיבוצי

 14. הכרזת סכסוך עבודה

 15. הסכם קיבוצי בענף המלונאות

 16. תצהיר בסכסוך קיבוצי

 17. זכאות עמלות - הסכם קיבוצי

 18. תקנות הסכמים קיבוציים

 19. האם הסכם הוא הסכם קיבוצי ?

 20. הסכם קיבוצי - העסקת עובדים

 21. הסכם קיבוצי - הסכמים קיבוציים

 22. פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי

 23. אחרון נכנס ראשון יוצא

 24. פסקי דין בסכסוך עבודה

 25. הסכם קיבוצי כללי לתעשיית הדפוס

 26. אי קידום בדרגה - סכסוך קיבוצי

 27. סעיף 33ז' חוק הסכמים קיבוציים

 28. הסתדרות המח''ר - סכסוך קיבוצי

 29. פתיחת תחנת הצלה - סכסוך קיבוצי

 30. מבוי סתום במו"מ - סכסוך קיבוצי

 31. הסתדרות המעו''ף - סכסוך קיבוצי

 32. עמיתי קרן הפיצויים - הסכם קיבוצי

 33. שינוי שכר עובדים - סכסוך קיבוצי

 34. סעיף יישוב סכסוכים - חוקת העבודה

 35. הסכם קיבוצי - החזרה לעבודה

 36. הסכם הפנסיה בתעשיה – סכסוך קיבוצי

 37. השבתת מערכת הבנקאות - סכסוך קיבוצי

 38. אישור להכריז על סכסוך עבודה

 39. חוקת העבודה שלטון מקומי-דרגות

 40. סעיף 33י לחוק הסכמים קיבוציים

 41. הגדרת "עובד אבטחה" הסכם קיבוצי

 42. הפרשה לפיצויים לפי הסכם קיבוצי

 43. הסכם קיבוצי - מנהלים בבתי ספר יסודיים

 44. הסכם קיבוצי של עובדי מפעלי כור

 45. ההסתדרות הרפואית בישראל - הסכם קיבוצי

 46. טופס בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי

 47. הגדרת "מעילה באמון" חוקת העבודה

 48. הסכם קיבוצי בענף ההובלה – פיטורים

 49. מניעת הפחתת שכר - בקשת צד לסכסוך קיבוצי

 50. זכאות לתוספת שכר מכוח הסכם קיבוצי

 51. חוקת העבודה למוסדות ההסתדרות – עובד קבוע

 52. סכסוך עבודה - לעובדי ציוד מכני נמל אשדוד

 53. טופס בקשה משותפת לדיון בסכסוך קיבוצי

 54. שכר לעובדים במקצועות הנדסיים - הסכם קיבוצי

 55. העברת סכסוך קיבוצי להליך סכסוך יחיד

 56. תביעה עובדי תעשיה אוירית - הסכם קיבוצי מיוחד

 57. הפרת הוראות חוקת העבודה לעובדים במוסדות ההסתדרות

 58. הסכם קיבוצי תכנית הבראה - תביעה ביטול פיטורים פגם שימוע

 59. שייכות העובד לקבוצת העובדים בהסכם קיבוצי - היקף תחולתם

 60. בקשת צד בסכסוך קיבוצי לפרש סעיף הצמדה, שיש בהסכם קיבוצי

 61. תקנה 1 א' לתקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), התשכ"ט - 1969

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון