מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

להלן פסק דין בסוגיית מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים:

פסק דין

1.     הצעת העותרת לא זכתה במכרז שפורסם ע"י המשיבה 1 (להלן: "המשיבה") לקבלת הצעות לניהול והפעלת החניונים בשטח המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.
על פי תנאי המכרז, הזוכה - הלוא היא המשיבה 2 (להלן: "שיאון") - התקשרה עם המשיבה לשם הפעלת החניונים לפרק זמן של 12 חודש, כאשר למשיבה אופציה להאריך ההתקשרות למשך 3 שנים נוספות.
העותרת לא השלימה עם תוצאות המכרז ועתרה בעתירה שבפני לביטול זכיית שיאון, אשר הועדפה על פניה (הצעת העותרת הגיעה למקום השני).

2.     טענתה העיקרית כנגד העדפת הצעתה של שיאון על פני הצעתה שלה, היא באשר לאי עמידתה של הזוכה בתנאי סף מסוימים שהוצגו ונדרשו ע"י המשיבה במכרז שפרסמה. אי עמידה בתנאים מחייבת, לטענת העותרת, את פסילת הצעותיה וזכייתה של שיאון וקבלת הצעותיה היא ע"י המשיבה.
ממקדת העותרת את טענותיה בתנאי הסף שפורטו בסעיף 3.1 וסעיף 3.2 של תנאי המכרז, אשר זו לשונם:

"3.1 על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל נסיון בניהול והפעלה של חניונים אשר שטח אחד החניונים מאפשר חניית כלי רכב ל-300 כלי רכב לפחות ושטחם הכולל מאפשר חניית כלי רכב ל-800 כלי רכב לפחות, הכל במהלך כל אחת מ-3 השנים הרצופות הקודמות למועד הגשת ההצעה למכרז.
3.2     על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ-.3,500,000 ₪ (שלושה מליון וחצי שקלים חדשים) לא כולל מע"מ, לשנה בכל אחת משלושת השנים האחרונות".

סעיף 3.2 הנ"ל תוקן (ביום 20.3.07) באופן שנוסח כדלקמן:

"המחזור הכספי השנתי הממוצע של המציעה בשנים 2004-2006 אינו נמוך מ-.3,500,000 ₪ (שלושה מליון וחצי שקלים חדשים) לא כולל מע"מ".

בסעיף 5.1 לפרוטוקול בכנס המציעים שערכה בעלת המכרז לקראת הגשת ההצעות הובהר כי הכוונה היא לנסיון בהפעלת חניונים "אשר החניה מותנית בתשלום" (ראה נספח א(3) לעתירה).
בתנאים אלה אין הזוכה במכרז (המשיבה 2) עומדת ועל כן, כך לטענת העותרת, יש לפסול את הצעתה וזכייתה במכרז.

3.     טוענת העותרת כי במהלך 2004 הפעילה שיאון חניון אחד בלבד בתשלום וכי מחזור מכירותיה השנתי הממוצע מחניון זה אינו עולה על 3.5 מליון ₪ באותה שנה.
טענה זו עומדת בסתירה לאישור של רואה חשבון, שאישר את התקיימותם של תנאי הסף לגבי שיאון (כנדרש בסעיף 4.1 לתנאי המכרז) אשר הוצג בפני ועדת המכרזים ועל כך אין מחלוקת בין הצדדים (ראה נספח ד(1) וד(2) לעתירה.

עדיין, כך לטענת העותרת, לא ניתן לומר כי שיאון עמדה בתנאי הסף הנ"ל של המכרז. טענה זו הוצגה על ידה בפני ועדת המכרזים במכתבה מיום 16.7.07, שם נטען:

"בדיקתה של מרשתנו העלתה כי לפחות בשנת 2004 הפעילה שיאון חניון אחד בלבד בתשלום (בניגוד לקבוע בתנאי הסף - חניונים) וכן כי מחזור מכירותיה השנתי הממוצע של שיאון, הנובע מהפעלת חניונים, לפחות בשנת 2004, אינו מגיע כדי -.3,500,000 ₪, לא כולל מע"מ"
(נספח י"ד 1 לעתירה).

את טענותיה אלה ביססה שיאון על דברי מנכ"ל שיאון בבית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת הליך שהתקיים ביום 28.12.03 ועל אישור רואה החשבון של שיאון, ממנו עולה כי הוא צרף את ההכנסות שהיו לשיאון מחניונים שהפעילה ללא תשלום, לסך ההכנסות שהיו לה מחניונים בשנת 2004 וכי סך ההכנסות מחניונים בתשלום, היינו מחניון בית חולים שערי צדק, שהוא היחיד בתשלום שהפעילה שיאון ב-2004, עומד על סכום כולל של -.1,917,000 ₪ בלבד, פחות מהסכום המינימלי שננקב בסעיף 3.2 הנ"ל.

טענותיה אלה נדחו ע"י ב"כ המשיבה. בתשובתו לעותרת מיום 18.7.07 כתב בין השאר:

"די אם אציין כי המסמכים המצורפים ע"י מרשתך לתמיכה בטענותיה אינם מוכיחים דבר, באשר עיון בפרוטוקול הדיון אשר צורף למכתבך נושא תאריך 28.12.03 ואילו התנאים שנקבעו במכרז התייחסו לשנים 2004-2006 ולפיכך הפרוטוקול אינו רלונטי כלל. כמו כן, אישור רו"ח מתייחס לנתונים מהשנים 2002-2003 ולחלק יחסי בלבד של שנת 2004, ואשר טרם בוקרו נכון למועד כתיבת אישור רו"ח". (נספח י"ד(2) לעתירה.

אף שיאון, אליה הופנו טענותיה של העותרת לגבי אי עמידתה בתנאי המכרז, דחתה אותן בציינה, בין השאר, כי היא הפעילה "במרוצת השנים" מספר חניונים כמו: בבית חולים קפלן רחובות, בית לייסין ת"א, חניון קרליבך ועוד, ולא רק את חניון בית חולים שערי צדק, כנטען ע"י העותרת. (נספח י"ד(3) לעתירה).
העותרת לא וויתרה והגיבה לטענות אלה בפנייתה למשיבה בציינה כי בדיקותיה לגבי שנת 2004 העלו כי באותה שנה הפעילה שיאון אך ורק את חניון בית חולים שערי צדק בתשלום. היא אף צירפה מסמכים, אשר לטענתה תומכים בטענתה זו. (נספח י"ד(4)).

המשיבה החליטה בסופו של דבר לדחות את בקשת העותרת לפסול את הצעת שיאון ולאשר את זכייתה במכרז, ומכאן ועד פניית העותרת לבית המשפט קצרה הדרך.
לציין כי המשיבה לא מצאה לנכון להשיב על פנייתה האחרונה של העותרת אליה (מיום 25.7.07 ומיום 31.7.07) וחבל שכך.

4.     על פי תנאי המכרז, אישור רו"ח בדבר עמידת מגישי ההצעות בתנאי הסף שהוצגו מהווה ראיה מספקת עבורה. אישור כזה הוצג, כאמור, ע"י הזוכה - שיאון. משכך ומשהוצג בפני ועדת המכרזים אישור מתאים ותקין העונה לדרישות, רשאית היתה הועדה להסתמך עליו ולקבוע כי שיאון עמדה בתנאי הסף.
אין מקום לחייב את ועדת המכרזים שתדרוש, תחקור ותברר, האם תוכן האישור משקף את האמת או את המציאות בשטח. משנדרש אישור רו"ח וזה ניתן על פי דרישות המכרז, ניתן לבסס עליו קביעות עובדתיות, ובמקרה זה קביעה כי שיאון עמדה בתנאי הסף של המכרז. כמובן שלו היו מוצגים בפני ועדת המכרזים נתונים ברורים שיש בהם כדי לערער או לכרסם באמינות תוכנו של האישור, היה על ועדת המכרזים להתחשב בנתונים אלה ולבדקם באמצעיה היא.
במסגרת חובתה זו העבירה הועדה את טענות העותרת לתגובת שיאון. תגובת שיאון היתה מספקת מבחינתה. לפיכך מצאה היא לאשר את זכייתה במכרז (ראה נספח י"ד (3) לעתירה).

5.     בחנתי את הטענות והעובדות שהציגה העותרת בפני ועדת המכרזים, הן בפנייתה הראשונה אליה והן בתגובתה (המאוחרת יותר) לתגובת שיאון, ולא השתכנעתי כי יש בהן כדי להביא לפסילת זכייתה של שיאון.
פסילת הצעה זוכה במכרז אינו עניין של מה בכך "והיא אינה יכולה להתבסס על טענות סתמיות המבוססות על מסמכים עלומים, שטיבם זהות כותביהם ומידת מהימנותם לא הובררו".
(ראה פסק דינו של ביהמ"ש העליון בעע"מ 1166/05 דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ - חב' נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ).

6.     בעניינינו לא שוכנעתי כי טענת העותרת, לפיה ב-2004 ניהלה שיאון אך ורק את חניון שערי צדק בתשלום, הוכחה כדבעי, ולפיכך אין מקום לערער ו/או להרהר אחרי שיקול הדעת שהפעילה ועדת המכרזים. בודאי אין מקום לומר שהחלטתה לוקה בחוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבותו של בית המשפט.

מסעיף 5 לתגובת שיאון לטענות שהעלתה כלפיה העותרת, עולה כי היא "הפעילה ומפעילה במרוצת השנים הרלונטיות למכרז שבנדון, מספר רב של חניונים"... ובכללם מספר חניונים אותם היא מונה בתגובתה.
בתשובתה הנ"ל לתגובת שיאון הוסיפה העותרת מידע ממנו היא מבקשת להסיק כי הפעלת החניונים הנ"ל החלה אחרי 2004. אין במידע זה כדי לבסס את טענת העותרת כי ב-2004 הפעילה שיאון אך ורק את חניון בית חולים שערי צדק, ומשכך לא עמדה בתנאי הסף הנדרשים.

תשובת שיאון לשאלה שהופנתה אליה ע"י בעלת המכרז בענין זה, לפיה בשנים הרלבנטיות, היינו אף בשנת 2004, היא הפעילה מספר חניונים, הנתמכת באישור הנ"ל של רואה החשבון סיפקה, כאמור את ועדת המכרזים.
בהעדר נתונים מפורטים יותר מצד העותרת שיהיה בהם כדי לשכנע כי ב-2004 לא הפעילה שיאון חניונים בתשלום פרט לחניון שערי צדק, רשאית היתה ועדת המכרזים לדחות את טענות העותרת בענין זה ולאשר את זכיית שיאון במכרז.

7.     ממשיכה העותרת וטוענת כי שיאון לא עמדה אף בתנאי הסף הנוסף (סעיף 3.2 הנ"ל) לפיו היה עליה להציג (באמצעות אישור רו"ח) מחזורים שנתיים העולים על -.3,500,000 ₪.
אף טענה זו לא הוכחה כדבעי ע"י העותרת.

כל שהראתה העותרת, בהנחה שטענתה בדבר הפעלת חניון בית חולים שערי צדק בלבד ב-2004 נכונה, היא כי המחזור העסקי מהפעלה זו עומד על כ-1.9 מליון ₪. אף אם אניח כי באותה שנה לא היו לשיאון הכנסות נוספות (עובדה שלא הוכחה כלל ועיקר), ברור כי אין זו ראיה לאי עמידה בתנאי הסף, כפי שפורט בסעיף 3.2 המתוקן (כפי שצוטט לעיל), הדורש מחזור כספי שנתי ממוצע של המציע לגבי השנים 2004-2006 שאינו נמוך מ-3,5 מליון ₪. אף אם בשנה מסוימת (2004) היה מחזורה של שיאון נמוך מהסכום הנ"ל, עדיין לא ניתן לומר, בהעדר ראיות או נתונים, כי המחזור הממוצע של שלושת השנים הנ"ל אינו עומד בתנאי הסף של המכרז הדורש מחזור שנתי ממוצע של כל שלוש השנים הרלונטיות ולאו דוקא של שנה אחת מכל אחת משלושת השנים, כפי שנדרש בסעיף 3.2 לפני שתוקן ביום 20.3.07.

8.     לאור כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי לא עלה בידי העותרת להצביע על פגמים מנהליים כל שהם שנפלו בהחלטת ועדת המכרזים של המשיבה, לרבות חוסר סבירות קיצונית, אשר מצדיק את התערבותו של בית המשפט בהחלטה לאשר את זכייתה של שיאון במכרז.
עם זאת מצאתי להעיר למשיבה כי כללי מינהל תקינים מחייבים מתן מענה אף למכתבה או פנייתה האחרונה של העותרת מיום 25.7.07 (נספח י"ד (4) לעתירה), מענה שלא ניתן, כנראה. מכל מקום, העתק ממנה לא צורף למסמכים שהוצגו בפני ע"י שני הצדדים.

9.     עתירת העותרת נדחית.
העותרת תשלם למשיבה 1 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך -.30,000 ₪ בצרוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון