הפועל רמת גן - פירוק

החלטה

בקשה זו הינה בקשה נוספת אשר הגיש מנהלו המיוחד של מועדון כדורגל הפועל רמת גן בפירוק (להלן: "המנהל המיוחד" ו"הקבוצה", בהתאמה), בעניין העברת כספים לקופת הפירוק מאת עיריית רמת גן (להלן: העירייה).

1.     בבקשתו הקודמת, היא בש"א 27375/05, עתר המנהל המיוחד (בתוארו אז, כמפרק זמני) להורות לעירייה להעביר לקופת הפירוק את מלוא תקציב הקבוצה לשנת 2006, בסכום של 608,003 ₪.
     בתחילה, התנגדה העירייה לבקשה, אולם בהמשך לכך, ולאור מכירת הקבוצה, הוסרה התנגדותה העקרונית להעברת התקציב. עם זאת, טענה העירייה טענות בדבר גובה הסכום אותה היא מוכנה להעביר לקבוצה כדלקמן:
     ראשית, טענה העירייה כי סכום ההקצבה שאושר לשנת 2006 הינו בסך של 419,700 ₪ בלבד. לטענתה, הסכום של 608,003 אשר אושר בתחילה (ובטרם מתן צו הפירוק הזמני) נבע מטעות טכנית בטיוטת ספר התקציב של העירייה, ואילו הסכום אשר הובא בפועל לאישור מועצת העירייה הינו סכום של 419,700 ₪, כאמור.
     שנית, טענה העירייה כי מסכום זה רשאית היא לקזז סך של 188,303 ₪, וזאת בגין חובות הקבוצה כלפיה.
שלישית, הודיעה העירייה כי לאור מכירת הקבוצה בחודש פברואר, זכאית קופת הפירוק לחלק יחסי בגובה 2/12 מההקצבה השנתית לה זכאית הקבוצה לאחר הקיזוז.

     לאור תגובה זו, הוריתי לעירייה, בהחלטתי מיום 22/2/2006, לשלם לקופת הפירוק את הסכום אשר אינו במחלוקת, ומהווה 2/12 מהסך של 231,397 ₪, הוא סכום ההקצבה השנתית אשר אושר על ידי מועצת העירייה, לאחר קיזוז ובהתייחס לזכאות קופת הפרוק אל מול רוכשי הקבוצה (הזכאים ליתרת ההקצבה בגובה 10/12 מהסכום).
     באותה החלטה ציינתי כי במידת הצורך, יגיש המפרק בקשה חדשה ומעודכנת באשר ליתרת הסכום שבמחלוקת, ומכאן הבקשה אשר מונחת לפני.

2.     בבקשתו דנא, עתר המנהל המיוחד, בתחילה, להעביר סך המהווה 2/12 תקציב הקבוצה הכולל לשנת 2006, (בסך 608,003 ₪), אולם לאחר דין ודברים אשר התנהל בין הצדדים, ובתיווכו של ב"כ הכנ"ר, הסכים המנהל המיוחד להעמיד את סכום ההקצבה על סך של 419,700 ₪, כטענת העירייה.

3.     נותרה, אם כן, סוגיה אחת במחלוקת, היא סוגיית הקיזוז אל מול הכספים אשר מיועדים לקופת הפירוק. בעוד שהמנהל המיוחד טוען כי יש להעביר 2/12 מתוך התקציב הכולל שאושר לשנת 2006, בסך 419,700 ₪, טוענת העירייה כי לחשב את הסכום לאחר ניכוי הסך של 188,303 ₪ אותו היא קיזזה, כלומר 2/12 מיתרת התקציב אשר עומדת על סך של 231,397 ₪ בלבד. לכאורה, דין עמדתה של העירייה להתקבל, אולם מסמך אשר צורף לתגובת הכנ"ר לבקשה זו, מלמד כי הענות לעמדת העירייה תעמוד בניגוד לכללי מנהל תקין. ובמה דברים אמורים?

ממסמך זה, אשר צורף לתגובת כנ"ר, עולה כי ביום 27/7/2006, במסגרת ישיבת הנהלת העיר, ויתרה העירייה על זכות הקיזוז אל מול רוכש הקבוצה! משמעותה של החלטה זו, היא כי העירייה הסכימה להעביר לידי רוכש הקבוצה את החלק היחסי (10/12) מהסך של 188,303 ₪, הוא הסכום אשר על קיזוזו עומדת העירייה בבקשה דנא!

4.     לא אוכל להיעתר לניסיון זה של העירייה ליצור הפרדה מלכותית בתקציבים המגיעים לקבוצה בטרם מכירתה, ולאחר מכן:
     ראשית, כלל לא ברור על אילו אדנים נסמכת העירייה, בבואה להבחין בין הקבוצה בכסותה החדשה לאחר רכישתה, לבין הקבוצה בכסותה הישנה, ובניהולו של המנהל המיוחד.
     שנית, וזאת רואה אני בחומרה, התנהלותה זו של העירייה עומדת בניגוד לחובת תום הלב וההגינות המוגברת אשר מצופה ממנה כרשות שלטונית.

5.     אשר על כן, ולאור האמור, סבורה אני כי דין בקשתו של המנהל המיוחד להתקבל וכי מוטל על העירייה להעביר את הסכום המהווה 2/12 מתוך התקציב הכולל. בעניין זה אוסיף כי לאחר מכירתה של הקבוצה ולאור העובדה שהמנהל המיוחד אינו עוד מורשה חתימה, הרי שעמידתה הנוקשה של העירייה על ענייני פרוצדורה, עלולה לסכל את העברת התקציב, ובנסיבות אלו, כמו גם לאור האמור לעיל באשר לתום ליבה של העירייה, יועברו הסכומים לאלתר.

     לאור התנהלותה של העירייה, כמו גם העובדה כי אין זו הבקשה הראשונה אותה נאלץ המנהל המיוחד להגיש בעניין זה, תישא העירייה בהוצאות המנהל המיוחד, ובשכ"ט עו"ד, בסך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין, צמוד מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק איגוד

 2. בית המשפט של פירוק

 3. תרומה לקופת הפירוק

 4. פירוק איגוד מקרקעין

 5. עורך דין פירוק חברה

 6. הערת עסק חי

 7. אי הצדקה לבקשת פירוק

 8. טופס בקשת פירוק

 9. תקנות פירוק חברה

 10. חיוב משקיע לשלם

 11. פירוק הפועל חיפה

 12. ביטול פירוק מרצון

 13. פירוק חברה - העלמת כספים

 14. ערעור החלטת המנהל המיוחד

 15. חוב תמלוגים – פירוק חברה

 16. שכר מעל דין קדימה

 17. העלמת נכסים של חברה בפירוק

 18. התנגדות נושים לפירוק חברה

 19. התנגדות לבקשת פירוק חברה

 20. הפועל רמת גן - פירוק

 21. פירוק חברה חוב שכר לעובדים

 22. פירוק חברה מטעמי צדק ויושר

 23. פירוק חברה - פיטורים בהריון

 24. ערעור על החלטת המנהל המיוחד

 25. מכירת מוצרים לפני קריסת חברה

 26. דוח שנתי - חברה בפירוק

 27. בקשה לתבוע חברה בהליכי פירוק

 28. פירוק חברה מרצון - מיסוי

 29. מניעת מכירת נכס של חברה בפירוק

 30. תביעה נגד מנהל מיוחד פירוק חברה

 31. אחריות מוגברת בין חברה לעובדיה

 32. בקשה לעכב את ההליכים - צו פירוק

 33. תביעה לתשלום יתרת חוב מחברה בפירוק

 34. רשות להגיש כתב תביעה לאחר צו פירוק

 35. מלאי חברה בפירוק - בקשה לקבל נתונים

 36. הסכם בין חברה בפירוק ללקוחות

 37. הגשת בקשה לפירוק חברה על ידי עובדים

 38. הוועד הממונה של הקו-אופ - הליך פירוק

 39. זכויות עובדים בפירוק או פשיטת רגל המעביד

 40. בקשה לאשר תביעה כספית נגד חברה בפירוק

 41. פירוק על ידי בית המשפט עקב חדלות פרעון

 42. פירוק חברה ע"י בית משפט מן הצדק והיושר

 43. בקשה אישור להמשיך בהליך נגד חברה בפירוק

 44. בקשה שבית המשפט יתערב בהליך פירוק מרצון

 45. העברת כספים במהלך פירוק חברה לצורך מיסוי

 46. טופס צו לפירוק חברה בידי בית המשפט

 47. פירוק חברה - מנהלים רוקנו את כל הכסף בחברה

 48. אישור בית משפט להמשיך הליכים בפירוק

 49. החלטה של מנהל מיוחד פרוק חברה – הגדרת עובד

 50. בקשה למתן צו פירוק בעילת חדלות פירעון

 51. תביעה להחזר כספים על דירה - פירוק חברה קבלנית

 52. תביעה אישית נגד מעביד - פירוק חברה / פשיטת רגל

 53. טופס הודעת הכונס הרשמי בדבר מתן צו פירוק

 54. פירוק מטעמי צדק ויושר - סעיף 257(5) לפקודת החברות

 55. המחאות הוחזרו בגלל חשבון מוגבל בבנק - צו פירוק חברה

 56. סעיף 257(5) לפקודת החברות – פירוק חברה בגלל צדק ויושר

 57. טופס הודעה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק חברה

 58. זכאות עובדים לגמלה מביטוח לאומי - צו פירוק חברה בידי בית המשפט

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון