גישור בבית הדין לעבודה

מהו גישור בבית הדין לעבודה ?

בשנים האחרונות אנו עדים לתנופה הולכת וגוברת בעידודם ובפיתוחם של הליכים אלטרנטיביים לישוב סכסוכים (Alternative Dispute Resolution). [1] בתי הדין לעבודה הם בין המובילים בתנופה זו, ועל-מנת לקדמה אף הוקמו בבתי הדין מחלקות מיוחדות (המחלקות לניתוב תיקים), שחלק מעיסוקן הוא ניהול וקיום הליכים אלטרנטיביים אלה, מתוך שהן מסתייעות בנציגי הציבור בפניהם הם מתנהלים.


כל זאת, במגמה להביא את הסכסוכים המגיעים לפתחם של בתי הדין לידי גמר מהיר, יעיל, בעלות נמוכה ותוך ניצול מרבי של התועלת הצומחת לצדדים ממתכונת בירור הסכסוך; תחת הכרעות שיפוטיות באות הכרעות הסכמיות המבוססות על נכונות לפתור הסכסוך ברוח של הבנה הדדית. הליכים אלה אף מובילים להקלה מוחשית על העומס הרובץ לפתחם של בתי הדין לעבודה.


המחוקק מצידו, ייחד להליכים אלה הוראות מיוחדות בסעיפים 79א עד 79ג לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984 אשר חלים בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט - 1969, וכן בתקנות בית הדין לעבודה (פישור) תשנ"ג - 1993 .


בסעיף 79 ג לחוק בתי המשפט מוגדר הליך הגישור כך :
" "גישור" - הליך שבו נועד מפשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו."

אחד מיסודותיו המוסדים של הליך הפישור/גישור הוא היותו נפרד מההליך השיפוטי וחסוי.

עיגון לעקרון זה מצוי בסעיף 79ג(ד) לחוק בתי המשפט הקובע:

     "דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי".

     בתקנה 5(ה) לתקנות הפישור:

"המפשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הפישור למי שאינו צד לפישור".

     בתקנה 8(ג) לתקנות הפישור:

     "החליט המפשר להפסיק את הפישור, יודיע המפשר על החלטתו לבית הדין; המפשר לא ימסור לבית הדין את נימוקיו ולא יחווה דעתו בכל עניין הנוגע לפישור....".
     

הטעמים העומדים ביסוד היותו של הליך הגישור חסוי:

(א) עידוד הצדדים לחשוף את האינטרסים שלהם מבלי לחשוש שדבריהם יתגלו לאחרים. פישור יעיל דורש גילוי לב;
(ב) הוגנות כלפי הצדדים דורשת סודיות, שכן הצדדים מגלים מידע שעלול לפגוע בהם אם ייעשה בו שימוש במשפט;
(ג) המפשר חייב להיות נייטרלי ולהיראות ניטרלי ועדותו או מסירת מידע על הליך הפישור עלולים להצביע על דעתו הפרטית לגבי הסכסוך;
(ד) הפרטיות היא מניע לבעלי-דין רבים לבחור את הליך הפישור, וזאת על-מנת שלא לגלות ברבים מידע שעלול לפגוע בהם.


עקרון סודיותו של הליך הגישור עוגן בחוקיהן של מדינות רבות.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון