חוזה למראית עין

מהו "חוזה למרעית עין" ?
כיצד מקבל מונח זה ביטוי בדיני החוזים ובדיני המיסים ?

(1) חוזה למראית עין - דיני חוזים:


סעיף 13 לחוק החוזים (חלק כללי), עוסק בחוזה למראית עין וקובע כי חוזה שנכרת למראית עין בלבד - בטל.


חוזה למראית עין, הוא חוזה אשר קיימת בו אי התאמה מכוונת, בין הצהרות הרצון של הצדדים לבין רצונם האמיתי.


בית המשפט הגדיר חוזה למרעית עין כחוזה שהצדדים לו מסכימים ביניהם, כלפי חוץ, על הסדר משפטי מסוים, בעוד שכוונתם האמיתית שונה.


בית המשפט פסק כי מחובתו של בית המשפט, אשר בפניו הונח חוזה למראית עין - לבטלו. אולם, בזאת לא תמה מלאכתו של בית המשפט. עליו להתחקות אחר רצונם האמיתי של הצדדים לחוזה ולממשו.


קביעת בטלותו המוחלטת של חוזה שנכרת למראית עין בלבד, מהווה העדפת כוונתם הפנימית של הצדדים, על פני השתקפותה החיצונית של הכוונה. רצונם האמיתי של הצדדים גובר, מכוח הוראת סעיף 13, על פני הצהרת רצונם. בכך מקיים הדין את רצונם של הצדדים, אשר מבקשים שלא לתת רוח חיים באות המתה שערכו ביניהם מטעמים השמורים עימם.


אם מאחורי החוזה למראית עין, מוסווה חוזה אמיתי, המשקף נכונה, את כוונת הצדדים ועל בית המשפט לקיימו, בתנאי שהוא נכרת כדין ואינו נגוע באי חוקיות.


אם החוזה הגלוי "נתפס ברשתו" של סעיף 13 לחוק החוזים יתכן ומאחורי החוזה הגלוי, מסתתר חוזה נסתר, אשר יתכן ויש לו קיום בפני עצמו, על כן, מן הראוי הוא, לאחר שנקבעה בטלותו של החוזה הגלוי, על פי סעיף 13 לחוק החוזים, להמשיך ולבחון את תקפו של החוזה הנסתר.

במסגרת זו, יש לבחון בראש ובראשונה, אם מתקיימים בחוזה הנסתר היסודות המעמידים חוזה בישראל, דהיינו, הצעה וקיבול, גמירת דעת וצורה. כמו כן, יהיה מקום לבחון, לאחר שיתברר כי היסודות הנזכרים מתקיימים, אם החוזה הנסתר אינו נגוע באי חוקיות.


בטלותו של החוזה למראית עין, אינה נגזרת מהמניעים שהובילו את הצדדים לכריתתו, אם הם חוקיים, אם לאו - בחוזה למראית עין, אין צד מרמה או מטעה את הצד האחר. שני הצדדים כאחד הסכימו כי כלפי חוץ, תוצג מציאות משפטית שאינה משקפת את שהוסכם בין הצדדים כלפי פנים.


כלפי חוץ, נראה החוזה למראית עין, כעומד בדרישות פרק א' לחוק החוזים, העוסק בהצעה וקיבול, אשר אך בהתקיימם - נכרת החוזה.


כלפי פנים, מלכתחילה הצדדים, לא התכוונו להשיג את התוצאות המשפטיות הכלולות בגדרו ועל כן, החוזה למראית עין - בטל.


לעיתים, אין מסתתרת כל עסקה משפטית בין הצדדים, מאחורי מראית העין - מצב זה מכונה בהלכה הפסוקה "סימולציה מוחלטת" ולעיתים - מסתתרת עסקה משפטית אחרת בין הצדדים המכונה "סימולציה יחסית".
(2) חוזה למראית עין - דיני מיסים
     
בדין הפיסקאלי, קיימת הוראת סעיף 86 (א) לפקודת מס הכנסה, המקבילה במהותה להוראת סעיף 13 לחוק החוזים וזו לשונה:היה פקיד השומה סבור, כי עסקה פלונית המפחיתה, או העלולה להפחית, את סכום המס המשתלם על ידי פלוני היא מלאכותית או בדויה, או שהסבה פלונית אינה מופעלת למעשה, או כי אחת ממטרותיה העיקריות של עסקה פלונית היא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות, רשאי הוא להתעלם מן העסקה או מן ההסבה, והאדם הנוגע בדבר יהא נישום לפי זה. הימנעות ממס או הפחתת מס ניתן לראותן כבלתי נאותות אפילו אינן נוגדות את החוק.
לענין זה, "עסקה" - לרבות פעולה.


הוראת סעיף 86 (א) לפק' מס הכנסה, יוצרת הקבלה, בין החוזה למראית עין המכונה בדין הפיסקאלי "עסקה בדויה" לבין החוזה המוסווה, אם קיים, המכונה "עסקה מלאכותית".


העסקה הבדויה, היא עסקה "הקלוטה מן האויר", אשר הצדדים אינם מעונינים בקיומה, לעומת העסקה המלאכותית, אשר יש לה אחיזה במציאות.

עיסקה בדויה הינה חסרת ממשות גם מבחינה משפטית ונעשית רק למראית עין, כדי להסוות את העסק האמיתי בין הצדדים. עסקה בדויה, היינו עסקה שנעשית למראית עין בלבד, מבלי שיהא לה תוכן כלכלי או תוכן משפטי של ממש.


עסקה מלאכותית, היא עסקה שנועדה למלט את הנישום מתשלום מס וזולת מטרה זו, אין לה הגיון כלכלי או מסחרי.


בעסקה, אשר נקבע לגביה, כי בדויה היא - בית המשפט ירים את מסך מראית העין, מעל פני העסקה ויבחן אותה, על פי תוכנה האמיתי וזאת, מכוח הוראת סעיף 13 לחוק החוזים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בכפיה

 2. חוזה בכירים

 3. חוזה פרוגרמה

 4. חוזה ירוק

 5. עכבון חוזי

 6. האם נכרת חוזה ?

 7. חוזה רכישת מלאי

 8. תנאי בחוזה

 9. חוזה עם בית אבות

 10. חשיפת חוזה מכירה

 11. השלמת פרטים בחוזה

 12. הפרה יעילה של חוזה

 13. חוזה עם חברה משכנת

 14. זכאות לחוזה בכירים

 15. הגורם היעיל - חוזה

 16. חוזה מלאכותי

 17. סעיף 12 לחוק החוזים

 18. הסכם / חוזה - סוסים

 19. חוזה תיאטרון

 20. חוזה למראית עין

 21. חוזה למראית עין

 22. חוזה פיתוח תוכנה

 23. התחייבות לשלם כסף בחוזה

 24. סעיף 39 לחוק החוזים

 25. זכויות חוזיות בלבד

 26. סכום פיקטיבי בחוזה

 27. ביטול חלקי של חוזה

 28. שינוי חוזה בהתנהגות

 29. חוזים מיוחדים לתקופה קצובה

 30. תביעת חוב על פי חוזה

 31. כריתת חוזה - מצב מנטלי ירוד

 32. חוזה לכתיבת ספר תורה

 33. זכות קניינית מול זכות חוזית

 34. טיוטה של חוזה – האם מחייב ?

 35. חוזה לתשלום דמי הרשאה שנתיים

 36. סעיף 14 א לחוק החוזים

 37. חובת תום הלב בשלב ביצוע חוזה

 38. תום לב בניהול משא ומתן

 39. חוזה בכירים בשירות המדינה

 40. ניהול משא ומתן בדרך מקובלת

 41. האם מו''מ הופך לחוזה מחייב

 42. חוזה בכירים בשירות המדינה - זכאות

 43. השלמת חסר בהסכם / השלמת חסר בחוזה

 44. תביעה על סכום קצוב מכוח חוזה

 45. הפרה יסודית המקנה זכות ביטול

 46. חוזה אישי של סוכן מכירות שטח

 47. סעיף 13 חוק החוזים - חוזה למראית עין

 48. הפסקת חוזה למתן שירותים משפטיים

 49. הגבלת חופש העיסוק של עובד מכוח חוזה

 50. הפרת חובה של רשות ציבורית כצד לחוזה

 51. חוזים יש לקיים ""Pacta sunt servanda

 52. שווי זכויות חוזיות - אי הוכחת זכויות חוזיות

 53. חוזה שירותי ייעוץ לחיסכון על בסיס הצלחה

 54. האם אפשר להטיל חבות בפיצויים לפי סעיף 12(ב) על מי שאינו צד לחוזה ?

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון