תיקון ערעור מס הכנסה

החלטה

בפני בקשה לתיקון כתב ערעור אשר הוגשה במסגרת עמ"ה 1011/05 שהוא ערעור על שומות לפי מיטב השפיטה שהוצאו למבקשת לשנים 2000, 2001 ו 2002 ואשר הומצאו לה, לטענתה ביום 27.2.05.

ביום 23.3.05 הגישה המבקשת ערעור על השומות. מתוך עיון בהודעת הערעור עולה כי המבקשת לא היתה מיוצגת, אם כי ברור כי לא היא זו שניסחה את המסמך אלא בעל מקצוע בתחום ראית חשבון או עריכת דין.

ביום 20.4.05 הוגשו נימוקי השומה בהם טען המשיב כי הוציא למבקשת שומות לפי מיטב השפיטה, בין היתר בשל כך שהמערערת לא המציאה את כל פנקסי החשבונות אשר ניהלה לשנת 2002 על אף שנתבקשה לעשות כן, שבבדיקת פנקסי החשבונות החלקיים שהומצאו נמצאו ליקויים, וגם בשל כך שספריה נמצאו בלתי קבילים בשל אי רישום תקבול לשנת המס 2002, וכל זה בנוסף לתוצאה העסקית הלא-סבירה.

ביום 31.5.05 הוגשה הודעה המפרטת את נימוקי הערעור חתומה בידי עו"ד עבוד, שקיבל על עצמו במועד כלשהו לאחר הגשת נימוקי השומה את ייצוגה של המבקשת. יחד עם נימוקי הערעור הוגשה הבקשה שבענייננו לתיקון הודעת הערעור. בבקשה טוען בא כוח המבקשת כי אם יותר לה לתקן את הודעת הערעור תוכל להשיג גם על פסילת הספרים לשנת 2002. הגשת ערעור שלוש שנים לאחר הפסילה היא דרך אפשרית, לדעת ב"כ המבקשת וזה מאחר ולדעתו חל פה סעיף 130(ח) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] [להלן - הפקודה].

סעיפים 130(ג) ו - (ד) לפקודה מורים כדלקמן:

"(ג) סירב פקיד השומה לקבל חשבונות כאמור בסעיף קטן (ב), או פסל פנקסי חשבונות בשל ליקויים כאמור שנמצאו בהם - ישלח לנישום או למוסד הודעה על כך ויפרט בה את נימוקי החלטתו.
(ד)     (1)     על החלטת פקיד השומה על פי סעיף קטן (ג) ניתן לערור לפני הועדה לקבילות פנקסים תוך 30 יום מיום קבלה ההודעה;
(2) התקופה מיום הגשת הערר לפי פסקה (1) עד קבלת החלטת הועדה לא תובא בחשבון התקופות האמורות בסעיפים 145 ו-152(ג)".

     סעיף 130 (ח) לפקודה קובע כדלקמן:

"(ח) לא הוגש ערר כאמור בסעיף קטן (ד), ניתן לערער על החלטת פקיד השומה לפי סעיף קטן (ג) לפני בית המשפט המחוזי יחד עם הערעור על פי סעיף 153".

מאחר והערעור על השומה לשנת המס 2002 מוגש רק עכשיו סבור ב"כ המבקשת כי ניתן לכלול בו גם את הערעור על פסילת הספרים ואם חלה טעות בכך שהנושא לא נכלל בהודעת הערעור, הדבר ניתן לתיקון מכוח סמכותו של בית המשפט לתקן כתב בי דין או להאריך מועד ככל שנדרש.

טענה זו יש לדחות.

ספרי המבקשת לשנת 2002 לא נפסלו בשל ליקויים שנמצאו בהם והם לא סורבו על ידי פקיד השומה. הם נפסלו בשל אי רישום תקבול אשר נתגלה בביקורת שנערכה בעסק של המבקשת ביום 17.2.02. הפסילה הושתתה על סעיף 145ב[א][1] לפקודה. למבקשת ניתנה הזדמנות להציג את טענותיה בטרם מתן יוחלט סופית על הפסילה. היא נצלה את ההזדמנות ושטחה את טענותיה בפני המשיב. בעקבות הליך השימוע החליט המשיב לפסול את הספרים וביום 24.4.02 הודיע על כך למבקשת. בהודעה על אישור הפסילה הפנה המשיב את תשומת לב המבקשת להוראות סעיף 145ב(א)(1) לפקודה הקובע כי מועד הגשת ערעור על פסילת הספרים הוא בתוך 60 יום. ערעור כזה לא הוגש והמבקשת לא מצאה לנכון להסביר לבית המשפט בבקשה שבפני מדוע נמנעה מעשות כן. הטענה שהפסילה מושתתת על הוראות סעיף 130 לפקודה היא שגויה בעליל ולא נועדה אלא ליצור [בדרך לא-משכנעת, יש לומר] דרך לצרף את הערעור בגין הפסילה לערעור בגין השומה.

בקשת התיקון דינה להידחות גם מנימוקים דיוניים. תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984 קובעת כי בקשה לתיקון כתב בי דין טעונה תצהיר אם מדובר בעובדות. המבקשת טוענת כי הערעור הוגש על ידיה בשעה שלא היתה מיוצגת, אך היא לא ספרה מי נסח עבורה את המסמך ומדוע לא נכלל בו גם ערעור על פסילת הספרים. למעשה, אין בפני כל הסבר לטעות שנפלה בהודעת הערעור.

הבקשה נדחית. המבקשת תשלם למשיב הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 1,000 ₪ נכון להיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מס הכנסה

 2. ערעור מס הכנסה

 3. מס הכנסה שלילי

 4. הסכם מס הכנסה

 5. מס הכנסות מבנין

 6. סיווג מחדש

 7. סיווג עסקה

 8. מאפיה - מס הכנסה

 9. מיסים עקיפים

 10. סעיף 2 פקודת מס הכנסה

 11. דוגמא לערעור מס הכנסה

 12. מס הכנסה - חופש המידע

 13. סודיות מס הכנסה

 14. קרקע תפוסה - צו מיסים

 15. קוד ISHR - מס הכנסה

 16. מס הכנסה - קיוסק

 17. תקנות מס הכנסה רכב

 18. תקנות מס הכנסה פחת

 19. ביקורת מס הכנסה – דוגמא

 20. אישור לגבות מיסים

 21. תקנות רכב מס הכנסה

 22. ערעור הפחתת הוצאות מחיה

 23. סיווג מוצרים - מס הכנסה

 24. ניכוי תשלום חוב מס הכנסה

 25. סעיף 152 לפקודת מס הכנסה

 26. מחילת חוב מס הכנסה

 27. דיני מס הכנסה - בג''צ

 28. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

 29. סעיף 147 א לפקודת מס הכנסה

 30. מס הכנסה - מאגר מידע

 31. סעיף 130(ג) פקודת מס הכנסה

 32. ערעורי מס הכנסה מאוחדים

 33. קילומטראז - מס הכנסה

 34. תיקון ערעור מס הכנסה

 35. ביקורת מס הכנסה עוסק מורשה

 36. אי הגשת דוחות מס הכנסה בזמן

 37. דרישת הכתב דיני מיסים

 38. עבירות על פקודת מס הכנסה

 39. הכנסה עסקת אקראי - מס הכנסה

 40. החזרת מס יתר ששולם למס הכנסה

 41. תשלום מעביד הפרשים למס הכנסה

 42. מס הכנסה - חברת השקעות

 43. תקנות מס הכנסה פחת מואץ

 44. נקודות זיכוי תושב - מס הכנסה

 45. סעיף 66(ד)(2) פקודת מס הכנסה

 46. סעיף 92(א)(1) פקודת מס הכנסה

 47. סוכן שחקנים - מס הכנסה

 48. תקנות מס הכנסה שכר דירה

 49. ביקורת מס הכנסה - מספרה

 50. סעיף 86 לפקודת מס הכנסה

 51. בניין משובח - צו מיסים עירייה

 52. אי הגשת דוחות למס הכנסה

 53. צו שעת חירום גביית מסים

 54. סעיף 147 לפקודת מס הכנסה

 55. סעיף 135 לפקודת מס הכנסה

 56. סעיף 194 לפקודת מס הכנסה

 57. סעיף 160 לפקודת מס הכנסה

 58. סעיף 153 לפקודת מס הכנסה

 59. תקנות מס הכנסה שיעורי פחת

 60. סעיף 159 לפקודת מס הכנסה

 61. חוק מס הכנסה עידוד להשכרת דירות

 62. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים

 63. אי תשלום מס הכנסה - זיכוי

 64. תקנות מס הכנסה מחירי העברה

 65. ביקורת מס הכנסה - בית קפה

 66. תיקון 132 לפקודת מס הכנסה

 67. סיווג עסקה - הונית או פירותית ?

 68. אופציות לעובדים - מס הכנסה

 69. ביקורות פתע - מפקחים של מס הכנסה

 70. סעיף 119א לפקודת מס הכנסה

 71. איחור בהגשת ערעור מס הכנסה

 72. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 73. תקנות מס הכנסה נסיעות לחו''ל

 74. ערעור מס הכנסה - עוסק מורשה

 75. סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה

 76. בקשה למסור מידע על הכנסות מס הכנסה

 77. הנחה במס הכנסה בישובי גבול הצפון

 78. דיווח על בן משפחה כעובד – מס הכנסה

 79. תקנות מס הכנסה קביעת תנאי שוק

 80. חזקת תלות מקורות ההכנסה בין בני זוג

 81. דיון בדלתיים סגורות - מס הכנסה

 82. הודעת השגה - סעיף 150 פקודת מס הכנסה

 83. מס הכנסה על פיצויים בית דין לעבודה

 84. מס הכנסה - דיווח נפרד על ידי בני זוג

 85. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 86. הכנסות מלקוחות חו''ל - מס הכנסה

 87. אי הגשת דוח מס הכנסה במועד – כתב אישום

 88. תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות

 89. האם צריך לשלם מס הכנסה על הכנסות בחו"ל ?

 90. תקנות מס הכנסה תכנון מס החייב בדיווח

 91. חוק מס הכנסה ניכויים מיוחדים בשל אינפלציה

 92. תקנות מס הכנסה פטור מהגשת דין וחשבון

 93. מכירת שווארמה, פלאפל, שתייה קלה – מס הכנסה

 94. חישוב מאוחד - הכנסות שני בני זוג מס הכנסה

 95. התחמקות שיטתית מהגשת דוחות למס הכנסה

 96. פחת בשל ציוד - סעיף 2(ג)(1) לתקנות מס הכנסה

 97. הסברים על הכנסות מעסק במסגרת ערעור מס הכנסה

 98. ניכוי הוצאות פרויקט כנגד הכנסות פרויקט אחר ?

 99. תקנות בית המשפט ערעורים בענייני מס הכנסה

 100. אי רישום תקבולים - סעיף 216(7) פקודת מס הכנסה

 101. זיכוי מס - מוסד לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 102. סעיף 145ב (א)(1) פקודת מס הכנסה - אי רישום תקבול

 103. תקנות מס הכנסה שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים

 104. תקנות מס הכנסה תיאומים בשל אינפלציה שיעורי פחת

 105. בני זוג עובדים באותו מקום - דיווח מס הכנסה מאוחד ?

 106. תקנות מס הכנסה ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים

 107. מסירת תרשומת כוזבת בדו"ח - עבירה על סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה

 108. מטרת סעיף 145 לפקודת מס הכנסה - מסגרת אירגונית לביצוע רישומי התקבולים

 109. מתי יש לדווח למס הכנסה על הפסד מכירת מגרש ? - סעיף 8א'(ג) לפקודת מס הכנסה

 110. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון